Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Nedgang i Glasergruva Gruvesjakt - ikke lett å se! Geoparktur til Glasergruva Brubergstollen Nordgaards vannledning Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kjempa bygdeborg Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kurvslede Rokkedalen Røvarkollen Bliva Skien vannverk - Ulvsvann Kjempa bygdeborgvei Smørhullet Hjellevannet Vik og havn på Ruglaåsen Direktørvilla - Vaddrettet Bruberg gruve - snitt av østre del Sjakt - Glasergruva Gulset gård Rasteplass på Ulvskollen Liabrakka Gulset bedehus Veien til Skrehelle Vrakstein ved Glasergruva Røverkollen Bygdeborg Kart over eiendommen Elstrøm Skifer - Falkumelva Amfibolittganger Kart - Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Løveid fra Nordsjøsida Sjakt - Glasergruva Naturlige veier Hestevandring - "Gå djevelen" Inngang - Glasergruva Løveid sluser Hulvei - elever Malmen er magnetisk Ebbes plass Sjøen i Glasergruva Prebkollen Hestekrybba ved Skotfossveien Hynibrua fra 1655 Prinsens bolig Vebjørns plass Bjørnestilla Tømmerrenna på Fossum Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Klyve Gamlehjem Gammel esse Stigeråsen på Gulset Eggformede gruveganger Mangelfull sikring Kullslede Meterrikstegn Bergmanden Skotfosskleiva Veivalg og god skilting Beverrenne Åletjern Gravhaug på Bjørntvedt Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Myren i dag Smie ved Vasdalstjern Kalkstein i oppløsning Langs Falkumelvas bredd Lakene i Ulvsvann Bru, mølle og sluse i Falkumelva Spor av bever Hyni pukkverk Bjordamskollen bygdeborg Syd for Skotfossen Magnetjernstein Regler for laksefisket Elstrøm camping Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfossen eller Ovfoss Skotåsen gruve Skotfoss - en idyllisk plass Stryk i Falkumelva Gateløp på Skotfoss Geoparkåpning ved Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Kanon på museet til Løvenskiold Glaseren - farlige skjerp Kjempa falt Granatkrystaller i kvarts Bredgangen gruve - sikret Glaseren - hestevandring Løveid sett fra Ruglaåsen Parkering til Mikaelshulen Skifer Revefelle ved Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Pipa - Skotfoss bruk Stiger Paulsens bolig Glasergruva nord Bliva nedover Kanal og sluse i Falkumelva Skotfoss skole Spor av bronseladerrøyser Gneis Kjempeåsen med bygdeborg Sandgata på Skotfoss Myren tresliperi - 1908 Gravplass - Pollen ved Skotfoss Innsegling til Rugla Gravhaug på Gulset Mikaelshula Skotfoss 1890 Steinbrudd for Skien sluse Åletjern På vei til glaseren Thors plass Toppkjoyte Myren tresliperi Jernmalm Graver på Maihaugen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Breigangen gruve - ruin Skiferbruddet ved Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skirferbrudd ved Falkumelva Gulis haug Meterrikstegn Øvelse i Hyni pukkverk Boliger i Røråsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Platå for hestevandring - Bruberg gruve Elstrøm - mølledrift Kvartskrystaller Russerhula Gruvesjakter - Glaseren Ovnsplater og ovner Jettegryter Skotfosstien - informasjonsplakat Goberg lense Veien til Smørhullet Fossumgruvene - kart Siste huleboer Bygdeborgveien til Kjempa Skjerp - se ned for å se opp! Konglekrig på bygdeborg Brurester - Falkumelva Flytteblokk Falkum - en geologisk grenselinje Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfoss stadion på Røråsen Magnetittåre i Glasergruva Gulset kirke under bygging Avløpsrør - Falkumelva Kart over Bruberg TT-skilt i Rokkedalen Magnetittåre i Glasergruva Ebbes plass Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Arbeidsmiljø i Bruberg Hyttebekken ned fra Bruberg Magnetitt i gneiss Breidgangen gruve med ruin Storelva sett fra Elstrøm Gruvesjakter i Magnetkollen Pinnehuset Gneiss på vestsiden av Falkumelva Vakkert tre ved Falkumelva Skådalen - kullmiler Gruvagang i Glasergruva Langgangen gruve Ruin av Sackerhus studeres Trehjørningen - Ulvskollen Tallmannshuset ved Løveid Skien - et eldorado for kano Gruvesjakt - Bruberg gruve Limitjern ved Kreppamyr Fareskilt - gruveåpninger Gulset skole på Strømdal Åletjern i Gulsetmarka Ruinen ved Breidgangen Landsbygda og byen møtes på Gulset Geiterams Dalsbygda Tvittingen Brattkant ved Falkumelva På Ulvsvannsjordet Hulvei på Elstrøm Tømmerfløtere på Falkumelva Modell av arbeid i gruve Gamle jernverk Jettegryter ved Kjempa Breigangen gruve - profil Bliva badeplass Nyhus - Gulsetkaasa Løveid Rusletur på Skotfoss Elever i Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Hyttebekken ved Bruberg Låvebru Nyhus Elvelandskap Glasergruva - en opplevelse Amasonitt Bjørn skutt nær Skien Sluse i Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Kjempeåsen idag Lokalhistorie Kart over Glasergruva På Langgangsjordet De siste huleboere Goberg lense Skotfoss - en liten flom Dal i Dalsbygda Gulset bru (nedl.) Vognmann Flohr - Skotfossveien Grøtsund ved Skotfoss Vadested - sluse - bro Aquadukt Hulvei Glimmer Magnetisk jernmalm Informasjon om sprøyting Skotfoss Rugla sett fra Rugleåsen Skotfoss Trykk og temperatur Myren på Gulset Tangen på Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Isskuring Torgersen og Sollid Kullslede Hynieva Milebunn i Skådalen Strømdal gård Bygdeborger - rester etter festning Ruglaåsen Vrakstein ved Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Kjempa under angrep Malmletere - rutengjengere Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gravhaug på Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Ole Høiland - hule Vakkert elvelandskap Tømmerenne Falkumbrua 1983 Gravhauger - Gulset Kullbæring Informasjon til Glaseren Kart - Kjempeåsen Rugla Gjestgiveri Bruberg - snitt av vestre del Farlige skjerp Skiferbruddet ved Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish