Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Geoparkåpning ved Glasergruva Bliva Skjerp - se ned for å se opp! Bjørnestilla Gulset bedehus Nordgaards vannledning Gruvesjakt - ikke lett å se! Åletjern Utsyn fra Vestre Skredhelle Ruglaåsen Kjempeåsen med bygdeborg Myren på Gulset Beverrenne Dal i Dalsbygda Gulis haug Gravhaug på Gulset Skifer Gneiss på vestsiden av Falkumelva Russerhula Skotfosskleiva Gateløp på Skotfoss Malmletere - rutengjengere Kalkstein i oppløsning Fra brannstasjonen mot Galgebakken Strømdal gård Skotfoss Toppkjoyte Nyhus - Gulsetkaasa Gruvesjakt - Bruberg gruve Vrakstein ved Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Aquadukt Naturlige veier Sluse i Falkumelva Tangen på Skotfoss Kjempeåsen idag På vei til glaseren Meterrikstegn Fareskilt - gruveåpninger Prinsens bolig Øvelse i Hyni pukkverk Hulvei - elever Hyttebekken ved Bruberg Skifer - Falkumelva Løveid Hulvei på Elstrøm Smørhullet Bruberg gruve - snitt av østre del Spor av bronseladerrøyser Myren tresliperi Innsegling til Rugla Rugla Gjestgiveri Trehjørningen - Ulvskollen Hjellevannet Gravhaug på Gulset Eggformede gruveganger Sjakt - Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bygdeborg Farlige skjerp Bygdeborgveien til Kjempa Låvebru Nyhus Kjempa bygdeborgvei Kanon på museet til Løvenskiold Mikaelshula Gravhaug på Bjørntvedt Inngang - Glasergruva Kjempa under angrep Skiferbruddet ved Falkumelva Malmen er magnetisk Glasergruva - en opplevelse Kulturlandskap - Vestre Gulset Åletjern Siste huleboer Rasteplass på Ulvskollen Meterrikstegn Steingjerde til Langgangsplassen Kurvslede På Ulvsvannsjordet Elever i Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Veivalg og god skilting Syd for Skotfossen Milebunn i Skådalen Rusletur på Skotfoss Jernmalm Vakkert tre ved Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Kanal og sluse i Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bruket på Skotfoss Lokalhistorie Hulvei Langgangen gruve Ole Høiland - hule Stiger Paulsens bolig Gruvesjakter i Magnetkollen Skotfosstien - informasjonsplakat Omdal skole, Dalsbygda Skotfoss stadion på Røråsen Åletjern i Gulsetmarka Direktørvilla - Vaddrettet Skotfoss Tvittingen Spor av bever Glaseren - hestevandring Gulset gård Dalsbygda Bjørn skutt nær Skien Lakene i Ulvsvann Tømmerfløtere på Falkumelva Geiterams Hestekrybba ved Skotfossveien Platå for hestevandring - Bruberg gruve Breigangen gruve - profil Kullbunn i Svartendalen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Brattkant ved Falkumelva Prebkollen Ovnsplater og ovner Goberg lense Amfibolittganger Breidgangen gruve med ruin Mangelfull sikring Hyttebekken ned fra Bruberg Informasjon om sprøyting Kart over Fringsfossen og Skotfossene Løveid sett fra Ruglaåsen Kart - Kjempeåsen Gulset bru (nedl.) Bliva badeplass Kart over Glasergruva Glimmer Storelva sett fra Elstrøm Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Revefelle ved Falkumelva Regler for laksefisket Liabrakka Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Røverkollen Breigangen gruve - ruin Veien til Smørhullet Kullslede Avløpsrør - Falkumelva Kvartskrystaller Arbeidsmiljø i Bruberg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Ulvsvann - Fossumkart Bjordamskollen bygdeborg Bruberg - snitt av vestre del Ebbes plass Falkumbrua 1983 Informasjon til Glaseren Gruvesjakter - Glaseren Vebjørns plass Magnetjernstein Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Kart over eiendommen Elstrøm Røvarkollen Hestevandring - "Gå djevelen" Bredgangen gruve - sikret Konglekrig på bygdeborg Skådalen - kullmiler De siste huleboere Tømmerrenna på Fossum Kart over Bruberg Skotfossen eller Ovfoss Løveid fra Nordsjøsida Kullslede Vognmann Flohr - Skotfossveien Landsbygda og byen møtes på Gulset Magnetittåre i Glasergruva Flytteblokk Gravhauger - Gulset Pinnehuset Vik og havn på Ruglaåsen Torgersen og Sollid Skotfoss 1890 Vadested - sluse - bro Pipa - Skotfoss bruk Nedgang i Glasergruva Kullbæring Gruvagang i Glasergruva Brurester - Falkumelva Skotåsen gruve Gammel esse Brubergstollen Elvelandskap TT-skilt i Rokkedalen Myren i dag Stoll utminert ved fyrsetting Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Elstrøm - mølledrift Magnetisk jernmalm Tømmerenne Vakkert elvelandskap Langs Falkumelvas bredd Rugla sett fra Rugleåsen Magnetittåre i Glasergruva Fossumgruvene - kart Limitjern ved Kreppamyr Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Geoparktur til Glasergruva Gneis Smie ved Vasdalstjern Hyni pukkverk Skotfoss - en liten flom Sandgata på Skotfoss Falkum - en geologisk grenselinje Amasonitt Parkering til Mikaelshulen Isskuring Jettegryter ved Kjempa Jettegryter Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss skole Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bliva nedover Ebbes plass Kart - Glasergruva Hynieva Granatkrystaller i kvarts Skien - et eldorado for kano Kjempa falt Trykk og temperatur Bygdeborger - rester etter festning Stigeråsen på Gulset Gruvearbeidernes håndredskaper Gulset kirke under bygging Rokkedalen Gulset skole på Strømdal Bergmanden Sjøen i Glasergruva Sjakt - Glasergruva Hynibrua fra 1655 Løveid sluser Glaseren - farlige skjerp Myren tresliperi - 1908 Boliger i Røråsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Veien til Skrehelle Modell av arbeid i gruve Glasergruva nord Thors plass Magnetitt i gneiss Graver på Maihaugen Kjempa bygdeborg På Langgangsjordet Skien vannverk - Ulvsvann Skotfoss - en idyllisk plass Goberg lense Stryk i Falkumelva Elstrøm camping Gamle jernverk Steinbrudd for Skien sluse

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish