Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Goberg lense Kullslede Bygdeborg Kvartskrystaller Skifer Trykk og temperatur Kart over Bruberg Hestevandring - "Gå djevelen" Gulset kirke under bygging På vei til glaseren Meterrikstegn Farlige skjerp Magnetjernstein Falkumbrua 1983 Gneis Vognmann Flohr - Skotfossveien Ebbes plass Gulset gård Liabrakka Torgersen og Sollid Strømdal gård Kanal og sluse i Falkumelva Åletjern Magnetisk jernmalm Veien til Smørhullet Ruglaåsen Myren tresliperi - 1908 Rester etter fyrsetting i Glasergruva Dalsbygda Bygdeborgveien til Kjempa Gravhaug på Bjørntvedt Smie ved Vasdalstjern Rusletur på Skotfoss Nedgang i Glasergruva Stryk i Falkumelva Spor av bever Gruvesjakt - ikke lett å se! Gruvesjakter - Glaseren Sandgata på Skotfoss Hulvei på Elstrøm Rasteplass på Ulvskollen Løveid fra Nordsjøsida Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Magnetittåre i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Mangelfull sikring Elvelandskap Aquadukt Rugla Gjestgiveri Magnetitt i gneiss Regler for laksefisket Hynibrua fra 1655 Skotfoss - en liten flom Vik og havn på Ruglaåsen Skådalen - kullmiler Gruvearbeidernes håndredskaper Ulvsvann - Fossumkart Rugla sett fra Rugleåsen Amfibolittganger Kanon på museet til Løvenskiold Skiferbruddet ved Falkumelva Gravhaug på Gulset Gamle jernverk Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gulset bedehus Vebjørns plass Bruberg - snitt av vestre del Syd for Skotfossen Bygdeborger - rester etter festning Kjempeåsen idag Glaseren - hestevandring Øvelse i Hyni pukkverk Gruvagang i Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Gulset bru (nedl.) Pinnehuset Sjakt - Glasergruva Malmletere - rutengjengere Prinsens bolig Løveid Avløpsrør - Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skotfoss Modell av arbeid i gruve Pipa - Skotfoss bruk Skirferbrudd ved Falkumelva Hulvei - elever Kjempeåsen med bygdeborg Ebbes plass Brurester - Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Løveid sluser Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kjempa under angrep Kalkstein i oppløsning Gulset skole på Strømdal Bliva Jernmalm Skotfosstien - informasjonsplakat Informasjon til Glaseren Sjakt - Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Tallmannshuset ved Løveid Fareskilt - gruveåpninger Ovnsplater og ovner Meterrikstegn Glasergruva - en opplevelse Skotfoss - en idyllisk plass Tømmerenne Skien vannverk - Ulvsvann Kurvslede Hulvei Steinbrudd for Skien sluse Breigangen gruve - ruin Nordgaards vannledning Toppkjoyte Prebkollen Omdal skole, Dalsbygda Parkering til Mikaelshulen Bergmanden Grøtsund ved Skotfoss Myren på Gulset Tømmerrenna på Fossum Glaseren - farlige skjerp Skien - et eldorado for kano Stiger Paulsens bolig Hynieva Informasjon om sprøyting Ruin av Sackerhus studeres Skotfoss Kart over Fringsfossen og Skotfossene TT-skilt i Rokkedalen Ole Høiland - hule Geiterams Stoll utminert ved fyrsetting Hyttebekken ved Bruberg Eggformede gruveganger Gruvesjakter i Magnetkollen Geoparkåpning ved Glasergruva Jettegryter Kullslede Siste huleboer Myren i dag Inngang - Glasergruva Gateløp på Skotfoss Stigeråsen på Gulset Granatkrystaller i kvarts Gravhaug på Gulset Lakene i Ulvsvann Skotfoss 1890 Veien til Skrehelle Bruberg gruve - snitt av østre del Beverrenne Langgangen gruve Mikaelshula På Ulvsvannsjordet På Langgangsjordet Ruinen ved Breidgangen Vakkert tre ved Falkumelva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Skotfosskleiva Geoparktur til Glasergruva Sluse i Falkumelva Gravhauger - Gulset Kullbunn i Svartendalen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Milebunn i Skådalen Hjellevannet Revefelle ved Falkumelva Kjempa bygdeborg Nyhus - Gulsetkaasa Graver på Maihaugen Jettegryter ved Kjempa Løveid sett fra Ruglaåsen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Tømmerfløtere på Falkumelva Skifer - Falkumelva Isskuring Hyttebekken ned fra Bruberg Landsbygda og byen møtes på Gulset Skjerp - se ned for å se opp! Kart - Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Arbeidsmiljø i Bruberg Elever i Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Skotfoss skole De siste huleboere Innsegling til Rugla Røvarkollen Elstrøm camping Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gulis haug Langs Falkumelvas bredd Kart over eiendommen Elstrøm Trehjørningen - Ulvskollen Bjørnestilla Lokalhistorie Bru, mølle og sluse i Falkumelva Flytteblokk Myren tresliperi Russerhula Steingjerde til Langgangsplassen Brattkant ved Falkumelva Brubergstollen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kart - Kjempeåsen Vadested - sluse - bro Glimmer Kjempa bygdeborgvei Rokkedalen Skotfoss stadion på Røråsen Spor av bronseladerrøyser Goberg lense Glasergruva nord Bjørn skutt nær Skien Kart over Glasergruva Skotåsen gruve Elstrøm - mølledrift Bredgangen gruve - sikret Direktørvilla - Vaddrettet Bruket på Skotfoss Klyve Gamlehjem Tvittingen Thors plass Dal i Dalsbygda Utsyn fra Vestre Skredhelle Boliger i Røråsen Åletjern Breidgangen gruve med ruin Smørhullet Vakkert elvelandskap Breigangen gruve - profil Vrakstein ved Glasergruva Bliva badeplass Kjempa falt Storelva sett fra Elstrøm Gneiss på vestsiden av Falkumelva Amasonitt Tangen på Skotfoss Røverkollen Malmen er magnetisk Gammel esse Limitjern ved Kreppamyr Kullbæring Bliva nedover Låvebru Nyhus Gruvesjakt - Bruberg gruve Hyni pukkverk Platå for hestevandring - Bruberg gruve Hestekrybba ved Skotfossveien Skotfossen eller Ovfoss Naturlige veier Sjøen i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Åletjern i Gulsetmarka Fossumgruvene - kart

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish