Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Spor av bever Bruberg - snitt av vestre del Prebkollen Løveid sett fra Ruglaåsen Fossumgruvene - kart Gruvesjakter i Magnetkollen Russerhula Hyttebekken ved Bruberg Stoll utminert ved fyrsetting Låvebru Nyhus Kjempa under angrep Bredgangen gruve - sikret Langs Falkumelvas bredd Løveid fra Nordsjøsida Gulset bru (nedl.) Toppkjoyte Myren tresliperi Skirferbrudd ved Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Skotfoss skole Skiferbruddet ved Falkumelva Sluse i Falkumelva Gulis haug Åletjern Regler for laksefisket Pinnehuset Elstrøm - mølledrift Bruket på Skotfoss Glaserdalen - stien kommer fra Lia Thors plass Ebbes plass På Ulvsvannsjordet Gruvagang i Glasergruva Kurvslede Grøtsund ved Skotfoss Magnetittåre i Glasergruva Utsyn fra Vestre Skredhelle Gravhaug på Bjørntvedt Kjempeåsen med bygdeborg Ebbes plass Strømdal gård Tallmannshuset ved Løveid Veivalg og god skilting Sandgata på Skotfoss Hyni pukkverk Vakkert elvelandskap Farlige skjerp Landsbygda og byen møtes på Gulset Skotfossen eller Ovfoss Isskuring Dal i Dalsbygda Rugla sett fra Rugleåsen Tømmerenne Skotfoss Boliger i Røråsen Geiterams Nyhus - Gulsetkaasa Fareskilt - gruveåpninger Eggformede gruveganger Informasjon til Glaseren Revefelle ved Falkumelva Magnetisk jernmalm Meterrikstegn Kart over eiendommen Elstrøm Torgersen og Sollid Kart over Bruberg Brattkant ved Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Bjørn skutt nær Skien Graver på Maihaugen Milebunn i Skådalen Geoparkåpning ved Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Hyttebekken ned fra Bruberg Hulvei Ruinen ved Breidgangen Sjøen i Glasergruva Glimmer Magnetjernstein Modell av arbeid i gruve Vik og havn på Ruglaåsen Smørhullet Jettegryter ved Kjempa Gravhaug på Gulset Rusletur på Skotfoss Bygdeborger - rester etter festning Rester etter fyrsetting i Glasergruva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bjørnestilla Magnetittåre i Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Tømmerfløtere på Falkumelva Gamle jernverk Kullbæring Kanal og sluse i Falkumelva Hulvei på Elstrøm Vakkert tre ved Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Prinsens bolig Hestekrybba ved Skotfossveien Veien til Skrehelle Kanon på museet til Løvenskiold Kjempa falt Bliva Bjordamskollen bygdeborg Løveid Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Goberg lense Gruvesjakt - Bruberg gruve Informasjon om sprøyting Ole Høiland - hule Granatkrystaller i kvarts Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Sjakt - Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Steingjerde til Langgangsplassen Brubergsjakt sett fra traktorveien Glasergruva - en opplevelse Breigangen gruve - ruin Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gulset bedehus Kjempa bygdeborgvei Amfibolittganger Arbeidsmiljø i Bruberg Bergmanden Gulset skole på Strømdal Hynibrua fra 1655 Vrakstein ved Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Stryk i Falkumelva Røvarkollen Amasonitt Øvelse i Hyni pukkverk Glasergruva nord Ruin av Sackerhus studeres Vrakstein ved Glasergruva Lokalhistorie Innsegling til Rugla Skifer Hynieva Ovnsplater og ovner Kart - Glasergruva Storelva sett fra Elstrøm Smie ved Vasdalstjern Pipa - Skotfoss bruk Mangelfull sikring Bliva nedover Gruvearbeidernes håndredskaper Kalkstein i oppløsning Breidgangen gruve med ruin Hestevandring - "Gå djevelen" Lakene i Ulvsvann Stigeråsen på Gulset På vei til glaseren Inngang - Glasergruva Nedgang i Glasergruva Skien - et eldorado for kano Direktørvilla - Vaddrettet Flytteblokk Hjellevannet Gruvesjakt - ikke lett å se! Beverrenne Skotåsen gruve På Langgangsjordet Steinbrudd for Skien sluse Myren på Gulset Aquadukt Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil De siste huleboere TT-skilt i Rokkedalen Jernmalm Malmen er magnetisk Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Siste huleboer Omdal skole, Dalsbygda Meterrikstegn Gammel esse Rugla Gjestgiveri Gneiss på vestsiden av Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Kjempeåsen idag Magnetitt i gneiss Malmletere - rutengjengere Skiferbruddet ved Falkumelva Mikaelshula Naturlige veier Brurester - Falkumelva Vebjørns plass Falkumbrua 1983 Vognmann Flohr - Skotfossveien Skådalen - kullmiler Kart - Kjempeåsen Dalsbygda Jettegryter Myren i dag Trykk og temperatur Åletjern Bru, mølle og sluse i Falkumelva Rokkedalen Bliva badeplass Sjakt - Glasergruva Langgangen gruve Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Klyve Gamlehjem Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Glaseren - farlige skjerp Kvartskrystaller Kjempa bygdeborg Skotfosstien - informasjonsplakat Bygdeborg Hulvei - elever Kart over Glasergruva Gulset gård Kullslede Falkum - en geologisk grenselinje Åletjern i Gulsetmarka Breigangen gruve - profil Konglekrig på bygdeborg Skotfoss Tangen på Skotfoss Stiger Paulsens bolig Gravplass - Pollen ved Skotfoss Glaseren - hestevandring Gateløp på Skotfoss Ruglaåsen Skien vannverk - Ulvsvann Liabrakka Gneis Gravhauger - Gulset Tvittingen Myren tresliperi - 1908 Skjerp - se ned for å se opp! Syd for Skotfossen Veien til Smørhullet Skotfoss - en liten flom Elvelandskap Kullslede Elstrøm camping Elever i Glasergruva Nordgaards vannledning Gulset kirke under bygging Brubergstollen Bruberg gruve - snitt av østre del Rasteplass på Ulvskollen Vadested - sluse - bro Løveid sluser Avløpsrør - Falkumelva Gravhaug på Gulset Skotfoss 1890 Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfoss - en idyllisk plass Røverkollen Skotfoss stadion på Røråsen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Goberg lense Skifer - Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish