Hopp til hovedinnholdet

Haukaråsen - Haukarlia

"Gårdsbruket Haukaråsen lå i Gjerpen og var nærmest til Eidanger grense, hvor vi finner Haukarlia. Derfor går dagens bygrense mellom Skien og Porsgrunn etter disse gårdenes eiendomsgrenser ved Mjøvannsdammen. Haukaråsen gård ble lagt delvis under vann pga dammen. Haukarlia i nabokommunen lå høyt oppe i åsen øst for Skuggedal, som faller mellom Mjøvannsdammen og Oklungvannet. Begge gårdene er i dag tilgrodd med grov granskog, men tufter etter husene ser du lett i terrenget."(Fra kommentar i TT-kart)

Å "hauke" i betydningen rope eller huie inngår i mange stedsnavn i Skien f.eksempel Haukenes, Haukenesodden,Hauketo, Haukeroa, og som her Haukarås (i Skien) og Haukarlia (Porsgr.). Siste delen av navnet angir ofte noe om stedet det haukes fra. Det dreide seg om å oppnå kontakt med andre over elver og sund eller i landskapet.

"Hauke" er dannet ut fra lyden og er således et omomatopoetikon. På sammem måte er navnet på stedet "Tute" ved Fjærekilen i Norsjø dannet. Stedet der en påkalte oppmerksomhet fra den andre sida for å få skyss over sundet (Elset)

Haukarås sag kjenner vi fra historien. Denne saga tilhørte storbonden og lensmann Simen Meen i ytre Gjerpen på 1600-tallet og lå trolig ved utløpet av Mjøvann.
Det stod strid om hvorvidt gården Haularåsen hørte til Eidanger eller Siljan. En rettsak avholdt i 1483 "på rette og lovlige rådstue i Herrens gård i Skien" avgjorde spørsmålet: Haukaråsen gård hørte til Gjerpen (Skien)   (Gjerpen bygds historie, bind 1)

I våre dager er vassdraget Meensvann Broken, Lillebroken, Stulstjenn og Mjøvann sammenhengende vann demmet opp av Mjøvannsdammen. Dette fungerer som drikkevannskilde for Porsgrunn.
"Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann, ca syv km nordøst for byen. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 309 km langt ledningsnett." (Fra Porsgrunns kommunes informasjon om vannverket.)

På kommunal nettside i Porsgrunn finner vi bred informaskon om byens vannforsyning/vannverk og her siteres:

"Moderne tider.

I 1928 var vannverket blitt både for lite og for dårlig for en ekspansiv by. Med Norsk Hydros plassering av de store fabrikkanleggene på Herøya, ble Porsgrunn forespurt om vannleveranser. Da satset byen på det store reservoaret Mjøvann/Broken/Meensvann i Gjerpen nordvest for Oklungen, og ledningsnett via Bjørkedalen. Sist på 30-tallet ble det også bygget et stort magasin på Stolpås, sydøst for sentrum, for å forbedre vannforsyningen fra bjørkedalsledningen. I dag kalles det byggverket bare Vanntårnet på St.Hansåsen og er ombygget til omsorgsboliger.

I 1958 ble det sprengt tunnel gjennom fjellet fra Mjøvann ved Oklungen til Valleråsen/Røysåsen for å føre fram større vannmengder, og i 1998 ble det moderne vannbehandlingsanlegget, som i dag ligger som et slott oppe i åsen øst for Vallermyrene, igangsatt. Anlegget filtrerer og behandler vannet med moderne metoder og forsyner befolkningen over hele kommunen med en utmerket vannkvalitet."


Bilder

Semseter Tyrihjelmplakat Fløtterød - rester etter planterøtter Normarkitt Bebyggelse og grender Rustaden Idrett i marka Skrehelle - utsyn nordøstover Skogstorkenebb Vinterskog i Østmarka Kleven Tynt jordlag på Gaupåsen Basalt i Østmarka Varmekjære lauvtrær Frodighet i Setermarka Fløtterød Høstetre ved Kleven Naturreservatet Gunnborgdalen Kart over gamleveien Fioler i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen En kullbunn Skrehellevarden Navn og kjære turmål i Setermarka Rasteplass på Fiskeåsen Blåfjell - varden Løbergveien - trivelig motiv Står for fall Skrehelle - mot- og medbakke Gamveienskilt ved Fiskebekken Modammen Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Fra Magan og inn i setermarka Gaupåsen Basalt i Gunnborgdalen Utfartssted til Søgårdseter Ringerike-sandstein Bygdeveiene Bever på ferde Skifjell store Langerød Usikt fra Rustankollen Blåveis i Østmarka Modammen - terrasser Skifjellhytta Ruin etter plass - ny hytte Kulturlandskap Seterdrift Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Blomst i Gunnborgdalen Vi ser mot Rustan Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Fjelldalen og Skrehelle Rustankollen Gaupåsen Konglomerat Gamlestulen Båserud ved Hørta om vinteren Fin turvei - før mye slit Søgårdseter idag Skilt til Gunnborgdalen Over Siljan langs gamleveien Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Forstenet sandstrand Merket sti gjennom Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Forlatte plasser God skilting - TTF Flott beitemark Rombeporfyr Vårtegn Havet har hatt strand her Maria Nøkkelblomst Lind i Gunnborgdalen Gunnborgdalen naturreservat Skilting, merking og turkart Høgås sanatorium Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Røyser langs gammel allfarvei Velkommen til Gaupåsen Det var en gang.... Utsyn fra Kreppa Bygdevei i kulturlandskap Grunnmur blokker fra Skrehelle Løbergveien - trivelig motiv Gamleveien nær Meitjern Gammel allfarvei Vi har dratt hjem Skilting og merking Skrehelle Hakkespetthull Informasjonstavle ved Lensmannseter Jønnevald rutebilanlegg Vårerteknapp IF Ørns skiarena Studier i naturreservatet Nesten oppe på Skrehelle Artsmangfold Hvitveis i setermarka Naturlig nedbryting Blåveis og hvitveis Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Drikkevann Heivannet - en gammel grense mot Siljan Tursti med utsikt Hørta Rydningsrøyser Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Fiskebekken Myske og vårerteknapp Fløtterød - sandstein Basalt i Gunnborgdalen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Futebolig - Modammen Fugleliv i Gunnborgdalen Nesten oppe Jarseng sportstue Hvitveis Naturstein til grunnmurer Skrehellevarden Ørkensandstein på Fløtterød Forlatte plasser Meitjern ved Heivannet Sykkel- eller biltur i Østmarka? Jarsengs løypenett Soleihov eller bekkeblom Småbruket Gaupåsen Frodighet i Setermarka Utmark Utenfor stiene Blåfjell - fjellhuken Kikuthytta Blåveis i Gunnborgdalen Skrehelle sett sydfra Småbruk og plasser Skrehelle - vinter i anmarsj

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish