Hopp til hovedinnholdet

Høgås tidligere tuberkulosesanatorium

(Foto: Hågås i Gjerpen, Fjelldalen opprinnelig tuberkulosesanatorium, senere pleieheim , men så et sted for omsorg og oppfølging av mennesker med helt spesielt behov for hjelp og beskyttelse. Eiendommen er nå solgt)

Tuberkulosesanatorium
På et solrikt sted, skjermet fra kontakt med befolkningen, ble Høgås Sanatorium for lungesyke med tuberkulose bygget. Lungesykdommen tuberkulose var utbredt i første halvdel av 1900¬tallet. En behandlingsmåte var å bringe pasientene til steder med sol og frisk luft. Sykdommen ble heldigvis borte pga moderne vaksine og hygiene

Høgås Sanatorium er for lengst nedlagt. Men, anlegget står ennå. Stedet har betydd mye for helsearbeidet i distriktet gjennom 100 år. Avstanden til byen og det avsidesliggende stedet har vært en truende faktor for nedleggelse, men  plasseringen har også vært en grunn til at det tross alt er blitt beholdt og tilpasset nye tiltak. Sanatorie, alders- og pleieheim, avlastningshjem og behandlingshjem - særskilte tiltak.

Starten på Høgås Sanatorium (kilde: Gjerpen Bygds Historie II (GHB II))

I bekjempelse av sykdommen tuberkulose ble det gjort en kjempeinnsats av foreninger og enkeltpersoner i Gjerpen. Gjerpen herredstyre vedtok enstemmig å gå inn for at det skulle opprettes et tuberkulosesanatorium for distriktet. Dette var i tråd med et forslag som var fremmet av legene Backer, S. Munk og A. Gaathaug. Dermed var målet satt. Men, lenger kom man ikke i første omgang.
Det ble imidlertid arbeidet iherdig videre med å få realisert planene om et bygg på Høgås. ”Allerede i 1890-årene var nemlig Fjelldalen i Gjerpen anbefalt for «brystsyge» som det het, og her oppe kunne Skiens Sanitetsforening i 1907 åpne Høgås Sanatorium og ansette lege og sykepleierske. De ansatte, doktor Moestue og sykepleiersken, søster Ellen, og de gjorde en trofast og imponerende innsats på Høgås.  (GBH II)

Både byggingen og driften av sanatoriet ble finansiert ved private midler. Datter til tidligere statsminister Gunnar Knutsen og frue, Gudrun,gav sine arvemidler til dette formålet til hjelp for folk fra Gjerpen som ble rammet av tuberkulose. Opprinnelig hadde hun tenkt å gi pengene til å bygge kirke på Borgestad. Midler til kirken ble imidlertid gitt av hennes foreldre.   Røde Kors  stiftet egen avdeling på Borgestad i 1914 etter initiativ av fru Anne Margrethe Knudsen. Hun var foreningens første formann, og hun gjorde en stor innsats i foreningen gjennom mange år.

Det offentliges ytelser til helsesektoren på den tide var beskjedne. Midlene ble avsatt i en budsjettpost  under «Sundheds- og medicinalvæsenet». Helsesektoren er således utvilsomt det området som det offentlige relativt sett har satset mest på i det 20. århundret og framover. Gjennom lange tider hadde det offentlige dog sørget for bidrag til medisiner og legehjelp for trengende. Det var derfor poster på fattigkassens regnskap (i Gjerpen): Slik støtte utgjorde for eksempel  kr. 700,- i 1887 og kr. 2.500 i 1910. I 1921 var beløpet steget til 5.100,- kroner.

Fra 1904 er det verdt å merke seg at det ble oppført særskilt bidrag til tuberkuløses forpleining med kr. 500,-, men kommunen fikk bidrag fra amtet (fylket) som dekket hele 4/5 av ytelsen. I  1920 var budsjettposten kommet opp i kr. 14.000,-. 

  Frisk luft og sol var viktig i behandlingen av tuberkuløse. Derfor plasserte man sanatoriet høyt og frittliggende og laget solbalkonger slik at pasientene som del av behandlingen fikk mye sol og frisk luft


Bilder

Maria Nøkleblom (Primula Veris) Varmekjære lauvtrær Gammel allfarvei Vinterskog i Østmarka Drikkevann Fioler i Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Lind i Gunnborgdalen Rydningsrøyser Naturreservatet Gunnborgdalen Ørkensandstein på Fløtterød Søgårdseter idag Havet har hatt strand her Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Modammen Blåveis og hvitveis Bygdeveiene Fløtterød Velkommen til Gaupåsen Skrehelle sett sydfra Gamveienskilt ved Fiskebekken Bygdevei i kulturlandskap Hakkespetthull Utmark Skilt til Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Seterdrift Vårerteknapp Studier i naturreservatet Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Gaupåsen Utsyn fra Kreppa Forlatte plasser Fjelldalen og Skrehelle Frodighet i Setermarka Skrehellevarden Ruin etter plass - ny hytte Kart over gamleveien Blåfjell - fjellhuken Blåveis i Gunnborgdalen Høgås sanatorium Blåveis i Østmarka Basalt i Østmarka Kulturlandskapet på Gaupåsen Vårtegn Løbergveien - trivelig motiv Skifjell store Blåfjell - varden Gunnborgdalen naturreservat Skogstorkenebb Flott beitemark Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Rustaden Fra Magan og inn i setermarka Gaupåsen Gamleveien - vekslende lende Naturlig nedbryting Kleven Småbruk og plasser Grunnmur blokker fra Skrehelle Langerød Vi har dratt hjem Basalt i Gunnborgdalen Utenfor stiene Skilting og merking Fløtterød - sandstein Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Soleihov eller bekkeblom Gamleveien nær Meitjern Semseter Myske og vårerteknapp Basalt i Gunnborgdalen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skifjellhytta God skilting - TTF Utfartssted til Søgårdseter Høstetre ved Kleven Skrehellevarden Løbergveien - trivelig motiv Merket sti gjennom Gunnborgdalen Futebolig - Modammen Skrehelle - mot- og medbakke Kulturlandskap Sykkel- eller biltur i Østmarka? Forstenet sandstrand Tyrihjelmplakat Jarsengs løypenett Blomst i Gunnborgdalen IF Ørns skiarena Fiskebekken Normarkitt Røyser langs gammel allfarvei Nesten oppe på Skrehelle Tynt jordlag på Gaupåsen Meitjern ved Heivannet Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Hvitveis i setermarka Gamlestulen Hørta Småbruket Gaupåsen Står for fall Forlatte plasser Hvitveis Jarseng sportstue Vi ser mot Rustan Skilting, merking og turkart Over Siljan langs gamleveien Fugleliv i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Usikt fra Rustankollen Kikuthytta Informasjonstavle ved Lensmannseter Rombeporfyr Heivannet - en gammel grense mot Siljan Naturstein til grunnmurer Skrehelle - vinter i anmarsj Nesten oppe Skrehelle - utsyn nordøstover Fin turvei - før mye slit Bebyggelse og grender Idrett i marka Tursti med utsikt Det var en gang.... Rasteplass på Fiskeåsen Bever på ferde Fløtterød - rester etter planterøtter Skrehelle Konglomerat Modammen - terrasser Maria Nøkkelblomst Rustankollen Artsmangfold Jønnevald rutebilanlegg Båserud ved Hørta om vinteren En kullbunn Rallycross på Eriksrød i Gjerpen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish