Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Brubergstollen Jettegryter ved Kjempa Boliger i Røråsen Gruvesjakter i Magnetkollen Gammel esse Klyve Gamlehjem Amasonitt Ulvsvann - Fossumkart Landsbygda og byen møtes på Gulset Sjakt - Glasergruva Gravhaug på Gulset Gulset gård Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kjempa falt Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kjempa under angrep Ruinen ved Breidgangen Strømdal gård På Ulvsvannsjordet Gulset kirke under bygging Løveid sluser Spor av bever Gateløp på Skotfoss Vebjørns plass Thors plass Hjellevannet Åletjern Vik og havn på Ruglaåsen Informasjon til Glaseren Ovnsplater og ovner Vrakstein ved Glasergruva Malmletere - rutengjengere Gneiss på vestsiden av Falkumelva Bygdeborg TT-skilt i Rokkedalen Steingjerde til Langgangsplassen Vognmann Flohr - Skotfossveien Tangen på Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Graver på Maihaugen Magnetittåre i Glasergruva Rugla Gjestgiveri Falkumbrua 1983 Grøtsund ved Skotfoss Geiterams Fareskilt - gruveåpninger Hynibrua fra 1655 Magnetitt i gneiss Siste huleboer Syd for Skotfossen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Ebbes plass Låvebru Nyhus Breidgangen gruve med ruin Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Hulvei - elever Skotfossen eller Ovfoss Nyhus - Gulsetkaasa Granatkrystaller i kvarts Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Bruberg gruve - snitt av østre del Elever i Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Limitjern ved Kreppamyr Tvittingen Platå for hestevandring - Bruberg gruve Liabrakka Glaserdalen - stien kommer fra Lia Hynieva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Glaseren - farlige skjerp Glimmer Vakkert tre ved Falkumelva Myren på Gulset Lakene i Ulvsvann Kart - Kjempeåsen Nedgang i Glasergruva Åletjern Bruket på Skotfoss Rusletur på Skotfoss Geoparktur til Glasergruva Russerhula Langs Falkumelvas bredd Storelva sett fra Elstrøm Sjakt - Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Tømmerrenna på Fossum Bliva nedover Ruin av Sackerhus studeres Smørhullet Elstrøm camping Skiferbruddet ved Falkumelva Bliva badeplass Jettegryter Bygdeborger - rester etter festning Kulturlandskap - Vestre Gulset Bjordamskollen bygdeborg Bjørnestilla Kart - Glasergruva Mikaelshula Glasergruva nord Nordgaards vannledning Aquadukt Åletjern i Gulsetmarka Milebunn i Skådalen Gulset bedehus Mangelfull sikring Kart over Glasergruva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gulis haug Steinbrudd for Skien sluse Skien vannverk - Ulvsvann Elvelandskap Kart over Bruberg Gravhaug på Gulset Amfibolittganger Brurester - Falkumelva Bergmanden Skotfoss Malmen er magnetisk Brattkant ved Falkumelva Sandgata på Skotfoss Gneis Kjempeåsen idag Trykk og temperatur Revefelle ved Falkumelva Skirferbrudd ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Spor av bronseladerrøyser Gruvearbeidernes håndredskaper Kjempa bygdeborg Trehjørningen - Ulvskollen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bruberg - snitt av vestre del Hulvei Stoll utminert ved fyrsetting Meterrikstegn Skotåsen gruve Gulset bru (nedl.) Vadested - sluse - bro Toppkjoyte Kullbæring Tømmerfløtere på Falkumelva Inngang - Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Modell av arbeid i gruve Rokkedalen Veien til Smørhullet Skifer - Falkumelva Glaseren - hestevandring Løveid sett fra Ruglaåsen Breigangen gruve - ruin Gruvesjakt - ikke lett å se! Beverrenne Naturlige veier Skotfoss stadion på Røråsen Skotfosstien - informasjonsplakat Skien - et eldorado for kano Gruvagang i Glasergruva Langgangen gruve Vrakstein ved Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Isskuring Falkum - en geologisk grenselinje Brubergsjakt sett fra traktorveien Gravhaug på Bjørntvedt Kjempa bygdeborgvei Ebbes plass Smie ved Vasdalstjern Meterrikstegn Bru, mølle og sluse i Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Myren tresliperi - 1908 Løveid Skotfoss - en liten flom Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Elstrøm - mølledrift Kvartskrystaller Bliva Magnetittåre i Glasergruva Kurvslede Direktørvilla - Vaddrettet Kullslede Skotfoss - en idyllisk plass Arbeidsmiljø i Bruberg Flytteblokk Stryk i Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Kanal og sluse i Falkumelva Innsegling til Rugla Hulvei på Elstrøm Myren i dag Vakkert elvelandskap Bredgangen gruve - sikret Hyttebekken ved Bruberg Gamle jernverk Torgersen og Sollid Skotfoss 1890 Stiger Paulsens bolig Omdal skole, Dalsbygda Magnetisk jernmalm Parkering til Mikaelshulen Geoparkåpning ved Glasergruva Hyni pukkverk Informasjon om sprøyting Tømmerenne Gruvesjakter - Glaseren Røverkollen Rasteplass på Ulvskollen Goberg lense Regler for laksefisket Prinsens bolig Veivalg og god skilting Kullslede Gravhauger - Gulset Øvelse i Hyni pukkverk Konglekrig på bygdeborg Ole Høiland - hule Røvarkollen De siste huleboere Kart over eiendommen Elstrøm Sjøen i Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Stigeråsen på Gulset På vei til glaseren Ruglaåsen Pinnehuset Skotfoss Kjempeåsen med bygdeborg Skjerp - se ned for å se opp! Magnetjernstein Myren tresliperi Veien til Skrehelle Skotfoss skole Avløpsrør - Falkumelva Hyttebekken ned fra Bruberg Utsyn fra Vestre Skredhelle Dal i Dalsbygda Breigangen gruve - profil Fossumgruvene - kart Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gulset skole på Strømdal Goberg lense Skådalen - kullmiler Eggformede gruveganger Kalkstein i oppløsning Kullbunn i Svartendalen Skifer Jernmalm Bjørn skutt nær Skien Hestevandring - "Gå djevelen" Skotfosskleiva Prebkollen Sluse i Falkumelva På Langgangsjordet Farlige skjerp Glasergruva - en opplevelse Lokalhistorie Bygdeborgveien til Kjempa

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish