Hopp til hovedinnholdet

Skotfoss

(Foto: tatt fra Fjellrønningen)

Leksikalsk informasjon: "Skotfoss er en bydel i Skien kommune i Telemark. Skotfoss har rundt 1700 innbyggere. Stedet ligger ved utløpet av innsjøen Norsjø og her ligger også den første kanalen i Telemarkskanalen. Skotfoss er et typisk sted bygd opp med utgangspunkt i industrien. Her lå en gang Nord-Europas største papirfabrikk, Skotfoss Bruk, som produserte papir. 

Papiret herfra ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte en gang papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987. Skotfoss kirke ble bygget i 1900, byggingen ble betalt av papirfabrikken Union og den ble bygget av arbeidere fra Skotfoss Bruk." Kilde: Wikipedia

Skotfoss, et typisk tettsted i Norge
Svært mange, ja kanskje de fleste tattsteder i landet er i utgangspunktet anlagt ved vann eller fjord og vannfall. Her ga vannkraft og kommunikasjon muligheter for jobb, vekst og utvikling. Sentrert rundt hjørnestensbedriften på stedet vokste de små industrisamfunna fram. På Skotfoss følte man sikkerhet for at om ikke annet var mulig, kunne den unge alltid få jobb på Bruket; - slik far og bestefar hadde fått det. Slik var det. Patriotisme og samhold var ingredienser i befolkningens holdninger til hjemstedet.

Et flott uttrykk for dette ser vi på den sentrale plassen på Skotfoss, Torget. Skotfoss historielag har der reist en statue navngitt etter en av damene som arbeidet ved Union, papirarbeidersken Ulla.
Allsidig foreningsvirksomhet og ulike arrangementer har solid feste i Skotfossamfunnet. Som en kuriositet kan nevnes at Norges første fotballklubb ble grunnlagt på Skotfoss. 

Tømmer, vannregulering og sagbruk
På samme måte som Skiens oppkomst og vekst er knyttet til vassdraget og fossene, kan en si at tettstedet Skotfoss er det. Det er først og fremst tømmeret fra telemarksskogene som har gitt skotfossingene levebrødet. Da sagbruksdriften tok til i stor skala på 1500- tallet, økte også fløtingen av tømmer i vassdraget. I fossene, som tidligere ble kalt Firingsfoss og Ovfoss (Storfoss = Åfoss), var strømmen stri og ødeleggende for tømmeret. 

For å kontrollere vannføringen og dermed redusere svinnet av tømmer bygde mester Anders i 1578 en stor demning i elva. Dette antas å være den første store vannregulering som er foretatt her i landet. I 1850 ble det bygd en ny stor dam i Firingsfossen. Navnet kom av at tømmeret ble firt utfor fossen for å dempe farten og med tanke på å unngå for mye skade. Fra 1861 var Løveid-slusene ferdige og da kunne disse brukes til mer skånsom tømmerfløting. 
Det har ganske sikkert vært drevet vannsager ved strykene på Skotfoss tidligere enn 1600. Salane (= Saglandet) er stedsnavn knyttet til denne virksomheten. I 1872 ble et tresliperi satt i drift. I 1890 fusjonerte Union med Løveid Tresliperi. Dermed var hjørnesteinsbedriften Skotfoss Bruk etablert. Papirfabrikken som ble reist, ble en av Nord-Europas største i sitt slag. Det var typisk for denne tida at kraftkrevende bedrifter ble plassert like i nærheten av kraftkilden. 

Bruket  
Transportmessig var Brukets beliggenhet også brukbar. Råstoffet kom med vassdraget. Vassdraget ble også benyttet til videretransporten av de ferdige varene. For å få disse fram til lekterne lenger nede i elva satte Skotfoss Bruk i drift den første elektriske jernbanen i Skandinavia. Den gikk i en lengde av 1,5 km nedoverover Røråsen til elva der lekterne kunne overta den videre transporten av de store papirrullene. Jernbanen ble nedlagt i 1976, og Skotfoss Bruk stoppet sine papirmaskiner for alltid ved årets utgang i 1986. 
Skotfoss er som nevnt, typisk for mange tettsteder som vokste fram rundt et industrianlegg. Generasjon etter generasjon jobbet på Skotfoss Bruk. Bruket reiste arbeiderboliger og funksjonærboliger i skråningen og åsen øst for fabrikken. De som valgte å bygge egne boliger, bygde på grunnen til tidligere husmannsplasser under Omdal gård, på områder som Myra, Sanden, Sperrebakken, Kastet og Solbakken. 

Utviklingen
Folketallet vokste fort. I 1905 bodde det 1500 mennesker på Skotfoss. I 1920 var innbyggertallet steget til 2400, og det var rundt 220 hus på stedet. Det var med andre ord over 10 mennesker i gjennomsnitt i hvert hus. Persontrafikk på elva mellom Skotfoss og Skien var stor helt fram til 2.verdenskrig. Telemarksbåtene hadde fast anløp ved Tangen brygge like sør for skolen. Nå er det som kjent liten persontrafikk på kanalen bortsett fra turisttrafikken sommerstid med småbåter og gamle Victoria. 
Skotfoss fremstår nå som en moderne bydel til Skien der gammel bygningsmasse etter bruket og en del gammel boligbebyggelse minner oss om stedets eldste historie; - et tidsspenn på 100 år.
(Kilder:,Grenlandsboka, 1.utg. og boka til Skotfoss historielag: Skotfoss fram i lyset)


Bilder

Skien - et eldorado for kano Ruinen ved Breidgangen Bredgangen gruve - sikret Skotfosstien - informasjonsplakat Goberg lense Dal i Dalsbygda Hestevandring - "Gå djevelen" Granatkrystaller i kvarts Skådalen - kullmiler Veien til Smørhullet Vadested - sluse - bro Sjakt - Glasergruva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Stryk i Falkumelva Liabrakka Trykk og temperatur Omdal skole, Dalsbygda Hyttebekken ved Bruberg Myren tresliperi - 1908 Bliva Geoparkåpning ved Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Gruvesjakt - ikke lett å se! Spor av bever Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Ovnsplater og ovner Nordgaards vannledning Åletjern Jettegryter ved Kjempa Bygdeborger - rester etter festning Fareskilt - gruveåpninger Skotfoss Revefelle ved Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Stigeråsen på Gulset Hulvei - elever Breigangen gruve - profil Skotåsen gruve Jettegryter Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skien vannverk - Ulvsvann Parkering til Mikaelshulen Kullslede Kart - Kjempeåsen Gruvesjakter i Magnetkollen Røvarkollen Rugla sett fra Rugleåsen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kjempa bygdeborg Meterrikstegn Glaseren - farlige skjerp Limitjern ved Kreppamyr Amfibolittganger Fra brannstasjonen mot Galgebakken Regler for laksefisket Brurester - Falkumelva Arbeidsmiljø i Bruberg Magnetitt i gneiss Aquadukt Prebkollen Graver på Maihaugen Russerhula Sjakt - Glasergruva Elvelandskap Brubergsjakt sett fra traktorveien Smie ved Vasdalstjern Bygdeborg Skotfoss 1890 Prinsens bolig Smørhullet Informasjon om sprøyting På vei til glaseren Skotfossen eller Ovfoss Kjempeåsen idag Elever i Glasergruva Rasteplass på Ulvskollen Magnetittåre i Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Kvartskrystaller Langgangen gruve Ulvsvann - Fossumkart Hyttebekken ned fra Bruberg Langs Falkumelvas bredd Falkumbrua 1983 Skjerp - se ned for å se opp! Glaseren - hestevandring Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Mikaelshula Goberg lense Nyhus - Gulsetkaasa Landsbygda og byen møtes på Gulset Gneiss på vestsiden av Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Farlige skjerp Kjempa under angrep Åletjern Glimmer Tallmannshuset ved Løveid Glasergruva nord Glasergruva - en opplevelse Grøtsund ved Skotfoss Klyve Gamlehjem Stiger Paulsens bolig Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bergmanden Skifer - Falkumelva Hulvei Direktørvilla - Vaddrettet Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gulset skole på Strømdal Hestekrybba ved Skotfossveien Låvebru Nyhus Isskuring Ebbes plass Magnetittåre i Glasergruva Vakkert elvelandskap Vrakstein ved Glasergruva Ole Høiland - hule Skiferbruddet ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Gravhauger - Gulset Sluse i Falkumelva Bjørnestilla Skotfosskleiva Ruin av Sackerhus studeres Kanon på museet til Løvenskiold Beverrenne Platå for hestevandring - Bruberg gruve Rugla Gjestgiveri Gravhaug på Bjørntvedt Ebbes plass Tømmerenne Eggformede gruveganger Bjordamskollen bygdeborg Myren tresliperi Elstrøm camping Veien til Skrehelle Røverkollen Skotfoss - en liten flom Rester etter fyrsetting i Glasergruva Breidgangen gruve med ruin Geiterams Magnetisk jernmalm Torgersen og Sollid Skotfoss Toppkjoyte Avløpsrør - Falkumelva Bruberg gruve - snitt av østre del På Langgangsjordet Bliva badeplass Hulvei på Elstrøm Meterrikstegn Gruvesjakter - Glaseren Naturlige veier Kullbunn i Svartendalen Løveid sluser De siste huleboere Magnetjernstein Flytteblokk Storelva sett fra Elstrøm Gruvesjakt - Bruberg gruve Rokkedalen Modell av arbeid i gruve Kart over eiendommen Elstrøm Skotfoss skole Kart - Glasergruva Bruket på Skotfoss Gravhaug på Gulset Kjempa bygdeborgvei Hynieva Ruglaåsen På Ulvsvannsjordet Steingjerde til Langgangsplassen Skotfoss stadion på Røråsen Kullslede Mangelfull sikring Rusletur på Skotfoss Kalkstein i oppløsning Thors plass Gneis Konglekrig på bygdeborg Lokalhistorie Tømmerfløtere på Falkumelva Milebunn i Skådalen Skiferbruddet ved Falkumelva Strømdal gård Kjempeåsen med bygdeborg Lakene i Ulvsvann Myren på Gulset Informasjon til Glaseren Geoparktur til Glasergruva Innsegling til Rugla Tømmerrenna på Fossum Amasonitt Gammel esse Boliger i Røråsen Malmen er magnetisk Bliva nedover Gravhaug på Gulset Kjempa falt Gravplass - Pollen ved Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Utsyn fra Vestre Skredhelle Stoll utminert ved fyrsetting Gruvagang i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Brubergstollen Hjellevannet Løveid fra Nordsjøsida Gulset kirke under bygging Fossumgruvene - kart Falkum - en geologisk grenselinje Brattkant ved Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Steinbrudd for Skien sluse Dalsbygda Glaserdalen - stien kommer fra Lia Breigangen gruve - ruin Løveid Nedgang i Glasergruva Hyni pukkverk Sandgata på Skotfoss Syd for Skotfossen Gulset gård Kullbæring Løveid sett fra Ruglaåsen Vakkert tre ved Falkumelva Elstrøm - mølledrift Skifer Skotfoss - en idyllisk plass Tangen på Skotfoss Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kart over Bruberg Pinnehuset Gateløp på Skotfoss Kanal og sluse i Falkumelva Vik og havn på Ruglaåsen Tvittingen Gamle jernverk Jernmalm Gulset bedehus Inngang - Glasergruva Veivalg og god skilting Spor av bronseladerrøyser Myren i dag Kurvslede Gulset bru (nedl.) Hynibrua fra 1655 Gulis haug Kulturlandskap - Vestre Gulset Øvelse i Hyni pukkverk Kart over Glasergruva Siste huleboer Bruberg - snitt av vestre del Trehjørningen - Ulvskollen TT-skilt i Rokkedalen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Åletjern i Gulsetmarka Malmletere - rutengjengere

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish