Hopp til hovedinnholdet

Haukaråsen - Haukarlia

"Gårdsbruket Haukaråsen lå i Gjerpen og var nærmest til Eidanger grense, hvor vi finner Haukarlia. Derfor går dagens bygrense mellom Skien og Porsgrunn etter disse gårdenes eiendomsgrenser ved Mjøvannsdammen. Haukaråsen gård ble lagt delvis under vann pga dammen. Haukarlia i nabokommunen lå høyt oppe i åsen øst for Skuggedal, som faller mellom Mjøvannsdammen og Oklungvannet. Begge gårdene er i dag tilgrodd med grov granskog, men tufter etter husene ser du lett i terrenget."(Fra kommentar i TT-kart)

Å "hauke" i betydningen rope eller huie inngår i mange stedsnavn i Skien f.eksempel Haukenes, Haukenesodden,Hauketo, Haukeroa, og som her Haukarås (i Skien) og Haukarlia (Porsgr.). Siste delen av navnet angir ofte noe om stedet det haukes fra. Det dreide seg om å oppnå kontakt med andre over elver og sund eller i landskapet.

"Hauke" er dannet ut fra lyden og er således et omomatopoetikon. På sammem måte er navnet på stedet "Tute" ved Fjærekilen i Norsjø dannet. Stedet der en påkalte oppmerksomhet fra den andre sida for å få skyss over sundet (Elset)

Haukarås sag kjenner vi fra historien. Denne saga tilhørte storbonden og lensmann Simen Meen i ytre Gjerpen på 1600-tallet og lå trolig ved utløpet av Mjøvann.
Det stod strid om hvorvidt gården Haularåsen hørte til Eidanger eller Siljan. En rettsak avholdt i 1483 "på rette og lovlige rådstue i Herrens gård i Skien" avgjorde spørsmålet: Haukaråsen gård hørte til Gjerpen (Skien)   (Gjerpen bygds historie, bind 1)

I våre dager er vassdraget Meensvann Broken, Lillebroken, Stulstjenn og Mjøvann sammenhengende vann demmet opp av Mjøvannsdammen. Dette fungerer som drikkevannskilde for Porsgrunn.
"Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann, ca syv km nordøst for byen. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 309 km langt ledningsnett." (Fra Porsgrunns kommunes informasjon om vannverket.)

På kommunal nettside i Porsgrunn finner vi bred informaskon om byens vannforsyning/vannverk og her siteres:

"Moderne tider.

I 1928 var vannverket blitt både for lite og for dårlig for en ekspansiv by. Med Norsk Hydros plassering av de store fabrikkanleggene på Herøya, ble Porsgrunn forespurt om vannleveranser. Da satset byen på det store reservoaret Mjøvann/Broken/Meensvann i Gjerpen nordvest for Oklungen, og ledningsnett via Bjørkedalen. Sist på 30-tallet ble det også bygget et stort magasin på Stolpås, sydøst for sentrum, for å forbedre vannforsyningen fra bjørkedalsledningen. I dag kalles det byggverket bare Vanntårnet på St.Hansåsen og er ombygget til omsorgsboliger.

I 1958 ble det sprengt tunnel gjennom fjellet fra Mjøvann ved Oklungen til Valleråsen/Røysåsen for å føre fram større vannmengder, og i 1998 ble det moderne vannbehandlingsanlegget, som i dag ligger som et slott oppe i åsen øst for Vallermyrene, igangsatt. Anlegget filtrerer og behandler vannet med moderne metoder og forsyner befolkningen over hele kommunen med en utmerket vannkvalitet."


Bilder

Småbruk og plasser Blomst i Gunnborgdalen Naturlig nedbryting Fin turvei - før mye slit Vinterskog i Østmarka Skrehelle - mot- og medbakke Grunnmur blokker fra Skrehelle Seterdrift Basalt i Gunnborgdalen En kullbunn God skilting - TTF Gaupåsen Modammen - terrasser Kulturlandskap Myske og vårerteknapp Informasjonstavle ved Lensmannseter Maria Nøkkelblomst Tursti med utsikt Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Utsyn fra Kreppa Blåveis og hvitveis Fioler i Gunnborgdalen Konglomerat Velkommen til Gaupåsen Rombeporfyr Fra Magan og inn i setermarka Gamleveien nær Meitjern Blåveis i Gunnborgdalen Kart over gamleveien Idrett i marka Studier i naturreservatet Utfartssted til Søgårdseter Naturstein til grunnmurer Maria Nøkleblom (Primula Veris) Tynt jordlag på Gaupåsen Hvitveis Kleven Skrehelle - utsyn nordøstover Meitjern ved Heivannet Gunnborgdalen naturreservat Drikkevann Rydningsrøyser Utenfor stiene Hakkespetthull Skogstorkenebb Høstetre ved Kleven Forstenet sandstrand IF Ørns skiarena Båserud ved Hørta om vinteren Gamveienskilt ved Fiskebekken Ørkensandstein på Fløtterød Skifjell store Småbruket Gaupåsen Vårtegn Det var en gang.... Futebolig - Modammen Over Siljan langs gamleveien Vi ser mot Rustan Basalt i Østmarka Naturreservatet Gunnborgdalen Står for fall Røyser langs gammel allfarvei Jarsengs løypenett Gaupåsen Hvitveis i setermarka Navn og kjære turmål i Setermarka Semseter Skrehelle - vinter i anmarsj Lind i Gunnborgdalen Søgårdseter idag Fugleliv i Gunnborgdalen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Skilting, merking og turkart Ruin etter plass - ny hytte Ringerike-sandstein Varmekjære lauvtrær Vårerteknapp Bygdeveiene Kikuthytta Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Frodighet i Setermarka Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Fjelldalen og Skrehelle Blåveis i Østmarka Skilt til Gunnborgdalen Rustaden Merket sti gjennom Gunnborgdalen Vi har dratt hjem Heivannet - en gammel grense mot Siljan Jønnevald rutebilanlegg Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Bever på ferde Tyrihjelmplakat Gamleveien - vekslende lende Rustankollen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Fløtterød - sandstein Fiskebekken Gamlestulen Fløtterød - rester etter planterøtter Rasteplass på Fiskeåsen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skrehellevarden Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Bebyggelse og grender Gammel allfarvei Nesten oppe Skrehelle Hørta Kulturlandskapet på Gaupåsen Flott beitemark Blåfjell - varden Langerød Soleihov eller bekkeblom Normarkitt Utmark Forlatte plasser Modammen Artsmangfold Skrehelle sett sydfra Jarseng sportstue Forlatte plasser Nesten oppe på Skrehelle Høgås sanatorium Løbergveien - trivelig motiv Skrehellevarden Bygdevei i kulturlandskap Basalt i Gunnborgdalen Frodighet i Setermarka Usikt fra Rustankollen Blåfjell - fjellhuken Fløtterød Havet har hatt strand her Skilting og merking Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Løbergveien - trivelig motiv

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish