Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Løveid fra Nordsjøsida Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gruvesjakter - Glaseren Kart - Glasergruva Pipa - Skotfoss bruk Tangen på Skotfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Glaserdalen - stien kommer fra Lia Bygdeborgveien til Kjempa Vebjørns plass Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Løveid sluser Gulset bedehus Bliva nedover Milebunn i Skådalen Rokkedalen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Sluse i Falkumelva Ovnsplater og ovner Kjempa bygdeborg Gravhaug på Gulset Toppkjoyte Breidgangen gruve med ruin Ruglaåsen Graver på Maihaugen Goberg lense Torgersen og Sollid Meterrikstegn Hulvei på Elstrøm Modell av arbeid i gruve Skotfosstien - informasjonsplakat Russerhula Smørhullet Myren tresliperi Gruvearbeidernes håndredskaper Bredgangen gruve - sikret Lokalhistorie Kullbunn i Svartendalen Flytteblokk Spor av bever Breigangen gruve - ruin Gulset skole på Strømdal TT-skilt i Rokkedalen Hestevandring - "Gå djevelen" Skien - et eldorado for kano Gneis Stiger Paulsens bolig Bruket på Skotfoss Grøtsund ved Skotfoss Elstrøm camping Glimmer Limitjern ved Kreppamyr Geoparktur til Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Brattkant ved Falkumelva Amasonitt Bygdeborger - rester etter festning Kalkstein i oppløsning Kart over eiendommen Elstrøm Bliva badeplass Syd for Skotfossen Arbeidsmiljø i Bruberg Glasergruva - en opplevelse Gneiss på vestsiden av Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Stryk i Falkumelva Regler for laksefisket Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss - en liten flom Jernmalm Tvittingen Åletjern i Gulsetmarka Gravhaug på Bjørntvedt Veien til Skrehelle Stoll utminert ved fyrsetting Ulvsvann - Fossumkart Gravhauger - Gulset Tømmerenne Kjempeåsen med bygdeborg Løveid Sandgata på Skotfoss Jettegryter Fossumgruvene - kart Hulvei - elever Thors plass Kullslede Magnetitt i gneiss Gulset bru (nedl.) Brurester - Falkumelva Glaseren - hestevandring Myren på Gulset Kjempa falt Skotfoss 1890 Vik og havn på Ruglaåsen Skjerp - se ned for å se opp! Røverkollen Skifer - Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Naturlige veier Parkering til Mikaelshulen Rugla sett fra Rugleåsen Elvelandskap Inngang - Glasergruva Geiterams Amfibolittganger Hyttebekken ned fra Bruberg Gammel esse Avløpsrør - Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Ebbes plass På vei til glaseren Skotfoss skole Gulset gård Revefelle ved Falkumelva Sjøen i Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Nedgang i Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Fareskilt - gruveåpninger Ebbes plass Falkumbrua 1983 Skiferbruddet ved Falkumelva Bliva Prinsens bolig På Ulvsvannsjordet Smie ved Vasdalstjern Pinnehuset Kart - Kjempeåsen Veien til Smørhullet Bjørn skutt nær Skien Hynibrua fra 1655 Omdal skole, Dalsbygda Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bruberg - snitt av vestre del Lakene i Ulvsvann Nordgaards vannledning Dal i Dalsbygda Kanon på museet til Løvenskiold Rasteplass på Ulvskollen De siste huleboere Gulis haug Bergmanden Bjordamskollen bygdeborg Granatkrystaller i kvarts Malmletere - rutengjengere Breigangen gruve - profil Innsegling til Rugla Kart over Bruberg Platå for hestevandring - Bruberg gruve Informasjon til Glaseren Jettegryter ved Kjempa Ole Høiland - hule Øvelse i Hyni pukkverk Geoparkåpning ved Glasergruva Gravhaug på Gulset Sjakt - Glasergruva Meterrikstegn Gateløp på Skotfoss Skotfosskleiva Bruberg gruve - snitt av østre del Nyhus - Gulsetkaasa Kullbæring Goberg lense Vakkert elvelandskap Myren tresliperi - 1908 Kullslede Åletjern Kurvslede Aquadukt Bjørnestilla Direktørvilla - Vaddrettet Mangelfull sikring Gamle jernverk Ruinen ved Breidgangen Hulvei Storelva sett fra Elstrøm Informasjon om sprøyting Langs Falkumelvas bredd Utsyn fra Vestre Skredhelle Langgangen gruve Ruin av Sackerhus studeres Steingjerde til Langgangsplassen Kart over Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Magnetittåre i Glasergruva Skifer Konglekrig på bygdeborg Bygdeborg Skotfoss Glasergruva nord Trehjørningen - Ulvskollen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Isskuring Tallmannshuset ved Løveid Myren i dag Stigeråsen på Gulset Beverrenne Løveid sett fra Ruglaåsen Åletjern Eggformede gruveganger Trykk og temperatur Vadested - sluse - bro Hjellevannet Kjempa under angrep Skien vannverk - Ulvsvann Strømdal gård Skirferbrudd ved Falkumelva Kjempeåsen idag Skotåsen gruve Gruvesjakt - Bruberg gruve Gruvesjakt - ikke lett å se! Fra brannstasjonen mot Galgebakken Sjakt - Glasergruva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Rusletur på Skotfoss Tømmerrenna på Fossum På Langgangsjordet Vakkert tre ved Falkumelva Skotfoss stadion på Røråsen Kvartskrystaller Glaseren - farlige skjerp Vognmann Flohr - Skotfossveien Røvarkollen Brubergstollen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Magnetisk jernmalm Gulset kirke under bygging Boliger i Røråsen Skådalen - kullmiler Skotfoss - en idyllisk plass Hynieva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Siste huleboer Elever i Glasergruva Låvebru Nyhus Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Veivalg og god skilting Malmen er magnetisk Liabrakka Mikaelshula Steinbrudd for Skien sluse Gruvesjakter i Magnetkollen Magnetjernstein Elstrøm - mølledrift Gruvagang i Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Kjempa bygdeborgvei Klyve Gamlehjem Dalsbygda Spor av bronseladerrøyser Rugla Gjestgiveri Farlige skjerp Kanal og sluse i Falkumelva Prebkollen Magnetittåre i Glasergruva Hyni pukkverk

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish