Hopp til hovedinnholdet

Høgås tidligere tuberkulosesanatorium

(Foto: Hågås i Gjerpen, Fjelldalen opprinnelig tuberkulosesanatorium, senere pleieheim , men så et sted for omsorg og oppfølging av mennesker med helt spesielt behov for hjelp og beskyttelse. Eiendommen er nå solgt)

Tuberkulosesanatorium
På et solrikt sted, skjermet fra kontakt med befolkningen, ble Høgås Sanatorium for lungesyke med tuberkulose bygget. Lungesykdommen tuberkulose var utbredt i første halvdel av 1900¬tallet. En behandlingsmåte var å bringe pasientene til steder med sol og frisk luft. Sykdommen ble heldigvis borte pga moderne vaksine og hygiene

Høgås Sanatorium er for lengst nedlagt. Men, anlegget står ennå. Stedet har betydd mye for helsearbeidet i distriktet gjennom 100 år. Avstanden til byen og det avsidesliggende stedet har vært en truende faktor for nedleggelse, men  plasseringen har også vært en grunn til at det tross alt er blitt beholdt og tilpasset nye tiltak. Sanatorie, alders- og pleieheim, avlastningshjem og behandlingshjem - særskilte tiltak.

Starten på Høgås Sanatorium (kilde: Gjerpen Bygds Historie II (GHB II))

I bekjempelse av sykdommen tuberkulose ble det gjort en kjempeinnsats av foreninger og enkeltpersoner i Gjerpen. Gjerpen herredstyre vedtok enstemmig å gå inn for at det skulle opprettes et tuberkulosesanatorium for distriktet. Dette var i tråd med et forslag som var fremmet av legene Backer, S. Munk og A. Gaathaug. Dermed var målet satt. Men, lenger kom man ikke i første omgang.
Det ble imidlertid arbeidet iherdig videre med å få realisert planene om et bygg på Høgås. ”Allerede i 1890-årene var nemlig Fjelldalen i Gjerpen anbefalt for «brystsyge» som det het, og her oppe kunne Skiens Sanitetsforening i 1907 åpne Høgås Sanatorium og ansette lege og sykepleierske. De ansatte, doktor Moestue og sykepleiersken, søster Ellen, og de gjorde en trofast og imponerende innsats på Høgås.  (GBH II)

Både byggingen og driften av sanatoriet ble finansiert ved private midler. Datter til tidligere statsminister Gunnar Knutsen og frue, Gudrun,gav sine arvemidler til dette formålet til hjelp for folk fra Gjerpen som ble rammet av tuberkulose. Opprinnelig hadde hun tenkt å gi pengene til å bygge kirke på Borgestad. Midler til kirken ble imidlertid gitt av hennes foreldre.   Røde Kors  stiftet egen avdeling på Borgestad i 1914 etter initiativ av fru Anne Margrethe Knudsen. Hun var foreningens første formann, og hun gjorde en stor innsats i foreningen gjennom mange år.

Det offentliges ytelser til helsesektoren på den tide var beskjedne. Midlene ble avsatt i en budsjettpost  under «Sundheds- og medicinalvæsenet». Helsesektoren er således utvilsomt det området som det offentlige relativt sett har satset mest på i det 20. århundret og framover. Gjennom lange tider hadde det offentlige dog sørget for bidrag til medisiner og legehjelp for trengende. Det var derfor poster på fattigkassens regnskap (i Gjerpen): Slik støtte utgjorde for eksempel  kr. 700,- i 1887 og kr. 2.500 i 1910. I 1921 var beløpet steget til 5.100,- kroner.

Fra 1904 er det verdt å merke seg at det ble oppført særskilt bidrag til tuberkuløses forpleining med kr. 500,-, men kommunen fikk bidrag fra amtet (fylket) som dekket hele 4/5 av ytelsen. I  1920 var budsjettposten kommet opp i kr. 14.000,-. 

  Frisk luft og sol var viktig i behandlingen av tuberkuløse. Derfor plasserte man sanatoriet høyt og frittliggende og laget solbalkonger slik at pasientene som del av behandlingen fikk mye sol og frisk luft


Bilder

Fløtterød Fra Magan og inn i setermarka Bygdeveiene Utmark Naturstein til grunnmurer Basalt i Østmarka Drikkevann Skilting og merking Fugleliv i Gunnborgdalen Blåveis i Østmarka Rustaden Maria Nøkkelblomst Gaupåsen Naturlig nedbryting Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Kulturlandskap Småbruket Gaupåsen Velkommen til Gaupåsen Artsmangfold Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Havet har hatt strand her Blåveis og hvitveis Soleihov eller bekkeblom Modammen - terrasser Flott beitemark Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Hørta Jarsengs løypenett Båserud ved Hørta om vinteren Jarseng sportstue Søgårdseter idag Kleven Studier i naturreservatet Skilting, merking og turkart Utenfor stiene Står for fall Løbergveien - trivelig motiv Vinterskog i Østmarka Gamlestulen Usikt fra Rustankollen Bygdevei i kulturlandskap Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Frodighet i Setermarka Blåfjell - varden Hvitveis i setermarka Rydningsrøyser Rombeporfyr Røyser langs gammel allfarvei Skifjell store Fiskebekken Modammen God skilting - TTF Vi har dratt hjem Utfartssted til Søgårdseter Skrehelle - vinter i anmarsj Fløtterød - sandstein Løbergveien - trivelig motiv Rustankollen Rasteplass på Fiskeåsen Skrehelle - utsyn nordøstover Småbruk og plasser Skrehellevarden Seterdrift Kart over gamleveien Høgås sanatorium Vårerteknapp Lind i Gunnborgdalen Hvitveis Myske og vårerteknapp Fin turvei - før mye slit Gunnborgdalen naturreservat Semseter Hakkespetthull Sykkel- eller biltur i Østmarka? Merket sti gjennom Gunnborgdalen En kullbunn Kulturlandskapet på Gaupåsen Naturreservatet Gunnborgdalen Nesten oppe på Skrehelle Futebolig - Modammen Gamveienskilt ved Fiskebekken Meitjern ved Heivannet Jønnevald rutebilanlegg Ringerike-sandstein Tyrihjelmplakat Det var en gang.... Tursti med utsikt Maria Nøkleblom (Primula Veris) Skrehelle - mot- og medbakke Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Fioler i Gunnborgdalen Over Siljan langs gamleveien Navn og kjære turmål i Setermarka Forstenet sandstrand Blomst i Gunnborgdalen Varmekjære lauvtrær Vårtegn Skrehelle sett sydfra Høstetre ved Kleven Normarkitt Blåveis i Gunnborgdalen IF Ørns skiarena Grunnmur blokker fra Skrehelle Kikuthytta Vi ser mot Rustan Ruin etter plass - ny hytte Ørkensandstein på Fløtterød Bebyggelse og grender Tynt jordlag på Gaupåsen Gamleveien nær Meitjern Fløtterød - rester etter planterøtter Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Gammel allfarvei Idrett i marka Nesten oppe Heivannet - en gammel grense mot Siljan Forlatte plasser Utsyn fra Kreppa Konglomerat Skilt til Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Bever på ferde Blåfjell - fjellhuken Basalt i Gunnborgdalen Gaupåsen Basalt i Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Langerød Skrehellevarden Skifjellhytta Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Forlatte plasser Skrehelle Fjelldalen og Skrehelle Informasjonstavle ved Lensmannseter

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish