Hopp til hovedinnholdet

Haukaråsen - Haukarlia

"Gårdsbruket Haukaråsen lå i Gjerpen og var nærmest til Eidanger grense, hvor vi finner Haukarlia. Derfor går dagens bygrense mellom Skien og Porsgrunn etter disse gårdenes eiendomsgrenser ved Mjøvannsdammen. Haukaråsen gård ble lagt delvis under vann pga dammen. Haukarlia i nabokommunen lå høyt oppe i åsen øst for Skuggedal, som faller mellom Mjøvannsdammen og Oklungvannet. Begge gårdene er i dag tilgrodd med grov granskog, men tufter etter husene ser du lett i terrenget."(Fra kommentar i TT-kart)

Å "hauke" i betydningen rope eller huie inngår i mange stedsnavn i Skien f.eksempel Haukenes, Haukenesodden,Hauketo, Haukeroa, og som her Haukarås (i Skien) og Haukarlia (Porsgr.). Siste delen av navnet angir ofte noe om stedet det haukes fra. Det dreide seg om å oppnå kontakt med andre over elver og sund eller i landskapet.

"Hauke" er dannet ut fra lyden og er således et omomatopoetikon. På sammem måte er navnet på stedet "Tute" ved Fjærekilen i Norsjø dannet. Stedet der en påkalte oppmerksomhet fra den andre sida for å få skyss over sundet (Elset)

Haukarås sag kjenner vi fra historien. Denne saga tilhørte storbonden og lensmann Simen Meen i ytre Gjerpen på 1600-tallet og lå trolig ved utløpet av Mjøvann.
Det stod strid om hvorvidt gården Haularåsen hørte til Eidanger eller Siljan. En rettsak avholdt i 1483 "på rette og lovlige rådstue i Herrens gård i Skien" avgjorde spørsmålet: Haukaråsen gård hørte til Gjerpen (Skien)   (Gjerpen bygds historie, bind 1)

I våre dager er vassdraget Meensvann Broken, Lillebroken, Stulstjenn og Mjøvann sammenhengende vann demmet opp av Mjøvannsdammen. Dette fungerer som drikkevannskilde for Porsgrunn.
"Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann, ca syv km nordøst for byen. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 309 km langt ledningsnett." (Fra Porsgrunns kommunes informasjon om vannverket.)

På kommunal nettside i Porsgrunn finner vi bred informaskon om byens vannforsyning/vannverk og her siteres:

"Moderne tider.

I 1928 var vannverket blitt både for lite og for dårlig for en ekspansiv by. Med Norsk Hydros plassering av de store fabrikkanleggene på Herøya, ble Porsgrunn forespurt om vannleveranser. Da satset byen på det store reservoaret Mjøvann/Broken/Meensvann i Gjerpen nordvest for Oklungen, og ledningsnett via Bjørkedalen. Sist på 30-tallet ble det også bygget et stort magasin på Stolpås, sydøst for sentrum, for å forbedre vannforsyningen fra bjørkedalsledningen. I dag kalles det byggverket bare Vanntårnet på St.Hansåsen og er ombygget til omsorgsboliger.

I 1958 ble det sprengt tunnel gjennom fjellet fra Mjøvann ved Oklungen til Valleråsen/Røysåsen for å føre fram større vannmengder, og i 1998 ble det moderne vannbehandlingsanlegget, som i dag ligger som et slott oppe i åsen øst for Vallermyrene, igangsatt. Anlegget filtrerer og behandler vannet med moderne metoder og forsyner befolkningen over hele kommunen med en utmerket vannkvalitet."


Bilder

Over Siljan langs gamleveien Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Fioler i Gunnborgdalen Rustaden Utsyn fra Kreppa Småbruk og plasser Utfartssted til Søgårdseter Småbruket Gaupåsen Gaupåsen Bygdevei i kulturlandskap Jarsengs løypenett Sykkel- eller biltur i Østmarka? Blomst i Gunnborgdalen Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Soleihov eller bekkeblom Naturreservatet Gunnborgdalen Høstetre ved Kleven Meitjern ved Heivannet Løbergveien - trivelig motiv Fugleliv i Gunnborgdalen Gamleveien nær Meitjern Skilt til Gunnborgdalen Blåfjell - fjellhuken Heivannet - en gammel grense mot Siljan Kikuthytta Nesten oppe på Skrehelle Drikkevann Blåfjell - varden Flott beitemark Skrehelle Velkommen til Gaupåsen Idrett i marka Varmekjære lauvtrær Hvitveis i setermarka Gunnborgdalen naturreservat Frodighet i Setermarka Lind i Gunnborgdalen Gamleveien - vekslende lende Skrehelle - mot- og medbakke Fiskebekken Tyrihjelmplakat Hørta Nesten oppe Futebolig - Modammen Navn og kjære turmål i Setermarka Fjelldalen og Skrehelle Blåveis i Gunnborgdalen Ringerike-sandstein Skogstorkenebb Skilting og merking IF Ørns skiarena Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Rydningsrøyser Naturlig nedbryting Ruin etter plass - ny hytte Skifjell store Langerød En kullbunn Usikt fra Rustankollen Havet har hatt strand her Utmark Jarseng sportstue Gamveienskilt ved Fiskebekken Vi ser mot Rustan Skrehelle - utsyn nordøstover Skilting, merking og turkart Maria Nøkleblom (Primula Veris) Hvitveis Grunnmur blokker fra Skrehelle Myske og vårerteknapp Gamlestulen Hakkespetthull Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Forlatte plasser Ørkensandstein på Fløtterød Fløtterød Skifjellhytta Kulturlandskapet på Gaupåsen Bebyggelse og grender Bever på ferde Blåveis og hvitveis Kart over gamleveien Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Frodighet i Setermarka Høgås sanatorium Informasjonstavle ved Lensmannseter Båserud ved Hørta om vinteren Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Naturstein til grunnmurer Forlatte plasser Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Konglomerat God skilting - TTF Kulturlandskap Skrehelle sett sydfra Studier i naturreservatet Forstenet sandstrand Kleven Utenfor stiene Merket sti gjennom Gunnborgdalen Basalt i Gunnborgdalen Skrehelle - vinter i anmarsj Det var en gang.... Blåveis i Østmarka Vårtegn Rustankollen Modammen - terrasser Modammen Jønnevald rutebilanlegg Basalt i Gunnborgdalen Skrehellevarden Maria Nøkkelblomst Tynt jordlag på Gaupåsen Bygdeveiene Tursti med utsikt Rasteplass på Fiskeåsen Fløtterød - rester etter planterøtter Artsmangfold Vinterskog i Østmarka Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet Skrehellevarden Fløtterød - sandstein Fin turvei - før mye slit Basalt i Østmarka Søgårdseter idag Løbergveien - trivelig motiv Fra Magan og inn i setermarka Gaupåsen Vårerteknapp Normarkitt Gammel allfarvei Står for fall Røyser langs gammel allfarvei Vi har dratt hjem Rombeporfyr Semseter

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish