Hopp til hovedinnholdet

Høgås tidligere tuberkulosesanatorium

(Foto: Hågås i Gjerpen, Fjelldalen opprinnelig tuberkulosesanatorium, senere pleieheim , men så et sted for omsorg og oppfølging av mennesker med helt spesielt behov for hjelp og beskyttelse. Eiendommen er nå solgt)

Tuberkulosesanatorium
På et solrikt sted, skjermet fra kontakt med befolkningen, ble Høgås Sanatorium for lungesyke med tuberkulose bygget. Lungesykdommen tuberkulose var utbredt i første halvdel av 1900¬tallet. En behandlingsmåte var å bringe pasientene til steder med sol og frisk luft. Sykdommen ble heldigvis borte pga moderne vaksine og hygiene

Høgås Sanatorium er for lengst nedlagt. Men, anlegget står ennå. Stedet har betydd mye for helsearbeidet i distriktet gjennom 100 år. Avstanden til byen og det avsidesliggende stedet har vært en truende faktor for nedleggelse, men  plasseringen har også vært en grunn til at det tross alt er blitt beholdt og tilpasset nye tiltak. Sanatorie, alders- og pleieheim, avlastningshjem og behandlingshjem - særskilte tiltak.

Starten på Høgås Sanatorium (kilde: Gjerpen Bygds Historie II (GHB II))

I bekjempelse av sykdommen tuberkulose ble det gjort en kjempeinnsats av foreninger og enkeltpersoner i Gjerpen. Gjerpen herredstyre vedtok enstemmig å gå inn for at det skulle opprettes et tuberkulosesanatorium for distriktet. Dette var i tråd med et forslag som var fremmet av legene Backer, S. Munk og A. Gaathaug. Dermed var målet satt. Men, lenger kom man ikke i første omgang.
Det ble imidlertid arbeidet iherdig videre med å få realisert planene om et bygg på Høgås. ”Allerede i 1890-årene var nemlig Fjelldalen i Gjerpen anbefalt for «brystsyge» som det het, og her oppe kunne Skiens Sanitetsforening i 1907 åpne Høgås Sanatorium og ansette lege og sykepleierske. De ansatte, doktor Moestue og sykepleiersken, søster Ellen, og de gjorde en trofast og imponerende innsats på Høgås.  (GBH II)

Både byggingen og driften av sanatoriet ble finansiert ved private midler. Datter til tidligere statsminister Gunnar Knutsen og frue, Gudrun,gav sine arvemidler til dette formålet til hjelp for folk fra Gjerpen som ble rammet av tuberkulose. Opprinnelig hadde hun tenkt å gi pengene til å bygge kirke på Borgestad. Midler til kirken ble imidlertid gitt av hennes foreldre.   Røde Kors  stiftet egen avdeling på Borgestad i 1914 etter initiativ av fru Anne Margrethe Knudsen. Hun var foreningens første formann, og hun gjorde en stor innsats i foreningen gjennom mange år.

Det offentliges ytelser til helsesektoren på den tide var beskjedne. Midlene ble avsatt i en budsjettpost  under «Sundheds- og medicinalvæsenet». Helsesektoren er således utvilsomt det området som det offentlige relativt sett har satset mest på i det 20. århundret og framover. Gjennom lange tider hadde det offentlige dog sørget for bidrag til medisiner og legehjelp for trengende. Det var derfor poster på fattigkassens regnskap (i Gjerpen): Slik støtte utgjorde for eksempel  kr. 700,- i 1887 og kr. 2.500 i 1910. I 1921 var beløpet steget til 5.100,- kroner.

Fra 1904 er det verdt å merke seg at det ble oppført særskilt bidrag til tuberkuløses forpleining med kr. 500,-, men kommunen fikk bidrag fra amtet (fylket) som dekket hele 4/5 av ytelsen. I  1920 var budsjettposten kommet opp i kr. 14.000,-. 

  Frisk luft og sol var viktig i behandlingen av tuberkuløse. Derfor plasserte man sanatoriet høyt og frittliggende og laget solbalkonger slik at pasientene som del av behandlingen fikk mye sol og frisk luft


Bilder

Utfartssted til Søgårdseter Rustankollen Tynt jordlag på Gaupåsen Futebolig - Modammen Skrehelle - mot- og medbakke Langerød Gamleveien - vekslende lende Vårtegn Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skilt til Gunnborgdalen Utsyn fra Kreppa Drikkevann Løbergveien - trivelig motiv Rustaden Skifjell store Rasteplass på Fiskeåsen Nesten oppe Jarseng sportstue Heivannet - en gammel grense mot Siljan Gaupåsen Fløtterød - rester etter planterøtter Ørkensandstein på Fløtterød Bygdeveiene Tyrihjelmplakat Vårerteknapp Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Høgås sanatorium Blåveis i Gunnborgdalen Skrehellevarden Fløtterød - sandstein Artsmangfold Bebyggelse og grender Studier i naturreservatet Kikuthytta Hvitveis Røyser langs gammel allfarvei Fra Magan og inn i setermarka Båserud ved Hørta om vinteren Skifjellhytta Merket sti gjennom Gunnborgdalen Naturlig nedbryting Vi ser mot Rustan Forlatte plasser Skrehellevarden Nesten oppe på Skrehelle Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Gamlestulen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Fin turvei - før mye slit Utenfor stiene Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Fløtterød Fugleliv i Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Forstenet sandstrand Søgårdseter idag Hørta Kleven Rombeporfyr Kart over gamleveien Gunnborgdalen naturreservat Velkommen til Gaupåsen Kulturlandskapet på Gaupåsen Gamleveien nær Meitjern Modammen - terrasser Skrehelle - utsyn nordøstover God skilting - TTF Flott beitemark Gamveienskilt ved Fiskebekken Fioler i Gunnborgdalen Vinterskog i Østmarka Gammel allfarvei Meitjern ved Heivannet Normarkitt Jarsengs løypenett Soleihov eller bekkeblom Usikt fra Rustankollen Løbergveien - trivelig motiv Frodighet i Setermarka Naturstein til grunnmurer Myske og vårerteknapp Tursti med utsikt Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Utmark Skrehelle sett sydfra Naturreservatet Gunnborgdalen Forlatte plasser Maria Nøkkelblomst Ringerike-sandstein Skilting og merking Blomst i Gunnborgdalen Skrehelle - vinter i anmarsj Bever på ferde Blåveis i Østmarka Basalt i Gunnborgdalen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien En kullbunn Skogstorkenebb Basalt i Østmarka Hvitveis i setermarka Vi har dratt hjem Frodighet i Setermarka Jønnevald rutebilanlegg Havet har hatt strand her Basalt i Gunnborgdalen Informasjonstavle ved Lensmannseter Seterdrift Blåfjell - varden Hakkespetthull Småbruket Gaupåsen Ruin etter plass - ny hytte Det var en gang.... Modammen Fiskebekken Gaupåsen Rydningsrøyser Navn og kjære turmål i Setermarka Skrehelle Småbruk og plasser Semseter Kulturlandskap Idrett i marka Bygdevei i kulturlandskap Høstetre ved Kleven Blåfjell - fjellhuken Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Sykkel- eller biltur i Østmarka? Står for fall Skilting, merking og turkart Konglomerat Grunnmur blokker fra Skrehelle IF Ørns skiarena Blåveis og hvitveis Over Siljan langs gamleveien Varmekjære lauvtrær

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish