Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Meterrikstegn Smørhullet Kanon på museet til Løvenskiold Tangen på Skotfoss Hestevandring - "Gå djevelen" Breidgangen gruve med ruin Gravhaug på Gulset Rokkedalen Nyhus - Gulsetkaasa Gruvesjakter i Magnetkollen Spor av bever Goberg lense Toppkjoyte Steingjerde til Langgangsplassen Kjempeåsen idag Veien til Smørhullet Løveid fra Nordsjøsida Milebunn i Skådalen Skjerp - se ned for å se opp! Rusletur på Skotfoss Stryk i Falkumelva Pinnehuset Geoparktur til Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Arbeidsmiljø i Bruberg Hulvei på Elstrøm Bergmanden Rester etter fyrsetting i Glasergruva Røvarkollen Stigeråsen på Gulset Mangelfull sikring Fareskilt - gruveåpninger Vadested - sluse - bro Ebbes plass Sandgata på Skotfoss Hyttebekken ved Bruberg Bruberg - snitt av vestre del Tømmerfløtere på Falkumelva Myren tresliperi Hynibrua fra 1655 Myren tresliperi - 1908 Mikaelshula Malmen er magnetisk Torgersen og Sollid Boliger i Røråsen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Stiger Paulsens bolig Sjakt - Glasergruva Informasjon om sprøyting Gravhauger - Gulset Gamle jernverk På Ulvsvannsjordet Bjørnestilla Vrakstein ved Glasergruva Lokalhistorie Gulset skole på Strømdal Skifer - Falkumelva Myren på Gulset Rugla sett fra Rugleåsen Løveid sett fra Ruglaåsen Elstrøm camping Skotåsen gruve Siste huleboer Hyttebekken ned fra Bruberg Platå for hestevandring - Bruberg gruve Magnetisk jernmalm Gravhaug på Gulset Veien til Skrehelle Løveid sluser Kjempa bygdeborgvei Bygdeborger - rester etter festning Pipa - Skotfoss bruk Falkumbrua 1983 Breigangen gruve - profil Gammel esse Skien - et eldorado for kano Langgangen gruve Brubergsjakt sett fra traktorveien Tallmannshuset ved Løveid Flytteblokk Elstrøm - mølledrift Dal i Dalsbygda Sluse i Falkumelva Klyve Gamlehjem Gateløp på Skotfoss Skotfoss - en liten flom Trykk og temperatur Kullbæring Kart - Glasergruva Amasonitt Rugla Gjestgiveri TT-skilt i Rokkedalen Løveid Malmletere - rutengjengere Skiferbruddet ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Kart over Fringsfossen og Skotfossene Hjellevannet Avløpsrør - Falkumelva Syd for Skotfossen Kurvslede Brattkant ved Falkumelva Glaseren - hestevandring Beverrenne Skotfoss 1890 Jettegryter ved Kjempa Smie ved Vasdalstjern Fra brannstasjonen mot Galgebakken Lakene i Ulvsvann Glasergruva nord Regler for laksefisket Kvartskrystaller Ruglaåsen Gruvesjakt - Bruberg gruve Bliva nedover Hyni pukkverk Hulvei - elever Bjørn skutt nær Skien Bjordamskollen bygdeborg Gruvearbeidernes håndredskaper Hynieva Gulset gård Ole Høiland - hule Gneis Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Glasergruva - en opplevelse Sjakt - Glasergruva Innsegling til Rugla Skotfosstien - informasjonsplakat Farlige skjerp Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bliva badeplass Amfibolittganger Nedgang i Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Steinbrudd for Skien sluse Skotfossen eller Ovfoss Russerhula Skiferbruddet ved Falkumelva Åletjern De siste huleboere Elvelandskap Breigangen gruve - ruin Glaserdalen - stien kommer fra Lia Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss skole Gravhaug på Bjørntvedt Fossumgruvene - kart Glimmer Storelva sett fra Elstrøm Kulturlandskap - Vestre Gulset Åletjern i Gulsetmarka Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kjempa bygdeborg Kjempa under angrep Jernmalm Kjempeåsen med bygdeborg Naturlige veier Ruin av Sackerhus studeres Gulset bedehus Bredgangen gruve - sikret Kart over Bruberg Kart over eiendommen Elstrøm Nordgaards vannledning Konglekrig på bygdeborg Tvittingen Goberg lense Isskuring Utsyn fra Vestre Skredhelle Gruvagang i Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Bliva Inngang - Glasergruva Låvebru Nyhus Magnetitt i gneiss Bruberg gruve - snitt av østre del På vei til glaseren Vik og havn på Ruglaåsen Kullslede Gneiss på vestsiden av Falkumelva Ovnsplater og ovner Direktørvilla - Vaddrettet Kullslede Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skirferbrudd ved Falkumelva Brubergstollen Limitjern ved Kreppamyr Liabrakka Gruvesjakter - Glaseren Jettegryter Skotfoss Åletjern Thors plass Vebjørns plass Spor av bronseladerrøyser Hulvei Bru, mølle og sluse i Falkumelva Strømdal gård Vrakstein ved Glasergruva På Langgangsjordet Vognmann Flohr - Skotfossveien Skifer Vakkert tre ved Falkumelva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Veivalg og god skilting Kullbunn i Svartendalen Parkering til Mikaelshulen Dalsbygda Prebkollen Myren i dag Skien vannverk - Ulvsvann Bygdeborg Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skotfoss stadion på Røråsen Gruvesjakt - ikke lett å se! Ebbes plass Skotfoss Kanal og sluse i Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Kart over Glasergruva Eggformede gruveganger Sjøen i Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Omdal skole, Dalsbygda Ruinen ved Breidgangen Kjempa falt Tømmerenne Magnetjernstein Skotfosskleiva Geiterams Kart - Kjempeåsen Magnetittåre i Glasergruva Røverkollen Brurester - Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Meterrikstegn Prinsens bolig Gulis haug Elever i Glasergruva Bruket på Skotfoss Hestekrybba ved Skotfossveien Kalkstein i oppløsning Skådalen - kullmiler Rasteplass på Ulvskollen Gulset kirke under bygging Gulset bru (nedl.) Aquadukt Glaseren - farlige skjerp Modell av arbeid i gruve Graver på Maihaugen Landsbygda og byen møtes på Gulset Grøtsund ved Skotfoss Granatkrystaller i kvarts Stoll utminert ved fyrsetting Bygdeborgveien til Kjempa Falkum - en geologisk grenselinje Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Informasjon til Glaseren Geoparkåpning ved Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish