Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Bliva badeplass Ebbes plass Skotåsen gruve Magnetjernstein Myren på Gulset Beverrenne Hyttebekken ned fra Bruberg Skifer - Falkumelva Toppkjoyte Hestekrybba ved Skotfossveien Sluse i Falkumelva Boliger i Røråsen Gulset skole på Strømdal Hynibrua fra 1655 Langgangen gruve Ole Høiland - hule Direktørvilla - Vaddrettet Avløpsrør - Falkumelva Hulvei på Elstrøm Hjellevannet Røvarkollen Konglekrig på bygdeborg Sjakt - Glasergruva Granatkrystaller i kvarts På vei til glaseren Inngang - Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Øvelse i Hyni pukkverk Skien - et eldorado for kano Vrakstein ved Glasergruva Fossumgruvene - kart Trehjørningen - Ulvskollen Meterrikstegn Falkum - en geologisk grenselinje Brurester - Falkumelva Gulset kirke under bygging Åletjern Arbeidsmiljø i Bruberg Vognmann Flohr - Skotfossveien De siste huleboere Meterrikstegn Stiger Paulsens bolig Flytteblokk Skotfosstien - informasjonsplakat Elstrøm - mølledrift Hulvei Siste huleboer Jernmalm Liabrakka Falkumbrua 1983 Trykk og temperatur Russerhula Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss - en liten flom Bygdeborgveien til Kjempa Vrakstein ved Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Smie ved Vasdalstjern Kullbæring Kart over Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Hyni pukkverk Steingjerde til Langgangsplassen Skotfoss 1890 Nordgaards vannledning Syd for Skotfossen Løveid sluser Bruket på Skotfoss Tallmannshuset ved Løveid Løveid sett fra Ruglaåsen Glimmer Bredgangen gruve - sikret Gravhaug på Gulset På Langgangsjordet Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Brattkant ved Falkumelva Naturlige veier Bruberg - snitt av vestre del TT-skilt i Rokkedalen Milebunn i Skådalen Skotfoss Gruvesjakt - ikke lett å se! Prebkollen Kjempa bygdeborg Gravhaug på Gulset Tømmerenne Dal i Dalsbygda Sjøen i Glasergruva Goberg lense Løveid fra Nordsjøsida Bergmanden Storelva sett fra Elstrøm Vik og havn på Ruglaåsen Rokkedalen Bliva nedover Skiferbruddet ved Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Veien til Skrehelle Limitjern ved Kreppamyr Åletjern Elvelandskap Strømdal gård Vebjørns plass Bjordamskollen bygdeborg Nedgang i Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Klyve Gamlehjem Lakene i Ulvsvann Kjempeåsen idag Myren tresliperi - 1908 Glaseren - hestevandring Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfossen eller Ovfoss Kart over Bruberg Kart - Glasergruva Amfibolittganger Kart over eiendommen Elstrøm Gruvagang i Glasergruva Kalkstein i oppløsning Brubergsjakt sett fra traktorveien Rugla sett fra Rugleåsen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kvartskrystaller Goberg lense Skådalen - kullmiler Gammel esse Torgersen og Sollid Rasteplass på Ulvskollen Jettegryter Malmen er magnetisk Hynieva Låvebru Nyhus Fra brannstasjonen mot Galgebakken Breigangen gruve - profil Innsegling til Rugla Gamle jernverk Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kjempa under angrep Ebbes plass Breigangen gruve - ruin Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gneis Tangen på Skotfoss Bliva Glasergruva - en opplevelse Elstrøm camping Skjerp - se ned for å se opp! Revefelle ved Falkumelva Myren i dag Stryk i Falkumelva Stigeråsen på Gulset Thors plass Ruin av Sackerhus studeres Graver på Maihaugen Ruglaåsen Regler for laksefisket Gulis haug Gruvearbeidernes håndredskaper Elever i Glasergruva Isskuring Skotfoss - en idyllisk plass Vadested - sluse - bro Kart over Fringsfossen og Skotfossene Mikaelshula Vakkert tre ved Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Nyhus - Gulsetkaasa Grøtsund ved Skotfoss Røverkollen Utsyn fra Vestre Skredhelle Hestevandring - "Gå djevelen" Glasergruva nord Veivalg og god skilting Aquadukt Pipa - Skotfoss bruk Smørhullet Skotfosskleiva Veien til Smørhullet Malmletere - rutengjengere På Ulvsvannsjordet Vakkert elvelandskap Dalsbygda Bruberg gruve - snitt av østre del Skifer Kjempeåsen med bygdeborg Myren tresliperi Stoll utminert ved fyrsetting Jettegryter ved Kjempa Gulset bru (nedl.) Landsbygda og byen møtes på Gulset Gravhaug på Bjørntvedt Rester etter fyrsetting i Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Løveid Mangelfull sikring Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Rugla Gjestgiveri Kullslede Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kjempa bygdeborgvei Bygdeborger - rester etter festning Platå for hestevandring - Bruberg gruve Magnetittåre i Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Brubergstollen Tvittingen Farlige skjerp Breidgangen gruve med ruin Magnetitt i gneiss Kanon på museet til Løvenskiold Skotfoss stadion på Røråsen Hulvei - elever Gneiss på vestsiden av Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Eggformede gruveganger Informasjon om sprøyting Skiferbruddet ved Falkumelva Åletjern i Gulsetmarka Geiterams Bjørnestilla Kjempa falt Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skotfoss Omdal skole, Dalsbygda Sjakt - Glasergruva Gateløp på Skotfoss Pinnehuset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skien vannverk - Ulvsvann Sandgata på Skotfoss Geoparkåpning ved Glasergruva Prinsens bolig Gulset gård Steinbrudd for Skien sluse Gruvesjakter - Glaseren Gruvesjakt - Bruberg gruve Gravhauger - Gulset Spor av bever Fareskilt - gruveåpninger Geoparktur til Glasergruva Skotfoss skole Kanal og sluse i Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Informasjon til Glaseren Kullslede Magnetisk jernmalm Kurvslede Amasonitt Rusletur på Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ovnsplater og ovner Ulvsvann - Fossumkart Bygdeborg Tømmerfløtere på Falkumelva Gulset bedehus Glaseren - farlige skjerp Kart - Kjempeåsen Modell av arbeid i gruve

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish