Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Tvittingen Siste huleboer Meterrikstegn Konglekrig på bygdeborg Brattkant ved Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Kurvslede På Langgangsjordet Utsyn fra Vestre Skredhelle Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bredgangen gruve - sikret Myren på Gulset Revefelle ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Dal i Dalsbygda Sjakt - Glasergruva Skotfoss skole Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Kalkstein i oppløsning Åletjern i Gulsetmarka Låvebru Nyhus Spor av bever Kart - Kjempeåsen Fareskilt - gruveåpninger Skådalen - kullmiler Kjempeåsen med bygdeborg Øvelse i Hyni pukkverk Gulset bedehus Informasjon om sprøyting Bru, mølle og sluse i Falkumelva Ovnsplater og ovner Magnetitt i gneiss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Geoparkåpning ved Glasergruva Glasergruva - en opplevelse Meterrikstegn Skotfoss - en liten flom Gateløp på Skotfoss Ole Høiland - hule Åletjern Beverrenne Stiger Paulsens bolig Bliva Geoparktur til Glasergruva Kvartskrystaller Goberg lense Lokalhistorie Kart - Glasergruva På Ulvsvannsjordet Kart over Bruberg Amasonitt Vakkert tre ved Falkumelva Stryk i Falkumelva Skotfoss Mikaelshula Kulturlandskap - Vestre Gulset Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Strømdal gård Glaseren - hestevandring Rugla sett fra Rugleåsen Gamle jernverk Bliva nedover Ruin av Sackerhus studeres Gammel esse Veien til Smørhullet Løveid Løveid sett fra Ruglaåsen Glasergruva nord Kart over Glasergruva Skotfosskleiva Hestekrybba ved Skotfossveien Vakkert elvelandskap Nordgaards vannledning Kullslede Glimmer Limitjern ved Kreppamyr Bruberg - snitt av vestre del Gulset gård Regler for laksefisket Malmletere - rutengjengere Veien til Skrehelle Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kanon på museet til Løvenskiold Pinnehuset Gravhauger - Gulset Jernmalm Hulvei - elever Røvarkollen Hestevandring - "Gå djevelen" Modell av arbeid i gruve Magnetisk jernmalm Russerhula Magnetjernstein Hjellevannet Amfibolittganger Elstrøm - mølledrift Brubergsjakt sett fra traktorveien Hyttebekken ned fra Bruberg Smie ved Vasdalstjern Steingjerde til Langgangsplassen Røverkollen Innsegling til Rugla Skjerp - se ned for å se opp! Vik og havn på Ruglaåsen Liabrakka Aquadukt Geiterams Syd for Skotfossen Gulset kirke under bygging Bygdeborgveien til Kjempa Thors plass Kullbunn i Svartendalen Bygdeborg Gravhaug på Gulset Falkumbrua 1983 Pipa - Skotfoss bruk Gruvesjakt - Bruberg gruve Vadested - sluse - bro Gruvesjakt - ikke lett å se! Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Bygdeborger - rester etter festning Malmen er magnetisk Kjempa bygdeborgvei Spor av bronseladerrøyser Eggformede gruveganger Prinsens bolig Rokkedalen Ebbes plass TT-skilt i Rokkedalen Kanal og sluse i Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene De siste huleboere Løveid sluser Rasteplass på Ulvskollen Storelva sett fra Elstrøm Skirferbrudd ved Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva Kullslede Glaserdalen - stien kommer fra Lia Landsbygda og byen møtes på Gulset Skien - et eldorado for kano Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kjempa under angrep Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bjordamskollen bygdeborg Vognmann Flohr - Skotfossveien Skiferbruddet ved Falkumelva Smørhullet Sandgata på Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Ebbes plass Rugla Gjestgiveri Brubergstollen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Skifer - Falkumelva Informasjon til Glaseren Skotfoss 1890 På vei til glaseren Skotfosstien - informasjonsplakat Tangen på Skotfoss Skotfossen eller Ovfoss Prebkollen Bjørnestilla Ulvsvann - Fossumkart Gulset bru (nedl.) Fossumgruvene - kart Gulis haug Tømmerenne Skotfoss Elvelandskap Falkum - en geologisk grenselinje Gulset skole på Strømdal Gruvearbeidernes håndredskaper Milebunn i Skådalen Tømmerrenna på Fossum Gneiss på vestsiden av Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Jettegryter Hynieva Skien vannverk - Ulvsvann Bergmanden Tømmerfløtere på Falkumelva Jettegryter ved Kjempa Breidgangen gruve med ruin Myren i dag Åletjern Inngang - Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Toppkjoyte Farlige skjerp Kullbæring Granatkrystaller i kvarts Hulvei på Elstrøm Skifer Nyhus - Gulsetkaasa Klyve Gamlehjem Sjøen i Glasergruva Bruket på Skotfoss Stigeråsen på Gulset Sluse i Falkumelva Ruglaåsen Kjempeåsen idag Arbeidsmiljø i Bruberg Flytteblokk Gravhaug på Bjørntvedt Trykk og temperatur Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Torgersen og Sollid Graver på Maihaugen Trehjørningen - Ulvskollen Hulvei Direktørvilla - Vaddrettet Kjempa bygdeborg Skotfoss stadion på Røråsen Kart over eiendommen Elstrøm Naturlige veier Elever i Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Myren tresliperi Veivalg og god skilting Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skotåsen gruve Rusletur på Skotfoss Elstrøm camping Skiferbruddet ved Falkumelva Mangelfull sikring Gruvagang i Glasergruva Isskuring Gruvesjakter - Glaseren Bruberg gruve - snitt av østre del Parkering til Mikaelshulen Brurester - Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Tallmannshuset ved Løveid Hynibrua fra 1655 Bliva badeplass Nedgang i Glasergruva Kjempa falt Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gruvesjakter i Magnetkollen Boliger i Røråsen Langgangen gruve Vebjørns plass Goberg lense Gravhaug på Gulset Breigangen gruve - ruin Grøtsund ved Skotfoss Sjakt - Glasergruva Dalsbygda Breigangen gruve - profil Hyni pukkverk Stoll utminert ved fyrsetting Gneis Lakene i Ulvsvann

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish