Hopp til hovedinnholdet

Høgås tidligere tuberkulosesanatorium

(Foto: Hågås i Gjerpen, Fjelldalen opprinnelig tuberkulosesanatorium, senere pleieheim , men så et sted for omsorg og oppfølging av mennesker med helt spesielt behov for hjelp og beskyttelse. Eiendommen er nå solgt)

Tuberkulosesanatorium
På et solrikt sted, skjermet fra kontakt med befolkningen, ble Høgås Sanatorium for lungesyke med tuberkulose bygget. Lungesykdommen tuberkulose var utbredt i første halvdel av 1900¬tallet. En behandlingsmåte var å bringe pasientene til steder med sol og frisk luft. Sykdommen ble heldigvis borte pga moderne vaksine og hygiene

Høgås Sanatorium er for lengst nedlagt. Men, anlegget står ennå. Stedet har betydd mye for helsearbeidet i distriktet gjennom 100 år. Avstanden til byen og det avsidesliggende stedet har vært en truende faktor for nedleggelse, men  plasseringen har også vært en grunn til at det tross alt er blitt beholdt og tilpasset nye tiltak. Sanatorie, alders- og pleieheim, avlastningshjem og behandlingshjem - særskilte tiltak.

Starten på Høgås Sanatorium (kilde: Gjerpen Bygds Historie II (GHB II))

I bekjempelse av sykdommen tuberkulose ble det gjort en kjempeinnsats av foreninger og enkeltpersoner i Gjerpen. Gjerpen herredstyre vedtok enstemmig å gå inn for at det skulle opprettes et tuberkulosesanatorium for distriktet. Dette var i tråd med et forslag som var fremmet av legene Backer, S. Munk og A. Gaathaug. Dermed var målet satt. Men, lenger kom man ikke i første omgang.
Det ble imidlertid arbeidet iherdig videre med å få realisert planene om et bygg på Høgås. ”Allerede i 1890-årene var nemlig Fjelldalen i Gjerpen anbefalt for «brystsyge» som det het, og her oppe kunne Skiens Sanitetsforening i 1907 åpne Høgås Sanatorium og ansette lege og sykepleierske. De ansatte, doktor Moestue og sykepleiersken, søster Ellen, og de gjorde en trofast og imponerende innsats på Høgås.  (GBH II)

Både byggingen og driften av sanatoriet ble finansiert ved private midler. Datter til tidligere statsminister Gunnar Knutsen og frue, Gudrun,gav sine arvemidler til dette formålet til hjelp for folk fra Gjerpen som ble rammet av tuberkulose. Opprinnelig hadde hun tenkt å gi pengene til å bygge kirke på Borgestad. Midler til kirken ble imidlertid gitt av hennes foreldre.   Røde Kors  stiftet egen avdeling på Borgestad i 1914 etter initiativ av fru Anne Margrethe Knudsen. Hun var foreningens første formann, og hun gjorde en stor innsats i foreningen gjennom mange år.

Det offentliges ytelser til helsesektoren på den tide var beskjedne. Midlene ble avsatt i en budsjettpost  under «Sundheds- og medicinalvæsenet». Helsesektoren er således utvilsomt det området som det offentlige relativt sett har satset mest på i det 20. århundret og framover. Gjennom lange tider hadde det offentlige dog sørget for bidrag til medisiner og legehjelp for trengende. Det var derfor poster på fattigkassens regnskap (i Gjerpen): Slik støtte utgjorde for eksempel  kr. 700,- i 1887 og kr. 2.500 i 1910. I 1921 var beløpet steget til 5.100,- kroner.

Fra 1904 er det verdt å merke seg at det ble oppført særskilt bidrag til tuberkuløses forpleining med kr. 500,-, men kommunen fikk bidrag fra amtet (fylket) som dekket hele 4/5 av ytelsen. I  1920 var budsjettposten kommet opp i kr. 14.000,-. 

  Frisk luft og sol var viktig i behandlingen av tuberkuløse. Derfor plasserte man sanatoriet høyt og frittliggende og laget solbalkonger slik at pasientene som del av behandlingen fikk mye sol og frisk luft


Bilder

God skilting - TTF Kleven Løbergveien - trivelig motiv Fløtterød - sandstein Futebolig - Modammen Jønnevald rutebilanlegg Gamveienskilt ved Fiskebekken Kart over gamleveien Rombeporfyr Ruin etter plass - ny hytte Gammel allfarvei Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Søgårdseter idag Skogstorkenebb Blåveis i Østmarka Vi har dratt hjem Lind i Gunnborgdalen Langerød Seterdrift Naturstein til grunnmurer Ørkensandstein på Fløtterød Naturreservatet Gunnborgdalen Normarkitt Bever på ferde Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Navn og kjære turmål i Setermarka Gamlestulen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Soleihov eller bekkeblom Maria Nøkleblom (Primula Veris) Frodighet i Setermarka Maria Nøkkelblomst Hvitveis Høstetre ved Kleven Skrehelle - vinter i anmarsj Skrehellevarden Tynt jordlag på Gaupåsen Forlatte plasser Kulturlandskap Blåveis og hvitveis Modammen - terrasser Artsmangfold Småbruket Gaupåsen Utsyn fra Kreppa Skilt til Gunnborgdalen Skrehelle sett sydfra Gamleveien - vekslende lende Jarseng sportstue Skrehelle - utsyn nordøstover Gunnborgdalen naturreservat Rasteplass på Fiskeåsen Gaupåsen Basalt i Østmarka Kikuthytta Kulturlandskapet på Gaupåsen Tyrihjelmplakat Rydningsrøyser Blåveis i Gunnborgdalen Naturlig nedbryting Nesten oppe på Skrehelle Jarsengs løypenett Båserud ved Hørta om vinteren Velkommen til Gaupåsen Nesten oppe Bygdevei i kulturlandskap En kullbunn Fiskebekken IF Ørns skiarena Forstenet sandstrand Vi ser mot Rustan Semseter Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Flott beitemark Meitjern ved Heivannet Vårtegn Basalt i Gunnborgdalen Vårerteknapp Småbruk og plasser Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Fjelldalen og Skrehelle Skrehelle Informasjonstavle ved Lensmannseter Frodighet i Setermarka Ringerike-sandstein Skifjellhytta Fløtterød - rester etter planterøtter Modammen Skilting, merking og turkart Konglomerat Heivannet - en gammel grense mot Siljan Rustankollen Fløtterød Blåfjell - varden Skrehellevarden Havet har hatt strand her Bebyggelse og grender Gamleveien nær Meitjern Skilting og merking Basalt i Gunnborgdalen Utfartssted til Søgårdseter Forlatte plasser Står for fall Skifjell store Bygdeveiene Blåfjell - fjellhuken Fin turvei - før mye slit Merket sti gjennom Gunnborgdalen Røyser langs gammel allfarvei Høgås sanatorium Utenfor stiene Hakkespetthull Hvitveis i setermarka Studier i naturreservatet Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Det var en gang.... Hørta Usikt fra Rustankollen Vinterskog i Østmarka Sykkel- eller biltur i Østmarka? Blomst i Gunnborgdalen Grunnmur blokker fra Skrehelle Gaupåsen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Myske og vårerteknapp Utmark Idrett i marka Drikkevann Over Siljan langs gamleveien Fra Magan og inn i setermarka Tursti med utsikt Løbergveien - trivelig motiv Varmekjære lauvtrær Fugleliv i Gunnborgdalen Rustaden Fioler i Gunnborgdalen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish