Hopp til hovedinnholdet

Dal gård i Dalsbygda

Vi ser fra den gamle tomta til opprinnelig Dal-gård og ser ned på nåværende gård. I bakkant ser vi Solheim gård som i sin tid ble utskilt fra Dal (g.nr. 282). Øverst i bakkene, bak Solheim, lå plassen Milekås, og bak Åsen der lå Trollbukt hvor Vessel'n og Vesle-Marit hadde sin ringe bolig under en berghammer.

"Det er mange dalsbygder i Norges land, en mangfoldighet av større og mindre dalfører som krysser hinannen i alle retninger, og Telemark danner i så måte ingen unntagelse. Dal og Dalen forekommer derfor hyppig både som enkeltnavn og som tilnavn i denne landsdelen."

Slik starter Otto Th. Dahl  sin beretning om en gård og slekt i en dal i vår kommune:
DALSÆTTEN OG DALSBYGDEN EN ÆTTE- OG KULTURHISTORIE FRA NEDRE TELEMARK.

Vi har fått lov til å trekke ut noen sitater/artikler av et omfattende materiale for på den måten bedre å få illustrert og levendegjort miljø og hverdagsliv på landsbygda i gammel tid (17-1800-tallet) i det gamle Solum og Gjerpen.

Gård og bygd
Omtrent midt mellom bygdas to endepunkter ligger ættegården Dal, den tredje av bygdas gamle bosteder. I gamle skifte- og delebrev benevnes den gjerne for Dal (eller Dal østre) for å skille den fra en gård ved samme navn i Vestre Melum. I syd har gården dele med Omdal nordre) og Gisholt, i nord med dalen (eller N Gisholt) og Hovet, i vest danner Storås det naturlige grenseskillet, og i øst støter den mot Fossum i Gjerpen. Langtjern og Tvittingvannene inne på skogheiene ligger i delingen.

Til gården hørte også før i tida plassen Milekåsene med et større skogstykke - samt Spiredalen og Lille Vasdalen - i Storåsens nordlige rekke. Her var forresten også andre steder som tidligere har vært ryddet som boplasser; således Trollbukta, Tostenkås og Deilskåsa. (Kås er en ryddet plass i utmarka.)"

Natur og sagn
"Vi får nå se oss litt nærmere om nede i selve Dalsbygda. Terrenget her er ujevnt og kupert. Det veksler med lave åser og knauser, bratte leirbakker og dype  "botner" innimellom det forholdsvis flate og fruktbare  åkerlandet der gårdene ligger. Disse var før i tiden ikke mange og heller ikke store. De har allikevel sin historie, og som all annen historie begynner også denne med et sagn:

Langt tilbake i tida bodde det på hver av de tre storgårdene mektige bønder. De var naturligvis "konger". Den største og rikeste var Gullbring Omdal. På Gisholt bodde Håkon, også en mektig og velholden mann. På Dal bodde Luci eller kanskje Lukkas - som var den ringeste av de tre bygdekongene. Så sent som omkring 1900 var det ennå tre kilder eller brønner som bar navn etter de tre "kongene", Gullbring (Omdal), Håkon (Gisholt) og Luci (Dal)."

  DALSBYGDA  Grenlandsboka (91) v/TAu

"Sentralt i Dalsbygda troner Sandskottåsen. 150 meter høyere enn jordbrukslandet ligger en bygdeborg på toppen av den bratte kollen. Herfra har en et fint utsyn over ei typisk lita norsk jordbruksbygd. Rett under ligger vei­krysset der bygdeveien fra Skotfoss går videre nordover mot Vasdalen. Den høye kollen lengst nord i dalen heter Kokleråsen. (Navnet kommer av å kakle, storfuglleik.)

Ved veien som slynger seg sørover, ligger Dalgårdene. Noe lenger sør, ut mot Norsjø, har vi Gisholt (av geit), og på høydedraget Pollen ligger Omdal (av Alm.) På 1650-tallet var dette en rik gård som ble gitt i bytte mot øya Porsgrunn, der den nye tollboden skulle ligge. I Solums historie hevdes det at de tre hovedgårdene i bygda, Omdal, Dal og Gis­holt, hvorunder hele Skotfossområdet lå, tro­lig ble ryddet på 800-tallet. Det er imidlertid god grunn til å tro at det har vært drevet jord­bruk i bygda lenge før den tid. Bygdeborgen må en kunne anta er bygget i folkevandringstida, 4-600 e. Kr. Borgen på Sandskottåsen har utvilsomt betjent dette bygdelaget.

Ved Skottfoss har det bodd fangstfolk og temmelig sikkert jorddyrkere lenge før Kris­tus. Opp gjennom bronsealderen gikk en fjordarm fra havet helt inn til fossene og stry­kene ved Skotfoss.

Det er lett å ta seg opp på Sandskottåsen. En tømmervei slynger seg bratt opp lia 600 meter sør for veikrysset i Dalsbygda. Om lag 300 meter oppe i dalsøkket kan en ta til venstre og følge åsryggen som fører opp til toppen der bygdeborgen ligger. Den har stupbratte sider mot øst, nord og vest. Det går imidlertid greit å komme opp fra sør. Nå er det ikke argsinte bønder med steiner og økser som møter den som tar seg opp lia. En støter kun på stein­restene etter en større forskansning som i tid­1igere tider skulle stoppe inntrengere.

En ettermiddag i mai kan anbefales til turen. Fra toppen er det en opplevelse å nyte solnedgangen i vest. På vestsida av det lille dalføret ser en gården Solheim. Bak den, mel­lom Storåsen og Spirdalsåsen, ligger den gamle jordveien og vollen etter Milekås, et typisk navn fra jernverkstida ved Fossum. Bøndene i Dalsbyga leverte trekull til verket. Trekulla ble dratt på sleder vinterstid i store sponflettede kurver opp dalen ved Hogstad, over Tvitt­ingen, ned langs Tvitt­ingbekken, Svartenda­len, til Ulvs­vann og Fos­sum.

Raden av koller og åser som ligger mellom Dalsbygda og Norsjø, er hver for seg ypper­lige turmål. Fra disse åsene, slik som Storåsen og Spirdalsåsen, er det skjønn utsikt over Norsjø. Ikke minst ei det en stor opplevelse å nyte aftenstemningene inne på disse åsene i kanten av Norsjø. Herfra ser en vidt utover Solum i sør og Mælum i vest. I nordvest ser en Telemarks fjellheim. Her kan en sitte og fabu­lere om trafikken etter Telemarks vannveier gjennom tidene: Frakten av brynestein, tøm­merfløtingen helt tilbake i middelalder og persontrafikken etter vannet der en rodde nær sagt fra vertshus til vertshus. Det var tolv roskift. Seinere overtok dampdrevne båter. På 18S0-tallet plasket hjuldamperen Statsraad Stang seg fram med ei sky av svart røyk vel­tende ut av skorsteinen, og i vår tid heders­kronte Viktoria og alle lystbåtene. - Vinter - med isfiske og hesteveddeløp ...

Asen like øst for Vasdalsholmene byr på grei adkomst og fin utsikt frampå brattskren­ten mot vannet. 2-300 meter fra der veien begynner å gå utfor mot Vasdal, går det en god skogsvei/sti opp til åsen. "


Bilder

Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Amasonitt Kjempa bygdeborgvei Fareskilt - gruveåpninger Glaserdalen - stien kommer fra Lia Ruglaåsen Ulvsvann - Fossumkart Tømmerfløtere på Falkumelva Glasergruva nord Gruvesjakter i Magnetkollen Låvebru Nyhus Gammel esse Vik og havn på Ruglaåsen Smie ved Vasdalstjern Hulvei - elever Arbeidsmiljø i Bruberg Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Strømdal gård Tømmerenne Hyni pukkverk Goberg lense Geoparktur til Glasergruva Kullbæring Skien - et eldorado for kano Vakkert tre ved Falkumelva Hynieva Glimmer På vei til glaseren Meterrikstegn Gulset bru (nedl.) Åletjern i Gulsetmarka Smørhullet Platå for hestevandring - Bruberg gruve Hynibrua fra 1655 Fra brannstasjonen mot Galgebakken Bliva Nedgang i Glasergruva Gulset gård Bruberg gruve - snitt av østre del Kjempa bygdeborg Glaseren - farlige skjerp Klyve Gamlehjem Gruvearbeidernes håndredskaper Steingjerde til Langgangsplassen Malmen er magnetisk Dalsbygda Eggformede gruveganger Kanon på museet til Løvenskiold Stiger Paulsens bolig Bruket på Skotfoss Skotfosstien - informasjonsplakat Grøtsund ved Skotfoss Kullbunn i Svartendalen På Langgangsjordet Brurester - Falkumelva Farlige skjerp Kurvslede Kart over Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Rokkedalen Malmletere - rutengjengere Kart over eiendommen Elstrøm Gravhaug på Gulset Skiferbruddet ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Direktørvilla - Vaddrettet Prebkollen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Boliger i Røråsen Liabrakka Nyhus - Gulsetkaasa Ovnsplater og ovner Isskuring Steinbrudd for Skien sluse Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss skole Gravhauger - Gulset Røverkollen Veien til Smørhullet Granatkrystaller i kvarts Torgersen og Sollid Vrakstein ved Glasergruva Gulset skole på Strømdal Regler for laksefisket Skotfoss 1890 Bjørnestilla Syd for Skotfossen Prinsens bolig Løveid sluser Skotfossen eller Ovfoss Jettegryter Gruvesjakt - ikke lett å se! Hjellevannet Stryk i Falkumelva Gravhaug på Gulset Bygdeborg Vebjørns plass Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Naturlige veier Hulvei Siste huleboer Gneiss på vestsiden av Falkumelva Sluse i Falkumelva Vognmann Flohr - Skotfossveien Fossumgruvene - kart Sandgata på Skotfoss Langgangen gruve Hestevandring - "Gå djevelen" Elever i Glasergruva Vadested - sluse - bro Skirferbrudd ved Falkumelva Åletjern Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss Breigangen gruve - ruin Rugla sett fra Rugleåsen Gruvesjakter - Glaseren Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Myren tresliperi Kullslede Falkum - en geologisk grenselinje Kjempa falt Geiterams Milebunn i Skådalen Hyttebekken ned fra Bruberg Rugla Gjestgiveri Røvarkollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Gulset bedehus Glasergruva - en opplevelse Tvittingen TT-skilt i Rokkedalen Amfibolittganger Skotfoss stadion på Røråsen Løveid Toppkjoyte Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gulset kirke under bygging Spor av bever Kart over Bruberg Bjordamskollen bygdeborg Kalkstein i oppløsning Mangelfull sikring Graver på Maihaugen Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfoss - en liten flom Magnetjernstein Rusletur på Skotfoss Bygdeborgveien til Kjempa Spor av bronseladerrøyser Thors plass Kart - Kjempeåsen Brubergstollen Limitjern ved Kreppamyr De siste huleboere På Ulvsvannsjordet Stoll utminert ved fyrsetting Sjakt - Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Brattkant ved Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Løveid sett fra Ruglaåsen Kart - Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Gateløp på Skotfoss Skotfoss - en idyllisk plass Trykk og temperatur Vakkert elvelandskap Skotfosskleiva Parkering til Mikaelshulen Ole Høiland - hule Bliva nedover Myren i dag Breigangen gruve - profil Bruberg - snitt av vestre del Sjøen i Glasergruva Mikaelshula Kjempeåsen idag Rester etter fyrsetting i Glasergruva Jernmalm Elvelandskap Lokalhistorie Tømmerrenna på Fossum Kvartskrystaller Aquadukt Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bjørn skutt nær Skien Hestekrybba ved Skotfossveien Omdal skole, Dalsbygda Informasjon til Glaseren Bygdeborger - rester etter festning Åletjern Landsbygda og byen møtes på Gulset Pipa - Skotfoss bruk Vrakstein ved Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Gravhaug på Bjørntvedt Glaseren - hestevandring Veien til Skrehelle Veivalg og god skilting Dal i Dalsbygda Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gulis haug Tangen på Skotfoss Langs Falkumelvas bredd Kullslede Bliva badeplass Storelva sett fra Elstrøm Elstrøm - mølledrift Løveid fra Nordsjøsida Sjakt - Glasergruva Elstrøm camping Bredgangen gruve - sikret Magnetitt i gneiss Ebbes plass Inngang - Glasergruva Skådalen - kullmiler Skifer Hulvei på Elstrøm Stigeråsen på Gulset Trehjørningen - Ulvskollen Pinnehuset Ebbes plass Skjerp - se ned for å se opp! Innsegling til Rugla Skotåsen gruve Magnetisk jernmalm Gneis Falkumbrua 1983 Myren på Gulset Bergmanden Tallmannshuset ved Løveid Rasteplass på Ulvskollen Gamle jernverk Kjempa under angrep Meterrikstegn Geoparkåpning ved Glasergruva Skotfoss Informasjon om sprøyting Nordgaards vannledning Øvelse i Hyni pukkverk Skifer - Falkumelva Beverrenne Goberg lense Magnetittåre i Glasergruva Lakene i Ulvsvann Myren tresliperi - 1908 Kjempeåsen med bygdeborg Flytteblokk Modell av arbeid i gruve Jettegryter ved Kjempa Ruin av Sackerhus studeres Skiferbruddet ved Falkumelva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kanal og sluse i Falkumelva Avløpsrør - Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish