Hopp til hovedinnholdet

Geitebua

Heigård
Geitebua (Gjeteboden) er en gammel matrikkelgård. På grunn av sin utilgjengeleighet og øde skogsområde i den vestvendte skråningen ned mot Norsjø, ble dette betraktet som en heigård i Holla. Gården var av den grunn fritatt for en del av de forpliktelser og byrder som andre gårder måtte bære; man hadde for eksempel unntak fra legdordning og slapp med lettere beskatning.
En gang ei lita grend
I dag bærer området preg av moderne skogsdrift. Men til tross for tilplantede åkerlapper kan vi ennå skimte spor av gammelt kulturlandskap. Geitbua ble delt og man fikk småbruka Mastdalen og Dilsdalen. Så etter hvert ble den gamle gården i Løvenskiolds eie mer oppdelt i små leilendingsbruk, og i dag har man navna Geitebua, Mastdalen, Dilsdalen, Eik og Sandvika som markerer de små stedene i Geitebugrenda.

Oppveksten i grenda som engang var
I sin tid het det Geitebua omgangsskolekrets, og sammen med Ytre Valebø fikk man  endelig fast skole på Glaholt i 1891-92. Skolen var i bruk i første halvdel av 1900-tallet. Skolehuset er i dag i privat eie.
Sonja Mastdalen er født i Mastdalen og har senere i skolealder vokst opp på Geitebua - se vedlagte artikkel. Hun gikk først på Ytre Valebø skole (den gang Holla kommune) og senere på Omdal skole i Dalsbygda (den gang Solum kommune). I alle år var det strabasiøse skoleveier å gå i snø og kulde. Hun har fortalt oss om bygda slik den engang var. Vi får gjennom henne del i hverdagsgleder og sorger, spenning, latter og vare stemninger fra naturen og samlivet mellom mennesker i denne lille og avsondrede grenda.

De siste faste beboerne på Geitebua
1935    Bent Andreas Mastdalen flyttet fra Mastdalen og
            forpaktet Geitebua til 1944.
1944    Foreldrene til Sonja Mastdalen overtar som leiere.
            Deres barn Grete blir født der.
1951/52   Sonja Mastdalen flytter med foreldre og søsken
           til Fjellheim ved Eik
           Bestefar Bent Andreas forblei boende på Geitebua til
           han døde i 1959.
1952    Ole Sandbakken og Anna, Sauherad, barn: Nils og
           Martha.
1958    Familien Sandbakken flyttet til Sandvika - etter at
           bestefar døde er det ingen fastboende på Geitebua.

 Ytre Valebø krets hørte i sin tid, før den faste skolen, til Heiene omgangsskolekrets. Geitebua ble blant, andre gårder, benyttet til skole. Et lite glimt av den tids gammeldagse skole finner vi i tilsettingsbrevet til omgangsskolelæreren som fikk jobben i 1834:

"Peder Olsen Tinholtstulen, der af mig er bleven examinered og befunden antagelig, samt ved Sessionens Resolution af 2.aug. 1834 er bleven afgiven fra den militaire Tjeneste, beskikkes herved i Følge Forslag fra Sognepræsten til Holden, ?? Monrad, til at være omgaaende Skoleholder i Heiene kreds i Holden paa Vilkaar at han med redelig flid og Nøyaktighed forestaar denne viktige – han overdragne Tjeneste; anvender alle Evner og Kræfter til at bibringe de ham betroede Börn behörig Kunskab i de befalede Lærefag; selv at dueliggjöre sig alt meer og meer til sit hæderlige Kald; samt foregaae de Unge han underviser, med et roesverdigt Exempel paa usminket Gudsfrygt og Dyd, og i det Hele stræbe ved et retskaffent christelig Forhold at fortjene alle Godes Agtelse og Yndest. Dessuten har han at vise Hörighed og Lydighed mot Lovene og sine Foresattes Befalinger og nöie rette sig  efter Instrux, som enten allerede nu er, eller herefter maatte vorde indfört.

Derimot nyder han, naar han samvittighedsfullt opfylder sine Forpliktelser, den hans Embede nu tillagt eller tillæggende Lön, samt de ham tilkommende lovlige Rettigheder

Gud den Almægtige velsigne hans Bestrebelser, til Gavn og Glæde for Unge og Gamle og til Hæder for ham selv!

Skien den ? september 1834

      J. Bull,  

provst i Nedre Telemarkens og Bambles Prosti "


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish