Hopp til hovedinnholdet

Geitebua

GEITEBUA (GJETEBODEN)er en gammel matrikkelgård. På grunn av sin utilgjengeleighet og øde skogsområde i den vestvendte skråningen ned mot Norsjø, ble dette betraktet som en heigård i Holla. Gården var av den grunn fritatt for en del av de forpliktelser og byrder som andre gårder måtte bære; man hadde for eksempel unntak fra legdordning og slapp med lettere beskatning.

I dag bærer området preg av moderne skogsdrift. Men til tross for tilplantede åkerlapper kan vi ennå skimte spor av gammelt kulturlandskap. Geitbua ble delt og man fikk småbruka Mastdalen og Dilsdalen. Så etter hvert ble den gamle gården i Løvenskiolds eie mer oppdelt i små leilendingsbruk, og i dag har man navn som Geitebua, Mastdalen, Dilsdalen, Eik og Sandvika som markerer dette.

I sin tid var det Geitebua omgangsskolekrets og sammen med Ytre Valebø fikk man fast skole på Glaholt i 1891-92. som var i bruk i første halvdel av 1900-tallet. Skolehuset er i dag i privat eie.
Sonja Mastdalen er født i Mastdalen og har senere i skolealder vokst opp på Geitebua. Hun gikk først på Ytre Valebø skole og senere på Omdal skole i Dalsbygda. I alle år var det strabasiøse skoleveier å gå i snø og kulde. Hun har fortalt oss om bygda slik den engang var. Vi får gjennom henne del i hverdagsgleder og sorg, spenning, latter og vare stemninger fra naturen og samlivet mellom mennesker i denne lille og avsondrede grenda. (Gården Glaholt har trolig navn av gården der sola glar.)

 Veier (Fra Holla bygdebok)

Oppsitterne i Valebø hadde plikt til å holde ved like vegstykket fra Cappelens kontor til Tufte (Valebøroten). Vedlikeholdet var ofte mangelfullt og i møte i herredstyre 14/5 1873 er det ført slik i møteboka:

“Møtet i dag var hovedsakelig berammet efter Amtmandens skriftlige ønske, for at han med Communebestyrelsen vilde behandle et Forslag til Veianlæg fra Mastdalen til Vasdahlen paa østre side af Nordsjø. Amtmanden fremsatte Forslag om at Herredstyrelsen skulde vedtage at Brugerne paa Østre side af Nordsjø fritages for Veihold paa sydsiden af Nordsjø, mod at oparbeide Veistykket mellom Store Vasdahlen og Mastdahlen i løbet af de næste 5 Aar. Dette forslag blev mod 11 stemme (ordføreren) ikke bifalt. Amtmand Aall og Captein Blichfeldt var til stede.”

I 1874 kom det opp at Valebø skyldte penger for veivedlikehold. Hvordan skulle man få dekket inn dette hvis gårdene skiftet eier? Nytt møte i herredstyret 15/9 samme år hadde saken på kartet. Ordføreren hadde følgende protokolltilførsel.

“Uagtet han i slik Sag har deltaget i Behandlingen og Valg af komithe i Jernbanesagen, saa vil han dog som representant fra Valebø tilføre at han anser en jernbane fra Strengen til Skien, som en Sag af ingen interesse for Valebø. Dersom denne forbindelse eller Anlæg, som formodentlig kan ventes, skal forvolde extra Udgifter paa Holden Herreds Matriculskyld, da vil han modsætte sig og stemme mod enhver Bevilgning af Communecassen til denne Sag og det af den Grund at omtrent 1/6 del af Herredets Matriculskyld er beliggende paa Østre side af det brede Nordsøevand og ikke kommer i mindste berøring med den paatænkte Jernbane. Desuden er den største delen af denne Skyld paa Østsiden nu i den senere Tid bebyrdet med en før ukjænt Extraskat af 1½  Spd. pr.Skylddaler Aarlig til Vedligehold af Veien paa Vestsiden, hvilke Veie de ikke har nogen adgang til at benytte. Alligevel blev Opsidderne i Valebø nægtet i Representantskabsmøde den 14.Mai 1873 hjælp af Communecassen, hvilken Hjælp Herr Amtmand All havde foreslaaet, til Forbedring og Omlægning af den besværlige nedlagte Ridevei fra Valebø til Skien. Ordføreren vil af disse grunde haabe at Vedkommende ikke aproberer slik beskatning paa Valebø Matriculskyld, om der i fremtiden bliver Bevilget Bidrag af Holden Communecasse i Anledning af anlæg Jernbane.” (ordf. Jon Bentsen Vale)

Senere i 1920 kom jernbanen som kjent på østsida. Banen var vedtatt i 1913 så arbeidene tok sin tid. Fra Geitebua kunne man gå over ved tjernane. Derfra gikk det sti til Valeseter hvor man før i tiden kunne komme på toget. Fra Mastdalen kunne man gå til Ytre Valebø gjennom Stuveruddalen og ta bussen eller eventuelt toget fra Valeseter. Veitråkket mellom Skien og Valebø over Nisterud er gammelt. Gradvis ble det utviklet til vei. I 1872 sendte en Valebøbonde anmodning til Gjerpen herredsstyre om bidrag til vedlikeholdet av sommervei til Valebø over Nisterudheia samt å holde åpen vintervei fra Fossum til Valebø over Nisterudheia. (Det ble avslag med begrunnelse i at Valebø hørte til Holla.)   

Løvenskiold bygget veien fra Bøgårdene nede ved Fossum fram til Usterud i Ytre Valebø på 1890-tallet.  Bilveien forbi Geitebua til Dilsdalen ble ferdig i 1969 - 70.


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Valebø? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish