Hopp til hovedinnholdet

Gunnborgdalen

Gunnborgdalen ligger nordøst for Skien og er et naturreservat med sjeldne, varmekjære edelløvtrær. Beliggenheten og den næringsrike jorda gjør området spesielt frodig og man får oppleve et unikt artsmangfold, både når det gjelder trær og blomster.  Området er vernet og all ferdsel må skje skånsomt.

Geologi og topografi

Gunnborgdalen ligger på 200-300 m.o.h. og dekker et område på 95 dekar. Selve reservatet ligger i en bratt vesthelling. Berggrunnen består av basiske dypbergarter som basalt og rombeporfyr. Dette gjør at jordsmonnet blir spesielt næringrikt. Løsmassene (det som ligger oppå berggrunnen)  består av morenejord med mye steinrik forvitringsjord oppe i dagen.  Området er soleksponert. Ettersom området dekker en bratt helling, er jordsmonnet fuktigere nederst enn lenger oppe, noe som påvirker vegetasjonen.  I enkelte områder kan man finne ren oreskog, noe som krever svært høy fuktighet i jordsmonnet. Nederst i lia grenser reservatet til kulturbeite og øverst til mer tørre, ”vanlige” skogbilder.

Vegetasjon

Reservatet har et middels stort artstilfang og det næringsrike jordsmonnet gir fra middels til god bonitet. Man finner flere varmekjære vegetasjonstyper:

-          I nord og vest:  alm-lindeskog

-          Ved stien midt i reservatet: gråor-askeskog

-          På kollene øst for utsiktsplassen i nord: lågurtskog

-          I sør og øst: alm-askeskog

-          Nær gården i nord: hasselskog

I tresjiktet i Gunnborgdalen finner man, i tilegg til hovedartene som er nevnt ovenfor, spisslønn, osp, furu, or, gran, rogn, bjørk, leddved, krossved og eik. I feltsjiktet er det mange og delvis næringskrevende arter som myske, trollbær, storkonvall, tannrot, kantkonvall, blåveis, hvitveis, storklokke, tyrihjelm , liljekonvall, maria nøkleblom, lundrapp, nesleklokke, gjerdevikke, vårerteknapp, skogvikke, skogkløver, storklokke, stornesle, tepperot, perikkum, maria nøkleblom og strutseving.

Kulturpåvirkning og skjøtselstiltak

Kulturpåvirkningen i reservatet har for få tiår siden vært betydelig. Området ble snauhogd rundt 1960, da var trolig den dominerende vegetasjonstypen lågurt-granskog.  Etter snauhogsten har de varmekjære treslagene alm, ask og hassel slått raskt til. Vegetasjonstyper dominert av edelløvskog er fremtredende i dag, men grana kommer stadig sterkere inn. Dette er naturlig i forhold til suksesjon på denne marktypen, men ikke ønskelig i et verneperspektiv.  Dersom det ikke gjøres noen skjøtselsmessige tiltak, så vil det over tid skogbildet domineres av gran, trolig en lågurt-granskog.  Dersom man lar grana vokse opp får feltsjiktet mindre lys og jordsmonnet blir surere. Dette gir en betydelig reduksjon av artsmangfoldet og reservatets verdi vil forringes raskt.

Det er foreslått skjøtselsmessige tiltak for å hindre denne utviklingen:

1)      Fjerne unggran med jevne mellomrom (hvert 5./10. år – nord og vest i reservatet)

2)      Fjerne større graner over tid (10-15 år – øst i reservatet).

Hvis slike tiiltak gjøres for raskt, så får man mange uønskede arter som f.eks. bringebær og geiterams.

Et annet ”problem” er ask. Askebestanden er økende i deler av reservatet, spesielt i sørøst, og den må tynnes for å ikke bli den dominerende vegetasjonstypen.

Stien gjennom reservatet skal ryddes.

Ferdsel i reservatet

Det er viktig at alle som besøker Gunnborgdalen respekterer bestemmelsene som gjelder for ferdsel i et naturreservat. Man skal bevege seg skånsomt og sette igjen færrest mulig spor.  Blomster og trær skal ikke røres. Følg stien (se kart).  Alt som tas med inn i reservatet, må også tas med ut.


Bilder

Sykkel- eller biltur i Østmarka? Vårerteknapp Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Grunnmur blokker fra Skrehelle Står for fall Fløtterød Blomst i Gunnborgdalen Blåveis i Østmarka Drikkevann Fin turvei - før mye slit Jarsengs løypenett Blåveis i Gunnborgdalen Nesten oppe Semseter Futebolig - Modammen Kikuthytta Skilt til Gunnborgdalen Kart over gamleveien Røyser langs gammel allfarvei Fiskebekken Navn og kjære turmål i Setermarka Artsmangfold Gaupåsen Løbergveien - trivelig motiv Skrehelle - vinter i anmarsj Basalt i Gunnborgdalen Hvitveis i setermarka Meitjern ved Heivannet Gamleveien nær Meitjern Ringerike-sandstein Merket sti gjennom Gunnborgdalen Blåfjell - fjellhuken Høstetre ved Kleven Skrehelle - utsyn nordøstover Bygdevei i kulturlandskap Studier i naturreservatet Fjelldalen og Skrehelle Varmekjære lauvtrær En kullbunn Heivannet - en gammel grense mot Siljan Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Hakkespetthull Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Bebyggelse og grender Havet har hatt strand her Informasjonstavle ved Lensmannseter Utmark Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Bever på ferde Gammel allfarvei Rustaden Jønnevald rutebilanlegg Utfartssted til Søgårdseter Skrehelle sett sydfra Frodighet i Setermarka Småbruk og plasser Ruin etter plass - ny hytte Vi har dratt hjem Gaupåsen - beitet i aktivt bruk IF Ørns skiarena Kulturlandskap Fioler i Gunnborgdalen Velkommen til Gaupåsen Småbruket Gaupåsen Langerød Rydningsrøyser Gamveienskilt ved Fiskebekken Rombeporfyr Tursti med utsikt Fløtterød - sandstein Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Bygdeveiene Usikt fra Rustankollen Rustankollen Naturstein til grunnmurer Fra Magan og inn i setermarka Gunnborgdalen naturreservat Modammen - terrasser Maria Nøkkelblomst Maria Nøkleblom (Primula Veris) Båserud ved Hørta om vinteren Gamlestulen Utenfor stiene Idrett i marka Rasteplass på Fiskeåsen Over Siljan langs gamleveien Skifjellhytta Blåfjell - varden Blåveis og hvitveis Konglomerat Seterdrift Fløtterød - rester etter planterøtter Flott beitemark Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Myske og vårerteknapp Skrehellevarden Skifjell store Skrehelle - mot- og medbakke Skrehellevarden Skogstorkenebb Høgås sanatorium Forstenet sandstrand Kulturlandskapet på Gaupåsen Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Ørkensandstein på Fløtterød Vinterskog i Østmarka Frodighet i Setermarka Hørta Gaupåsen Vi ser mot Rustan Forlatte plasser God skilting - TTF Forlatte plasser Tyrihjelmplakat Skrehelle Naturlig nedbryting Jarseng sportstue Tynt jordlag på Gaupåsen Utsyn fra Kreppa Nesten oppe på Skrehelle Hvitveis Modammen Vårtegn Søgårdseter idag Lind i Gunnborgdalen Normarkitt Gamleveien - vekslende lende Basalt i Østmarka Soleihov eller bekkeblom Naturreservatet Gunnborgdalen Det var en gang.... Skilting, merking og turkart Løbergveien - trivelig motiv Fugleliv i Gunnborgdalen Skilting og merking Kleven

Adkomst

Fra Skien sentrum: Kjør RV 32 mot Siljan. Noen hundre meter etter Toras hytte, tar man av inn mot venstre til Høgås. Følg grusvei noen hundre meter og ta inn til venstre ved postkasser. Følg bratt bakke over en bakketopp og deretter ned igjen. Parker bil og følg skilitng til naturreservat.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish