Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

På Langgangsjordet Bruberg - snitt av vestre del Limitjern ved Kreppamyr Gruvesjakter i Magnetkollen Fareskilt - gruveåpninger Låvebru Nyhus Hulvei Ulvsvann - Fossumkart Vik og havn på Ruglaåsen Gruvearbeidernes håndredskaper Innsegling til Rugla Ruin av Sackerhus studeres Tallmannshuset ved Løveid Lokalhistorie Skotfossen eller Ovfoss Hynieva Kullbæring Mangelfull sikring Torgersen og Sollid Gruvagang i Glasergruva Eggformede gruveganger Kjempeåsen idag Gammel esse Klyve Gamlehjem Nedgang i Glasergruva Amfibolittganger Brubergstollen Kvartskrystaller Stiger Paulsens bolig Skotfoss Bredgangen gruve - sikret Nyhus - Gulsetkaasa Syd for Skotfossen Ruinen ved Breidgangen Myren tresliperi - 1908 Åletjern i Gulsetmarka Rasteplass på Ulvskollen Skotfosstien - informasjonsplakat Vognmann Flohr - Skotfossveien Aquadukt Gulis haug Gulset kirke under bygging Kjempa falt Trehjørningen - Ulvskollen Elever i Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Løveid sett fra Ruglaåsen Informasjon om sprøyting På Ulvsvannsjordet De siste huleboere Prebkollen Kanal og sluse i Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Sluse i Falkumelva Meterrikstegn Omdal skole, Dalsbygda Bliva nedover Revefelle ved Falkumelva Direktørvilla - Vaddrettet Skien - et eldorado for kano Gruvesjakt - Bruberg gruve Bliva Bliva badeplass Beverrenne Gulset gård Kart - Glasergruva Hulvei på Elstrøm Vakkert elvelandskap Parkering til Mikaelshulen Bygdeborg Goberg lense Skådalen - kullmiler Sandgata på Skotfoss Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Utsyn fra Vestre Skredhelle Stigeråsen på Gulset Avløpsrør - Falkumelva Hynibrua fra 1655 Tømmerrenna på Fossum Vrakstein ved Glasergruva Modell av arbeid i gruve Rusletur på Skotfoss Gneiss på vestsiden av Falkumelva Strømdal gård Gneis Langgangen gruve Kanon på museet til Løvenskiold Skotfoss stadion på Røråsen Kalkstein i oppløsning Magnetitt i gneiss Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skjerp - se ned for å se opp! Gateløp på Skotfoss Rugla Gjestgiveri Elvelandskap Fossumgruvene - kart Jettegryter Kurvslede Magnetisk jernmalm Langs Falkumelvas bredd Gulset bru (nedl.) Bruket på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Breigangen gruve - profil Granatkrystaller i kvarts Elstrøm - mølledrift Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gravplass - Pollen ved Skotfoss Prinsens bolig Kulturlandskap - Vestre Gulset Elstrøm camping Farlige skjerp Hulvei - elever Falkumbrua 1983 Rugla sett fra Rugleåsen Myren i dag Gravhauger - Gulset Dal i Dalsbygda Geoparktur til Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Skotfoss 1890 Bjørn skutt nær Skien Storelva sett fra Elstrøm Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gruvesjakter - Glaseren Sjakt - Glasergruva Graver på Maihaugen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Rokkedalen Geoparkåpning ved Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Veivalg og god skilting Skotfoss - en idyllisk plass Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Løveid Røvarkollen Glaseren - farlige skjerp Pipa - Skotfoss bruk Vakkert tre ved Falkumelva Arbeidsmiljø i Bruberg Stryk i Falkumelva Bergmanden Kullslede Ebbes plass Skotåsen gruve Løveid fra Nordsjøsida Lakene i Ulvsvann Hjellevannet Hyni pukkverk Glasergruva - en opplevelse Spor av bronseladerrøyser Trykk og temperatur Myren tresliperi TT-skilt i Rokkedalen Informasjon til Glaseren Meterrikstegn Nordgaards vannledning Mikaelshula Skotfoss - en liten flom Løveid sluser Skifer - Falkumelva Milebunn i Skådalen Pinnehuset Kjempeåsen med bygdeborg Amasonitt Magnetittåre i Glasergruva Ebbes plass Myren på Gulset Kart over Glasergruva Russerhula Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gravhaug på Gulset Smie ved Vasdalstjern Vebjørns plass Kullslede Dalsbygda Liabrakka Thors plass Flytteblokk Bru, mølle og sluse i Falkumelva Jernmalm Rester etter fyrsetting i Glasergruva Regler for laksefisket Platå for hestevandring - Bruberg gruve Brurester - Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Bygdeborger - rester etter festning Steingjerde til Langgangsplassen Kjempa bygdeborg Kart - Kjempeåsen Åletjern På vei til glaseren Ruglaåsen Bygdeborgveien til Kjempa Skifer Brubergsjakt sett fra traktorveien Magnetittåre i Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kjempa under angrep Vrakstein ved Glasergruva Steinbrudd for Skien sluse Gravhaug på Bjørntvedt Malmletere - rutengjengere Inngang - Glasergruva Gruvesjakt - ikke lett å se! Skirferbrudd ved Falkumelva Vadested - sluse - bro Sjakt - Glasergruva Tømmerenne Tvittingen Gulset bedehus Gamle jernverk Tømmerfløtere på Falkumelva Hestekrybba ved Skotfossveien Siste huleboer Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Isskuring Bjordamskollen bygdeborg Glaseren - hestevandring Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss skole Veien til Skrehelle Røverkollen Magnetjernstein Bjørnestilla Smørhullet Skotfosskleiva Ole Høiland - hule Falkum - en geologisk grenselinje Landsbygda og byen møtes på Gulset Geiterams Stoll utminert ved fyrsetting Naturlige veier Kjempa bygdeborgvei Hyttebekken ned fra Bruberg Øvelse i Hyni pukkverk Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Sjøen i Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Breidgangen gruve med ruin Hestevandring - "Gå djevelen" Spor av bever Åletjern Jettegryter ved Kjempa Kart over Bruberg Glasergruva nord Goberg lense Glimmer Gulset skole på Strømdal Boliger i Røråsen Malmen er magnetisk Kart over Fringsfossen og Skotfossene Toppkjoyte Veien til Smørhullet Ovnsplater og ovner Skien vannverk - Ulvsvann Breigangen gruve - ruin Skotfoss Gravhaug på Gulset

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish