Hopp til hovedinnholdet

Myren, industri og handel

(foto: Myren Tresliperi -fra 1908)

Det har vært mangfoldig virksomhet på Myren. Forandringene på Gulsetneset/Strømdalsneset og Elstrøm har vært store. Elstrøm var i sin tid en husmannsplass rett ved Kjempeåsen. Like ved lå husmannsplassen Haren.  Seinere ble det både industri og campingplass samt kloakkrenseanlegg og brannstasjon i nyere tid.

De ærverdige industribygningene til Myren Tresliperi ble lagt til neset som dannes i møtet mellom Telemarksvassdraget og Gjerpensvassdraget. Dette tresliperiet ble, oppført av Løvenskiold-Fossum på begynnelsen av 1900-tallet, men er for lengst nedlagt. Området rommer i dag småindustri, offentlig virksomhet og handelsbedrifter.  

På Myren mot Falkumelvsida lå tre husmannsplasser kallet Tyskland Dette var plasser under Strømdal gård. Ved Haren tok en i sin tid ut leire til teglverket som lå på Bakken, Fartangen Teglverk. Eieren Eduard O. Jonassen bygde på begynnelsen av 1870-årene ei trebru over Falkumelva fra Fartangen til Tysklandsplassen ved Myren, Teglverksbrua eller Jonassens bru. Litt lenger oppe hadde en erstattet den gamle og råtne ferja mellom Gulset og Falkum med ei trebru, Gulset bru bygget i 1871. Forløperen for nåværende Falkumbru var også bygget i tre, og den stod ferdig i 1903.

I 1865 viste folketellinga at damskipsfører Even Helliksen bodde på Tyskland. Hans yrke innvarslet ei ny tid. Slusene i Skien var nettopp bygget ferdige med stein som bl. annet var hogd ut i fjellet litt øst for Kjempeåsen. I Skien skyter industrialiseringen fart i siste halvdel av hundreåret. På Myren etableres Falkumelva Iskompani, og firmaet oppførte på 1870-tallet et par store ishus. 

Nytt tresliperi erstatte eldre sliperier nord i Gjerpenvassdraget
Myren Tresliperi startet sin drift i 1908 og holdt på i ca. 70 år. Elstrøm og Myrenområdets utvikling er på en måte en illustrasjon på utviklingen som har funnet sted i Skien. Her er tidlige spor etter menneskers virksomhet, men mye er altså slettet opp gjennom tidene for å gi plass for ny aktivitet.

Lenger nede, der Farelva og Falkumelva møtes, var det hektisk handelsvirksomhet i sagbrukstiden, på 15 -1700-tallet. Her ved kongens tekst skilte man tømmer som kom i vassdraget og fordelte det på sagbrukseierne, byborgere i Skien og kongesagene.

Myren i utvikling
Slutten av 1800-tallet og begynelsen av 1900 stod i industrireisingens tegn. Ny kunnskap, teknologi og behov for større produksjonsvolum på grunn av driftsøkonomien medførte krav til endringer; - man bygde stadig større og mer moderne industri anlegg. Typiske eksempler på dette finner vi  innen treforedlingen. F.eks. kom omlegging fra små bekkesager og sesongbetont drift til helårsdrift der damp og elektrisitet var kraftkilder. Vi nevner Myren tresliperi og Bøle sagbruk som typiske eksempler på dette.

En beretning fra en som var med på anlegget av tresliperiet.
I den lille boka til Jens J. Nykås: "Kirketjenerens fortellinger", Skavan Miniforlag, kan vi bl.a. lese om følgende fra anleggsperioden til Myren Tresliperi. "Atter syv år i Løvenskiolds tjeneste"

"Kammerherre Løvenskjold hadde nu besluttet å rive ned sine sliperier ved Ås og FOSSUM og samle dem i et større ute på Myren ved Falkumelvens utløp. Her vilde da bli lettere transport både på papirmasse og ved, og dertil lettere å få solgt veden.

Våren 1907 be­gynte han å legge an der ute, og jeg og mange andre begynte da å arbeide der. Det første året ble det ikke bygget så meget. Det var en stor arbeiderbarakk og det meste på bestyrerbygningen som blev bygget. Det største arbeid det år bestod i å minere i fjellet der hvor fabrikken skulde ligge. Her blev bortminert mange kubikkmeter fjell som blev kjørt på trallebaner over sletten og fyllt i elven, der hvor den store brygge skulde anlegges. Man fyllte innefra landet. Mens de holdt på dermed skulde snekkerne, som jeg var med, til med rammingen av pålene, og det var ikke bare litet arbeid. Der blev brukt svære furutrær til påler; jeg tror der var 4 eller 5 i bredden. Bryggen er et par hundre meter lang nord og syd og vel noe mindre bred i vinkel vestover. Vi hadde Teodor Nilsen Fossum til formann den første sommer og så blev han avløst av T. Tangen, Fossum, som var landmåler og byggmester på Fossumgodset. 
Jeg stod da i lengere tid og pusset og utarbeidet de svære trær, mens en flokk menn holdt på å ramme dem ned. En stund holdt vi på både natt og dag, Da vi så var ferdige med rammingen, skulde vi renskjære alle pålene i en viss høide, jeg tror det var 60 centimeter under vannet. Dette arbeid hadde ingen av oss Fossumfolk sett før, og nu stod vi fast. Der kom da en byggmester fra Skien som skulde lede arbeidet, Kristoffer Abraham­sen, men da han hadde stelt sagen istand og vi fikk se fremgangsmåten, så skjønte vi at dette vilde gå nokså greit. Arbeidet med dette gikk også raskt fra hånden. 
Nu skulde det legges svære puter oppå de skårne påleender og til dette blev der brukt svære lerketrær - engelsk gran - som blev hogget på to sider og som blev satt fast med hakebolt i hver påle. Ovenpå disse igjen hlev der lagt tømmer som blev hogget på to sider til dekke, og alt dette skulde ligge under vannet. Dette var isannhet et lett arbeid. De spanderte to par svære støvler på oss som rakk like up til kløften, Disse brukte vi da skiftevis, men ved slag og hogg skvatt der allikevel vann på oss rett som det var. I mellom pålene, før vi la dekket, blev der fyllt med stein. 
Løvenskjold hadde nu inntatt en hel del fremmede folk, og Kristofer Abrahamsen la nu i vei med sliperiets tak. Det var ingen lett sak å reise de svære sperreben ; jeg tror vi var mellem 30 a 40 mann da vi skulde reise dem. Nu hadde vi fått mange socialister fra Skien, og nu vilde de gjøre et forsøk med en streik for å bringe lønnen op, mens de holdt på med det vanskeligste arbeid. De socialistiske agi­tatorer hadde agitert meget på forhånd og mange nye menn var blitt inntegnet som medlemmer. Jeg tenker vi var omtrent 200 mann da streiken utbrøt, efterpå omtrent 30, og disse var nu mest folk som hadde ar­beidet for Løvenskjold før. Kittil Olsen og Børresen blev da forlikt med Tangen om at lede arbeidet og vi fortsatte da med vår lille arbeidsstyrke. Men Løven­skjold hadde mange flere folk og en del blev sendt ut til oss og snart begynte streikerne å komme igjen. 
Det andre året monterte vi innvendig i sliperiet og bygget vaskeri og transportbane. Den siste vinter bygget vi det store lagerhus for træmassen ute på bryggene som vi stred med den første vinter. 
Våren 1909 bygget vi automobilstall på Myren. 
Det var Hans Børresen, Gulset, som hadde kontrakt på den, og Rasmus Svensen Fossum, Henrikk Herman­sen og jeg som oppførte den. Vi fikk 1 kroner dagen og det syntes vi var godt betalt. Ferdig hermed reiste Børresen, Hermansen og jeg op til Fossum for å bygge ny bru over Bøelven, Smiebrua, kalte man den. Så op til Plassen ved Slettevannet, altså den eldste ættegård i vår slekt, og nu skulde vi bygge ny bygning der (Nykås vest for Modammen). Vi tømret bygningen av tømmer på gammeldags vis. Jeg hadde altså nu gjort besøk på gamle trakter igjen, og jeg følte mig riktig vel her. Henimot jul blev jeg arbeidsledig og da likte jeg mig ikke. 
Våren 1910 skulde vi samme tre bygge et megel stort vedskur ute på Myren, og så hadde vi den gamle interessante snekker Nils Gundersen med oss. Derfra drog vi til Valebø for å tømre ny bygning på Solberg. Det var den østre Solberg gård. Der bodde dengang Gunder Sigurdsen og hustru Dortea. Vi reiste med båten fra Skien hver mandag og gikk så fra Valebø til Gjerpen hver lørdag eftermiddag da der ikke gikk noen båt på den tid.


Bilder

Thors plass Løveid sluser Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gravhaug på Gulset Rasteplass på Ulvskollen Myren i dag Goberg lense Glaserdalen - stien kommer fra Lia Modell av arbeid i gruve Hjellevannet Prebkollen Skien vannverk - Ulvsvann Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Klyve Gamlehjem Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bredgangen gruve - sikret Kurvslede Strømdal gård Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kullbæring Russerhula Løveid Ruinen ved Breidgangen Spor av bever Kanon på museet til Løvenskiold Glaseren - farlige skjerp Steinbrudd for Skien sluse Liabrakka Kullslede Flytteblokk Kvartskrystaller Gulset kirke under bygging Pipa - Skotfoss bruk Veien til Skrehelle Bjørnestilla Geoparkåpning ved Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Vognmann Flohr - Skotfossveien Fossumgruvene - kart Hyttebekken ned fra Bruberg Bruberg - snitt av vestre del Kjempa falt Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss 1890 Limitjern ved Kreppamyr De siste huleboere På vei til glaseren Gulset bru (nedl.) Sluse i Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kalkstein i oppløsning Ole Høiland - hule Steingjerde til Langgangsplassen Gammel esse Trykk og temperatur Vik og havn på Ruglaåsen Øvelse i Hyni pukkverk Amfibolittganger Hynieva Sjøen i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Kjempeåsen med bygdeborg Skifer På Langgangsjordet Hulvei - elever Trehjørningen - Ulvskollen Myren tresliperi Granatkrystaller i kvarts Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Glasergruva nord Omdal skole, Dalsbygda Dalsbygda Skådalen - kullmiler Røvarkollen Sandgata på Skotfoss Isskuring Informasjon om sprøyting Geoparktur til Glasergruva Dal i Dalsbygda Langs Falkumelvas bredd Mangelfull sikring Skotfosskleiva Aquadukt Stigeråsen på Gulset Skjerp - se ned for å se opp! Ebbes plass Ulvsvann - Fossumkart Meterrikstegn Bjordamskollen bygdeborg Elvelandskap Kjempa under angrep Kanal og sluse i Falkumelva Kulturlandskap - Vestre Gulset Magnetittåre i Glasergruva Meterrikstegn Magnetjernstein Nyhus - Gulsetkaasa Gruvesjakter - Glaseren Gruvearbeidernes håndredskaper Malmen er magnetisk Milebunn i Skådalen Falkum - en geologisk grenselinje Inngang - Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Avløpsrør - Falkumelva Hestevandring - "Gå djevelen" Hyni pukkverk Tallmannshuset ved Løveid Vrakstein ved Glasergruva Ruglaåsen Stiger Paulsens bolig Jettegryter Rugla Gjestgiveri Skotfoss stadion på Røråsen Innsegling til Rugla Falkumbrua 1983 Vrakstein ved Glasergruva Gulset bedehus Stoll utminert ved fyrsetting Graver på Maihaugen Skiferbruddet ved Falkumelva Gateløp på Skotfoss Torgersen og Sollid Magnetitt i gneiss Amasonitt Tvittingen Tømmerenne Bygdeborg Mikaelshula Vebjørns plass Hynibrua fra 1655 Goberg lense Bru, mølle og sluse i Falkumelva Toppkjoyte Kart - Glasergruva Sjakt - Glasergruva Eggformede gruveganger Gruvagang i Glasergruva Låvebru Nyhus Gulset gård Fareskilt - gruveåpninger Åletjern i Gulsetmarka Ruin av Sackerhus studeres Tangen på Skotfoss Løveid sett fra Ruglaåsen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bruket på Skotfoss Gruvesjakter i Magnetkollen Tømmerrenna på Fossum Syd for Skotfossen Kart over eiendommen Elstrøm Kjempa bygdeborgvei Bliva badeplass Hulvei på Elstrøm Kjempa bygdeborg Malmletere - rutengjengere Grøtsund ved Skotfoss Tømmerfløtere på Falkumelva På Ulvsvannsjordet Kullbunn i Svartendalen Skotfossen eller Ovfoss Prinsens bolig Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Stryk i Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Utsyn fra Vestre Skredhelle Nordgaards vannledning Lakene i Ulvsvann Kart over Bruberg Rugla sett fra Rugleåsen Breidgangen gruve med ruin Brurester - Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Bliva nedover Elstrøm camping Rokkedalen Regler for laksefisket Geiterams Gulset skole på Strømdal Glimmer Langgangen gruve Gravhauger - Gulset Skien - et eldorado for kano Gulis haug Ovnsplater og ovner Bergmanden Skifer - Falkumelva Vadested - sluse - bro Hyttebekken ved Bruberg Boliger i Røråsen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Veivalg og god skilting Nedgang i Glasergruva Jernmalm Røverkollen Breigangen gruve - ruin Brubergsjakt sett fra traktorveien Gneiss på vestsiden av Falkumelva Vakkert elvelandskap Platå for hestevandring - Bruberg gruve Sjakt - Glasergruva Informasjon til Glaseren Skotfosstien - informasjonsplakat Breigangen gruve - profil Rusletur på Skotfoss Bygdeborger - rester etter festning Skotfoss Myren på Gulset Pinnehuset Smørhullet Hulvei Siste huleboer Beverrenne Kjempeåsen idag Skotåsen gruve Åletjern Arbeidsmiljø i Bruberg Vakkert tre ved Falkumelva Gravhaug på Bjørntvedt Storelva sett fra Elstrøm Løveid fra Nordsjøsida Magnetisk jernmalm Gravhaug på Gulset Gruvesjakt - ikke lett å se! Kart over Glasergruva Skotfoss - en liten flom Konglekrig på bygdeborg Farlige skjerp Kullslede Skirferbrudd ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Åletjern Spor av bronseladerrøyser Naturlige veier Elstrøm - mølledrift Bygdeborgveien til Kjempa Elever i Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Gneis Skotfoss - en idyllisk plass Jettegryter ved Kjempa Bliva Ebbes plass Skotfoss Bruberg gruve - snitt av østre del Bjørn skutt nær Skien Revefelle ved Falkumelva Gamle jernverk Glasergruva - en opplevelse Parkering til Mikaelshulen Landsbygda og byen møtes på Gulset Glaseren - hestevandring Skotfoss skole Lokalhistorie Smie ved Vasdalstjern Brubergstollen Kart - Kjempeåsen Veien til Smørhullet Brattkant ved Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish