Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Kjempeåsen idag Storelva sett fra Elstrøm Malmletere - rutengjengere Breidgangen gruve med ruin Hyttebekken ved Bruberg Gneis Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gravhauger - Gulset Inngang - Glasergruva Trehjørningen - Ulvskollen Toppkjoyte Kjempa under angrep Bjordamskollen bygdeborg Liabrakka Gamle jernverk Limitjern ved Kreppamyr Eggformede gruveganger Vrakstein ved Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien TT-skilt i Rokkedalen Løveid sluser Skien - et eldorado for kano Magnetitt i gneiss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Goberg lense Direktørvilla - Vaddrettet Veien til Smørhullet Bygdeborgveien til Kjempa Granatkrystaller i kvarts Gulset bru (nedl.) Meterrikstegn Skjerp - se ned for å se opp! Amfibolittganger Bruberg - snitt av vestre del Jettegryter Lakene i Ulvsvann Kulturlandskap - Vestre Gulset På Ulvsvannsjordet Tangen på Skotfoss Gravhaug på Gulset Skifer Strømdal gård Gruvesjakter - Glaseren Bruket på Skotfoss Tvittingen Hulvei Pipa - Skotfoss bruk Kanal og sluse i Falkumelva Skådalen - kullmiler Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kjempa bygdeborg Hjellevannet Hulvei på Elstrøm Kart over Fringsfossen og Skotfossene Vik og havn på Ruglaåsen Låvebru Nyhus Syd for Skotfossen Gulset bedehus Geiterams Vakkert tre ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Åletjern i Gulsetmarka Hestevandring - "Gå djevelen" Gammel esse Fra brannstasjonen mot Galgebakken De siste huleboere Gruvagang i Glasergruva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Brattkant ved Falkumelva Kart - Glasergruva Pinnehuset Bredgangen gruve - sikret Skotfoss 1890 Skotfoss - en idyllisk plass Rokkedalen Flytteblokk Bruberg gruve - snitt av østre del Løveid fra Nordsjøsida Arbeidsmiljø i Bruberg Gravhaug på Gulset Innsegling til Rugla Glimmer Vadested - sluse - bro Sjøen i Glasergruva Utsyn fra Vestre Skredhelle Hulvei - elever Bliva nedover Farlige skjerp Isskuring Goberg lense Lokalhistorie Rester etter fyrsetting i Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Elvelandskap Bergmanden Glaseren - farlige skjerp Sjakt - Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Skotfoss Nyhus - Gulsetkaasa Fareskilt - gruveåpninger Kullslede Løveid Smørhullet Spor av bever Ebbes plass Bygdeborg Fossumgruvene - kart På vei til glaseren Tømmerrenna på Fossum Myren tresliperi Gruvesjakt - Bruberg gruve Langgangen gruve Brurester - Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Glaseren - hestevandring Skotfoss skole Tømmerenne Hyttebekken ned fra Bruberg Bru, mølle og sluse i Falkumelva Ulvsvann - Fossumkart Naturlige veier Ole Høiland - hule Gulset skole på Strømdal Trykk og temperatur Magnetjernstein Veien til Skrehelle Sjakt - Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Klyve Gamlehjem Kullbunn i Svartendalen Parkering til Mikaelshulen Breigangen gruve - profil Boliger i Røråsen Stigeråsen på Gulset Nordgaards vannledning Dal i Dalsbygda Hynieva Kalkstein i oppløsning Røvarkollen Ebbes plass Platå for hestevandring - Bruberg gruve Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gulset kirke under bygging Milebunn i Skådalen Informasjon til Glaseren Løveid sett fra Ruglaåsen Stoll utminert ved fyrsetting Glaserdalen - stien kommer fra Lia Rugla Gjestgiveri Stiger Paulsens bolig Omdal skole, Dalsbygda Kart over Bruberg Rester etter fyrsetting i Glasergruva Amasonitt Gulis haug Kjempa falt Kullbæring Geoparkåpning ved Glasergruva Kurvslede Beverrenne Bliva Vebjørns plass Brubergstollen Kart - Kjempeåsen Magnetittåre i Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Skiferbruddet ved Falkumelva Spor av bronseladerrøyser Vognmann Flohr - Skotfossveien Thors plass Hynibrua fra 1655 Gulset gård Jernmalm Modell av arbeid i gruve Breigangen gruve - ruin Kart over eiendommen Elstrøm Nedgang i Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Hyni pukkverk Sandgata på Skotfoss Kvartskrystaller Skotåsen gruve Langs Falkumelvas bredd Bjørnestilla Landsbygda og byen møtes på Gulset Myren tresliperi - 1908 Gruvesjakter i Magnetkollen Siste huleboer Steinbrudd for Skien sluse Dalsbygda Bliva badeplass Bygdeborger - rester etter festning Magnetittåre i Glasergruva Graver på Maihaugen Skotfoss - en liten flom Grøtsund ved Skotfoss Prebkollen Skotfoss stadion på Røråsen Elstrøm - mølledrift Falkumbrua 1983 Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Ruinen ved Breidgangen Kanon på museet til Løvenskiold Kullslede Elever i Glasergruva På Langgangsjordet Meterrikstegn Skifer - Falkumelva Kart over Glasergruva Sluse i Falkumelva Røverkollen Tallmannshuset ved Løveid Tømmerfløtere på Falkumelva Gravhaug på Bjørntvedt Falkum - en geologisk grenselinje Gneiss på vestsiden av Falkumelva Ruin av Sackerhus studeres Brubergsjakt sett fra traktorveien Glasergruva nord Gateløp på Skotfoss Myren på Gulset Elstrøm camping Torgersen og Sollid Rusletur på Skotfoss Malmen er magnetisk Skotfossen eller Ovfoss Gruvearbeidernes håndredskaper Ovnsplater og ovner Kjempa bygdeborgvei Avløpsrør - Falkumelva Skotfoss Glasergruva - en opplevelse Vrakstein ved Glasergruva Rasteplass på Ulvskollen Åletjern Prinsens bolig Ruglaåsen Bjørn skutt nær Skien Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skotfosstien - informasjonsplakat Mikaelshula Myren i dag Jettegryter ved Kjempa Aquadukt Veivalg og god skilting Vakkert elvelandskap Kjempeåsen med bygdeborg Informasjon om sprøyting Konglekrig på bygdeborg Russerhula Regler for laksefisket Åletjern Mangelfull sikring Gruvesjakt - ikke lett å se! Rugla sett fra Rugleåsen Skotfosskleiva Smie ved Vasdalstjern Magnetisk jernmalm

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish