Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Naturlige veier Ebbes plass Konglekrig på bygdeborg Storelva sett fra Elstrøm Thors plass Kullslede Myren på Gulset Brurester - Falkumelva Gruvesjakter - Glaseren Øvelse i Hyni pukkverk Inngang - Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hestekrybba ved Skotfossveien Parkering til Mikaelshulen Revefelle ved Falkumelva Isskuring Kjempa bygdeborg Prinsens bolig Landsbygda og byen møtes på Gulset Spor av bever Skotåsen gruve Goberg lense Steingjerde til Langgangsplassen Tvittingen Beverrenne Skien - et eldorado for kano Myren tresliperi - 1908 Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Innsegling til Rugla Magnetitt i gneiss Gneis Vebjørns plass Vrakstein ved Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Bygdeborg Brubergsjakt sett fra traktorveien Spor av bronseladerrøyser Sjakt - Glasergruva Hjellevannet Stryk i Falkumelva Fareskilt - gruveåpninger Myren i dag Russerhula Malmletere - rutengjengere Vik og havn på Ruglaåsen Bygdeborger - rester etter festning Kalkstein i oppløsning Kulturlandskap - Vestre Gulset Brattkant ved Falkumelva Flytteblokk Granatkrystaller i kvarts Hulvei på Elstrøm De siste huleboere Brubergstollen Bliva Geoparktur til Glasergruva Veien til Smørhullet Ruin av Sackerhus studeres Steinbrudd for Skien sluse Gammel esse Veien til Skrehelle Gulset kirke under bygging Kjempeåsen idag Strømdal gård Jernmalm Skien vannverk - Ulvsvann Gravhaug på Bjørntvedt Sjakt - Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skifer - Falkumelva Stigeråsen på Gulset Skiferbruddet ved Falkumelva Prebkollen Avløpsrør - Falkumelva Rugla sett fra Rugleåsen Glasergruva nord Informasjon om sprøyting Breidgangen gruve med ruin Kanon på museet til Løvenskiold Kart over Fringsfossen og Skotfossene Elstrøm camping Kjempa under angrep Skotfoss 1890 Breigangen gruve - ruin Meterrikstegn Nyhus - Gulsetkaasa Farlige skjerp Omdal skole, Dalsbygda Tallmannshuset ved Løveid Kvartskrystaller Toppkjoyte Myren tresliperi Langs Falkumelvas bredd Nedgang i Glasergruva Meterrikstegn Malmen er magnetisk Bruberg gruve - snitt av østre del Gravplass - Pollen ved Skotfoss Bredgangen gruve - sikret Skotfosskleiva Skjerp - se ned for å se opp! Veivalg og god skilting Skotfoss stadion på Røråsen Tømmerrenna på Fossum Modell av arbeid i gruve Bruket på Skotfoss Kullbunn i Svartendalen Gravhauger - Gulset Informasjon til Glaseren Tangen på Skotfoss Jettegryter ved Kjempa Magnetjernstein Bliva badeplass Dalsbygda Hyni pukkverk Kurvslede Geiterams Syd for Skotfossen Glaseren - hestevandring Hyttebekken ned fra Bruberg Stiger Paulsens bolig Vrakstein ved Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Boliger i Røråsen Vognmann Flohr - Skotfossveien Vakkert tre ved Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Røverkollen Falkumbrua 1983 Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Vakkert elvelandskap Lokalhistorie Gulset bru (nedl.) Ruinen ved Breidgangen Gulis haug Amasonitt Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss - en liten flom Vadested - sluse - bro Rugla Gjestgiveri Bjørn skutt nær Skien Gruvagang i Glasergruva Breigangen gruve - profil Skifer Sluse i Falkumelva Goberg lense Tømmerenne Langgangen gruve Eggformede gruveganger Åletjern Kanal og sluse i Falkumelva Skotfosstien - informasjonsplakat Platå for hestevandring - Bruberg gruve Røvarkollen Glasergruva - en opplevelse Gamle jernverk Gruvesjakt - ikke lett å se! Smørhullet Sandgata på Skotfoss Grøtsund ved Skotfoss Pipa - Skotfoss bruk Åletjern i Gulsetmarka Åletjern Hulvei - elever Mikaelshula Skådalen - kullmiler Torgersen og Sollid Løveid fra Nordsjøsida Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Lakene i Ulvsvann Utsyn fra Vestre Skredhelle Pinnehuset Kullbæring Klyve Gamlehjem Gateløp på Skotfoss Mangelfull sikring Limitjern ved Kreppamyr Kart - Glasergruva Elstrøm - mølledrift Ruglaåsen Nordgaards vannledning Kjempa bygdeborgvei Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Sjøen i Glasergruva Aquadukt TT-skilt i Rokkedalen Låvebru Nyhus Kullslede Gravhaug på Gulset Gruvearbeidernes håndredskaper Bjørnestilla Skotfoss Hynieva Glimmer Kart over Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Kart - Kjempeåsen Magnetittåre i Glasergruva Bergmanden Rasteplass på Ulvskollen Gulset skole på Strømdal Direktørvilla - Vaddrettet Liabrakka Bru, mølle og sluse i Falkumelva Siste huleboer Smie ved Vasdalstjern Ulvsvann - Fossumkart Rusletur på Skotfoss Bruberg - snitt av vestre del Tømmerfløtere på Falkumelva Milebunn i Skådalen Fossumgruvene - kart Elvelandskap Magnetittåre i Glasergruva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bjordamskollen bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Amfibolittganger Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Løveid Trykk og temperatur På Langgangsjordet Jettegryter Ole Høiland - hule Elever i Glasergruva Gravhaug på Gulset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Rokkedalen Graver på Maihaugen Løveid sluser Ebbes plass Hulvei Kjempeåsen med bygdeborg Bliva nedover Hynibrua fra 1655 Skotfoss Magnetisk jernmalm Glaserdalen - stien kommer fra Lia Ovnsplater og ovner Kart over Bruberg Skotfossen eller Ovfoss Gulset gård Dal i Dalsbygda På vei til glaseren Gulset bedehus Falkum - en geologisk grenselinje Kjempa falt Glaseren - farlige skjerp Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss skole Løveid sett fra Ruglaåsen Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kart over eiendommen Elstrøm På Ulvsvannsjordet Stoll utminert ved fyrsetting Gruvesjakter i Magnetkollen Regler for laksefisket

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish