Hopp til hovedinnholdet

Gunnborgdalen

Gunnborgdalen ligger nordøst for Skien og er et naturreservat med sjeldne, varmekjære edelløvtrær. Beliggenheten og den næringsrike jorda gjør området spesielt frodig og man får oppleve et unikt artsmangfold, både når det gjelder trær og blomster.  Området er vernet og all ferdsel må skje skånsomt.

Geologi og topografi

Gunnborgdalen ligger på 200-300 m.o.h. og dekker et område på 95 dekar. Selve reservatet ligger i en bratt vesthelling. Berggrunnen består av basiske dypbergarter som basalt og rombeporfyr. Dette gjør at jordsmonnet blir spesielt næringrikt. Løsmassene (det som ligger oppå berggrunnen)  består av morenejord med mye steinrik forvitringsjord oppe i dagen.  Området er soleksponert. Ettersom området dekker en bratt helling, er jordsmonnet fuktigere nederst enn lenger oppe, noe som påvirker vegetasjonen.  I enkelte områder kan man finne ren oreskog, noe som krever svært høy fuktighet i jordsmonnet. Nederst i lia grenser reservatet til kulturbeite og øverst til mer tørre, ”vanlige” skogbilder.

Vegetasjon

Reservatet har et middels stort artstilfang og det næringsrike jordsmonnet gir fra middels til god bonitet. Man finner flere varmekjære vegetasjonstyper:

-          I nord og vest:  alm-lindeskog

-          Ved stien midt i reservatet: gråor-askeskog

-          På kollene øst for utsiktsplassen i nord: lågurtskog

-          I sør og øst: alm-askeskog

-          Nær gården i nord: hasselskog

I tresjiktet i Gunnborgdalen finner man, i tilegg til hovedartene som er nevnt ovenfor, spisslønn, osp, furu, or, gran, rogn, bjørk, leddved, krossved og eik. I feltsjiktet er det mange og delvis næringskrevende arter som myske, trollbær, storkonvall, tannrot, kantkonvall, blåveis, hvitveis, storklokke, tyrihjelm , liljekonvall, maria nøkleblom, lundrapp, nesleklokke, gjerdevikke, vårerteknapp, skogvikke, skogkløver, storklokke, stornesle, tepperot, perikkum, maria nøkleblom og strutseving.

Kulturpåvirkning og skjøtselstiltak

Kulturpåvirkningen i reservatet har for få tiår siden vært betydelig. Området ble snauhogd rundt 1960, da var trolig den dominerende vegetasjonstypen lågurt-granskog.  Etter snauhogsten har de varmekjære treslagene alm, ask og hassel slått raskt til. Vegetasjonstyper dominert av edelløvskog er fremtredende i dag, men grana kommer stadig sterkere inn. Dette er naturlig i forhold til suksesjon på denne marktypen, men ikke ønskelig i et verneperspektiv.  Dersom det ikke gjøres noen skjøtselsmessige tiltak, så vil det over tid skogbildet domineres av gran, trolig en lågurt-granskog.  Dersom man lar grana vokse opp får feltsjiktet mindre lys og jordsmonnet blir surere. Dette gir en betydelig reduksjon av artsmangfoldet og reservatets verdi vil forringes raskt.

Det er foreslått skjøtselsmessige tiltak for å hindre denne utviklingen:

1)      Fjerne unggran med jevne mellomrom (hvert 5./10. år – nord og vest i reservatet)

2)      Fjerne større graner over tid (10-15 år – øst i reservatet).

Hvis slike tiiltak gjøres for raskt, så får man mange uønskede arter som f.eks. bringebær og geiterams.

Et annet ”problem” er ask. Askebestanden er økende i deler av reservatet, spesielt i sørøst, og den må tynnes for å ikke bli den dominerende vegetasjonstypen.

Stien gjennom reservatet skal ryddes.

Ferdsel i reservatet

Det er viktig at alle som besøker Gunnborgdalen respekterer bestemmelsene som gjelder for ferdsel i et naturreservat. Man skal bevege seg skånsomt og sette igjen færrest mulig spor.  Blomster og trær skal ikke røres. Følg stien (se kart).  Alt som tas med inn i reservatet, må også tas med ut.


Bilder

Usikt fra Rustankollen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Naturlig nedbryting Fjelldalen og Skrehelle Ruin etter plass - ny hytte Over Siljan langs gamleveien Skrehelle - utsyn nordøstover Tynt jordlag på Gaupåsen Tyrihjelmplakat Småbruk og plasser Utsyn fra Kreppa Vinterskog i Østmarka Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Jarseng sportstue Rustaden Vi har dratt hjem Skrehellevarden Det var en gang.... Frodighet i Setermarka Kulturlandskap Varmekjære lauvtrær Skrehelle - mot- og medbakke IF Ørns skiarena Utmark Forstenet sandstrand Basalt i Gunnborgdalen Småbruket Gaupåsen Utenfor stiene Myske og vårerteknapp Gaupåsen Forlatte plasser Skrehelle sett sydfra Langerød Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Hvitveis i setermarka Søgårdseter idag Utfartssted til Søgårdseter Konglomerat Bebyggelse og grender Høstetre ved Kleven Blåfjell - varden Vi ser mot Rustan Skrehellevarden Artsmangfold Jønnevald rutebilanlegg Står for fall Vårtegn Basalt i Gunnborgdalen Idrett i marka Frodighet i Setermarka Nesten oppe Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Navn og kjære turmål i Setermarka Meitjern ved Heivannet Blåveis i Østmarka Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Skilting, merking og turkart Blåveis i Gunnborgdalen Tursti med utsikt Skrehelle Gamleveien nær Meitjern Skilt til Gunnborgdalen Fioler i Gunnborgdalen Normarkitt Gamveienskilt ved Fiskebekken Gamleveien - vekslende lende Blåveis og hvitveis Rasteplass på Fiskeåsen Fløtterød - sandstein Maria Nøkleblom (Primula Veris) Bygdevei i kulturlandskap Skrehelle - vinter i anmarsj Rustankollen Rydningsrøyser Lind i Gunnborgdalen Skilting og merking Løbergveien - trivelig motiv Ringerike-sandstein Hvitveis Naturstein til grunnmurer Båserud ved Hørta om vinteren Naturreservatet Gunnborgdalen Velkommen til Gaupåsen Hørta Bever på ferde Modammen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Høgås sanatorium Havet har hatt strand her Kart over gamleveien Informasjonstavle ved Lensmannseter Gamlestulen Hakkespetthull Fra Magan og inn i setermarka Røyser langs gammel allfarvei Drikkevann Modammen - terrasser Futebolig - Modammen Fiskebekken Gunnborgdalen naturreservat Jarsengs løypenett Sykkel- eller biltur i Østmarka? Løbergveien - trivelig motiv Studier i naturreservatet Gammel allfarvei Vårerteknapp Blåfjell - fjellhuken Flott beitemark Grunnmur blokker fra Skrehelle Kikuthytta Fløtterød - rester etter planterøtter Basalt i Østmarka Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Fin turvei - før mye slit Soleihov eller bekkeblom Fugleliv i Gunnborgdalen Skogstorkenebb Forlatte plasser Kulturlandskapet på Gaupåsen Fløtterød En kullbunn Semseter Nesten oppe på Skrehelle Heivannet - en gammel grense mot Siljan Ørkensandstein på Fløtterød Rombeporfyr Merket sti gjennom Gunnborgdalen Maria Nøkkelblomst Gaupåsen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skifjell store Bygdeveiene Seterdrift Skifjellhytta Blomst i Gunnborgdalen Kleven

Adkomst

Fra Skien sentrum: Kjør RV 32 mot Siljan. Noen hundre meter etter Toras hytte, tar man av inn mot venstre til Høgås. Følg grusvei noen hundre meter og ta inn til venstre ved postkasser. Følg bratt bakke over en bakketopp og deretter ned igjen. Parker bil og følg skilitng til naturreservat.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish