Hopp til hovedinnholdet

Gunnborgdalen

Gunnborgdalen ligger nordøst for Skien og er et naturreservat med sjeldne, varmekjære edelløvtrær. Beliggenheten og den næringsrike jorda gjør området spesielt frodig og man får oppleve et unikt artsmangfold, både når det gjelder trær og blomster.  Området er vernet og all ferdsel må skje skånsomt.

Geologi og topografi

Gunnborgdalen ligger på 200-300 m.o.h. og dekker et område på 95 dekar. Selve reservatet ligger i en bratt vesthelling. Berggrunnen består av basiske dypbergarter som basalt og rombeporfyr. Dette gjør at jordsmonnet blir spesielt næringrikt. Løsmassene (det som ligger oppå berggrunnen)  består av morenejord med mye steinrik forvitringsjord oppe i dagen.  Området er soleksponert. Ettersom området dekker en bratt helling, er jordsmonnet fuktigere nederst enn lenger oppe, noe som påvirker vegetasjonen.  I enkelte områder kan man finne ren oreskog, noe som krever svært høy fuktighet i jordsmonnet. Nederst i lia grenser reservatet til kulturbeite og øverst til mer tørre, ”vanlige” skogbilder.

Vegetasjon

Reservatet har et middels stort artstilfang og det næringsrike jordsmonnet gir fra middels til god bonitet. Man finner flere varmekjære vegetasjonstyper:

-          I nord og vest:  alm-lindeskog

-          Ved stien midt i reservatet: gråor-askeskog

-          På kollene øst for utsiktsplassen i nord: lågurtskog

-          I sør og øst: alm-askeskog

-          Nær gården i nord: hasselskog

I tresjiktet i Gunnborgdalen finner man, i tilegg til hovedartene som er nevnt ovenfor, spisslønn, osp, furu, or, gran, rogn, bjørk, leddved, krossved og eik. I feltsjiktet er det mange og delvis næringskrevende arter som myske, trollbær, storkonvall, tannrot, kantkonvall, blåveis, hvitveis, storklokke, tyrihjelm , liljekonvall, maria nøkleblom, lundrapp, nesleklokke, gjerdevikke, vårerteknapp, skogvikke, skogkløver, storklokke, stornesle, tepperot, perikkum, maria nøkleblom og strutseving.

Kulturpåvirkning og skjøtselstiltak

Kulturpåvirkningen i reservatet har for få tiår siden vært betydelig. Området ble snauhogd rundt 1960, da var trolig den dominerende vegetasjonstypen lågurt-granskog.  Etter snauhogsten har de varmekjære treslagene alm, ask og hassel slått raskt til. Vegetasjonstyper dominert av edelløvskog er fremtredende i dag, men grana kommer stadig sterkere inn. Dette er naturlig i forhold til suksesjon på denne marktypen, men ikke ønskelig i et verneperspektiv.  Dersom det ikke gjøres noen skjøtselsmessige tiltak, så vil det over tid skogbildet domineres av gran, trolig en lågurt-granskog.  Dersom man lar grana vokse opp får feltsjiktet mindre lys og jordsmonnet blir surere. Dette gir en betydelig reduksjon av artsmangfoldet og reservatets verdi vil forringes raskt.

Det er foreslått skjøtselsmessige tiltak for å hindre denne utviklingen:

1)      Fjerne unggran med jevne mellomrom (hvert 5./10. år – nord og vest i reservatet)

2)      Fjerne større graner over tid (10-15 år – øst i reservatet).

Hvis slike tiiltak gjøres for raskt, så får man mange uønskede arter som f.eks. bringebær og geiterams.

Et annet ”problem” er ask. Askebestanden er økende i deler av reservatet, spesielt i sørøst, og den må tynnes for å ikke bli den dominerende vegetasjonstypen.

Stien gjennom reservatet skal ryddes.

Ferdsel i reservatet

Det er viktig at alle som besøker Gunnborgdalen respekterer bestemmelsene som gjelder for ferdsel i et naturreservat. Man skal bevege seg skånsomt og sette igjen færrest mulig spor.  Blomster og trær skal ikke røres. Følg stien (se kart).  Alt som tas med inn i reservatet, må også tas med ut.


Bilder

Gamveienskilt ved Fiskebekken Tyrihjelmplakat Gunnborgdalen naturreservat Nesten oppe på Skrehelle Skogstorkenebb Skrehelle Gamleveien nær Meitjern Utmark Basalt i Østmarka Usikt fra Rustankollen Båserud ved Hørta om vinteren Rombeporfyr Fjelldalen og Skrehelle Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Naturreservatet Gunnborgdalen Småbruket Gaupåsen Gamlestulen Fin turvei - før mye slit Konglomerat Vårerteknapp Vinterskog i Østmarka Tursti med utsikt Hakkespetthull Høstetre ved Kleven Utenfor stiene Bever på ferde Soleihov eller bekkeblom Merket sti gjennom Gunnborgdalen Fugleliv i Gunnborgdalen Vi har dratt hjem Står for fall Småbruk og plasser Fiskebekken Utfartssted til Søgårdseter Skilting og merking Drikkevann Forlatte plasser Modammen Bygdeveiene Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Det var en gang.... Basalt i Gunnborgdalen Hvitveis i setermarka Havet har hatt strand her Kleven Bygdevei i kulturlandskap Rydningsrøyser Blåveis i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Semseter Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Heivannet - en gammel grense mot Siljan Maria Nøkleblom (Primula Veris) Sykkel- eller biltur i Østmarka? Naturstein til grunnmurer Seterdrift Løbergveien - trivelig motiv Meitjern ved Heivannet Frodighet i Setermarka Søgårdseter idag Tynt jordlag på Gaupåsen Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Utsyn fra Kreppa Fløtterød - sandstein Blåfjell - varden Idrett i marka Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Kulturlandskap Blåfjell - fjellhuken Myske og vårerteknapp Navn og kjære turmål i Setermarka Skilt til Gunnborgdalen Grunnmur blokker fra Skrehelle Gaupåsen Jarsengs løypenett Skrehelle - mot- og medbakke Rustaden Lind i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Bebyggelse og grender Skrehellevarden Jønnevald rutebilanlegg Normarkitt Skrehelle sett sydfra Velkommen til Gaupåsen God skilting - TTF Blomst i Gunnborgdalen Langerød Røyser langs gammel allfarvei Informasjonstavle ved Lensmannseter Gammel allfarvei Artsmangfold Futebolig - Modammen Gaupåsen Vi ser mot Rustan Gamleveien - vekslende lende Skrehellevarden Skifjellhytta Jarseng sportstue Hvitveis Hørta Vårtegn Skrehelle - utsyn nordøstover Fløtterød - rester etter planterøtter Skrehelle - vinter i anmarsj Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Nesten oppe Forstenet sandstrand Skifjell store Ruin etter plass - ny hytte Kikuthytta Blåveis i Østmarka Basalt i Gunnborgdalen Blåveis og hvitveis Over Siljan langs gamleveien Ørkensandstein på Fløtterød Skilting, merking og turkart Frodighet i Setermarka Forlatte plasser Maria Nøkkelblomst Ringerike-sandstein Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Høgås sanatorium Rasteplass på Fiskeåsen Modammen - terrasser Studier i naturreservatet Naturlig nedbryting Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Fløtterød Varmekjære lauvtrær Løbergveien - trivelig motiv Flott beitemark Fra Magan og inn i setermarka Fioler i Gunnborgdalen Rustankollen En kullbunn

Adkomst

Fra Skien sentrum: Kjør RV 32 mot Siljan. Noen hundre meter etter Toras hytte, tar man av inn mot venstre til Høgås. Følg grusvei noen hundre meter og ta inn til venstre ved postkasser. Følg bratt bakke over en bakketopp og deretter ned igjen. Parker bil og følg skilitng til naturreservat.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish