Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Stiger Paulsens bolig Sluse i Falkumelva Gneis Dal i Dalsbygda Hulvei - elever Kart - Kjempeåsen Ebbes plass Torgersen og Sollid Kjempa bygdeborg Breigangen gruve - ruin Kalkstein i oppløsning Rokkedalen Kjempeåsen med bygdeborg Mangelfull sikring Kart over eiendommen Elstrøm Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kart over Bruberg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Bergmanden Vadested - sluse - bro Utsyn fra Vestre Skredhelle Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skotfoss - en idyllisk plass Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Bjørn skutt nær Skien Steingjerde til Langgangsplassen Dalsbygda Kullslede Storelva sett fra Elstrøm Glimmer Myren tresliperi - 1908 Gateløp på Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Skifer Steinbrudd for Skien sluse Ebbes plass Hulvei på Elstrøm Smørhullet Myren i dag Vakkert elvelandskap Gulset kirke under bygging Gulset skole på Strømdal Glasergruva nord Skådalen - kullmiler Sjøen i Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Naturlige veier Bliva nedover Kart over Fringsfossen og Skotfossene Granatkrystaller i kvarts Hyttebekken ved Bruberg Kurvslede Skotfoss stadion på Røråsen Landsbygda og byen møtes på Gulset Glasergruva - en opplevelse Skifer - Falkumelva Spor av bever Gulset gård Malmen er magnetisk Veien til Smørhullet Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Brubergstollen Gruvesjakt - Bruberg gruve Elever i Glasergruva Magnetisk jernmalm Aquadukt Smie ved Vasdalstjern Tvittingen Rusletur på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Løveid sluser Geoparkåpning ved Glasergruva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Langs Falkumelvas bredd Falkum - en geologisk grenselinje Kanon på museet til Løvenskiold Rester etter fyrsetting i Glasergruva Russerhula Regler for laksefisket Parkering til Mikaelshulen Elvelandskap Åletjern Tallmannshuset ved Løveid Strømdal gård Vrakstein ved Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Fossumgruvene - kart Hestekrybba ved Skotfossveien Rugla Gjestgiveri Hyttebekken ned fra Bruberg Myren tresliperi Flytteblokk Lokalhistorie Røvarkollen Kullbæring Elstrøm - mølledrift Glaserdalen - stien kommer fra Lia Hjellevannet Ulvsvann - Fossumkart Løveid Jernmalm Grøtsund ved Skotfoss Breigangen gruve - profil Informasjon om sprøyting Skotåsen gruve Sjakt - Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Fareskilt - gruveåpninger Stigeråsen på Gulset Brattkant ved Falkumelva Revefelle ved Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Åletjern Ovnsplater og ovner Ole Høiland - hule Thors plass Rasteplass på Ulvskollen Omdal skole, Dalsbygda Jettegryter Lakene i Ulvsvann Nedgang i Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Brurester - Falkumelva Geiterams Øvelse i Hyni pukkverk Gamle jernverk Isskuring Graver på Maihaugen På Ulvsvannsjordet Innsegling til Rugla Bruberg - snitt av vestre del Kjempa falt Gruvagang i Glasergruva Hulvei Inngang - Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Gulset bru (nedl.) Malmletere - rutengjengere Boliger i Røråsen TT-skilt i Rokkedalen Bruket på Skotfoss Gravhaug på Gulset Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bjørnestilla Gulis haug Amasonitt Skotfosskleiva Magnetjernstein Gulset bedehus Magnetitt i gneiss Pipa - Skotfoss bruk Skotfoss Modell av arbeid i gruve Veivalg og god skilting Kvartskrystaller Skotfossen eller Ovfoss Meterrikstegn Langgangen gruve Siste huleboer Farlige skjerp Skjerp - se ned for å se opp! På Langgangsjordet Skien - et eldorado for kano Hynibrua fra 1655 Pinnehuset Goberg lense Geoparktur til Glasergruva Kart over Glasergruva Nyhus - Gulsetkaasa Nordgaards vannledning Veien til Skrehelle På vei til glaseren Trykk og temperatur Spor av bronseladerrøyser Informasjon til Glaseren Skirferbrudd ved Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skotfoss skole Beverrenne Bygdeborg Ruin av Sackerhus studeres Prebkollen Magnetittåre i Glasergruva Sandgata på Skotfoss Skotfoss - en liten flom Vik og havn på Ruglaåsen Gruvesjakter - Glaseren Arbeidsmiljø i Bruberg Tangen på Skotfoss Bliva Ruglaåsen Rugla sett fra Rugleåsen Hyni pukkverk Falkumbrua 1983 Prinsens bolig Kullslede Kjempeåsen idag Skotfoss 1890 Bruberg gruve - snitt av østre del Jettegryter ved Kjempa Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss Bygdeborgveien til Kjempa Hestevandring - "Gå djevelen" Toppkjoyte Brubergsjakt sett fra traktorveien Tømmerrenna på Fossum Kullbunn i Svartendalen Breidgangen gruve med ruin Milebunn i Skådalen Kanal og sluse i Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Stoll utminert ved fyrsetting Elstrøm camping Skotfosstien - informasjonsplakat Vakkert tre ved Falkumelva Vognmann Flohr - Skotfossveien Skiferbruddet ved Falkumelva Røverkollen Sjakt - Glasergruva Bliva badeplass Syd for Skotfossen Klyve Gamlehjem Magnetittåre i Glasergruva Ruinen ved Breidgangen Bjordamskollen bygdeborg Avløpsrør - Falkumelva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Gruvesjakt - ikke lett å se! Eggformede gruveganger Gravhaug på Bjørntvedt Gammel esse Kjempa under angrep Amfibolittganger Glaseren - farlige skjerp Goberg lense Liabrakka Gravhaug på Gulset Åletjern i Gulsetmarka Mikaelshula Meterrikstegn Rester etter fyrsetting i Glasergruva Vebjørns plass Myren på Gulset Gravhauger - Gulset Kart - Glasergruva Låvebru Nyhus Tømmerenne Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kjempa bygdeborgvei Trehjørningen - Ulvskollen Hynieva Stryk i Falkumelva Glaseren - hestevandring Limitjern ved Kreppamyr De siste huleboere

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish