Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Skotfosskleiva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Mikaelshula Skotfoss - en liten flom Direktørvilla - Vaddrettet Brurester - Falkumelva Åletjern Veivalg og god skilting Åletjern Strømdal gård Myren tresliperi På Ulvsvannsjordet Gulset bedehus Løveid sett fra Ruglaåsen Falkumbrua 1983 Goberg lense Gulis haug Informasjon om sprøyting Jettegryter Rester etter fyrsetting i Glasergruva Pinnehuset Langs Falkumelvas bredd Siste huleboer Gamle jernverk Bjordamskollen bygdeborg Tømmerrenna på Fossum Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Veien til Smørhullet Ebbes plass Mangelfull sikring Gruvearbeidernes håndredskaper Elstrøm camping Hulvei Dalsbygda Beverrenne Skotfoss - en idyllisk plass Kart over Bruberg Hulvei - elever Amasonitt Innsegling til Rugla Vakkert tre ved Falkumelva Liabrakka Hjellevannet Ulvsvann - Fossumkart Sjøen i Glasergruva Hynieva Limitjern ved Kreppamyr Låvebru Nyhus Rugla sett fra Rugleåsen Lokalhistorie Gneis Kulturlandskap - Vestre Gulset Breigangen gruve - ruin Informasjon til Glaseren Løveid sluser Bygdeborgveien til Kjempa Hulvei på Elstrøm Magnetittåre i Glasergruva Rusletur på Skotfoss Skådalen - kullmiler Kart - Kjempeåsen Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempa under angrep Farlige skjerp Veien til Skrehelle Gulset skole på Strømdal Kalkstein i oppløsning Sluse i Falkumelva Rokkedalen Bygdeborger - rester etter festning Arbeidsmiljø i Bruberg Skjerp - se ned for å se opp! Skien vannverk - Ulvsvann Skotfoss stadion på Røråsen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil På Langgangsjordet Skifer Granatkrystaller i kvarts Smie ved Vasdalstjern Regler for laksefisket Magnetjernstein Vakkert elvelandskap Kart over Glasergruva Dal i Dalsbygda Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gravplass - Pollen ved Skotfoss De siste huleboere Gravhaug på Gulset Glaserdalen - stien kommer fra Lia Toppkjoyte Ruin av Sackerhus studeres Brubergsjakt sett fra traktorveien Thors plass Smørhullet Bergmanden Aquadukt Kart over eiendommen Elstrøm Modell av arbeid i gruve Sjakt - Glasergruva Hynibrua fra 1655 Eggformede gruveganger Bruberg - snitt av vestre del Skotfoss skole Gravhaug på Bjørntvedt Geiterams Gneiss på vestsiden av Falkumelva Boliger i Røråsen Isskuring Gravhauger - Gulset Skotfosstien - informasjonsplakat Kanal og sluse i Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Syd for Skotfossen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Nordgaards vannledning Amfibolittganger Bruberg gruve - snitt av østre del Revefelle ved Falkumelva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skotåsen gruve Goberg lense Bliva Nedgang i Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Graver på Maihaugen Skotfoss Bru, mølle og sluse i Falkumelva Torgersen og Sollid Kjempeåsen idag Tømmerfløtere på Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Klyve Gamlehjem Spor av bever Elvelandskap Milebunn i Skådalen Naturlige veier Stoll utminert ved fyrsetting På vei til glaseren Breidgangen gruve med ruin Trehjørningen - Ulvskollen Ruinen ved Breidgangen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gulset kirke under bygging Stiger Paulsens bolig Kjempeåsen med bygdeborg Kjempa bygdeborgvei Vognmann Flohr - Skotfossveien Hestevandring - "Gå djevelen" Skirferbrudd ved Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Hyni pukkverk Stigeråsen på Gulset Røvarkollen Gammel esse Bruket på Skotfoss Røverkollen Øvelse i Hyni pukkverk Prebkollen Bygdeborg Bliva badeplass Skotfossen eller Ovfoss Magnetisk jernmalm Tvittingen Breigangen gruve - profil Gruvagang i Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Kjempa falt Sandgata på Skotfoss Ovnsplater og ovner Skotfoss 1890 Fossumgruvene - kart Trykk og temperatur Lakene i Ulvsvann Kullbæring Gruvesjakt - ikke lett å se! Kvartskrystaller Løveid Meterrikstegn Skifer - Falkumelva Skotfoss Åletjern i Gulsetmarka Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gravhaug på Gulset Kullslede Tangen på Skotfoss Bjørnestilla Bliva nedover Geoparktur til Glasergruva Jernmalm Ebbes plass Meterrikstegn Prinsens bolig Kullbunn i Svartendalen Langgangen gruve Kurvslede Pipa - Skotfoss bruk Vadested - sluse - bro Ole Høiland - hule Platå for hestevandring - Bruberg gruve Nyhus - Gulsetkaasa Inngang - Glasergruva Gateløp på Skotfoss Grøtsund ved Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Glaseren - hestevandring Rasteplass på Ulvskollen Gruvesjakt - Bruberg gruve Tømmerenne Løveid fra Nordsjøsida Stryk i Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Avløpsrør - Falkumelva Myren på Gulset Fareskilt - gruveåpninger Russerhula Jettegryter ved Kjempa Magnetitt i gneiss Gruvesjakter - Glaseren Omdal skole, Dalsbygda Kart - Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Hyttebekken ved Bruberg Storelva sett fra Elstrøm Vik og havn på Ruglaåsen Landsbygda og byen møtes på Gulset Flytteblokk Rugla Gjestgiveri Geoparkåpning ved Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Kjempa bygdeborg Glimmer Malmen er magnetisk Konglekrig på bygdeborg Skiferbruddet ved Falkumelva Kullslede Utsyn fra Vestre Skredhelle Elstrøm - mølledrift Vrakstein ved Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Brubergstollen Malmletere - rutengjengere Gulset gård Spor av bronseladerrøyser Bredgangen gruve - sikret Vebjørns plass Steinbrudd for Skien sluse Magnetittåre i Glasergruva Ruglaåsen Elever i Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Myren tresliperi - 1908 Hyttebekken ned fra Bruberg TT-skilt i Rokkedalen Steingjerde til Langgangsplassen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skien - et eldorado for kano Kanon på museet til Løvenskiold Glasergruva nord Gulset bru (nedl.) Sjakt - Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish