Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Limitjern ved Kreppamyr Rusletur på Skotfoss Breigangen gruve - profil Vadested - sluse - bro Prebkollen Myren på Gulset Skjerp - se ned for å se opp! Kjempa bygdeborg Sluse i Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Geiterams Stoll utminert ved fyrsetting Stigeråsen på Gulset Storelva sett fra Elstrøm Stiger Paulsens bolig Lakene i Ulvsvann Stryk i Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Vebjørns plass Kjempa falt Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Løveid sluser Parkering til Mikaelshulen Skotfoss skole Løveid sett fra Ruglaåsen Konglekrig på bygdeborg Skiferbruddet ved Falkumelva Elstrøm camping Gulset bedehus Magnetittåre i Glasergruva Magnetisk jernmalm Bru, mølle og sluse i Falkumelva Dal i Dalsbygda Vik og havn på Ruglaåsen Kullslede Magnetjernstein Gulset gård Rasteplass på Ulvskollen Naturlige veier Skotfoss - en liten flom Amasonitt Nyhus - Gulsetkaasa Direktørvilla - Vaddrettet Bjørnestilla Omdal skole, Dalsbygda Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Hestevandring - "Gå djevelen" Sjakt - Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Modell av arbeid i gruve Langs Falkumelvas bredd Skådalen - kullmiler Strømdal gård Innsegling til Rugla Geoparktur til Glasergruva Elstrøm - mølledrift Bjørn skutt nær Skien Bygdeborg Skotfosstien - informasjonsplakat Elvelandskap Kullslede Gravhaug på Bjørntvedt Revefelle ved Falkumelva Skirferbrudd ved Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Ulvsvann - Fossumkart Kulturlandskap - Vestre Gulset Tømmerfløtere på Falkumelva Gulset skole på Strømdal Magnetittåre i Glasergruva Ruglaåsen Gravhauger - Gulset Kart over eiendommen Elstrøm Grøtsund ved Skotfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Torgersen og Sollid Gulis haug Gulset kirke under bygging Fossumgruvene - kart Tangen på Skotfoss Myren i dag Klyve Gamlehjem Bygdeborgveien til Kjempa Thors plass Tømmerrenna på Fossum Skotfosskleiva Avløpsrør - Falkumelva Glaseren - hestevandring Glaseren - farlige skjerp Øvelse i Hyni pukkverk Russerhula Kart over Fringsfossen og Skotfossene Bliva badeplass Hulvei Langgangen gruve Låvebru Nyhus Granatkrystaller i kvarts Gruvearbeidernes håndredskaper Goberg lense Beverrenne Skotfossen eller Ovfoss Skotåsen gruve Ebbes plass Boliger i Røråsen Vrakstein ved Glasergruva Kart over Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Smie ved Vasdalstjern Graver på Maihaugen Glasergruva - en opplevelse Ruinen ved Breidgangen Rugla Gjestgiveri Kart - Glasergruva Flytteblokk Rokkedalen Løveid fra Nordsjøsida Skotfoss - en idyllisk plass Gateløp på Skotfoss Skifer Mangelfull sikring Gruvesjakter i Magnetkollen Gravhaug på Gulset Regler for laksefisket Røverkollen Tvittingen Nedgang i Glasergruva Lokalhistorie Skien vannverk - Ulvsvann Syd for Skotfossen Åletjern Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Røvarkollen Meterrikstegn Åletjern Kanon på museet til Løvenskiold Dalsbygda Farlige skjerp Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Ebbes plass Bygdeborger - rester etter festning Nordgaards vannledning Rugla sett fra Rugleåsen Mikaelshula Hynibrua fra 1655 Hynieva Trehjørningen - Ulvskollen Gravhaug på Gulset Kart - Kjempeåsen Veivalg og god skilting Malmletere - rutengjengere Bruberg - snitt av vestre del Vakkert tre ved Falkumelva Inngang - Glasergruva Siste huleboer Goberg lense Veien til Smørhullet Hulvei - elever På vei til glaseren Informasjon om sprøyting Breigangen gruve - ruin Falkum - en geologisk grenselinje Ole Høiland - hule Kvartskrystaller Steinbrudd for Skien sluse Toppkjoyte Informasjon til Glaseren Gamle jernverk Elever i Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Breidgangen gruve med ruin Pinnehuset Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempeåsen med bygdeborg Vakkert elvelandskap Bruberg gruve - snitt av østre del Kurvslede Kart over Bruberg Kjempa bygdeborgvei Gruvesjakter - Glaseren Veien til Skrehelle Liabrakka Gneis Bjordamskollen bygdeborg Ovnsplater og ovner Gruvagang i Glasergruva Tømmerenne Jernmalm Bergmanden Skifer - Falkumelva Eggformede gruveganger Fareskilt - gruveåpninger Platå for hestevandring - Bruberg gruve Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Brattkant ved Falkumelva Magnetitt i gneiss Geoparkåpning ved Glasergruva Hjellevannet Brurester - Falkumelva De siste huleboere Sandgata på Skotfoss Løveid Brubergstollen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Pipa - Skotfoss bruk Glasergruva nord Sjakt - Glasergruva Gulset bru (nedl.) Glimmer Utsyn fra Vestre Skredhelle Spor av bever Skotfoss stadion på Røråsen Kullbæring Smørhullet Spor av bronseladerrøyser Bliva På Ulvsvannsjordet Bliva nedover Landsbygda og byen møtes på Gulset Hulvei på Elstrøm Prinsens bolig Sjøen i Glasergruva Aquadukt Kjempa under angrep Malmen er magnetisk Ruin av Sackerhus studeres Åletjern i Gulsetmarka Skotfoss 1890 Hyni pukkverk Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss Gneiss på vestsiden av Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Kjempeåsen idag Vognmann Flohr - Skotfossveien Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Arbeidsmiljø i Bruberg Bruket på Skotfoss TT-skilt i Rokkedalen Milebunn i Skådalen Kalkstein i oppløsning Falkumbrua 1983 Gravplass - Pollen ved Skotfoss På Langgangsjordet Brubergsjakt sett fra traktorveien Meterrikstegn Gammel esse Skien - et eldorado for kano Myren tresliperi Skotfoss Jettegryter Amfibolittganger Jettegryter ved Kjempa Hyttebekken ned fra Bruberg Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kanal og sluse i Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Trykk og temperatur Isskuring

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish