Hopp til hovedinnholdet

Høgås tidligere tuberkulosesanatorium

(Foto: Hågås i Gjerpen, Fjelldalen opprinnelig tuberkulosesanatorium, senere pleieheim , men så et sted for omsorg og oppfølging av mennesker med helt spesielt behov for hjelp og beskyttelse. Eiendommen er nå solgt)

Tuberkulosesanatorium
På et solrikt sted, skjermet fra kontakt med befolkningen, ble Høgås Sanatorium for lungesyke med tuberkulose bygget. Lungesykdommen tuberkulose var utbredt i første halvdel av 1900¬tallet. En behandlingsmåte var å bringe pasientene til steder med sol og frisk luft. Sykdommen ble heldigvis borte pga moderne vaksine og hygiene

Høgås Sanatorium er for lengst nedlagt. Men, anlegget står ennå. Stedet har betydd mye for helsearbeidet i distriktet gjennom 100 år. Avstanden til byen og det avsidesliggende stedet har vært en truende faktor for nedleggelse, men  plasseringen har også vært en grunn til at det tross alt er blitt beholdt og tilpasset nye tiltak. Sanatorie, alders- og pleieheim, avlastningshjem og behandlingshjem - særskilte tiltak.

Starten på Høgås Sanatorium (kilde: Gjerpen Bygds Historie II (GHB II))

I bekjempelse av sykdommen tuberkulose ble det gjort en kjempeinnsats av foreninger og enkeltpersoner i Gjerpen. Gjerpen herredstyre vedtok enstemmig å gå inn for at det skulle opprettes et tuberkulosesanatorium for distriktet. Dette var i tråd med et forslag som var fremmet av legene Backer, S. Munk og A. Gaathaug. Dermed var målet satt. Men, lenger kom man ikke i første omgang.
Det ble imidlertid arbeidet iherdig videre med å få realisert planene om et bygg på Høgås. ”Allerede i 1890-årene var nemlig Fjelldalen i Gjerpen anbefalt for «brystsyge» som det het, og her oppe kunne Skiens Sanitetsforening i 1907 åpne Høgås Sanatorium og ansette lege og sykepleierske. De ansatte, doktor Moestue og sykepleiersken, søster Ellen, og de gjorde en trofast og imponerende innsats på Høgås.  (GBH II)

Både byggingen og driften av sanatoriet ble finansiert ved private midler. Datter til tidligere statsminister Gunnar Knutsen og frue, Gudrun,gav sine arvemidler til dette formålet til hjelp for folk fra Gjerpen som ble rammet av tuberkulose. Opprinnelig hadde hun tenkt å gi pengene til å bygge kirke på Borgestad. Midler til kirken ble imidlertid gitt av hennes foreldre.   Røde Kors  stiftet egen avdeling på Borgestad i 1914 etter initiativ av fru Anne Margrethe Knudsen. Hun var foreningens første formann, og hun gjorde en stor innsats i foreningen gjennom mange år.

Det offentliges ytelser til helsesektoren på den tide var beskjedne. Midlene ble avsatt i en budsjettpost  under «Sundheds- og medicinalvæsenet». Helsesektoren er således utvilsomt det området som det offentlige relativt sett har satset mest på i det 20. århundret og framover. Gjennom lange tider hadde det offentlige dog sørget for bidrag til medisiner og legehjelp for trengende. Det var derfor poster på fattigkassens regnskap (i Gjerpen): Slik støtte utgjorde for eksempel  kr. 700,- i 1887 og kr. 2.500 i 1910. I 1921 var beløpet steget til 5.100,- kroner.

Fra 1904 er det verdt å merke seg at det ble oppført særskilt bidrag til tuberkuløses forpleining med kr. 500,-, men kommunen fikk bidrag fra amtet (fylket) som dekket hele 4/5 av ytelsen. I  1920 var budsjettposten kommet opp i kr. 14.000,-. 

  Frisk luft og sol var viktig i behandlingen av tuberkuløse. Derfor plasserte man sanatoriet høyt og frittliggende og laget solbalkonger slik at pasientene som del av behandlingen fikk mye sol og frisk luft


Bilder

Fiskebekken Hakkespetthull Lind i Gunnborgdalen Skrehelle sett sydfra Blåveis i Østmarka Kikuthytta Søgårdseter idag IF Ørns skiarena Skrehelle - mot- og medbakke Fløtterød - rester etter planterøtter Skrehellevarden Blåfjell - varden Blåveis i Gunnborgdalen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Gammel allfarvei Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Jarseng sportstue Forlatte plasser Gamveienskilt ved Fiskebekken Høstetre ved Kleven Rasteplass på Fiskeåsen God skilting - TTF Bygdevei i kulturlandskap Vårtegn Naturstein til grunnmurer Maria Nøkleblom (Primula Veris) Tursti med utsikt Velkommen til Gaupåsen Bygdeveiene Langerød Fløtterød Artsmangfold Jarsengs løypenett Ørkensandstein på Fløtterød Utsyn fra Kreppa Småbruket Gaupåsen Båserud ved Hørta om vinteren Sykkel- eller biltur i Østmarka? Frodighet i Setermarka Basalt i Gunnborgdalen Fjelldalen og Skrehelle Naturreservatet Gunnborgdalen Skrehelle - utsyn nordøstover Blåveis og hvitveis Gamlestulen Blomst i Gunnborgdalen Over Siljan langs gamleveien Fugleliv i Gunnborgdalen Hørta Gunnborgdalen naturreservat Maria Nøkkelblomst Det var en gang.... Gamleveien nær Meitjern Hvitveis i setermarka Gamleveien - vekslende lende Småbruk og plasser Tyrihjelmplakat Skifjell store Gaupåsen Ringerike-sandstein Fra Magan og inn i setermarka Naturlig nedbryting Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Semseter Tynt jordlag på Gaupåsen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Rustaden Fioler i Gunnborgdalen Konglomerat Skogstorkenebb Står for fall Studier i naturreservatet En kullbunn Kart over gamleveien Vårerteknapp Skrehellevarden Skrehelle - vinter i anmarsj Heivannet - en gammel grense mot Siljan Bever på ferde Rustankollen Drikkevann Nesten oppe på Skrehelle Modammen - terrasser Skilting, merking og turkart Flott beitemark Basalt i Østmarka Blåfjell - fjellhuken Skilting og merking Rydningsrøyser Vinterskog i Østmarka Meitjern ved Heivannet Kulturlandskapet på Gaupåsen Seterdrift Utmark Jønnevald rutebilanlegg Basalt i Gunnborgdalen Rombeporfyr Myske og vårerteknapp Informasjonstavle ved Lensmannseter Høgås sanatorium Varmekjære lauvtrær Hvitveis Utenfor stiene Forstenet sandstrand Utfartssted til Søgårdseter Skrehelle Modammen Bebyggelse og grender Vi ser mot Rustan Ruin etter plass - ny hytte Gaupåsen Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Kulturlandskap Frodighet i Setermarka Forlatte plasser Havet har hatt strand her Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Kleven Futebolig - Modammen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Løbergveien - trivelig motiv Usikt fra Rustankollen Soleihov eller bekkeblom Skifjellhytta Navn og kjære turmål i Setermarka Fløtterød - sandstein Skilt til Gunnborgdalen Nesten oppe Normarkitt Fin turvei - før mye slit Løbergveien - trivelig motiv Merket sti gjennom Gunnborgdalen Idrett i marka Grunnmur blokker fra Skrehelle Vi har dratt hjem

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish