Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Skotåsen gruve Rester etter fyrsetting i Glasergruva Veivalg og god skilting Kart over eiendommen Elstrøm Avløpsrør - Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Informasjon om sprøyting Vrakstein ved Glasergruva Kanal og sluse i Falkumelva Kurvslede Mangelfull sikring Tallmannshuset ved Løveid Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Goberg lense Kanon på museet til Løvenskiold Glaseren - hestevandring Hestekrybba ved Skotfossveien Prebkollen Storelva sett fra Elstrøm Skotfoss 1890 Skådalen - kullmiler Elvelandskap Røverkollen Rokkedalen Gruvagang i Glasergruva Myren på Gulset Gruvesjakt - Bruberg gruve Breigangen gruve - profil Sandgata på Skotfoss Meterrikstegn Gulset bedehus Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kjempeåsen idag Goberg lense Gravplass - Pollen ved Skotfoss Låvebru Nyhus Gammel esse Dal i Dalsbygda Skotfossen eller Ovfoss Smie ved Vasdalstjern Meterrikstegn Spor av bronseladerrøyser Breigangen gruve - ruin Kjempa bygdeborgvei Arbeidsmiljø i Bruberg Kullbunn i Svartendalen Magnetjernstein Hynieva Glimmer På vei til glaseren Skien vannverk - Ulvsvann Vakkert tre ved Falkumelva Beverrenne Kjempa bygdeborg Ovnsplater og ovner TT-skilt i Rokkedalen Amasonitt Skjerp - se ned for å se opp! Gravhaug på Gulset Skifer Gamle jernverk Kullslede Landsbygda og byen møtes på Gulset Amfibolittganger Jernmalm Jettegryter ved Kjempa Steingjerde til Langgangsplassen Sjakt - Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bliva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Liabrakka Limitjern ved Kreppamyr Hyttebekken ved Bruberg Rusletur på Skotfoss Nyhus - Gulsetkaasa Gulset kirke under bygging Parkering til Mikaelshulen Kart over Bruberg Gulset gård Ebbes plass Pinnehuset Gravhaug på Gulset Bjørnestilla Gateløp på Skotfoss Lokalhistorie Aquadukt Vognmann Flohr - Skotfossveien Vrakstein ved Glasergruva Myren tresliperi Glaseren - farlige skjerp Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Tømmerfløtere på Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Glasergruva - en opplevelse På Ulvsvannsjordet Bruberg - snitt av vestre del Kvartskrystaller Tømmerenne Sjøen i Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Rasteplass på Ulvskollen Gruvesjakt - ikke lett å se! Brurester - Falkumelva Jettegryter Bliva nedover Trykk og temperatur Løveid fra Nordsjøsida Sjakt - Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Løveid sluser Vadested - sluse - bro Myren i dag Stoll utminert ved fyrsetting Vik og havn på Ruglaåsen Ruglaåsen Ruin av Sackerhus studeres Klyve Gamlehjem Skotfoss stadion på Røråsen Graver på Maihaugen Kjempeåsen med bygdeborg Rugla sett fra Rugleåsen Kart - Glasergruva Informasjon til Glaseren Utsyn fra Vestre Skredhelle Kullslede Strømdal gård Geoparkåpning ved Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Konglekrig på bygdeborg Gruvearbeidernes håndredskaper Falkumbrua 1983 Falkum - en geologisk grenselinje Vakkert elvelandskap Elever i Glasergruva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Hestevandring - "Gå djevelen" Sluse i Falkumelva Bruberg gruve - snitt av østre del Farlige skjerp Bygdeborg Malmen er magnetisk Malmletere - rutengjengere Torgersen og Sollid Ulvsvann - Fossumkart Toppkjoyte Røvarkollen Spor av bever Naturlige veier Bjørn skutt nær Skien Skiferbruddet ved Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gulset skole på Strømdal Omdal skole, Dalsbygda Kjempa under angrep Dalsbygda Revefelle ved Falkumelva Hulvei på Elstrøm Steinbrudd for Skien sluse Brattkant ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Gulset bru (nedl.) Mikaelshula Bruket på Skotfoss Trehjørningen - Ulvskollen Skotfoss - en liten flom Modell av arbeid i gruve Nedgang i Glasergruva Geiterams Kullbæring Løveid sett fra Ruglaåsen Hulvei På Langgangsjordet Stigeråsen på Gulset Regler for laksefisket Bjordamskollen bygdeborg Åletjern Magnetitt i gneiss Åletjern Kalkstein i oppløsning Hyttebekken ned fra Bruberg Skotfoss Ebbes plass Kjempa falt Rester etter fyrsetting i Glasergruva Isskuring Magnetisk jernmalm Breidgangen gruve med ruin Glaserdalen - stien kommer fra Lia Tangen på Skotfoss Elstrøm camping Innsegling til Rugla Eggformede gruveganger Tvittingen Hulvei - elever Bliva badeplass Langgangen gruve Skotfoss skole Milebunn i Skådalen Stryk i Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Geoparktur til Glasergruva Skifer - Falkumelva Kart - Kjempeåsen Skiferbruddet ved Falkumelva Gneis Lakene i Ulvsvann Gravhauger - Gulset Bredgangen gruve - sikret Flytteblokk Fareskilt - gruveåpninger Magnetittåre i Glasergruva Syd for Skotfossen Gravhaug på Bjørntvedt Skotfoss Hynibrua fra 1655 Bygdeborgveien til Kjempa Åletjern i Gulsetmarka Gulis haug Gneiss på vestsiden av Falkumelva Ruinen ved Breidgangen Skotfosstien - informasjonsplakat Skotfoss - en idyllisk plass Tømmerrenna på Fossum Hyni pukkverk Nordgaards vannledning Glasergruva nord Skotfosskleiva Ole Høiland - hule Bergmanden Øvelse i Hyni pukkverk Smørhullet Brubergsjakt sett fra traktorveien Kart over Fringsfossen og Skotfossene Veien til Skrehelle Stiger Paulsens bolig Brubergstollen Thors plass Russerhula Løveid Hjellevannet Platå for hestevandring - Bruberg gruve Fossumgruvene - kart Granatkrystaller i kvarts Inngang - Glasergruva Boliger i Røråsen Skirferbrudd ved Falkumelva Skien - et eldorado for kano Langs Falkumelvas bredd De siste huleboere Elstrøm - mølledrift Siste huleboer Prinsens bolig Gruvesjakter - Glaseren Kart over Glasergruva Veien til Smørhullet Grøtsund ved Skotfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish