Hopp til hovedinnholdet

Haukaråsen - Haukarlia

"Gårdsbruket Haukaråsen lå i Gjerpen og var nærmest til Eidanger grense, hvor vi finner Haukarlia. Derfor går dagens bygrense mellom Skien og Porsgrunn etter disse gårdenes eiendomsgrenser ved Mjøvannsdammen. Haukaråsen gård ble lagt delvis under vann pga dammen. Haukarlia i nabokommunen lå høyt oppe i åsen øst for Skuggedal, som faller mellom Mjøvannsdammen og Oklungvannet. Begge gårdene er i dag tilgrodd med grov granskog, men tufter etter husene ser du lett i terrenget."(Fra kommentar i TT-kart)

Å "hauke" i betydningen rope eller huie inngår i mange stedsnavn i Skien f.eksempel Haukenes, Haukenesodden,Hauketo, Haukeroa, og som her Haukarås (i Skien) og Haukarlia (Porsgr.). Siste delen av navnet angir ofte noe om stedet det haukes fra. Det dreide seg om å oppnå kontakt med andre over elver og sund eller i landskapet.

"Hauke" er dannet ut fra lyden og er således et omomatopoetikon. På sammem måte er navnet på stedet "Tute" ved Fjærekilen i Norsjø dannet. Stedet der en påkalte oppmerksomhet fra den andre sida for å få skyss over sundet (Elset)

Haukarås sag kjenner vi fra historien. Denne saga tilhørte storbonden og lensmann Simen Meen i ytre Gjerpen på 1600-tallet og lå trolig ved utløpet av Mjøvann.
Det stod strid om hvorvidt gården Haularåsen hørte til Eidanger eller Siljan. En rettsak avholdt i 1483 "på rette og lovlige rådstue i Herrens gård i Skien" avgjorde spørsmålet: Haukaråsen gård hørte til Gjerpen (Skien)   (Gjerpen bygds historie, bind 1)

I våre dager er vassdraget Meensvann Broken, Lillebroken, Stulstjenn og Mjøvann sammenhengende vann demmet opp av Mjøvannsdammen. Dette fungerer som drikkevannskilde for Porsgrunn.
"Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann, ca syv km nordøst for byen. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 309 km langt ledningsnett." (Fra Porsgrunns kommunes informasjon om vannverket.)

På kommunal nettside i Porsgrunn finner vi bred informaskon om byens vannforsyning/vannverk og her siteres:

"Moderne tider.

I 1928 var vannverket blitt både for lite og for dårlig for en ekspansiv by. Med Norsk Hydros plassering av de store fabrikkanleggene på Herøya, ble Porsgrunn forespurt om vannleveranser. Da satset byen på det store reservoaret Mjøvann/Broken/Meensvann i Gjerpen nordvest for Oklungen, og ledningsnett via Bjørkedalen. Sist på 30-tallet ble det også bygget et stort magasin på Stolpås, sydøst for sentrum, for å forbedre vannforsyningen fra bjørkedalsledningen. I dag kalles det byggverket bare Vanntårnet på St.Hansåsen og er ombygget til omsorgsboliger.

I 1958 ble det sprengt tunnel gjennom fjellet fra Mjøvann ved Oklungen til Valleråsen/Røysåsen for å føre fram større vannmengder, og i 1998 ble det moderne vannbehandlingsanlegget, som i dag ligger som et slott oppe i åsen øst for Vallermyrene, igangsatt. Anlegget filtrerer og behandler vannet med moderne metoder og forsyner befolkningen over hele kommunen med en utmerket vannkvalitet."


Bilder

Bygdevei i kulturlandskap Tursti med utsikt Over Siljan langs gamleveien Gaupåsen Sykkel- eller biltur i Østmarka? Naturreservatet Gunnborgdalen Rasteplass på Fiskeåsen Bebyggelse og grender Kikuthytta Gunnborgdalen - informasjonsplakat om blåveis Naturstein til grunnmurer Fra Magan og inn i setermarka Grunnmur blokker fra Skrehelle Idrett i marka Myske og vårerteknapp Skilting og merking Bever på ferde Jønnevald rutebilanlegg Skrehelle Småbruk og plasser Blåfjell - varden Gamleveien - vekslende lende Forlatte plasser Gaupåsen Småbruket Gaupåsen Kart over Elg-Johansens tilholdssteder Modammen Hakkespetthull Frodighet i Setermarka En kullbunn Gamleveien - skilt ved Fiskebekken Skogstorkenebb Fjelldalen og Skrehelle Nesten oppe Kleven Hvitveis Varmekjære lauvtrær Ringerike-sandstein Konglomerat Gunnborgdalen nord - toppen av Storhaugbakken Skrehelle - mot- og medbakke Basalt i Østmarka Rallycross på Eriksrød i Gjerpen Blomst i Gunnborgdalen Bygdeveiene Futebolig - Modammen Maria Nøkleblom (Primula Veris) Semseter Basalt i Gunnborgdalen Gamlestulen Ruin etter plass - ny hytte Maria Nøkkelblomst Vårtegn IF Ørns skiarena Blåveis i Østmarka Hvitveis i setermarka Velkommen til Gaupåsen Kart over gamleveien Modammen - terrasser Skrehelle - vinter i anmarsj Informasjonstavle ved Lensmannseter Fiskebekken Står for fall Fløtterød - sandstein Navn og kjære turmål i Setermarka Basalt i Gunnborgdalen Kulturlandskapet på Gaupåsen Høgås sanatorium Utsyn fra Kreppa Langerød Det var en gang.... Tynt jordlag på Gaupåsen Fløtterød - en spesiell geologisk lokalitet God skilting - TTF Røys på Fiskeaasen ved Gamleveien Rustankollen Høstetre ved Kleven Søgårdseter idag Gaupåsen - beitet i aktivt bruk Skrehellevarden Naturlig nedbryting Merket sti gjennom Gunnborgdalen Utenfor stiene Fugleliv i Gunnborgdalen Skrehelle - utsyn nordøstover Havet har hatt strand her Normarkitt Blåveis i Gunnborgdalen Rombeporfyr Røyser langs gammel allfarvei Skrehelle sett sydfra Utmark Hørta Drikkevann Nesten oppe på Skrehelle Blåveis og hvitveis Flott beitemark Gunnborgdalen naturreservat Forlatte plasser Rydningsrøyser Gammel allfarvei Gamleveien nær Meitjern Meitjern ved Heivannet Fløtterød - rester etter planterøtter Vinterskog i Østmarka Ørkensandstein på Fløtterød Soleihov eller bekkeblom Seterdrift Jarseng sportstue Skrehellevarden Vårerteknapp Utfartssted til Søgårdseter Skilting, merking og turkart Løbergveien - trivelig motiv Heivannet - en gammel grense mot Siljan Fløtterød Forstenet sandstrand Gamveienskilt ved Fiskebekken Skilt til Gunnborgdalen Fioler i Gunnborgdalen Jarsengs løypenett Blåfjell - fjellhuken Lind i Gunnborgdalen Båserud ved Hørta om vinteren Kulturlandskap Studier i naturreservatet Skifjellhytta Rustaden Artsmangfold Fin turvei - før mye slit Løbergveien - trivelig motiv Vi har dratt hjem Vi ser mot Rustan Frodighet i Setermarka Usikt fra Rustankollen Tyrihjelmplakat

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish