Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Magnetjernstein Direktørvilla - Vaddrettet Løveid fra Nordsjøsida Isskuring Bjørnestilla Vik og havn på Ruglaåsen Bygdeborg Jernmalm Rester etter fyrsetting i Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Jettegryter ved Kjempa Nordgaards vannledning Hulvei på Elstrøm Amfibolittganger Gruvearbeidernes håndredskaper Smie ved Vasdalstjern På vei til glaseren Glaseren - farlige skjerp Kjempa under angrep Landsbygda og byen møtes på Gulset Eggformede gruveganger Fareskilt - gruveåpninger Liabrakka Hjellevannet Hynibrua fra 1655 Trehjørningen - Ulvskollen Nyhus - Gulsetkaasa Vebjørns plass Elstrøm camping Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Klyve Gamlehjem Milebunn i Skådalen Rusletur på Skotfoss Gneis Skien vannverk - Ulvsvann Hynieva Myren tresliperi Kalkstein i oppløsning Kvartskrystaller Gruvagang i Glasergruva Gamle jernverk Fra brannstasjonen mot Galgebakken Beverrenne Dalsbygda Elever i Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Hyni pukkverk Toppkjoyte Skotfoss - en idyllisk plass Gravplass - Pollen ved Skotfoss Langs Falkumelvas bredd Skjerp - se ned for å se opp! Prebkollen Åletjern Skotfossen eller Ovfoss Kullbunn i Svartendalen Skiferbruddet ved Falkumelva Kurvslede TT-skilt i Rokkedalen Brurester - Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss 1890 Geoparkåpning ved Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Gravhaug på Bjørntvedt Vakkert tre ved Falkumelva Gulset skole på Strømdal Glasergruva nord Glaseren - hestevandring Sjakt - Glasergruva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Informasjon om sprøyting Bergmanden Breigangen gruve - ruin Revefelle ved Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Kullslede Mangelfull sikring Modell av arbeid i gruve Veien til Smørhullet Informasjon til Glaseren Bliva nedover Bygdeborgveien til Kjempa Bliva badeplass Åletjern i Gulsetmarka Kjempeåsen med bygdeborg Brubergstollen Gravhauger - Gulset Spor av bronseladerrøyser Breidgangen gruve med ruin Brubergsjakt sett fra traktorveien Røverkollen Smørhullet Myren på Gulset Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gruvesjakt - ikke lett å se! Tømmerenne De siste huleboere Skien - et eldorado for kano Omdal skole, Dalsbygda Skådalen - kullmiler Gulset kirke under bygging Steinbrudd for Skien sluse Mikaelshula Løveid sluser Kart - Kjempeåsen Kart over Glasergruva Goberg lense Geoparktur til Glasergruva Hulvei Vakkert elvelandskap Torgersen og Sollid Vognmann Flohr - Skotfossveien Steingjerde til Langgangsplassen Magnetittåre i Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Røvarkollen Hestevandring - "Gå djevelen" Gammel esse Innsegling til Rugla Syd for Skotfossen Kulturlandskap - Vestre Gulset Rugla sett fra Rugleåsen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skifer Kjempa bygdeborgvei Meterrikstegn Glimmer Stryk i Falkumelva Gulset bru (nedl.) Lakene i Ulvsvann Limitjern ved Kreppamyr Myren i dag Skotfoss skole Ruinen ved Breidgangen Gulset bedehus Kullslede Lokalhistorie På Ulvsvannsjordet Ruin av Sackerhus studeres Gruvesjakt - Bruberg gruve Bjordamskollen bygdeborg Sjøen i Glasergruva Inngang - Glasergruva Gravhaug på Gulset Bruberg - snitt av vestre del Falkum - en geologisk grenselinje Gruvesjakter - Glaseren Tømmerrenna på Fossum Skotfoss Løveid Kjempeåsen idag På Langgangsjordet Pipa - Skotfoss bruk Grøtsund ved Skotfoss Elvelandskap Siste huleboer Vrakstein ved Glasergruva Kjempa bygdeborg Geiterams Dal i Dalsbygda Rokkedalen Tømmerfløtere på Falkumelva Gravhaug på Gulset Skotfosskleiva Kjempa falt Regler for laksefisket Jettegryter Ovnsplater og ovner Kanal og sluse i Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Aquadukt Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Veien til Skrehelle Rugla Gjestgiveri Boliger i Røråsen Veivalg og god skilting Magnetisk jernmalm Fossumgruvene - kart Bliva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Åletjern Bredgangen gruve - sikret Russerhula Skotfoss Avløpsrør - Falkumelva Kart - Glasergruva Gulset gård Vadested - sluse - bro Skirferbrudd ved Falkumelva Skotåsen gruve Ruglaåsen Trykk og temperatur Strømdal gård Ole Høiland - hule Skotfoss stadion på Røråsen Stiger Paulsens bolig Skifer - Falkumelva Thors plass Rasteplass på Ulvskollen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Prinsens bolig Goberg lense Breigangen gruve - profil Sluse i Falkumelva Amasonitt Spor av bever Pinnehuset Ebbes plass Hyttebekken ved Bruberg Kullbæring Elstrøm - mølledrift Stigeråsen på Gulset Låvebru Nyhus Bjørn skutt nær Skien Graver på Maihaugen Skotfosstien - informasjonsplakat Konglekrig på bygdeborg Magnetittåre i Glasergruva Kart over Bruberg Skotfoss - en liten flom Kart over eiendommen Elstrøm Arbeidsmiljø i Bruberg Bruket på Skotfoss Storelva sett fra Elstrøm Nedgang i Glasergruva Ebbes plass Falkumbrua 1983 Vrakstein ved Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Meterrikstegn Gruvesjakter i Magnetkollen Ulvsvann - Fossumkart Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Stoll utminert ved fyrsetting Naturlige veier Malmen er magnetisk Magnetitt i gneiss Tallmannshuset ved Løveid Tvittingen Langgangen gruve Flytteblokk Sandgata på Skotfoss Myren tresliperi - 1908 Hyttebekken ned fra Bruberg Glaserdalen - stien kommer fra Lia Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hulvei - elever Gateløp på Skotfoss Malmletere - rutengjengere Hestekrybba ved Skotfossveien Brattkant ved Falkumelva Tangen på Skotfoss Farlige skjerp Gulis haug Platå for hestevandring - Bruberg gruve

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish