Hopp til hovedinnholdet

Høgås tidligere tuberkulosesanatorium

(Foto: Hågås i Gjerpen, Fjelldalen opprinnelig tuberkulosesanatorium, senere pleieheim , men så et sted for omsorg og oppfølging av mennesker med helt spesielt behov for hjelp og beskyttelse. Eiendommen er nå solgt)

Tuberkulosesanatorium
På et solrikt sted, skjermet fra kontakt med befolkningen, ble Høgås Sanatorium for lungesyke med tuberkulose bygget. Lungesykdommen tuberkulose var utbredt i første halvdel av 1900¬tallet. En behandlingsmåte var å bringe pasientene til steder med sol og frisk luft. Sykdommen ble heldigvis borte pga moderne vaksine og hygiene

Høgås Sanatorium er for lengst nedlagt. Men, anlegget står ennå. Stedet har betydd mye for helsearbeidet i distriktet gjennom 100 år. Avstanden til byen og det avsidesliggende stedet har vært en truende faktor for nedleggelse, men  plasseringen har også vært en grunn til at det tross alt er blitt beholdt og tilpasset nye tiltak. Sanatorie, alders- og pleieheim, avlastningshjem og behandlingshjem - særskilte tiltak.

Starten på Høgås Sanatorium (kilde: Gjerpen Bygds Historie II (GHB II))

I bekjempelse av sykdommen tuberkulose ble det gjort en kjempeinnsats av foreninger og enkeltpersoner i Gjerpen. Gjerpen herredstyre vedtok enstemmig å gå inn for at det skulle opprettes et tuberkulosesanatorium for distriktet. Dette var i tråd med et forslag som var fremmet av legene Backer, S. Munk og A. Gaathaug. Dermed var målet satt. Men, lenger kom man ikke i første omgang.
Det ble imidlertid arbeidet iherdig videre med å få realisert planene om et bygg på Høgås. ”Allerede i 1890-årene var nemlig Fjelldalen i Gjerpen anbefalt for «brystsyge» som det het, og her oppe kunne Skiens Sanitetsforening i 1907 åpne Høgås Sanatorium og ansette lege og sykepleierske. De ansatte, doktor Moestue og sykepleiersken, søster Ellen, og de gjorde en trofast og imponerende innsats på Høgås.  (GBH II)

Både byggingen og driften av sanatoriet ble finansiert ved private midler. Datter til tidligere statsminister Gunnar Knutsen og frue, Gudrun,gav sine arvemidler til dette formålet til hjelp for folk fra Gjerpen som ble rammet av tuberkulose. Opprinnelig hadde hun tenkt å gi pengene til å bygge kirke på Borgestad. Midler til kirken ble imidlertid gitt av hennes foreldre.   Røde Kors  stiftet egen avdeling på Borgestad i 1914 etter initiativ av fru Anne Margrethe Knudsen. Hun var foreningens første formann, og hun gjorde en stor innsats i foreningen gjennom mange år.

Det offentliges ytelser til helsesektoren på den tide var beskjedne. Midlene ble avsatt i en budsjettpost  under «Sundheds- og medicinalvæsenet». Helsesektoren er således utvilsomt det området som det offentlige relativt sett har satset mest på i det 20. århundret og framover. Gjennom lange tider hadde det offentlige dog sørget for bidrag til medisiner og legehjelp for trengende. Det var derfor poster på fattigkassens regnskap (i Gjerpen): Slik støtte utgjorde for eksempel  kr. 700,- i 1887 og kr. 2.500 i 1910. I 1921 var beløpet steget til 5.100,- kroner.

Fra 1904 er det verdt å merke seg at det ble oppført særskilt bidrag til tuberkuløses forpleining med kr. 500,-, men kommunen fikk bidrag fra amtet (fylket) som dekket hele 4/5 av ytelsen. I  1920 var budsjettposten kommet opp i kr. 14.000,-. 

  Frisk luft og sol var viktig i behandlingen av tuberkuløse. Derfor plasserte man sanatoriet høyt og frittliggende og laget solbalkonger slik at pasientene som del av behandlingen fikk mye sol og frisk luft


Bilder

Høgås sanatorium Futebolig - Modammen Semseter Bebyggelse og grender Forlatte plasser Løbergveien - trivelig motiv Jarseng sportstue Jarsengs løypenett Fioler i Gunnborgdalen Rombeporfyr Tynt jordlag på Gaupåsen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Idrett i marka Havet har hatt strand her Fløtterød Kikuthytta Modammen - terrasser Meitjern ved Heivannet Vi ser mot Rustan Bever på ferde Langerød Forlatte plasser Gamlestulen Rasteplass på Fiskeåsen Basalt i Gunnborgdalen Studier i naturreservatet Vinterskog i Østmarka Fiskebekken Basalt i Gunnborgdalen Vårerteknapp Modammen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Ørkensandstein på Fløtterød Skogstorkenebb Hørta Hvitveis Løbergveien - trivelig motiv Konglomerat Skilting og merking Varmekjære lauvtrær Rustaden Blåveis i Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Gammel allfarvei Over Siljan langs gamleveien Naturreservatet Gunnborgdalen Skifjellhytta Søgårdseter idag Kulturlandskapet på Gaupåsen Seterdrift Soleihov eller bekkeblom Småbruk og plasser Tyrihjelmplakat Blåveis og hvitveis Skrehellevarden Myske og vårerteknapp God skilting - TTF Gunnborgdalen naturreservat Ruin etter plass - ny hytte Tursti med utsikt Skrehelle - vinter i anmarsj Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken En kullbunn Fløtterød - sandstein Fugleliv i Gunnborgdalen Blåfjell - fjellhuken Frodighet i Setermarka Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Det var en gang.... Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehelle - utsyn nordøstover Kulturlandskap Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Hakkespetthull Blåfjell - varden Skrehelle - mot- og medbakke Fra Magan og inn i setermarka Naturlig nedbryting Skrehelle Utfartssted til Søgårdseter Skrehelle sett sydfra Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Kleven Gamveienskilt ved Fiskebekken Fløtterød - rester etter planterøtter Velkommen til Gaupåsen Utmark Hvitveis i setermarka Blomst i Gunnborgdalen Heivannet - en gammel grense mot Siljan Usikt fra Rustankollen Forstenet sandstrand Røyser langs gammel allfarvei Lind i Gunnborgdalen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Informasjonstavle ved Lensmannseter Utsyn fra Kreppa Normarkitt Vi har dratt hjem Grunnmur blokker fra Skrehelle Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Flott beitemark Småbruket Gaupåsen Rydningsrøyser Drikkevann Rustankollen Gamleveien nær Meitjern Bygdevei i kulturlandskap Merket sti gjennom Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Kart over gamleveien Gaupåsen Står for fall Skrehellevarden IF Ørns skiarena Basalt i Østmarka Navn og kjære turmål i Setermarka Maria Nøkkelblomst Båserud ved Hørta om vinteren Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Utenfor stiene Gamleveien - vekslende lende Skilting, merking og turkart Nesten oppe på Skrehelle Fin turvei - før mye slit Artsmangfold Naturstein til grunnmurer Skilt til Gunnborgdalen Høstetre ved Kleven Vårtegn Bygdeveiene Gaupåsen Blåveis i Østmarka Skifjell store Nesten oppe Jønnevald rutebilanlegg

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish