Hopp til hovedinnholdet

Åletjern

Flott friluftsområde på Gulset. Åletjern var tidligere hovedbasseng i Aasmund Nordgaards Vannverk. Vannverket forsynte midtre deler av Gjerpen. Bygd ca i 1906. Norgaard opprettet senere et kjent legat av vannverkspengene. I dag fungerer Åletjern som yndet badested for bydelen Gulset.

Vannet har liten gjennomstrømning så det er spesiell grunn til å utvise renslighet, ryddighet og orden i vannets nærhet slik at badevannet kan holde seg rent og godt gjennom hele sommeren. Det tas prøver for å kontrollere at vannkvaliteten holder mål.

Miljørettet helsevern i Grenland beskriver Åletjern slik: "Lite skogstjern på Gulset. Tjernet er omgitt av skog og svaberg. En liten strand ved enden av vannet. Fasiliteter: Stupetårn, doer og søppelstativ. Adkomst: Området er lett å nå for Gulsets befolkning med sykkel eller til fots. Fra Vestre Gulset er området tilgjengelig med privatbil. Gode parkeringsforhold. Dårlig bussforbindelse i området.

Annet: Vestre Gulset og Åletjern er et flott utgangspunkt for fine turer i skog og mark. Stiene er godt merket."

Vann og vannverk 

Tre vannverk området vest for Falkumelva har hatt stor betydning for vannforsyningen til Skien og Gjerpen. Under bybrannen i 1886 fikk det skjebnesvangre følger at vannet fra Ulvsvann ikke nådde skikkelig fram. Vannledningen var blokkert av en stor stein. Skiens vannverk fra Ulvsvann ble tatt i bruk allerede i 1863. Ulvsvann er nå en reservekilde.
I dag pumpes vannet til byen opp fra Steinvika i Norsjø bl.a. til vanntårnet på Meierkollen. Herfra fordeles det. Gårdsvannverk og brønner forsynte gulsetfolk med vann til langt inn i vårt århundre. Først på midten av 1920-tallet fikk Gjerpen kommunalt vannverk, Ørnstjern. I 1905 slo imidlertid Aasmund Norgaard på Mæla igjennom kommunalt sommel i Gjerpen kommune og fikk tillatelse til å anlegge privat vannverk. Hans hovedkilde var Åletjern. Vannet ble pumpet fram gjennom jernrør til tre mindre samledammer han hadde anlagt i det lilledalføret ved Stigertun og opp mot Ugleveien. Nordgaards Vannverk forsynte i sin tid tettstedene Nordre Falkum, Mæla og Rising med vann.

Aasmund Nordgaard på Mæla i Skien hadde en å slekte på
Han var barnebarnet til ingeniør Aasmund Saamundsen Nordgaard fra Kviteseid som bl.a. studerte kanalbygging i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet. Han var den første som fremmet planene om kanalisering av Telemarkvassdraget. Bestefaren foreslo også å bygge sluse ved Løveid ved Skotfoss.
En slektning skrev om ham: «At han var den første som fremkastet ideene til sluseverket ved Løveid vil vel ingen bestride. Jeg har selv sett modellerne dertil, de var fullstendige og detaljerte utførte og oppstillede på sagbekken på Dalen. Jeg tror han også var i Kristiania med modellerne, men han var foran sin tid, og ingen annen heftede sig med dem. Foruten modellerne til sluseverket gjorde han også vogner som gikk på jernbaneskinner og skulle være til at trække gods over Geiteryggen, de var indrettet således at når den ene vogn gikk opp, gikk den andre ned. Også denne modell erindrer jeg at have seet».

Bestefar Nordgaard var i sin tid den drivende kraft i byggingen av Telemarkskanalen.(Wikipedia)

"Vår" Aasmund
Barnebarnet, Aasmund Nordgård på Mæla, var også en handlingens mann (men ikke av samme kaliber som sin farfar). 

Han var ikke alltid så nøye med klarering med grunneierne i området før han innrettet sin virksomhet. «Det er enklere å få det til om en tar seg litt til rette enn når en skal spørre først», svarte han lakonisk da grunneieren undret seg over hvem som hadde gitt ham tillatelse til å legge sommerledning fra Nordre Trytetjenn ned til Åletjern. Striden om rettighetene til grunnen i området kunne være heftig. Det fortelles at en av bøndene fra Falkumsida nektet å fjerne seg under en tvistebefaring,Han ville ikke «dra seg unna annen manns eiendom». Han stod trygt på egen grunn, mente han, fordi han hadde fylt skoa med jord før han gikk hjemmefra.

Etter en mangeårig rettsak med Gjerpen kommune, tapte Nordgaard i 1938 sin rett til å levere vann i sentrale strøk av bygda. Han tapte til slutt på grunn av dårlig vannkvalitet. God kvalitet var nemlig en kontraktfestet forutsetning han hadde forpliktet seg til i avtalen han hadde inngått med kundene. vannet til Nordgaard ble utkonkurert av vannet som ble ledet inn i sentrale strøk av bygda fra Ørnstjern ved foten av Vealøs øst for Gjerpensdalen.

Dumping av krigsmateriell og sikring av badevann
I frigjøringsdagene (1945) fant tyskerne det nødevndig  å kvitte seg med krigsmateriell så det ikke skulle falle i nordmennenes hender. Det ble da dumpet en del i Åletjern. Mange år senere ble Åletjern tappet ut og renset slik at det nå er et trygt rekreasjonsområde. På varme somre må man imidlertid overvåke vannkvaliteten - bakterieinnholdet. Dette fordi det, som nevnt, er svak gjennomstrømning.

(kilde bl.a."Fra Kjempa til Røvarkollen" )


Bilder

Vognmann Flohr - Skotfossveien Thors plass Kjempa bygdeborg Kullslede Skotfoss Skotfoss 1890 Milebunn i Skådalen Syd for Skotfossen Kjempeåsen idag Ruin av Sackerhus studeres Rusletur på Skotfoss Geiterams Gammel esse På Ulvsvannsjordet Gruvagang i Glasergruva Brurester - Falkumelva Kulturlandskap - Vestre Gulset Bliva nedover Tømmerenne Magnetitt i gneiss Vik og havn på Ruglaåsen Magnetittåre i Glasergruva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Magnetjernstein Modell av arbeid i gruve Kanon på museet til Løvenskiold På Langgangsjordet Aquadukt Rugla sett fra Rugleåsen Hestekrybba ved Skotfossveien Sandgata på Skotfoss TT-skilt i Rokkedalen Magnetittåre i Glasergruva Kalkstein i oppløsning Elstrøm - mølledrift Kanal og sluse i Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Klyve Gamlehjem Vebjørns plass Elvelandskap Nordgaards vannledning Ovnsplater og ovner Gruvearbeidernes håndredskaper Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kart over eiendommen Elstrøm Gravhaug på Gulset Magnetisk jernmalm Elever i Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Bliva Hyni pukkverk Gravhauger - Gulset Skjerp - se ned for å se opp! Hestevandring - "Gå djevelen" Kart over Fringsfossen og Skotfossene Øvelse i Hyni pukkverk Torgersen og Sollid Pipa - Skotfoss bruk Bredgangen gruve - sikret Nedgang i Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Gulset kirke under bygging Glaseren - farlige skjerp Falkumbrua 1983 Brubergsjakt sett fra traktorveien Geoparktur til Glasergruva Hulvei Sjakt - Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Meterrikstegn Stiger Paulsens bolig Jettegryter Veivalg og god skilting Graver på Maihaugen Avløpsrør - Falkumelva Kart over Glasergruva Skådalen - kullmiler Konglekrig på bygdeborg Kjempeåsen med bygdeborg Smie ved Vasdalstjern Bjørn skutt nær Skien Flytteblokk Platå for hestevandring - Bruberg gruve Skotfoss stadion på Røråsen Arbeidsmiljø i Bruberg Skifer Røvarkollen Revefelle ved Falkumelva Bruberg - snitt av vestre del Regler for laksefisket Gamle jernverk Meterrikstegn Glimmer Russerhula Stigeråsen på Gulset Kvartskrystaller Tømmerfløtere på Falkumelva Myren på Gulset Kullslede Bruket på Skotfoss Tvittingen Rasteplass på Ulvskollen Ole Høiland - hule Fossumgruvene - kart Vrakstein ved Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Hyttebekken ned fra Bruberg Brattkant ved Falkumelva Langgangen gruve Dalsbygda Farlige skjerp Boliger i Røråsen Liabrakka Skotfoss Beverrenne Skien - et eldorado for kano Steingjerde til Langgangsplassen Gulset bedehus Myren tresliperi - 1908 Brubergstollen Bygdeborger - rester etter festning Breigangen gruve - profil Goberg lense Jernmalm Veien til Skrehelle Sjøen i Glasergruva Utsyn fra Vestre Skredhelle Nyhus - Gulsetkaasa Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gruvesjakter i Magnetkollen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Eggformede gruveganger Steinbrudd for Skien sluse Bruberg gruve - snitt av østre del Direktørvilla - Vaddrettet Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Hynieva Strømdal gård Skotåsen gruve Malmletere - rutengjengere Gravhaug på Gulset Dal i Dalsbygda Gruvesjakt - Bruberg gruve De siste huleboere Tømmerrenna på Fossum Gneis Pinnehuset Jettegryter ved Kjempa Sluse i Falkumelva Kart - Kjempeåsen Landsbygda og byen møtes på Gulset Mangelfull sikring Røverkollen Breidgangen gruve med ruin Myren tresliperi Bjordamskollen bygdeborg Toppkjoyte Kjempa bygdeborgvei Grøtsund ved Skotfoss Gulis haug Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Glaseren - hestevandring Skotfoss skole Innsegling til Rugla Kjempa falt Låvebru Nyhus Rester etter fyrsetting i Glasergruva Ebbes plass Skotfosskleiva Glasergruva - en opplevelse Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skotfoss - en liten flom Ulvsvann - Fossumkart Myren i dag Skotfosstien - informasjonsplakat Omdal skole, Dalsbygda Kullbunn i Svartendalen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Parkering til Mikaelshulen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Rokkedalen Bliva badeplass Trykk og temperatur Falkum - en geologisk grenselinje Elstrøm camping Åletjern Skiferbruddet ved Falkumelva Løveid sluser Informasjon om sprøyting Bygdeborg Mikaelshula Rugla Gjestgiveri Bergmanden Kurvslede Lakene i Ulvsvann Langs Falkumelvas bredd Kjempa under angrep Gateløp på Skotfoss Siste huleboer Spor av bronseladerrøyser Geoparkåpning ved Glasergruva Breigangen gruve - ruin Smørhullet Hyttebekken ved Bruberg Glasergruva nord Skiferbruddet ved Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Åletjern Sjakt - Glasergruva Lokalhistorie Vadested - sluse - bro Kullbæring Løveid fra Nordsjøsida Hulvei - elever Inngang - Glasergruva Gulset gård Gravhaug på Bjørntvedt Naturlige veier Stryk i Falkumelva Spor av bever Fareskilt - gruveåpninger Hjellevannet På vei til glaseren Gruvesjakter - Glaseren Tangen på Skotfoss Prebkollen Bjørnestilla Gulset bru (nedl.) Skien vannverk - Ulvsvann Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Tallmannshuset ved Løveid Stoll utminert ved fyrsetting Veien til Smørhullet Vakkert elvelandskap Informasjon til Glaseren Kart over Bruberg Storelva sett fra Elstrøm Gulset skole på Strømdal Amfibolittganger Isskuring Goberg lense Hynibrua fra 1655 Ebbes plass Limitjern ved Kreppamyr Kart - Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Hulvei på Elstrøm Bygdeborgveien til Kjempa Åletjern i Gulsetmarka Skifer - Falkumelva Malmen er magnetisk Løveid Amasonitt Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Ruglaåsen Prinsens bolig

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish