Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Goberg lense Rokkedalen Sjakt - Glasergruva Avløpsrør - Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Arbeidsmiljø i Bruberg På Langgangsjordet Russerhula Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Konglekrig på bygdeborg Nordgaards vannledning Pinnehuset Pipa - Skotfoss bruk Mikaelshula Gulset gård Innsegling til Rugla Skotfossen eller Ovfoss Stiger Paulsens bolig Bruket på Skotfoss Rasteplass på Ulvskollen Skotåsen gruve Spor av bever Trehjørningen - Ulvskollen Landsbygda og byen møtes på Gulset Bru, mølle og sluse i Falkumelva Låvebru Nyhus Jernmalm Brubergstollen Geoparkåpning ved Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Sandgata på Skotfoss Strømdal gård Dal i Dalsbygda Dalsbygda Veivalg og god skilting Løveid sett fra Ruglaåsen Veien til Skrehelle Skiferbruddet ved Falkumelva Lokalhistorie Langs Falkumelvas bredd Lakene i Ulvsvann Hjellevannet Magnetjernstein Gneis Rester etter fyrsetting i Glasergruva Myren på Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Omdal skole, Dalsbygda Elvelandskap Beverrenne Milebunn i Skådalen Graver på Maihaugen Farlige skjerp Myren i dag Tømmerfløtere på Falkumelva Bliva nedover Bygdeborger - rester etter festning Hynieva Boliger i Røråsen Grøtsund ved Skotfoss Nedgang i Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Skotfosstien - informasjonsplakat Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Stoll utminert ved fyrsetting Skifer Glaseren - hestevandring Skien - et eldorado for kano Steinbrudd for Skien sluse Glasergruva nord Gulset bru (nedl.) Ruinen ved Breidgangen Amfibolittganger Røverkollen Sjakt - Glasergruva Elever i Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Storelva sett fra Elstrøm Skirferbrudd ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Modell av arbeid i gruve Kart - Kjempeåsen Vrakstein ved Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Skotfoss Magnetittåre i Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Meterrikstegn Nyhus - Gulsetkaasa Kjempeåsen med bygdeborg Hyttebekken ned fra Bruberg Gruvearbeidernes håndredskaper Kjempa falt Limitjern ved Kreppamyr Rugla sett fra Rugleåsen Vakkert elvelandskap Myren tresliperi - 1908 Tømmerrenna på Fossum Vakkert tre ved Falkumelva Veien til Smørhullet Ruglaåsen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skiferbruddet ved Falkumelva Røvarkollen Syd for Skotfossen Malmletere - rutengjengere Gruvesjakt - ikke lett å se! Bjordamskollen bygdeborg Kalkstein i oppløsning Kurvslede Brurester - Falkumelva Ovnsplater og ovner Utsyn fra Vestre Skredhelle Kullbæring Løveid sluser Gruvesjakter - Glaseren Hulvei på Elstrøm Gravhaug på Gulset Jettegryter ved Kjempa Kullbunn i Svartendalen De siste huleboere Kjempa bygdeborg Brattkant ved Falkumelva Vebjørns plass Skotfosskleiva Gravhauger - Gulset Fareskilt - gruveåpninger TT-skilt i Rokkedalen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gulset bedehus Elstrøm camping Platå for hestevandring - Bruberg gruve Trykk og temperatur Gruvesjakt - Bruberg gruve Kvartskrystaller Gulset kirke under bygging Tallmannshuset ved Løveid Tømmerenne Kjempa bygdeborgvei Gammel esse Stryk i Falkumelva Elstrøm - mølledrift Aquadukt Magnetitt i gneiss Siste huleboer Ebbes plass Skotfoss - en idyllisk plass På Ulvsvannsjordet Regler for laksefisket Hynibrua fra 1655 Tvittingen På vei til glaseren Magnetittåre i Glasergruva Bliva badeplass Skotfoss stadion på Røråsen Bergmanden Gravhaug på Bjørntvedt Ruin av Sackerhus studeres Hulvei - elever Gulset skole på Strømdal Hulvei Toppkjoyte Geiterams Isskuring Liabrakka Prebkollen Glimmer Kjempa under angrep Kart over eiendommen Elstrøm Kanon på museet til Løvenskiold Skjerp - se ned for å se opp! Skotfoss Vadested - sluse - bro Vik og havn på Ruglaåsen Brubergsjakt sett fra traktorveien Breidgangen gruve med ruin Inngang - Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Glaseren - farlige skjerp Mangelfull sikring Glasergruva - en opplevelse Rugla Gjestgiveri Vrakstein ved Glasergruva Magnetisk jernmalm Geoparktur til Glasergruva Gamle jernverk Informasjon om sprøyting Kjempeåsen idag Direktørvilla - Vaddrettet Bjørnestilla Flytteblokk Klyve Gamlehjem Meterrikstegn Goberg lense Falkum - en geologisk grenselinje Tangen på Skotfoss Falkumbrua 1983 Kanal og sluse i Falkumelva Hestekrybba ved Skotfossveien Eggformede gruveganger Bruberg gruve - snitt av østre del Åletjern Breigangen gruve - ruin Skotfoss skole Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bredgangen gruve - sikret Bygdeborg Amasonitt Smie ved Vasdalstjern Prinsens bolig Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ebbes plass Gateløp på Skotfoss Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gulis haug Skien vannverk - Ulvsvann Løveid Kullslede Naturlige veier Malmen er magnetisk Bliva Åletjern Rusletur på Skotfoss Breigangen gruve - profil Skotfoss 1890 Thors plass Gravhaug på Gulset Fossumgruvene - kart Stigeråsen på Gulset Skifer - Falkumelva Granatkrystaller i kvarts Ole Høiland - hule Gruvesjakter i Magnetkollen Steingjerde til Langgangsplassen Smørhullet Kart over Glasergruva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Åletjern i Gulsetmarka Jettegryter Kullslede Informasjon til Glaseren Hyttebekken ved Bruberg Gruvagang i Glasergruva Skådalen - kullmiler Bruberg - snitt av vestre del Hyni pukkverk Kulturlandskap - Vestre Gulset Myren tresliperi Langgangen gruve Sjøen i Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Skotfoss - en liten flom Sluse i Falkumelva Ulvsvann - Fossumkart Kart - Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Torgersen og Sollid

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish