Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Bygdeborger - rester etter festning Løveid sett fra Ruglaåsen Nyhus - Gulsetkaasa Skotåsen gruve Gravhauger - Gulset Kanon på museet til Løvenskiold Stigeråsen på Gulset Myren på Gulset Spor av bever Åletjern Skotfoss Limitjern ved Kreppamyr Hynibrua fra 1655 Bruberg - snitt av vestre del Rokkedalen Låvebru Nyhus Elstrøm - mølledrift Brattkant ved Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Meterrikstegn Myren i dag Ovnsplater og ovner Arbeidsmiljø i Bruberg Rugla Gjestgiveri Skiferbruddet ved Falkumelva Vadested - sluse - bro Stryk i Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kart over Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Sjøen i Glasergruva Gravhaug på Gulset TT-skilt i Rokkedalen Grøtsund ved Skotfoss Vebjørns plass Flytteblokk Skotfosskleiva Stiger Paulsens bolig Skotfoss stadion på Røråsen Løveid fra Nordsjøsida Pinnehuset Gruvagang i Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Kullbunn i Svartendalen Nordgaards vannledning Utsyn fra Vestre Skredhelle Myren tresliperi - 1908 Kart - Kjempeåsen Tømmerrenna på Fossum Mangelfull sikring Bliva Fossumgruvene - kart Skådalen - kullmiler Kanal og sluse i Falkumelva Tømmerenne Myren tresliperi Skotfoss Skifer - Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Kjempeåsen med bygdeborg Smie ved Vasdalstjern Gruvesjakter - Glaseren Kurvslede Ebbes plass Skifer Løveid Strømdal gård Magnetitt i gneiss Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfossen eller Ovfoss Magnetittåre i Glasergruva Liabrakka Gruvesjakt - Bruberg gruve Kjempa bygdeborgvei Brurester - Falkumelva Gulis haug Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Farlige skjerp Ruglaåsen Gulset gård Amasonitt Revefelle ved Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Skiferbruddet ved Falkumelva Klyve Gamlehjem Skotfoss - en liten flom Beverrenne Elvelandskap Gulset kirke under bygging Boliger i Røråsen Gravhaug på Bjørntvedt Bliva badeplass Glasergruva nord Gulset skole på Strømdal Øvelse i Hyni pukkverk Prinsens bolig Kjempa under angrep Lakene i Ulvsvann Bygdeborg Tallmannshuset ved Løveid Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kjempa bygdeborg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Informasjon til Glaseren Rusletur på Skotfoss Elever i Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Breigangen gruve - ruin Gamle jernverk Steinbrudd for Skien sluse Geoparktur til Glasergruva Prebkollen Smørhullet Spor av bronseladerrøyser Ebbes plass Nedgang i Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Hyttebekken ned fra Bruberg Kart over Bruberg Hestekrybba ved Skotfossveien De siste huleboere Milebunn i Skådalen Vognmann Flohr - Skotfossveien Kullslede Bjordamskollen bygdeborg Sluse i Falkumelva Vakkert tre ved Falkumelva Brubergstollen Magnetjernstein Tangen på Skotfoss Gulset bru (nedl.) Skien - et eldorado for kano Jettegryter Ruin av Sackerhus studeres Goberg lense Brubergsjakt sett fra traktorveien Geoparkåpning ved Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Direktørvilla - Vaddrettet Vakkert elvelandskap Kalkstein i oppløsning Ulvsvann - Fossumkart Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Kulturlandskap - Vestre Gulset Gravplass - Pollen ved Skotfoss Glasergruva - en opplevelse Vrakstein ved Glasergruva Veien til Smørhullet Graver på Maihaugen Breidgangen gruve med ruin Goberg lense Malmletere - rutengjengere Omdal skole, Dalsbygda Meterrikstegn Regler for laksefisket Røvarkollen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Magnetisk jernmalm Gravhaug på Gulset Malmen er magnetisk Aquadukt Sandgata på Skotfoss Innsegling til Rugla Veien til Skrehelle Avløpsrør - Falkumelva Lokalhistorie Gateløp på Skotfoss Eggformede gruveganger Kjempeåsen idag Bygdeborgveien til Kjempa Gulset bedehus Glimmer Bergmanden Skirferbrudd ved Falkumelva Toppkjoyte Inngang - Glasergruva Thors plass Sjakt - Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Dalsbygda Falkum - en geologisk grenselinje Jernmalm Torgersen og Sollid Hyttebekken ved Bruberg Skotfoss 1890 Konglekrig på bygdeborg Bliva nedover Løveid sluser Veivalg og god skilting Russerhula Skotfosstien - informasjonsplakat Kullbæring Røverkollen Bredgangen gruve - sikret Skotfoss skole Langgangen gruve Platå for hestevandring - Bruberg gruve Sjakt - Glasergruva Elstrøm camping Glaseren - farlige skjerp Skien vannverk - Ulvsvann Steingjerde til Langgangsplassen Hulvei Jettegryter ved Kjempa Trykk og temperatur Glaseren - hestevandring Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bjørnestilla Kvartskrystaller Pipa - Skotfoss bruk Ole Høiland - hule Åletjern i Gulsetmarka Bru, mølle og sluse i Falkumelva Gneis Ruinen ved Breidgangen Tvittingen Siste huleboer Gneiss på vestsiden av Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Granatkrystaller i kvarts Rugla sett fra Rugleåsen Naturlige veier Geiterams Falkumbrua 1983 Bjørn skutt nær Skien Åletjern På vei til glaseren Amfibolittganger Storelva sett fra Elstrøm Kart - Glasergruva Hulvei - elever På Langgangsjordet Hulvei på Elstrøm Mikaelshula Hynieva På Ulvsvannsjordet Fareskilt - gruveåpninger Skjerp - se ned for å se opp! Kjempa falt Rasteplass på Ulvskollen Stoll utminert ved fyrsetting Kullslede Gruvesjakt - ikke lett å se! Syd for Skotfossen Hyni pukkverk Informasjon om sprøyting Breigangen gruve - profil Bruket på Skotfoss Dal i Dalsbygda Hjellevannet Hestevandring - "Gå djevelen" Modell av arbeid i gruve Isskuring

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish