Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Magnetisk jernmalm Gneiss på vestsiden av Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Veien til Smørhullet Hulvei Ruin av Sackerhus studeres Gulset skole på Strømdal Sjøen i Glasergruva Bergmanden Skotfoss Sandgata på Skotfoss Sluse i Falkumelva Geiterams Tømmerenne Gamle jernverk Vrakstein ved Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Brubergsjakt sett fra traktorveien Naturlige veier Bruberg gruve - snitt av østre del Eggformede gruveganger Skotfoss skole Brurester - Falkumelva Lokalhistorie Innsegling til Rugla Rokkedalen Gravhaug på Bjørntvedt Boliger i Røråsen Skiferbruddet ved Falkumelva Nedgang i Glasergruva Stigeråsen på Gulset Goberg lense Steingjerde til Langgangsplassen Arbeidsmiljø i Bruberg Pipa - Skotfoss bruk Parkering til Mikaelshulen Glimmer Myren tresliperi Jettegryter ved Kjempa Skotfoss Kjempa under angrep Fareskilt - gruveåpninger Syd for Skotfossen Aquadukt Amfibolittganger Myren på Gulset Røverkollen Ebbes plass Bygdeborger - rester etter festning Glaseren - farlige skjerp Rusletur på Skotfoss Fossumgruvene - kart Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Omdal skole, Dalsbygda Løveid sluser Skjerp - se ned for å se opp! Fra brannstasjonen mot Galgebakken På Ulvsvannsjordet Kullslede Vebjørns plass Kart - Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Amasonitt Veivalg og god skilting Løveid Regler for laksefisket Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Åletjern Kart over eiendommen Elstrøm De siste huleboere Falkumbrua 1983 Gruvesjakter - Glaseren Kanon på museet til Løvenskiold Skotåsen gruve Inngang - Glasergruva Torgersen og Sollid Jernmalm Hestekrybba ved Skotfossveien Veien til Skrehelle Kanal og sluse i Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Milebunn i Skådalen Geoparktur til Glasergruva Smørhullet Isskuring Åletjern i Gulsetmarka Skirferbrudd ved Falkumelva Elever i Glasergruva Trykk og temperatur Tallmannshuset ved Løveid Elstrøm - mølledrift Glasergruva nord TT-skilt i Rokkedalen Hulvei - elever Glaserdalen - stien kommer fra Lia Malmen er magnetisk Skotfoss stadion på Røråsen Dal i Dalsbygda Jettegryter Gulis haug Nordgaards vannledning Tømmerrenna på Fossum Magnetitt i gneiss Granatkrystaller i kvarts Øvelse i Hyni pukkverk Brubergstollen Ovnsplater og ovner Gravhauger - Gulset Tømmerfløtere på Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bruberg - snitt av vestre del Lakene i Ulvsvann Hynieva Røvarkollen Direktørvilla - Vaddrettet Rester etter fyrsetting i Glasergruva Malmletere - rutengjengere Skotfosskleiva Flytteblokk Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Gruvesjakt - ikke lett å se! Løveid sett fra Ruglaåsen Gammel esse Ruglaåsen Revefelle ved Falkumelva Mangelfull sikring Kart over Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Tangen på Skotfoss Åletjern Goberg lense Vognmann Flohr - Skotfossveien Bredgangen gruve - sikret Bygdeborg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Bliva Brattkant ved Falkumelva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Strømdal gård Bjordamskollen bygdeborg Siste huleboer Skotfosstien - informasjonsplakat Skotfoss - en idyllisk plass Informasjon til Glaseren Liabrakka Kullbæring Thors plass Grøtsund ved Skotfoss Graver på Maihaugen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Dalsbygda Kulturlandskap - Vestre Gulset Avløpsrør - Falkumelva Gravhaug på Gulset Gravplass - Pollen ved Skotfoss På vei til glaseren Platå for hestevandring - Bruberg gruve Trehjørningen - Ulvskollen Kart - Kjempeåsen Stiger Paulsens bolig Låvebru Nyhus Gulset kirke under bygging Gravhaug på Gulset Rugla sett fra Rugleåsen På Langgangsjordet Skotfoss - en liten flom Rasteplass på Ulvskollen Skifer Skifer - Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Skotfoss 1890 Breigangen gruve - ruin Breigangen gruve - profil Meterrikstegn Magnetittåre i Glasergruva Kurvslede Geoparkåpning ved Glasergruva Informasjon om sprøyting Vakkert elvelandskap Tvittingen Bjørnestilla Landsbygda og byen møtes på Gulset Sjakt - Glasergruva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bruket på Skotfoss Gateløp på Skotfoss Bliva nedover Magnetittåre i Glasergruva Hjellevannet Skiferbruddet ved Falkumelva Prebkollen Smie ved Vasdalstjern Gruvagang i Glasergruva Kalkstein i oppløsning Bjørn skutt nær Skien Limitjern ved Kreppamyr Hestevandring - "Gå djevelen" Gulset gård Gulset bru (nedl.) Kjempa bygdeborgvei Kart over Fringsfossen og Skotfossene Ruinen ved Breidgangen Steinbrudd for Skien sluse Bliva badeplass Spor av bronseladerrøyser Myren i dag Falkum - en geologisk grenselinje Gruvearbeidernes håndredskaper Skådalen - kullmiler Gruvesjakt - Bruberg gruve Rugla Gjestgiveri Skien - et eldorado for kano Prinsens bolig Glaseren - hestevandring Vrakstein ved Glasergruva Kvartskrystaller Spor av bever Kjempa falt Løveid fra Nordsjøsida Utsyn fra Vestre Skredhelle Storelva sett fra Elstrøm Hyttebekken ned fra Bruberg Klyve Gamlehjem Meterrikstegn Vadested - sluse - bro Kjempeåsen med bygdeborg Gneis Elvelandskap Hynibrua fra 1655 Elstrøm camping Beverrenne Breidgangen gruve med ruin Glasergruva - en opplevelse Sjakt - Glasergruva Russerhula Ole Høiland - hule Langs Falkumelvas bredd Hulvei på Elstrøm Nyhus - Gulsetkaasa Kullslede Pinnehuset Kullbunn i Svartendalen Kart over Bruberg Stryk i Falkumelva Ebbes plass Langgangen gruve Vakkert tre ved Falkumelva Modell av arbeid i gruve Kjempeåsen idag Farlige skjerp Stoll utminert ved fyrsetting Magnetjernstein Vik og havn på Ruglaåsen Hyni pukkverk Gulset bedehus Toppkjoyte Kjempa bygdeborg Ulvsvann - Fossumkart Bru, mølle og sluse i Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish