Hopp til hovedinnholdet

Steinsvikskollen med bygdeborg

Foto: TAu og kjentmann Bent Dagsrud er kommet opp brattbakkene og møter sin første utsikt. Vi ser vestover fra Steinsvika. Den krappe åsen i bakgrunnen er Valsfjellet i Melum. Gården under nevnte topp ligger på her på østsida av fjorden. Det er Haukenes. På Vestsida ser vi Gården Hella med Dolva i bakgrunnen.

Bratte koller tyder på at innlandsisen har gitt gjenstridig berggrunn hardhendt behandling i sin tid. I  Solum bærer blant annet Åfossområdet preg av dette. Bratte koller som Tangarås, Åfossåsen, Steinvikkollen  samt Karlsesås, Jakobås og Hanseså er blitt liggende igjen som beviser på dette.  De ligger sentralt i landskapet mellom bykjernen i Skien og Norsjø.

To av Solums åtte bygdeborger finner vi også her. Lilleåsen bekrives i Solum bygdebok som «en liten knatt på Åfoss men vel skikket til borg». Langt mer robust troner storebror Steinsvikkollen bygdeborg i landskapet like i nærheten, - i grenselandet mellom Åfoss- og Elsetgårdene.

Lilleås – «lillebror»

Rett vest for Lilleås-borgen  ligger plassen Bergjordet (under Åfoss gård i sin tid) Borgen er liten og uten vann, men den var nok et sted der man lett kunne søke tilflukt om fare truet. Knatten hadde bratte sider som gjorde den velegnet som forsvarsanlegg i gammel tid (folkevandringstida). I tillegg til det bratte fjellet fant man det kun nødvendig med et par korte murer som sperre mot eventuelle angripere. 

Steinsvikkollen – «Storebror»

ligger med en avstand fra Lilleås på 500 meter i luftlinje, ut mot Norsjø.

I offentlig register for registrering av fornminner, databasen Askeladden, finner vi følgende  detaljerte og formelle beskrivelse av Steinsvik bygdeborg:

«Åsen faller stupbratt av mot S og SØ. Også mot N og NV er det svært bratt, så godt som utilgjengelig. Mot V og NØ er sidene slakere, men her er adkomsten sperret av flere murer. Se skisse. På kollens V-del: Mur 1. Den starter ved et 5m høyt stup i S, går 11m mot NØ, 15m NNØ, 13m N-NNV, 10m N, 18m NNØ og til slutt 4m Ø, der den ender ved et lite stup. Bygget av grov bruddstein. Totale l 70m, hovedretning N-S. Gj sn br 2,5m, gj sn h 0,5m. På åsens Ø-side ligger 3 korte murer: Mur 2. Den S-ligste av disse, 65m ØSØ for åsens høyeste punkt, går N-S i en l av 6m, br 3-4m, h 0,5m og sperrer en kløft. 16m NV for denne, på NØ-brinken av en bergrabbe, en NV-SØ-gående fortsettelse av muren, l 11m, br 2,m h 0,4m. 15m lenger NNV og 7m lavere fortsetter muren. Terrenget er her temmelig slakt. L NV-SØ 17m, bredde(br) 2-4m, høyde (h) 0,5-1m. 55m ØNØ for denne siste murens V-ende, og lavere nede i lia: Mur 3. Denne er sterkt utrast og ligner en veldig steinrøys i hellinga. Muren må ha vært høy, og den dekker et lett tilgjengelig parti av åsen mellom en berghammer i S og et stup i N. L N-S 30m, br 10m, h 0,5m. I S-delen av mur 3, en Ø-V-gående, nesten steinfri renne, l 7m, br 1,5m, h 0,5m. Dette kan ha vært inngangen til borgen. Det indre borgområdet er sterkt kupert, men med lune kløfter og små sletter mellom bergkollene, særlig i SV, S og SØ. Bergryggene er stort sett N-S-gående. Høyeste punkt ligger ca midt i området. 10-20m N-NØ for åsens høyeste punkt er det et par små myrsøkk der det står vanndammer. 150m V for høyeste punkt ligger en liten slette på NV-brinken av åsen. Denne ble brukt som forsamlingsplass i gamle dager. IN-kant av denne sletta finnes noe som kan ligne en murrest, orientert NNØ-SSV, l 10m, br 0,7m, h 0,7m. I S-enden svinger den mot SØ, l 1,5m. Dette kan være rester av en hustuft som J S Munch så på stedet i 1947. Gravhaugen som nevnes, kunne ikke gjenfinnes i 1970. Den kan være fjernet ved reising av kraftlinjemaster nær toppen av åsen for kraftlinjen Rjukan - Porsgrunn.»

Solums bygdehistorie

gir oss følgende beskrivelse. Steinsvikkollen ved Elset "er en meget stor og fin borg som har steile og bratte sider til alle kanter, samtidig som det fra nordvest og vest er ganske lett å komme opp. Disse oppgangene er sperret av en 150 m lang mur som for det meste løper langs toppen av en 2-3 meter høy bergvegg. Borgområdet er meget stort, noe kupert og skogkledd og med flere myrhull hvor det står vann. Fra toppen har man en strålende utsikt vidt omkring, særlig utover Norsjø.


Bilder

Grøtvik Gammelt hus, tidl. butikk Ånnerød Gård Solum kirkegård Våningshuset på Fjære Åfoss øvre Utsikt over Rødmyrfeltet Fjærestrand - teglsteinbrygga Industrifelt Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Rødmyr - Trommedalskåsa Trafikktyngdepunkt Åfoss Kultursti Åfoss skole Steinøks fra Dagsrud Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Grøtvik Flott og tørr heller ved Masteflet. Elstrømbrua Holtan gård Bydelen Åfoss Fra jordene vest for Steinsrød Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Der Kilen er trang Fjære gård Nordre Bjørntvedt Fjære teglverk Ute av bruk på Masteflet Geiteryggen Flyplassidé Kjørbekk Gravklev mot Åfoss Søtvedt skole Veholteika Skyggestein Tidligere innsjø. Søtvedt Fjærekilen sett fra veien Vannforsyning - Kunstig magasin Haukenesodden Rambekk Rydningsrøys på Grøtvik Klyvedammen Låven på Fjære Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Steinsvikskollen - bygdeborg Hentiagruva Rugtvedt gård nær bygdeborg Sandtak ved Fjærekilen Veholt Gård Telemarksbakken Navet i hestevandringa på Masteflet Østgård Suttervika Vinter i solumskauen Klyve vestre Jerngruve Ramberget, Åfoss Søtvedtgårder Klyvedammen - Kverndammen Ammedokka - plass under Elset Spor etter istidan? Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Trommedalskåsa - Rødmyr Strutsefjær, bregne ved Masteflet Søtvedt skole og barnehage Røra Åfoss skole Den gamle havna til Fjære Oldsakfunn fra Åfoss Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Skjellsand ved Rugla Brekka under Steinsrød Kvernveien ved Ramberget. Havna på Vold Hvitsteintjenna Flakvarp Trollet i skogen. Vintervei på Nordre Bjørntvedt Hanesbukta Solum kirke Gravrøys i Bervikåsen Bydelen Åfoss Telemarksbakken Kolvholt skole Gravklev Rugstad Teglverk Elstrømbrua Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Rugtvedt kollen Ravinedal på Geiteryggen Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Gravhaugene på Bjørntvedt. Tute - kontakt med den andre sida Solum prestegård Etter snøfallet Geologi, plakat ved Hentia Klyvedammen i dag Elset Elset teglverk Søtvedt gravhauger En svunnen tid, vrak. Typisk Solumterreng Innerst i Voldsfjorden Dyr på beite Kværnfoss Mølle og Verksted Voldsfjorden er trivelig Veholteika Bakkane Gård Losjihuset på Fjære Sandodden Ammedokka - rasteplass Ånnerødveien Fra Svanvik mot Vold Voldsfjorden Fjærekilen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish