Hopp til hovedinnholdet

Gunnborgdalen

Gunnborgdalen ligger nordøst for Skien og er et naturreservat med sjeldne, varmekjære edelløvtrær. Beliggenheten og den næringsrike jorda gjør området spesielt frodig og man får oppleve et unikt artsmangfold, både når det gjelder trær og blomster.  Området er vernet og all ferdsel må skje skånsomt.

Geologi og topografi

Gunnborgdalen ligger på 200-300 m.o.h. og dekker et område på 95 dekar. Selve reservatet ligger i en bratt vesthelling. Berggrunnen består av basiske dypbergarter som basalt og rombeporfyr. Dette gjør at jordsmonnet blir spesielt næringrikt. Løsmassene (det som ligger oppå berggrunnen)  består av morenejord med mye steinrik forvitringsjord oppe i dagen.  Området er soleksponert. Ettersom området dekker en bratt helling, er jordsmonnet fuktigere nederst enn lenger oppe, noe som påvirker vegetasjonen.  I enkelte områder kan man finne ren oreskog, noe som krever svært høy fuktighet i jordsmonnet. Nederst i lia grenser reservatet til kulturbeite og øverst til mer tørre, ”vanlige” skogbilder.

Vegetasjon

Reservatet har et middels stort artstilfang og det næringsrike jordsmonnet gir fra middels til god bonitet. Man finner flere varmekjære vegetasjonstyper:

-          I nord og vest:  alm-lindeskog

-          Ved stien midt i reservatet: gråor-askeskog

-          På kollene øst for utsiktsplassen i nord: lågurtskog

-          I sør og øst: alm-askeskog

-          Nær gården i nord: hasselskog

I tresjiktet i Gunnborgdalen finner man, i tilegg til hovedartene som er nevnt ovenfor, spisslønn, osp, furu, or, gran, rogn, bjørk, leddved, krossved og eik. I feltsjiktet er det mange og delvis næringskrevende arter som myske, trollbær, storkonvall, tannrot, kantkonvall, blåveis, hvitveis, storklokke, tyrihjelm , liljekonvall, maria nøkleblom, lundrapp, nesleklokke, gjerdevikke, vårerteknapp, skogvikke, skogkløver, storklokke, stornesle, tepperot, perikkum, maria nøkleblom og strutseving.

Kulturpåvirkning og skjøtselstiltak

Kulturpåvirkningen i reservatet har for få tiår siden vært betydelig. Området ble snauhogd rundt 1960, da var trolig den dominerende vegetasjonstypen lågurt-granskog.  Etter snauhogsten har de varmekjære treslagene alm, ask og hassel slått raskt til. Vegetasjonstyper dominert av edelløvskog er fremtredende i dag, men grana kommer stadig sterkere inn. Dette er naturlig i forhold til suksesjon på denne marktypen, men ikke ønskelig i et verneperspektiv.  Dersom det ikke gjøres noen skjøtselsmessige tiltak, så vil det over tid skogbildet domineres av gran, trolig en lågurt-granskog.  Dersom man lar grana vokse opp får feltsjiktet mindre lys og jordsmonnet blir surere. Dette gir en betydelig reduksjon av artsmangfoldet og reservatets verdi vil forringes raskt.

Det er foreslått skjøtselsmessige tiltak for å hindre denne utviklingen:

1)      Fjerne unggran med jevne mellomrom (hvert 5./10. år – nord og vest i reservatet)

2)      Fjerne større graner over tid (10-15 år – øst i reservatet).

Hvis slike tiiltak gjøres for raskt, så får man mange uønskede arter som f.eks. bringebær og geiterams.

Et annet ”problem” er ask. Askebestanden er økende i deler av reservatet, spesielt i sørøst, og den må tynnes for å ikke bli den dominerende vegetasjonstypen.

Stien gjennom reservatet skal ryddes.

Ferdsel i reservatet

Det er viktig at alle som besøker Gunnborgdalen respekterer bestemmelsene som gjelder for ferdsel i et naturreservat. Man skal bevege seg skånsomt og sette igjen færrest mulig spor.  Blomster og trær skal ikke røres. Følg stien (se kart).  Alt som tas med inn i reservatet, må også tas med ut.


Bilder

Gaupåsen Flott beitemark Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Jarsengs løypenett Ørkensandstein på Fløtterød Sykkel- eller biltur i Østmarka? Normarkitt Forlatte plasser Frodighet i Setermarka Det var en gang.... Rustankollen Gammel allfarvei Hørta Skrehelle - mot- og medbakke Modammen Skrehellevarden God skilting - TTF Drikkevann Løbergveien - trivelig motiv Blåfjell - fjellhuken Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Høstetre ved Kleven Gamveienskilt ved Fiskebekken Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Ruin etter plass - ny hytte Rasteplass på Fiskeåsen Hakkespetthull Fugleliv i Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Skilting, merking og turkart Heivannet - en gammel grense mot Siljan Utenfor stiene Bever på ferde Gaupåsen Tursti med utsikt Studier i naturreservatet Konglomerat Basalt i Østmarka Lind i Gunnborgdalen Rombeporfyr Grunnmur blokker fra Skrehelle Blomst i Gunnborgdalen Jønnevald rutebilanlegg Jarseng sportstue Maria Nøkleblom (Primula Veris) Kikuthytta Skogstorkenebb Naturlig nedbryting Nesten oppe på Skrehelle Myske og vårerteknapp Seterdrift Kulturlandskap Blåveis i Gunnborgdalen Langerød Røyser langs gammel allfarvei Skilting og merking Bebyggelse og grender Basalt i Gunnborgdalen Futebolig - Modammen Skrehelle Skilt til Gunnborgdalen Vi har dratt hjem Båserud ved Hørta om vinteren Tynt jordlag på Gaupåsen Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Vinterskog i Østmarka Fioler i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Semseter Fløtterød - rester etter planterøtter Blåveis i Østmarka Skifjellhytta Bygdeveiene Høgås sanatorium Usikt fra Rustankollen Over Siljan langs gamleveien Gamleveien - vekslende lende Utmark Småbruket Gaupåsen Skifjell store Fjelldalen og Skrehelle Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Løbergveien - trivelig motiv Velkommen til Gaupåsen Bygdevei i kulturlandskap Forstenet sandstrand Frodighet i Setermarka IF Ørns skiarena Vårerteknapp Fløtterød - sandstein Modammen - terrasser Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Artsmangfold Forlatte plasser Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Rustaden Fløtterød Navn og kjære turmål i Setermarka Skrehelle - utsyn nordøstover Kulturlandskapet på Gaupåsen Blåveis og hvitveis Kleven Blåfjell - varden Gunnborgdalen naturreservat Kart over gamleveien Merket sti gjennom Gunnborgdalen Hvitveis Utfartssted til Søgårdseter Rydningsrøyser Tyrihjelmplakat Havet har hatt strand her Søgårdseter idag Står for fall Småbruk og plasser Hvitveis i setermarka En kullbunn Vi ser mot Rustan Nesten oppe Naturreservatet Gunnborgdalen Fra Magan og inn i setermarka Skrehellevarden Soleihov eller bekkeblom Skrehelle - vinter i anmarsj Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Naturstein til grunnmurer Gamleveien nær Meitjern Vårtegn Informasjonstavle ved Lensmannseter Varmekjære lauvtrær Utsyn fra Kreppa Maria Nøkkelblomst Fiskebekken Idrett i marka Gamlestulen Fin turvei - før mye slit Meitjern ved Heivannet

Adkomst

Fra Skien sentrum: Kjør RV 32 mot Siljan. Noen hundre meter etter Toras hytte, tar man av inn mot venstre til Høgås. Følg grusvei noen hundre meter og ta inn til venstre ved postkasser. Følg bratt bakke over en bakketopp og deretter ned igjen. Parker bil og følg skilitng til naturreservat.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish