Hopp til hovedinnholdet

Dyrkollgruva, Sandåa

Foto: TAu Fra berggrunnen vest for Sandåa et område med variert mineralogi. Her ser vi uttrykk for mangfoldet i berggrunnen i området

Tysk interesse for norske ressurser.
Dyrkollgruven (skjerp) ligger vanskelig tilgjengelig i Sandåas elveløp under en foss ved normal vannføring. Kvarts og flusspatgang med blyglans og sinkblende og litt sølv. Mange har hatt interesse for forekomsten, også tyskerne som besøkte stedet i 1943. Det var også planer om å demme ovenfor og lede bort vannet, for lettere å komme til gruva. Opp langs Sandåas vestside i retning NV - SØ finner vi kvarts - flusspatganger (tektonisk sone)  og det er skjerpet flere steder langs Sandåa. Kilde og klipp fra Gruver og skjerp i Gjerpen av Alf Olav Larsen,1993.

For å undersøke Sandåaforkomsten nøyere kom fire personer på befaring i 1943. Richter la fram ei Kartskisse over Sandåafeltet (se dok.vedlegg - skissen gjengitt av Larsen). Man så for seg at ved å lede Sandåa i et annet løp i dette området kunne man lettere komme til ertsgangen, hydrotermale mineraler, for på den måten å få tak i mineraler av verdi. Av mineraler kan nevnes: Kvarts, kalkspat flusspat, sinkblende, blyglans med 0,32% sølv, kopperkis, svovelkis, bly-bisulfid, andraditt og hemimorphitt.
 Interessert fagmann, Alf Olav Larsen. 
Han har gjort en imponerende innstats med å kartlegge og oppspore ulike malm og mineralforekomster i distrikte. Alf Olav Larsen har delt og deler villig informasjon og kunnskap med oss.
Han skriver bl.a. om dette stedet:
"Historikk og arbeid: Hovedforekomsten ble oppdaget omkring 1890, antagelig av Ole Larsen Dyrkoll, og besiktiget av Bergmesteren i juli 1893. Noe tidligere var en blyglansprøve sendt til Kongsberg Sølvverk, og den viste seg å inneholde 0,32% sølv. Det ble tilrådt at forekomsten burde oppskjerpes da det også var mengder sinkblende tilstede. På begynnelsen av 1890-årene ble det i selve elveleiet neddrevet en synk som senere har blitt kalt Dyrkollgruven eller Dyrkollskjerpet (etter Ole Larsen Dyrkoll).
Geologi: Samtlige forekomster ved Sandåen befinner seg i kvarts-flusspatganger som står i forbindelse med en tektonisk sone med retning NV -SØ, hovedsaklig langs Sandåens elveleie og umiddelbart V for elven. Disse kvarts-flusspatgangene er en del av Stolen Nordfelt innen Gjerpen flusspatfelter (Kaspersen 1976). Ved skjerp a, Dyrkollgruven, har den malmførende gangen en mektighet på 0,8 - 1,5 m, og er blottet i elveløpet i en lengde av 70 m. Bergartene på V -siden av gangen er en middelkomig granittpegmatitt og granittisk gneis, mens det på Ø-siden av gangen er kambro-siluriske sedimenter." 


Bilder

Konglomerat Velkommen til Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Løbergveien - trivelig motiv Meitjern ved Heivannet Blåveis i Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Kulturlandskapet på Gaupåsen Normarkitt Hvitveis Rustaden Kart over gamleveien Varmekjære lauvtrær Skrehelle Nesten oppe på Skrehelle Basalt i Gunnborgdalen Skifjellhytta God skilting - TTF Basalt i Østmarka Skilting, merking og turkart Forlatte plasser Bever på ferde Ringerike-sandstein Utmark Myske og vårerteknapp Vårerteknapp Ørkensandstein på Fløtterød Maria Nøkleblom (Primula Veris) IF Ørns skiarena Bygdeveiene Skrehelle sett sydfra Bebyggelse og grender Idrett i marka Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Bygdevei i kulturlandskap Naturstein til grunnmurer Futebolig - Modammen Blåfjell - varden Tynt jordlag på Gaupåsen Fin turvei - før mye slit Usikt fra Rustankollen Studier i naturreservatet Tursti med utsikt Semseter Naturlig nedbryting Jarseng sportstue Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Det var en gang.... Fjelldalen og Skrehelle Flott beitemark Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Tyrihjelmplakat Hvitveis i setermarka Fiskebekken Utfartssted til Søgårdseter Vi har dratt hjem Gamveienskilt ved Fiskebekken Rombeporfyr Står for fall Småbruk og plasser Kleven Ruin etter plass - ny hytte Høgås sanatorium Merket sti gjennom Gunnborgdalen Rustankollen Fløtterød - rester etter planterøtter Kulturlandskap Gunnborgdalen naturreservat Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Blåfjell - fjellhuken Skifjell store Vårtegn Båserud ved Hørta om vinteren Nesten oppe Frodighet i Setermarka Fløtterød Skogstorkenebb Fløtterød - sandstein Langerød Soleihov eller bekkeblom Artsmangfold En kullbunn Vi ser mot Rustan Skrehellevarden Lind i Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Rydningsrøyser Informasjonstavle ved Lensmannseter Gammel allfarvei Gaupåsen Fugleliv i Gunnborgdalen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skilting og merking Utenfor stiene Søgårdseter idag Blåveis og hvitveis Frodighet i Setermarka Gamleveien - vekslende lende Heivannet - en gammel grense mot Siljan Fioler i Gunnborgdalen Havet har hatt strand her Forstenet sandstrand Småbruket Gaupåsen Skrehelle - mot- og medbakke Fra Magan og inn i setermarka Røyser langs gammel allfarvei Jønnevald rutebilanlegg Skrehelle - utsyn nordøstover Blomst i Gunnborgdalen Grunnmur blokker fra Skrehelle Basalt i Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Over Siljan langs gamleveien Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Skrehelle - vinter i anmarsj Forlatte plasser Gamlestulen Skilt til Gunnborgdalen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Jarsengs løypenett Navn og kjære turmål i Setermarka Naturreservatet Gunnborgdalen Hakkespetthull Drikkevann Blåveis i Østmarka Seterdrift Høstetre ved Kleven Rasteplass på Fiskeåsen Utsyn fra Kreppa Kikuthytta Modammen - terrasser Maria Nøkkelblomst Gaupåsen Hørta Skrehellevarden

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish