Hopp til hovedinnholdet

Myren, industri og handel

(foto: Myren Tresliperi -fra 1908)

Det har vært mangfoldig virksomhet på Myren. Forandringene på Gulsetneset/Strømdalsneset og Elstrøm har vært store. Elstrøm var i sin tid en husmannsplass rett ved Kjempeåsen. Like ved lå husmannsplassen Haren.  Seinere ble det både industri og campingplass samt kloakkrenseanlegg og brannstasjon i nyere tid.

De ærverdige industribygningene til Myren Tresliperi ble lagt til neset som dannes i møtet mellom Telemarksvassdraget og Gjerpensvassdraget. Dette tresliperiet ble, oppført av Løvenskiold-Fossum på begynnelsen av 1900-tallet, men er for lengst nedlagt. Området rommer i dag småindustri, offentlig virksomhet og handelsbedrifter.  

På Myren mot Falkumelvsida lå tre husmannsplasser kallet Tyskland Dette var plasser under Strømdal gård. Ved Haren tok en i sin tid ut leire til teglverket som lå på Bakken, Fartangen Teglverk. Eieren Eduard O. Jonassen bygde på begynnelsen av 1870-årene ei trebru over Falkumelva fra Fartangen til Tysklandsplassen ved Myren, Teglverksbrua eller Jonassens bru. Litt lenger oppe hadde en erstattet den gamle og råtne ferja mellom Gulset og Falkum med ei trebru, Gulset bru bygget i 1871. Forløperen for nåværende Falkumbru var også bygget i tre, og den stod ferdig i 1903.

I 1865 viste folketellinga at damskipsfører Even Helliksen bodde på Tyskland. Hans yrke innvarslet ei ny tid. Slusene i Skien var nettopp bygget ferdige med stein som bl. annet var hogd ut i fjellet litt øst for Kjempeåsen. I Skien skyter industrialiseringen fart i siste halvdel av hundreåret. På Myren etableres Falkumelva Iskompani, og firmaet oppførte på 1870-tallet et par store ishus. 

Nytt tresliperi erstatte eldre sliperier nord i Gjerpenvassdraget
Myren Tresliperi startet sin drift i 1908 og holdt på i ca. 70 år. Elstrøm og Myrenområdets utvikling er på en måte en illustrasjon på utviklingen som har funnet sted i Skien. Her er tidlige spor etter menneskers virksomhet, men mye er altså slettet opp gjennom tidene for å gi plass for ny aktivitet.

Lenger nede, der Farelva og Falkumelva møtes, var det hektisk handelsvirksomhet i sagbrukstiden, på 15 -1700-tallet. Her ved kongens tekst skilte man tømmer som kom i vassdraget og fordelte det på sagbrukseierne, byborgere i Skien og kongesagene.

Myren i utvikling
Slutten av 1800-tallet og begynelsen av 1900 stod i industrireisingens tegn. Ny kunnskap, teknologi og behov for større produksjonsvolum på grunn av driftsøkonomien medførte krav til endringer; - man bygde stadig større og mer moderne industri anlegg. Typiske eksempler på dette finner vi  innen treforedlingen. F.eks. kom omlegging fra små bekkesager og sesongbetont drift til helårsdrift der damp og elektrisitet var kraftkilder. Vi nevner Myren tresliperi og Bøle sagbruk som typiske eksempler på dette.

En beretning fra en som var med på anlegget av tresliperiet.
I den lille boka til Jens J. Nykås: "Kirketjenerens fortellinger", Skavan Miniforlag, kan vi bl.a. lese om følgende fra anleggsperioden til Myren Tresliperi. "Atter syv år i Løvenskiolds tjeneste"

"Kammerherre Løvenskjold hadde nu besluttet å rive ned sine sliperier ved Ås og FOSSUM og samle dem i et større ute på Myren ved Falkumelvens utløp. Her vilde da bli lettere transport både på papirmasse og ved, og dertil lettere å få solgt veden.

Våren 1907 be­gynte han å legge an der ute, og jeg og mange andre begynte da å arbeide der. Det første året ble det ikke bygget så meget. Det var en stor arbeiderbarakk og det meste på bestyrerbygningen som blev bygget. Det største arbeid det år bestod i å minere i fjellet der hvor fabrikken skulde ligge. Her blev bortminert mange kubikkmeter fjell som blev kjørt på trallebaner over sletten og fyllt i elven, der hvor den store brygge skulde anlegges. Man fyllte innefra landet. Mens de holdt på dermed skulde snekkerne, som jeg var med, til med rammingen av pålene, og det var ikke bare litet arbeid. Der blev brukt svære furutrær til påler; jeg tror der var 4 eller 5 i bredden. Bryggen er et par hundre meter lang nord og syd og vel noe mindre bred i vinkel vestover. Vi hadde Teodor Nilsen Fossum til formann den første sommer og så blev han avløst av T. Tangen, Fossum, som var landmåler og byggmester på Fossumgodset. 
Jeg stod da i lengere tid og pusset og utarbeidet de svære trær, mens en flokk menn holdt på å ramme dem ned. En stund holdt vi på både natt og dag, Da vi så var ferdige med rammingen, skulde vi renskjære alle pålene i en viss høide, jeg tror det var 60 centimeter under vannet. Dette arbeid hadde ingen av oss Fossumfolk sett før, og nu stod vi fast. Der kom da en byggmester fra Skien som skulde lede arbeidet, Kristoffer Abraham­sen, men da han hadde stelt sagen istand og vi fikk se fremgangsmåten, så skjønte vi at dette vilde gå nokså greit. Arbeidet med dette gikk også raskt fra hånden. 
Nu skulde det legges svære puter oppå de skårne påleender og til dette blev der brukt svære lerketrær - engelsk gran - som blev hogget på to sider og som blev satt fast med hakebolt i hver påle. Ovenpå disse igjen hlev der lagt tømmer som blev hogget på to sider til dekke, og alt dette skulde ligge under vannet. Dette var isannhet et lett arbeid. De spanderte to par svære støvler på oss som rakk like up til kløften, Disse brukte vi da skiftevis, men ved slag og hogg skvatt der allikevel vann på oss rett som det var. I mellom pålene, før vi la dekket, blev der fyllt med stein. 
Løvenskjold hadde nu inntatt en hel del fremmede folk, og Kristofer Abrahamsen la nu i vei med sliperiets tak. Det var ingen lett sak å reise de svære sperreben ; jeg tror vi var mellem 30 a 40 mann da vi skulde reise dem. Nu hadde vi fått mange socialister fra Skien, og nu vilde de gjøre et forsøk med en streik for å bringe lønnen op, mens de holdt på med det vanskeligste arbeid. De socialistiske agi­tatorer hadde agitert meget på forhånd og mange nye menn var blitt inntegnet som medlemmer. Jeg tenker vi var omtrent 200 mann da streiken utbrøt, efterpå omtrent 30, og disse var nu mest folk som hadde ar­beidet for Løvenskjold før. Kittil Olsen og Børresen blev da forlikt med Tangen om at lede arbeidet og vi fortsatte da med vår lille arbeidsstyrke. Men Løven­skjold hadde mange flere folk og en del blev sendt ut til oss og snart begynte streikerne å komme igjen. 
Det andre året monterte vi innvendig i sliperiet og bygget vaskeri og transportbane. Den siste vinter bygget vi det store lagerhus for træmassen ute på bryggene som vi stred med den første vinter. 
Våren 1909 bygget vi automobilstall på Myren. 
Det var Hans Børresen, Gulset, som hadde kontrakt på den, og Rasmus Svensen Fossum, Henrikk Herman­sen og jeg som oppførte den. Vi fikk 1 kroner dagen og det syntes vi var godt betalt. Ferdig hermed reiste Børresen, Hermansen og jeg op til Fossum for å bygge ny bru over Bøelven, Smiebrua, kalte man den. Så op til Plassen ved Slettevannet, altså den eldste ættegård i vår slekt, og nu skulde vi bygge ny bygning der (Nykås vest for Modammen). Vi tømret bygningen av tømmer på gammeldags vis. Jeg hadde altså nu gjort besøk på gamle trakter igjen, og jeg følte mig riktig vel her. Henimot jul blev jeg arbeidsledig og da likte jeg mig ikke. 
Våren 1910 skulde vi samme tre bygge et megel stort vedskur ute på Myren, og så hadde vi den gamle interessante snekker Nils Gundersen med oss. Derfra drog vi til Valebø for å tømre ny bygning på Solberg. Det var den østre Solberg gård. Der bodde dengang Gunder Sigurdsen og hustru Dortea. Vi reiste med båten fra Skien hver mandag og gikk så fra Valebø til Gjerpen hver lørdag eftermiddag da der ikke gikk noen båt på den tid.


Bilder

Brubergstollen Naturlige veier Brattkant ved Falkumelva Modell av arbeid i gruve Kalkstein i oppløsning Kurvslede Dal i Dalsbygda Magnetjernstein Skiferbruddet ved Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Rasteplass på Ulvskollen De siste huleboere Dalsbygda Gravhauger - Gulset Kart - Kjempeåsen Kjempa bygdeborg Kullslede Rokkedalen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Åletjern TT-skilt i Rokkedalen Magnetisk jernmalm Skotfoss skole Kullslede Myren tresliperi - 1908 Bygdeborgveien til Kjempa Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kjempa bygdeborgvei Myren på Gulset Trykk og temperatur Glaseren - farlige skjerp Bredgangen gruve - sikret Inngang - Glasergruva Kjempa falt Fareskilt - gruveåpninger Ole Høiland - hule Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Skien - et eldorado for kano Omdal skole, Dalsbygda Ebbes plass Langgangen gruve Ulvsvann - Fossumkart Ruin av Sackerhus studeres Røverkollen Ruinen ved Breidgangen Skotfosskleiva Breigangen gruve - profil Boliger i Røråsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Fra brannstasjonen mot Galgebakken Jettegryter ved Kjempa Kvartskrystaller Gneis Sandgata på Skotfoss Hyttebekken ved Bruberg Myren i dag Tallmannshuset ved Løveid Hyttebekken ned fra Bruberg Isskuring Bjordamskollen bygdeborg Milebunn i Skådalen Glaseren - hestevandring Gulset kirke under bygging Låvebru Nyhus Skjerp - se ned for å se opp! Jernmalm Hestekrybba ved Skotfossveien Nordgaards vannledning Sjakt - Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Toppkjoyte Glaserdalen - stien kommer fra Lia Bliva nedover Skotåsen gruve Geoparkåpning ved Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Brurester - Falkumelva Gruvagang i Glasergruva På vei til glaseren Skotfossen eller Ovfoss Goberg lense Malmletere - rutengjengere Brubergsjakt sett fra traktorveien Ovnsplater og ovner Kart over Bruberg Eggformede gruveganger Grøtsund ved Skotfoss Smørhullet Trehjørningen - Ulvskollen Bruberg - snitt av vestre del Stigeråsen på Gulset Landsbygda og byen møtes på Gulset Beverrenne Arbeidsmiljø i Bruberg Stiger Paulsens bolig Løveid Sjakt - Glasergruva Hynieva Åletjern Vakkert elvelandskap Thors plass Aquadukt Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Gamle jernverk Hyni pukkverk Vik og havn på Ruglaåsen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Geoparktur til Glasergruva Klyve Gamlehjem Skifer Kanon på museet til Løvenskiold Falkum - en geologisk grenselinje Skotfoss - en liten flom Informasjon til Glaseren Syd for Skotfossen Øvelse i Hyni pukkverk Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gravhaug på Gulset Kullbæring Skirferbrudd ved Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Utsyn fra Vestre Skredhelle Amfibolittganger Hestevandring - "Gå djevelen" Avløpsrør - Falkumelva Torgersen og Sollid Vrakstein ved Glasergruva Hulvei Kart - Glasergruva Glasergruva nord Sjøen i Glasergruva Bruket på Skotfoss Gulset bedehus Elstrøm - mølledrift Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Rugla Gjestgiveri Elever i Glasergruva Geiterams Innsegling til Rugla Kjempeåsen med bygdeborg Vognmann Flohr - Skotfossveien Gulset skole på Strømdal Gruvesjakter - Glaseren Tangen på Skotfoss Lakene i Ulvsvann Gruvesjakt - ikke lett å se! Konglekrig på bygdeborg Bergmanden Glasergruva - en opplevelse Russerhula Vadested - sluse - bro Meterrikstegn Bjørn skutt nær Skien Falkumbrua 1983 Farlige skjerp Flytteblokk Sluse i Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Skien vannverk - Ulvsvann Kart over Fringsfossen og Skotfossene Informasjon om sprøyting Gateløp på Skotfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Goberg lense Skotfoss Stoll utminert ved fyrsetting Pipa - Skotfoss bruk Steingjerde til Langgangsplassen Ruglaåsen Veien til Smørhullet Bruberg gruve - snitt av østre del Spor av bronseladerrøyser Tømmerenne Bjørnestilla Røvarkollen Gravhaug på Gulset Prebkollen Pinnehuset Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kjempa under angrep Skiferbruddet ved Falkumelva Myren tresliperi Vakkert tre ved Falkumelva Skotfoss stadion på Røråsen Gruvesjakter i Magnetkollen Vebjørns plass Bliva badeplass Mangelfull sikring Jettegryter Bygdeborg Løveid fra Nordsjøsida Skotfosstien - informasjonsplakat Kanal og sluse i Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Gulset bru (nedl.) Hulvei - elever Skotfoss Strømdal gård Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kart over Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Magnetittåre i Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Liabrakka Graver på Maihaugen Breigangen gruve - ruin Rugla sett fra Rugleåsen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skådalen - kullmiler Magnetittåre i Glasergruva Siste huleboer Hulvei på Elstrøm Tvittingen Gulset gård Revefelle ved Falkumelva Ebbes plass Spor av bever Parkering til Mikaelshulen Skifer - Falkumelva Skotfoss 1890 Gammel esse Amasonitt Kullbunn i Svartendalen Veivalg og god skilting Hynibrua fra 1655 Mikaelshula Kart over eiendommen Elstrøm Gulis haug Prinsens bolig Kulturlandskap - Vestre Gulset Regler for laksefisket Fossumgruvene - kart Bliva Glimmer Magnetitt i gneiss Malmen er magnetisk Meterrikstegn På Langgangsjordet Elstrøm camping Smie ved Vasdalstjern Tømmerfløtere på Falkumelva Kjempeåsen idag Løveid sluser Elvelandskap På Ulvsvannsjordet Storelva sett fra Elstrøm Direktørvilla - Vaddrettet Veien til Skrehelle Nyhus - Gulsetkaasa Lokalhistorie Nedgang i Glasergruva Gravhaug på Bjørntvedt Rusletur på Skotfoss Stryk i Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Bygdeborger - rester etter festning Åletjern i Gulsetmarka

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish