Hopp til hovedinnholdet

Gunnborgdalen

Gunnborgdalen ligger nordøst for Skien og er et naturreservat med sjeldne, varmekjære edelløvtrær. Beliggenheten og den næringsrike jorda gjør området spesielt frodig og man får oppleve et unikt artsmangfold, både når det gjelder trær og blomster.  Området er vernet og all ferdsel må skje skånsomt.

Geologi og topografi

Gunnborgdalen ligger på 200-300 m.o.h. og dekker et område på 95 dekar. Selve reservatet ligger i en bratt vesthelling. Berggrunnen består av basiske dypbergarter som basalt og rombeporfyr. Dette gjør at jordsmonnet blir spesielt næringrikt. Løsmassene (det som ligger oppå berggrunnen)  består av morenejord med mye steinrik forvitringsjord oppe i dagen.  Området er soleksponert. Ettersom området dekker en bratt helling, er jordsmonnet fuktigere nederst enn lenger oppe, noe som påvirker vegetasjonen.  I enkelte områder kan man finne ren oreskog, noe som krever svært høy fuktighet i jordsmonnet. Nederst i lia grenser reservatet til kulturbeite og øverst til mer tørre, ”vanlige” skogbilder.

Vegetasjon

Reservatet har et middels stort artstilfang og det næringsrike jordsmonnet gir fra middels til god bonitet. Man finner flere varmekjære vegetasjonstyper:

-          I nord og vest:  alm-lindeskog

-          Ved stien midt i reservatet: gråor-askeskog

-          På kollene øst for utsiktsplassen i nord: lågurtskog

-          I sør og øst: alm-askeskog

-          Nær gården i nord: hasselskog

I tresjiktet i Gunnborgdalen finner man, i tilegg til hovedartene som er nevnt ovenfor, spisslønn, osp, furu, or, gran, rogn, bjørk, leddved, krossved og eik. I feltsjiktet er det mange og delvis næringskrevende arter som myske, trollbær, storkonvall, tannrot, kantkonvall, blåveis, hvitveis, storklokke, tyrihjelm , liljekonvall, maria nøkleblom, lundrapp, nesleklokke, gjerdevikke, vårerteknapp, skogvikke, skogkløver, storklokke, stornesle, tepperot, perikkum, maria nøkleblom og strutseving.

Kulturpåvirkning og skjøtselstiltak

Kulturpåvirkningen i reservatet har for få tiår siden vært betydelig. Området ble snauhogd rundt 1960, da var trolig den dominerende vegetasjonstypen lågurt-granskog.  Etter snauhogsten har de varmekjære treslagene alm, ask og hassel slått raskt til. Vegetasjonstyper dominert av edelløvskog er fremtredende i dag, men grana kommer stadig sterkere inn. Dette er naturlig i forhold til suksesjon på denne marktypen, men ikke ønskelig i et verneperspektiv.  Dersom det ikke gjøres noen skjøtselsmessige tiltak, så vil det over tid skogbildet domineres av gran, trolig en lågurt-granskog.  Dersom man lar grana vokse opp får feltsjiktet mindre lys og jordsmonnet blir surere. Dette gir en betydelig reduksjon av artsmangfoldet og reservatets verdi vil forringes raskt.

Det er foreslått skjøtselsmessige tiltak for å hindre denne utviklingen:

1)      Fjerne unggran med jevne mellomrom (hvert 5./10. år – nord og vest i reservatet)

2)      Fjerne større graner over tid (10-15 år – øst i reservatet).

Hvis slike tiiltak gjøres for raskt, så får man mange uønskede arter som f.eks. bringebær og geiterams.

Et annet ”problem” er ask. Askebestanden er økende i deler av reservatet, spesielt i sørøst, og den må tynnes for å ikke bli den dominerende vegetasjonstypen.

Stien gjennom reservatet skal ryddes.

Ferdsel i reservatet

Det er viktig at alle som besøker Gunnborgdalen respekterer bestemmelsene som gjelder for ferdsel i et naturreservat. Man skal bevege seg skånsomt og sette igjen færrest mulig spor.  Blomster og trær skal ikke røres. Følg stien (se kart).  Alt som tas med inn i reservatet, må også tas med ut.


Bilder

Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Bebyggelse og grender Fløtterød - sandstein Løbergveien - trivelig motiv Fin turvei - før mye slit Soleihov eller bekkeblom Rydningsrøyser Gamleveien - vekslende lende Over Siljan langs gamleveien God skilting - TTF Ruin etter plass - ny hytte Nesten oppe Modammen Småbruk og plasser Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Tynt jordlag på Gaupåsen Tursti med utsikt Nesten oppe på Skrehelle Seterdrift Merket sti gjennom Gunnborgdalen Hvitveis Gaupåsen Jarsengs løypenett Maria Nøkleblom (Primula Veris) Søgårdseter idag Navn og kjære turmål i Setermarka Vi har dratt hjem Skrehelle - utsyn nordøstover Rustaden Utsyn fra Kreppa Rustankollen Blåveis og hvitveis Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skrehelle Fra Magan og inn i setermarka Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Røyser langs gammel allfarvei Hørta Velkommen til Gaupåsen Rombeporfyr Forlatte plasser Maria Nøkkelblomst Vi ser mot Rustan Skrehellevarden Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Basalt i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Båserud ved Hørta om vinteren Kulturlandskap Basalt i Østmarka Blåveis i Gunnborgdalen Skrehellevarden Skilt til Gunnborgdalen Bygdeveiene Fiskebekken Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Høstetre ved Kleven Hvitveis i setermarka Drikkevann Studier i naturreservatet Gamlestulen Ringerike-sandstein Gammel allfarvei Rasteplass på Fiskeåsen Fløtterød Kikuthytta Basalt i Gunnborgdalen Skrehelle - vinter i anmarsj Kart over gamleveien Tyrihjelmplakat Fioler i Gunnborgdalen Blomst i Gunnborgdalen Myske og vårerteknapp Modammen - terrasser Vårtegn Fløtterød - rester etter planterøtter Fugleliv i Gunnborgdalen Vårerteknapp Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Flott beitemark Står for fall Gamleveien nær Meitjern Fjelldalen og Skrehelle Heivannet - en gammel grense mot Siljan Varmekjære lauvtrær Forlatte plasser Konglomerat Forstenet sandstrand Havet har hatt strand her Naturstein til grunnmurer Normarkitt Naturlig nedbryting Informasjonstavle ved Lensmannseter Idrett i marka Skilting og merking Gamveienskilt ved Fiskebekken Utfartssted til Søgårdseter Småbruket Gaupåsen En kullbunn Artsmangfold Bygdevei i kulturlandskap Ørkensandstein på Fløtterød Bever på ferde Usikt fra Rustankollen Skilting, merking og turkart Vinterskog i Østmarka Grunnmur blokker fra Skrehelle Skrehelle - mot- og medbakke IF Ørns skiarena Semseter Skrehelle sett sydfra Løbergveien - trivelig motiv Jønnevald rutebilanlegg Futebolig - Modammen Høgås sanatorium Lind i Gunnborgdalen Skifjellhytta Langerød Skogstorkenebb Meitjern ved Heivannet Hakkespetthull Skifjell store Jarseng sportstue Blåveis i Østmarka Sykkel- eller biltur i Østmarka? Naturreservatet Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Blåfjell - fjellhuken Blåfjell - varden Kleven Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Utenfor stiene Gunnborgdalen naturreservat Utmark Frodighet i Setermarka Det var en gang....

Adkomst

Fra Skien sentrum: Kjør RV 32 mot Siljan. Noen hundre meter etter Toras hytte, tar man av inn mot venstre til Høgås. Følg grusvei noen hundre meter og ta inn til venstre ved postkasser. Følg bratt bakke over en bakketopp og deretter ned igjen. Parker bil og følg skilitng til naturreservat.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish