Hopp til hovedinnholdet

Gunnborgdalen

Gunnborgdalen ligger nordøst for Skien og er et naturreservat med sjeldne, varmekjære edelløvtrær. Beliggenheten og den næringsrike jorda gjør området spesielt frodig og man får oppleve et unikt artsmangfold, både når det gjelder trær og blomster.  Området er vernet og all ferdsel må skje skånsomt.

Geologi og topografi

Gunnborgdalen ligger på 200-300 m.o.h. og dekker et område på 95 dekar. Selve reservatet ligger i en bratt vesthelling. Berggrunnen består av basiske dypbergarter som basalt og rombeporfyr. Dette gjør at jordsmonnet blir spesielt næringrikt. Løsmassene (det som ligger oppå berggrunnen)  består av morenejord med mye steinrik forvitringsjord oppe i dagen.  Området er soleksponert. Ettersom området dekker en bratt helling, er jordsmonnet fuktigere nederst enn lenger oppe, noe som påvirker vegetasjonen.  I enkelte områder kan man finne ren oreskog, noe som krever svært høy fuktighet i jordsmonnet. Nederst i lia grenser reservatet til kulturbeite og øverst til mer tørre, ”vanlige” skogbilder.

Vegetasjon

Reservatet har et middels stort artstilfang og det næringsrike jordsmonnet gir fra middels til god bonitet. Man finner flere varmekjære vegetasjonstyper:

-          I nord og vest:  alm-lindeskog

-          Ved stien midt i reservatet: gråor-askeskog

-          På kollene øst for utsiktsplassen i nord: lågurtskog

-          I sør og øst: alm-askeskog

-          Nær gården i nord: hasselskog

I tresjiktet i Gunnborgdalen finner man, i tilegg til hovedartene som er nevnt ovenfor, spisslønn, osp, furu, or, gran, rogn, bjørk, leddved, krossved og eik. I feltsjiktet er det mange og delvis næringskrevende arter som myske, trollbær, storkonvall, tannrot, kantkonvall, blåveis, hvitveis, storklokke, tyrihjelm , liljekonvall, maria nøkleblom, lundrapp, nesleklokke, gjerdevikke, vårerteknapp, skogvikke, skogkløver, storklokke, stornesle, tepperot, perikkum, maria nøkleblom og strutseving.

Kulturpåvirkning og skjøtselstiltak

Kulturpåvirkningen i reservatet har for få tiår siden vært betydelig. Området ble snauhogd rundt 1960, da var trolig den dominerende vegetasjonstypen lågurt-granskog.  Etter snauhogsten har de varmekjære treslagene alm, ask og hassel slått raskt til. Vegetasjonstyper dominert av edelløvskog er fremtredende i dag, men grana kommer stadig sterkere inn. Dette er naturlig i forhold til suksesjon på denne marktypen, men ikke ønskelig i et verneperspektiv.  Dersom det ikke gjøres noen skjøtselsmessige tiltak, så vil det over tid skogbildet domineres av gran, trolig en lågurt-granskog.  Dersom man lar grana vokse opp får feltsjiktet mindre lys og jordsmonnet blir surere. Dette gir en betydelig reduksjon av artsmangfoldet og reservatets verdi vil forringes raskt.

Det er foreslått skjøtselsmessige tiltak for å hindre denne utviklingen:

1)      Fjerne unggran med jevne mellomrom (hvert 5./10. år – nord og vest i reservatet)

2)      Fjerne større graner over tid (10-15 år – øst i reservatet).

Hvis slike tiiltak gjøres for raskt, så får man mange uønskede arter som f.eks. bringebær og geiterams.

Et annet ”problem” er ask. Askebestanden er økende i deler av reservatet, spesielt i sørøst, og den må tynnes for å ikke bli den dominerende vegetasjonstypen.

Stien gjennom reservatet skal ryddes.

Ferdsel i reservatet

Det er viktig at alle som besøker Gunnborgdalen respekterer bestemmelsene som gjelder for ferdsel i et naturreservat. Man skal bevege seg skånsomt og sette igjen færrest mulig spor.  Blomster og trær skal ikke røres. Følg stien (se kart).  Alt som tas med inn i reservatet, må også tas med ut.


Bilder

Røyser langs gammel allfarvei Konglomerat Rasteplass på Fiskeåsen Jarseng sportstue Frodighet i Setermarka God skilting - TTF Naturlig nedbryting Heivannet - en gammel grense mot Siljan Havet har hatt strand her Bygdeveiene Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Utenfor stiene Skifjell store Det var en gang.... Blåveis og hvitveis Normarkitt Frodighet i Setermarka Soleihov eller bekkeblom Vi har dratt hjem Fioler i Gunnborgdalen Skrehelle Blomst i Gunnborgdalen Over Siljan langs gamleveien Hvitveis i setermarka Blåfjell - fjellhuken Fiskebekken Hvitveis Sykkel- eller biltur i Østmarka? Båserud ved Hørta om vinteren Skrehellevarden Fløtterød Meitjern ved Heivannet Skrehelle - utsyn nordøstover Modammen Utsyn fra Kreppa Modammen - terrasser Høstetre ved Kleven Blåfjell - varden Fløtterød - sandstein Fjelldalen og Skrehelle Utfartssted til Søgårdseter En kullbunn Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Blåveis i Østmarka Skilt til Gunnborgdalen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Forlatte plasser Vi ser mot Rustan Gammel allfarvei Gaupåsen Grunnmur blokker fra Skrehelle Basalt i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Jarsengs løypenett Maria Nøkkelblomst Myske og vårerteknapp Bever på ferde Skrehelle - mot- og medbakke Gamleveien nær Meitjern Basalt i Østmarka Nesten oppe Småbruket Gaupåsen Rombeporfyr Merket sti gjennom Gunnborgdalen Fløtterød - rester etter planterøtter Står for fall Rydningsrøyser Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Kulturlandskap Navn og kjære turmål i Setermarka Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Gamveienskilt ved Fiskebekken Tynt jordlag på Gaupåsen Gamlestulen Hørta Naturreservatet Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Skilting, merking og turkart Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Skogstorkenebb Vårerteknapp Bygdevei i kulturlandskap Småbruk og plasser Tursti med utsikt Naturstein til grunnmurer Ørkensandstein på Fløtterød Skilting og merking Forstenet sandstrand Utmark Rustaden Jønnevald rutebilanlegg Futebolig - Modammen Gaupåsen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Løbergveien - trivelig motiv Fugleliv i Gunnborgdalen Høgås sanatorium Kulturlandskapet på Gaupåsen Langerød Informasjonstavle ved Lensmannseter Fin turvei - før mye slit Lind i Gunnborgdalen Skrehelle sett sydfra Blåveis i Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Studier i naturreservatet Rustankollen Idrett i marka Maria Nøkleblom (Primula Veris) Artsmangfold Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Hakkespetthull Kikuthytta Bebyggelse og grender Drikkevann Kleven Semseter Seterdrift Fra Magan og inn i setermarka Vårtegn Tyrihjelmplakat Usikt fra Rustankollen Varmekjære lauvtrær Skrehelle - vinter i anmarsj Vinterskog i Østmarka Velkommen til Gaupåsen Skifjellhytta Løbergveien - trivelig motiv Ruin etter plass - ny hytte Flott beitemark Forlatte plasser Ringerike-sandstein Gunnborgdalen naturreservat Nesten oppe på Skrehelle Søgårdseter idag Skrehellevarden

Adkomst

Fra Skien sentrum: Kjør RV 32 mot Siljan. Noen hundre meter etter Toras hytte, tar man av inn mot venstre til Høgås. Følg grusvei noen hundre meter og ta inn til venstre ved postkasser. Følg bratt bakke over en bakketopp og deretter ned igjen. Parker bil og følg skilitng til naturreservat.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish