Hopp til hovedinnholdet

Steinsvikskollen med bygdeborg

Foto: TAu og kjentmann Bent Dagsrud er kommet opp brattbakkene og møter sin første utsikt. Vi ser vestover fra Steinsvika. Den krappe åsen i bakgrunnen er Valsfjellet i Melum. Gården under nevnte topp ligger på her på østsida av fjorden. Det er Haukenes. På Vestsida ser vi Gården Hella med Dolva i bakgrunnen.

Bratte koller tyder på at innlandsisen har gitt gjenstridig berggrunn hardhendt behandling i sin tid. I  Solum bærer blant annet Åfossområdet preg av dette. Bratte koller som Tangarås, Åfossåsen, Steinvikkollen  samt Karlsesås, Jakobås og Hanseså er blitt liggende igjen som beviser på dette.  De ligger sentralt i landskapet mellom bykjernen i Skien og Norsjø.

To av Solums åtte bygdeborger finner vi også her. Lilleåsen bekrives i Solum bygdebok som «en liten knatt på Åfoss men vel skikket til borg». Langt mer robust troner storebror Steinsvikkollen bygdeborg i landskapet like i nærheten, - i grenselandet mellom Åfoss- og Elsetgårdene.

Lilleås – «lillebror»

Rett vest for Lilleås-borgen  ligger plassen Bergjordet (under Åfoss gård i sin tid) Borgen er liten og uten vann, men den var nok et sted der man lett kunne søke tilflukt om fare truet. Knatten hadde bratte sider som gjorde den velegnet som forsvarsanlegg i gammel tid (folkevandringstida). I tillegg til det bratte fjellet fant man det kun nødvendig med et par korte murer som sperre mot eventuelle angripere. 

Steinsvikkollen – «Storebror»

ligger med en avstand fra Lilleås på 500 meter i luftlinje, ut mot Norsjø.

I offentlig register for registrering av fornminner, databasen Askeladden, finner vi følgende  detaljerte og formelle beskrivelse av Steinsvik bygdeborg:

«Åsen faller stupbratt av mot S og SØ. Også mot N og NV er det svært bratt, så godt som utilgjengelig. Mot V og NØ er sidene slakere, men her er adkomsten sperret av flere murer. Se skisse. På kollens V-del: Mur 1. Den starter ved et 5m høyt stup i S, går 11m mot NØ, 15m NNØ, 13m N-NNV, 10m N, 18m NNØ og til slutt 4m Ø, der den ender ved et lite stup. Bygget av grov bruddstein. Totale l 70m, hovedretning N-S. Gj sn br 2,5m, gj sn h 0,5m. På åsens Ø-side ligger 3 korte murer: Mur 2. Den S-ligste av disse, 65m ØSØ for åsens høyeste punkt, går N-S i en l av 6m, br 3-4m, h 0,5m og sperrer en kløft. 16m NV for denne, på NØ-brinken av en bergrabbe, en NV-SØ-gående fortsettelse av muren, l 11m, br 2,m h 0,4m. 15m lenger NNV og 7m lavere fortsetter muren. Terrenget er her temmelig slakt. L NV-SØ 17m, bredde(br) 2-4m, høyde (h) 0,5-1m. 55m ØNØ for denne siste murens V-ende, og lavere nede i lia: Mur 3. Denne er sterkt utrast og ligner en veldig steinrøys i hellinga. Muren må ha vært høy, og den dekker et lett tilgjengelig parti av åsen mellom en berghammer i S og et stup i N. L N-S 30m, br 10m, h 0,5m. I S-delen av mur 3, en Ø-V-gående, nesten steinfri renne, l 7m, br 1,5m, h 0,5m. Dette kan ha vært inngangen til borgen. Det indre borgområdet er sterkt kupert, men med lune kløfter og små sletter mellom bergkollene, særlig i SV, S og SØ. Bergryggene er stort sett N-S-gående. Høyeste punkt ligger ca midt i området. 10-20m N-NØ for åsens høyeste punkt er det et par små myrsøkk der det står vanndammer. 150m V for høyeste punkt ligger en liten slette på NV-brinken av åsen. Denne ble brukt som forsamlingsplass i gamle dager. IN-kant av denne sletta finnes noe som kan ligne en murrest, orientert NNØ-SSV, l 10m, br 0,7m, h 0,7m. I S-enden svinger den mot SØ, l 1,5m. Dette kan være rester av en hustuft som J S Munch så på stedet i 1947. Gravhaugen som nevnes, kunne ikke gjenfinnes i 1970. Den kan være fjernet ved reising av kraftlinjemaster nær toppen av åsen for kraftlinjen Rjukan - Porsgrunn.»

Solums bygdehistorie

gir oss følgende beskrivelse. Steinsvikkollen ved Elset "er en meget stor og fin borg som har steile og bratte sider til alle kanter, samtidig som det fra nordvest og vest er ganske lett å komme opp. Disse oppgangene er sperret av en 150 m lang mur som for det meste løper langs toppen av en 2-3 meter høy bergvegg. Borgområdet er meget stort, noe kupert og skogkledd og med flere myrhull hvor det står vann. Fra toppen har man en strålende utsikt vidt omkring, særlig utover Norsjø.


Bilder

Søtvedt skole og barnehage Kvernveien ved Ramberget. Elstrømbrua Telemarksbakken Bakkane Gård Hvitsteintjenna Elstrømbrua Sandtak ved Fjærekilen Veholteika Solum kirkegård Fra jordene vest for Steinsrød Gåsodden gård og odde for utsetting av skip Firingsfossen Åfoss-Skotfoss Balsøya - Frierfjorden Industrifelt Røra Gravrøys i Bervikåsen Fra Svanvik mot Vold Vannforsyning - Kunstig magasin Holtan gård Ånnerødveien Brekka under Steinsrød Suttervika Fjære gård Veholteika Kolvholt skole Voldsfjorden er trivelig Oldsakfunn fra Åfoss Strutsefjær, bregne ved Masteflet Vinter i solumskauen Klyvedammen - Kverndammen Typisk Solumterreng Østgård Grøtvik Jerngruve Ramberget, Åfoss Bydelen Åfoss Steinøks fra Dagsrud Hanesbukta Trafikktyngdepunkt Ammedokka - plass under Elset Innerst i Voldsfjorden Etter snøfallet Elset teglverk Rødmyr - Trommedalskåsa Geiteryggen - illustrasjon fra kvartærgeologisk kart Kværnfoss Mølle og Verksted Fjærestrand - teglsteinbrygga Ravinedal på Geiteryggen Ute av bruk på Masteflet Fjære teglverk En svunnen tid, vrak. Den gamle havna til Fjære Skjellsand ved Rugla Spor etter istidan? Åfoss skole Geologi, plakat ved Hentia Voldsfjorden Våningshuset på Fjære Flott og tørr heller ved Masteflet. Rugtvedt kollen Veholteika. Den gamle kjempen er dø. Utsikt over Rødmyrfeltet Steinsvikskollen - bygdeborg Rydningsrøys på Grøtvik Geiteryggen flyplass og Skyggestein sandtak Solum prestegård Klyve vestre Navet i hestevandringa på Masteflet Elset Søtvedt gravhauger Rugstad Teglverk Betydelig husdyrhold i Skjelbreddalen Gammelt hus, tidl. butikk Fjærekilen Losjihuset på Fjære Bydelen Åfoss - Øvre og Nedre Åfoss Klyvedammen i dag Søtvedt skole Der Kilen er trang Trommedalskåsa - Rødmyr Gravklev Låven på Fjære Dyr på beite Bygdeborgmur på Steinsvikkollen Gravhaugene på Bjørntvedt. Solum kirke Telemarksbakken Geiteryggen Åfoss Kultursti Rugtvedt gård nær bygdeborg Grøtvik Gravklev mot Åfoss Ånnerød Gård Flyplassidé Kjørbekk Fjærekilen sett fra veien Sandodden Veholt Gård Søtvedtgårder Trollet i skogen. Rambekk Bydelen Åfoss Flakvarp Åfoss skole Haukenesodden Klyvedammen Vintervei på Nordre Bjørntvedt Hentiagruva Ammedokka - rasteplass Havna på Vold Nordre Bjørntvedt Tute - kontakt med den andre sida Tidligere innsjø. Søtvedt Skyggestein

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish