Hopp til hovedinnholdet

Århus gård og Jernaldergården

Århus gård gårdsnr.5 (bruksnr.1) er den eldste av Århusgårdene. Det er gjort funn fra steinalderen som består av 3 steinøkser og det er funnet hele 19 gravhauger fra jernalderen. Her kan ha vært mer eller mindre fast bosetting fra romertid. Relativ sikker datering på gårdbruket er at det ble ryddet i eldre jernalder (ca. 500 f. Kr. – ca. 800 e. Kr) Gårdens opprinnelige arealer ligger på begge sider av Falkumelva – østsida og vestsida, og landskylda var i sin tid 6 huder. Århus Jernaldergård ligger på eiendommen.

Telemark Landbruksselskap er eier
Århus Gård er en testamentarisk gave fra Lars Århus i Gjerpen, gitt til Telemark Landbruksselskap i 1989. På vilkår av at den skulle brukes til nytte for allmennheten; -i forsøks- og utviklingsarbeid som kan tjene landbruket. Eiendommen består av 93 da dyrket mark beliggende på Århus og to skogteiger på Gulset på til sammen ca. 100 da. Gården er en del av et attraktivt og bynært landbruksområde nord for Skien sentrum.

Tunet består av et gammelt parkanlegg med beplantning tilbake til 1820 årene. I 2013 er flere gamle lerketrær blitt ødelagt av sterk vind. De falne trærne ble skåret opp og utgjør nå materialene i det halve vikingskipet som "jernaledermennene" har bygget ved siden av langhuset. Århus Gård ligger i Skandinavias første Unesco godkjente Geopark. (Geoparken omfatter Skien kommune samt Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Nome i Telemark og Larvik og Svarstad i Vestfold.) Gårdene langsmed Falkumelva ligger i et verdifullt kulturlandskap hvor både historie, geologi og flora er unik.
Århus Gård (br.nr 1) og Jernaldergården er nå blitt en flott severdighet i Skien og Telemark.
Eiendommen har to små skogteiger på Gulset vest og øst for Tinnskollen samt strandlinje til Falkumelva (adkomst ned ved Århusveien/Are Frodes vei). Skogteigene er solgt og midlene er lagt inn i Gjenoppbyggingen av den gamle høylåven som et flerbruksbygg i samme størrelse og på samme plassering i tunet. Telemark Landbruksselskap sitt formål er å medvirke til utvikling av et tidsmessig landbruk i Telemark, tuftet på tradisjoner, ressurser og egenart. Århus gård (TL) skal være en åpen møte- og læreplass (krever ikke medlemskap i noen forening). TL er et kontaktforum for alle landbruksrelaterte organisasjoner og virksomheter i Telemark.

TL har p.t. 29 medlemsorganisasjoner og virksomheter i Telemark.

Et senter for landbruk og kulturell aktivitet.
TL ønsker m.a.o. å tilby en grønn møteplass for regionens befolkning og lage Århus Gård til et ressurssenter for læring og opplevelse om natur og landbruk. Den gamle låvebygningen på gården er, som nevnt, revet og erstattet med et bygg i samme størrelse og form. Høylåven kan kalles en "flerbrukslåve" der det er aktivitet gjennom hele året, skolevirksomhet, kontorer og forsamlingslokale for utleie. I sokkeletasjene er det vognhall og verksted for betjening av skolen, Århus Jernaldergård og gårdens øvrige drift.  Det er etablert en "andels-gård" med egen gartner som står i spissen for de praktiske driften.

Du er velkommen for besøk og eller deltakelse!

Forutsatt at dere tar hensyn til eventuelle arrangementer, må dere gjerne rusle rundt på uteområdene og kose dere. For å komme inn i Jernaldergårdens bygg og i flerbrukslåven, må det gjøres avtale. 
 

Litt om gårdens historie

Eldste skriftlige kilde er et kongebrev fra 1385. Siden Århus ikke er nevnt i Biskop Eysteins jordebok av 1398, var gården trolig privat eid. Århus er nevnt i et kongebrev fra 1385. Gården var med sin beliggenhet tett inntil Fossum sterkt knyttet til jernverksdriften og de rettigheter og privilegier som dette medførte. Således er gården i 1578 eiet av Nickolaus Beda (Bedow, han var engelsk jernverksekspert) som da forpaktet Fossum Verk av Kongen. 
Tunet på Århus er rik på inntrykk. Høye flotte lerketrær kraser en stor gammel gravhaug. Gjennom tunet passerer en gammel "Gård-i-mellom vei", og opp fra vadestedet i Falkum-elva kan vi se spor av en gammel ferdselsvei, en hulvei tråkket ned i terrenget gjennom tidene. Gårdens karpedam utgjør viktig element i det gamle kulturlandskapet som omkranser gården. Åkerjorda nyttes til forskjellig jordbruksfaglig forsøksarbeide.

Århus gård - et sted i stadig utvikling.
Berggrunnen som preger Gjerpendalen på tvers er illustrert her. Det er bygget en imponerende flott kopi av en jernaldergård på dugnad. I skap under låvebrua presenteres  Jernaldergårdens bygg og innhold i form av film og bilder. Nede ved karpedammen står en modell av flettverkshuset som ble gravd fram av arkeologer ved i Skien sentrum. Modellen av "Skiensdyret" på tunet står som en markør byens tusenårige historie. 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish