Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Arbeidsmiljø i Bruberg Skådalen - kullmiler Tangen på Skotfoss Gamle jernverk Jettegryter ved Kjempa Kullbunn i Svartendalen Løveid sluser Meterrikstegn Bygdeborg Skiferbruddet ved Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Gneis Fareskilt - gruveåpninger Direktørvilla - Vaddrettet Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss skole Langgangen gruve Omdal skole, Dalsbygda Kanon på museet til Løvenskiold Brubergstollen Landsbygda og byen møtes på Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Regler for laksefisket Veivalg og god skilting Skifer Gruvesjakt - ikke lett å se! Skjerp - se ned for å se opp! Gulset bru (nedl.) Gravhaug på Gulset Amasonitt Glaseren - hestevandring Gruvearbeidernes håndredskaper Magnetittåre i Glasergruva Meterrikstegn Åletjern Klyve Gamlehjem Skotfoss - en idyllisk plass Glimmer Magnetitt i gneiss På vei til glaseren Magnetjernstein Myren tresliperi - 1908 Milebunn i Skådalen Skifer - Falkumelva Magnetisk jernmalm Hulvei Sjakt - Glasergruva Brattkant ved Falkumelva Hyni pukkverk Geiterams Gravhaug på Bjørntvedt Gulis haug Russerhula Kart - Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Bergmanden Glasergruva nord Vrakstein ved Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Goberg lense Innsegling til Rugla Dalsbygda Hestekrybba ved Skotfossveien Fossumgruvene - kart Breigangen gruve - profil Syd for Skotfossen Løveid fra Nordsjøsida Rugla Gjestgiveri Torgersen og Sollid Elvelandskap Nyhus - Gulsetkaasa Kjempa bygdeborgvei Trykk og temperatur Bruberg - snitt av vestre del Gneiss på vestsiden av Falkumelva Hjellevannet Kjempeåsen idag Lakene i Ulvsvann Limitjern ved Kreppamyr Veien til Smørhullet Ebbes plass Gruvagang i Glasergruva Isskuring Granatkrystaller i kvarts Stryk i Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Kart - Kjempeåsen Bredgangen gruve - sikret Bruberg gruve - snitt av østre del Ruglaåsen Malmletere - rutengjengere Prinsens bolig Kjempa bygdeborg Glasergruva - en opplevelse Utsyn fra Vestre Skredhelle Jettegryter Modell av arbeid i gruve Tømmerfløtere på Falkumelva Røvarkollen Gravhauger - Gulset Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bjørn skutt nær Skien Breigangen gruve - ruin Skiferbruddet ved Falkumelva Ruin av Sackerhus studeres Kurvslede Mikaelshula Røverkollen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Kullslede Gruvesjakt - Bruberg gruve Kjempeåsen med bygdeborg Bliva Hestevandring - "Gå djevelen" Toppkjoyte Hyttebekken ned fra Bruberg Ebbes plass Myren tresliperi Informasjon til Glaseren Farlige skjerp Gammel esse Bliva nedover Skotfosstien - informasjonsplakat Gulset gård Kjempa falt Hyttebekken ved Bruberg TT-skilt i Rokkedalen Prebkollen Siste huleboer Skotfoss Sjøen i Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Kullslede Hulvei - elever Graver på Maihaugen Boliger i Røråsen Dal i Dalsbygda Sandgata på Skotfoss Tvittingen Ovnsplater og ovner Gravhaug på Gulset Trehjørningen - Ulvskollen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Sjakt - Glasergruva Bruket på Skotfoss Steingjerde til Langgangsplassen Ruinen ved Breidgangen Avløpsrør - Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skirferbrudd ved Falkumelva Bliva badeplass Nordgaards vannledning Vebjørns plass Veien til Skrehelle Rugla sett fra Rugleåsen Åletjern Bjordamskollen bygdeborg Gulset bedehus Skotåsen gruve Liabrakka Skien vannverk - Ulvsvann Stiger Paulsens bolig Skotfossen eller Ovfoss Skien - et eldorado for kano På Ulvsvannsjordet Tømmerrenna på Fossum Naturlige veier Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kullbæring Smørhullet Låvebru Nyhus Geoparkåpning ved Glasergruva Rokkedalen Kart over Bruberg Pipa - Skotfoss bruk Kanal og sluse i Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Gulset kirke under bygging Myren i dag Parkering til Mikaelshulen Gateløp på Skotfoss Thors plass Løveid Gruvesjakter i Magnetkollen Elever i Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Rasteplass på Ulvskollen Jernmalm Bygdeborger - rester etter festning Glaseren - farlige skjerp Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Malmen er magnetisk Kulturlandskap - Vestre Gulset Eggformede gruveganger Lokalhistorie Beverrenne Bjørnestilla De siste huleboere Aquadukt Goberg lense Skotfoss - en liten flom Hynibrua fra 1655 Gulset skole på Strømdal Strømdal gård Skotfosskleiva Informasjon om sprøyting Inngang - Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Mangelfull sikring Vakkert elvelandskap Rester etter fyrsetting i Glasergruva Brurester - Falkumelva Sluse i Falkumelva Skotfoss Flytteblokk Amfibolittganger Myren på Gulset Spor av bronseladerrøyser Storelva sett fra Elstrøm Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Kjempa under angrep Platå for hestevandring - Bruberg gruve Stigeråsen på Gulset Løveid sett fra Ruglaåsen Ulvsvann - Fossumkart Geoparktur til Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Elstrøm - mølledrift Vadested - sluse - bro Revefelle ved Falkumelva Skotfoss 1890 Kalkstein i oppløsning Gravplass - Pollen ved Skotfoss Vik og havn på Ruglaåsen Elstrøm camping Breidgangen gruve med ruin Tallmannshuset ved Løveid Ole Høiland - hule Pinnehuset Åletjern i Gulsetmarka Bygdeborgveien til Kjempa Hynieva Kvartskrystaller Falkumbrua 1983 Skotfoss stadion på Røråsen Vakkert tre ved Falkumelva På Langgangsjordet Vrakstein ved Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Nedgang i Glasergruva Tømmerenne Spor av bever Grøtsund ved Skotfoss Hulvei på Elstrøm Kart over Glasergruva Rusletur på Skotfoss Konglekrig på bygdeborg

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish