Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Sjakt - Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Ruglaåsen Mikaelshula Skotfosstien - informasjonsplakat Breidgangen gruve med ruin Arbeidsmiljø i Bruberg Gruvesjakt - ikke lett å se! Skiferbruddet ved Falkumelva Milebunn i Skådalen Magnetittåre i Glasergruva Aquadukt Skotfosskleiva Lakene i Ulvsvann På vei til glaseren Løveid sett fra Ruglaåsen Kalkstein i oppløsning Meterrikstegn Skotfossen eller Ovfoss Bliva badeplass Jettegryter ved Kjempa Smie ved Vasdalstjern Kjempa bygdeborg Hynieva Sluse i Falkumelva Beverrenne Prinsens bolig Farlige skjerp Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bredgangen gruve - sikret Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kullbunn i Svartendalen Skotfoss Sandgata på Skotfoss Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kvartskrystaller Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Åletjern Granatkrystaller i kvarts Gruvesjakter - Glaseren Vognmann Flohr - Skotfossveien Skifer Goberg lense Sjakt - Glasergruva Gammel esse Innsegling til Rugla Kart over Glasergruva Stryk i Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Gruvesjakter i Magnetkollen Tvittingen Myren tresliperi - 1908 Bruket på Skotfoss Kjempa under angrep På Ulvsvannsjordet Thors plass TT-skilt i Rokkedalen Tallmannshuset ved Løveid Sjøen i Glasergruva Malmletere - rutengjengere Kart - Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Bru, mølle og sluse i Falkumelva Pinnehuset Vadested - sluse - bro Gulset kirke under bygging Løveid sluser Rasteplass på Ulvskollen Stoll utminert ved fyrsetting Jettegryter Vebjørns plass Stigeråsen på Gulset Geoparktur til Glasergruva Kullslede Kullslede Vakkert tre ved Falkumelva Hestevandring - "Gå djevelen" Breigangen gruve - ruin Strømdal gård Gulset bedehus Parkering til Mikaelshulen Glasergruva nord Myren på Gulset Fra brannstasjonen mot Galgebakken Meterrikstegn Veien til Skrehelle Regler for laksefisket De siste huleboere Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Ebbes plass Syd for Skotfossen Grøtsund ved Skotfoss Åletjern i Gulsetmarka Gravhaug på Bjørntvedt Kjempa bygdeborgvei Skiferbruddet ved Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Lokalhistorie Dalsbygda Hestekrybba ved Skotfossveien Ovnsplater og ovner Bygdeborgveien til Kjempa Hulvei på Elstrøm Nyhus - Gulsetkaasa Spor av bever Kart - Kjempeåsen Falkumbrua 1983 Kanon på museet til Løvenskiold Goberg lense Kanal og sluse i Falkumelva Bruberg - snitt av vestre del Røverkollen Malmen er magnetisk Veien til Smørhullet Prebkollen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skådalen - kullmiler Steinbrudd for Skien sluse Gamle jernverk Bergmanden Bjordamskollen bygdeborg Rester etter fyrsetting i Glasergruva Rokkedalen Bygdeborg Brurester - Falkumelva Magnetjernstein Løveid fra Nordsjøsida Røvarkollen Skotfoss skole Langgangen gruve Magnetisk jernmalm Gravhaug på Gulset Ruin av Sackerhus studeres Trehjørningen - Ulvskollen Geiterams Gravhauger - Gulset Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Hyni pukkverk Rusletur på Skotfoss Hynibrua fra 1655 Kjempeåsen idag Gulset gård Bliva Gneis Glaseren - farlige skjerp Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Låvebru Nyhus Ebbes plass Siste huleboer Gruvearbeidernes håndredskaper Graver på Maihaugen Tømmerfløtere på Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Gravhaug på Gulset Veivalg og god skilting Storelva sett fra Elstrøm Eggformede gruveganger Bjørn skutt nær Skien Brattkant ved Falkumelva Elvelandskap Amfibolittganger Gruvesjakt - Bruberg gruve Brubergstollen Toppkjoyte Gulis haug Tømmerrenna på Fossum Trykk og temperatur Kullbæring Skotfoss 1890 Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfoss - en liten flom Glasergruva - en opplevelse Glaseren - hestevandring Elstrøm - mølledrift Tømmerenne Skotåsen gruve Myren tresliperi Kulturlandskap - Vestre Gulset Boliger i Røråsen Bruberg gruve - snitt av østre del Skifer - Falkumelva Gulset skole på Strømdal Amasonitt Modell av arbeid i gruve Glimmer Torgersen og Sollid Rugla Gjestgiveri Informasjon til Glaseren Russerhula Falkum - en geologisk grenselinje Jernmalm Klyve Gamlehjem Pipa - Skotfoss bruk Fareskilt - gruveåpninger Rugla sett fra Rugleåsen Stiger Paulsens bolig Breigangen gruve - profil Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kurvslede Limitjern ved Kreppamyr Vrakstein ved Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Konglekrig på bygdeborg Hyttebekken ned fra Bruberg Bygdeborger - rester etter festning Magnetittåre i Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Tangen på Skotfoss Inngang - Glasergruva Gulset bru (nedl.) Dal i Dalsbygda Kart over Bruberg Informasjon om sprøyting Åletjern Rester etter fyrsetting i Glasergruva Smørhullet Kart over eiendommen Elstrøm Elstrøm camping På Langgangsjordet Ole Høiland - hule Spor av bronseladerrøyser Gneiss på vestsiden av Falkumelva Bjørnestilla Vrakstein ved Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Kjempa falt Myren i dag Skotfoss - en idyllisk plass Naturlige veier Gateløp på Skotfoss Landsbygda og byen møtes på Gulset Hjellevannet Vik og havn på Ruglaåsen Elever i Glasergruva Hulvei - elever Nedgang i Glasergruva Bliva nedover Ruinen ved Breidgangen Magnetitt i gneiss Liabrakka Isskuring Geoparkåpning ved Glasergruva Vakkert elvelandskap Steingjerde til Langgangsplassen Skirferbrudd ved Falkumelva Hulvei Fossumgruvene - kart Skotfoss stadion på Røråsen Flytteblokk Skien - et eldorado for kano Avløpsrør - Falkumelva Skien vannverk - Ulvsvann Ulvsvann - Fossumkart Nordgaards vannledning Mangelfull sikring Løveid Platå for hestevandring - Bruberg gruve

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish