Hopp til hovedinnholdet

Gulset gård

(Foto: Dalsbotten gård. Gulsetveien 150)
Gulset, gammelnorsk: Gulasetr, kan komme av mannsnavnet Guli. Det er mulig at Guli var den første som ryddet gård og bosatte seg i dette strøket vest for elva. Jernet fra myrmalm var mer tilgjengelig som redskap. Her ble ryddet en gård som etter hvert skulle bli en av de største og beste i Gjerpen. Gulset ble trolig påbegynt omkring 900 e.Kr., altså i vikingtida. 

Hvor lå den første gården på Gulset.
Tradisjonen vil ha det til at Gulset gård lå her på Gulset toppen. Et annet alternativ er at Myren (g.nr. 2 br.nr.1 var stedet for den første gården. Sannheten er at dette ikke vites med sikkerhet.

Bruksdeling.
Fra 800 e.Kr. og 200-250 år framover fikk man en tredobling av gårder i Gjerpen.
(I samme periode oppstår den lille klyngen av hus som senere ble Skida og Skien.) De nye gårdene var ikke bare uttrykk for økning i folketallet; de kom som et resultat av overgang fra storslektsgårder til familiegårder der den enkelte gjorde seg mere gjeldende ("det indre landnåmet"). Som en følge av dette, fikk vi trolig gårder med de første navngitte rydningsmenn i Gjerp­en som Baldi og Guli. Kilde: "Fra Kjempa til Røvarkollen". av T.Aulebo
De fleste vikinggårdene som ble ryddet av menn som Baldi og Guli, er større gårder den dag i dag. De har, i følge Terje Christensen forfatter av Gj.B.Historie, antagelig gitt navn til hele grender, Ballestad og Gulset. På Gulset har man funnet 6 gravrøyser fra vikingtida. Terje Christensen noterte at det under Gulset har ligget hele 14 husmannsplasser på 1800-tallet.

Gulset en bydel i Skien
"Gulset er den største bydelen i Skien med ca 12 000 innbyggere (2005). Gulset ligger på en ås vest for Skiens bykjerne. Bydelen har tre barneskoler, Stigeråsen, Kollmyr og Strømdal, og Gulset Ungdomsskole. Ungdomsskolen er Grenlands største. Nord for Gulset-bebyggelsen ligger «Gulsetmarka»; et stort skogområde som er svært populært for skigåing om vinteren og bading og turgåing om sommeren. Gulset var før 1964 en del av Gjerpen kommune, og det aller meste av boligbyggingen i bydelen har funnet sted etter kommunesammenslåingen. Deler av Gulset har derfor et sterkt drabantbypreg. Gulset Idrettsforening har ca 1 100 medlemmer (2006) og organiserer fotball, håndball, langrenn og turmarsj. Gulset IF er Telemarks største idrettslag".(Wikipedia)

I heftet "fra Kjempa til Røvarkollen" finner vi bl.a. videre:

I Gimsøy Klosters og Fossum Jernverks eie
"I middelalderen var Gulset gård helt i kirkens eie, under Gimsøy kloster. Gården ble trolig i sin tid konfiskert (beslaglagt) av kongen i forbindelse med rikssamlingen og senere gitt til kirken, eller den ble kan hende gitt av eieren til kirken som sjelebotsgave.

Senere, etter reformasjonen, overtok kongen igjen gården. Han brukte den bl.a. som "tjenestebolig" /betalingsmiddel til nøkkelpersoner ved Fossum Jernverk. Gården hadde privilegier i den forbindelse (frigård).

Fra Krongods til privat eie
Etter hvert som mange av de gårdene som ble nedlagt i middelalderen (p.g.a. svartedauen) ble gjenryddet, begynte bruksdelingen. Således er én bruksdel­ing før 1634 kjent i Gjerpen, nemlig Gulset der det var to brukere. Ca. 1650 er det tre brukere på Gulset. I følge "jordebok'" og skattemantall er bruk­ertallet i 1661 igjen redusert til to for å senere å stige igjen (1700: fire brukere på Gulset).

P.g.a. dårlige tider for kongen, bl.a. Hannibalsfeiden (1643-45), overtok jernverkseierne krongods. Deriblant var Gulset gård. Det skjedde fordi kongen hadde pantsatt dem i forbind­else med kjøp av kanoner fra Fossum Jernverk.

På midten av 1600-tallet overtok Skiens største sagbrukseier, rådmann Gerhard Hansen, Gulset gård. Han var en hard mann, og det berettes om flere tvister mellom ham og leilending­ene.

I bondeeie:
At bøndene kunne ha sitt å stri med, viser følgende: I 1618 omkom Tore Gulset sammen med sin kone utenfor Jomfruland. Det viste seg da at hans gjeld var på 200 riksdaler til 28 forskjellige borgere i Skien og 35 riksdaler til noen få bønder i nærhet­en. Trelasthandlerne i Skien var de største kreditorene, (Matz Matzen, Hans Mogensen, Christen Rytter og Claus Claussen.) Slik lød konklusjonen i forbindelse med kravene: "Efterdi her findes en stor gjeld og en ringe forråd at betale med, bør enhver tage som tallet han vinde hvis de ikke av medynk for Guds skyld vil de fattige faderløse børn efterlade.--"

På slutten av 1600-årene" var det jernverks­eier Peder Børting som var den største kredittyteren, og mange kom i stor gjeld til ham."


Bilder

Gruvesjakt - ikke lett å se! På vei til glaseren Bygdeborg Kullslede Hulvei Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Informasjon om sprøyting Kjempa falt Trykk og temperatur Tallmannshuset ved Løveid Kanon på museet til Løvenskiold Landsbygda og byen møtes på Gulset Prinsens bolig Ebbes plass Kjempa bygdeborg Stryk i Falkumelva Direktørvilla - Vaddrettet De siste huleboere Bliva Storelva sett fra Elstrøm Bruberg - snitt av vestre del Elever i Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Løveid fra Nordsjøsida Avløpsrør - Falkumelva Informasjon til Glaseren Tvittingen Prebkollen Granatkrystaller i kvarts Omdal skole, Dalsbygda Amfibolittganger Tangen på Skotfoss Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gruvesjakt - Bruberg gruve Gulis haug Tømmerrenna på Fossum Skotfosskleiva Flytteblokk Russerhula Ulvsvann - Fossumkart Kullslede Boliger i Røråsen Dal i Dalsbygda Veien til Smørhullet Skotfoss - en idyllisk plass Hyttebekken ned fra Bruberg Ebbes plass Gateløp på Skotfoss Fra brannstasjonen mot Galgebakken Breidgangen gruve med ruin Trehjørningen - Ulvskollen Kanal og sluse i Falkumelva Skådalen - kullmiler Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Steingjerde til Langgangsplassen Malmletere - rutengjengere Vrakstein ved Glasergruva Magnetisk jernmalm Skotfoss Goberg lense Glasergruva nord Strømdal gård Inngang - Glasergruva Gammel esse Gulset kirke under bygging Milebunn i Skådalen Klyve Gamlehjem Skotfossen eller Ovfoss Meterrikstegn Torgersen og Sollid Gulset skole på Strømdal Grøtsund ved Skotfoss Magnetjernstein Vebjørns plass Hynieva Kart - Glasergruva Stiger Paulsens bolig Kjempeåsen idag Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Jernmalm Bredgangen gruve - sikret Tømmerfløtere på Falkumelva Skotåsen gruve Skiferbruddet ved Falkumelva Geoparktur til Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Sluse i Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Pinnehuset Utsyn fra Vestre Skredhelle Kullbæring Skotfoss - en liten flom Gruvearbeidernes håndredskaper Breigangen gruve - profil Brubergstollen Rugla sett fra Rugleåsen Åletjern i Gulsetmarka Hjellevannet Gulset bedehus Gravhaug på Bjørntvedt Elstrøm - mølledrift Goberg lense Elvelandskap Falkumbrua 1983 Thors plass Skifer Gruvagang i Glasergruva Vadested - sluse - bro Spor av bronseladerrøyser På Langgangsjordet Bruket på Skotfoss Naturlige veier Kalkstein i oppløsning Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skifer - Falkumelva Løveid sluser Pipa - Skotfoss bruk Gravhaug på Gulset Skien vannverk - Ulvsvann Hestekrybba ved Skotfossveien Jettegryter Kart over Bruberg Lakene i Ulvsvann Tømmerenne Myren tresliperi - 1908 Kullbunn i Svartendalen Meterrikstegn Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kart over eiendommen Elstrøm Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Brubergsjakt sett fra traktorveien Syd for Skotfossen Ruinen ved Breidgangen Innsegling til Rugla Spor av bever Myren på Gulset Mangelfull sikring Stigeråsen på Gulset Vrakstein ved Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Sjakt - Glasergruva Hulvei - elever Myren tresliperi Skotfoss 1890 Myren i dag Magnetittåre i Glasergruva Kart over Glasergruva Gamle jernverk Smørhullet Parkering til Mikaelshulen Kart - Kjempeåsen Dalsbygda Lokalhistorie Skotfoss skole Beverrenne Ole Høiland - hule Rusletur på Skotfoss Brurester - Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Bjørn skutt nær Skien Fossumgruvene - kart Konglekrig på bygdeborg Regler for laksefisket Bjørnestilla Gulset bru (nedl.) Jettegryter ved Kjempa Modell av arbeid i gruve Ruglaåsen Bygdeborger - rester etter festning Bliva nedover Geiterams Falkum - en geologisk grenselinje Sjøen i Glasergruva Glasergruva - en opplevelse Vik og havn på Ruglaåsen Rokkedalen Kjempa under angrep Graver på Maihaugen Amasonitt Kjempeåsen med bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Hyni pukkverk Løveid sett fra Ruglaåsen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Åletjern Skjerp - se ned for å se opp! Glimmer Rasteplass på Ulvskollen Vakkert elvelandskap Liabrakka Hulvei på Elstrøm Bliva badeplass Vakkert tre ved Falkumelva Vognmann Flohr - Skotfossveien Fareskilt - gruveåpninger Bergmanden Åletjern Stoll utminert ved fyrsetting Kurvslede Gravhauger - Gulset Limitjern ved Kreppamyr Magnetittåre i Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen TT-skilt i Rokkedalen Røverkollen Siste huleboer Skotfosstien - informasjonsplakat Ovnsplater og ovner Skotfoss Nyhus - Gulsetkaasa Gruvesjakter - Glaseren Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Isskuring Nedgang i Glasergruva Låvebru Nyhus Eggformede gruveganger Bruberg gruve - snitt av østre del Breigangen gruve - ruin Kjempa bygdeborgvei Nordgaards vannledning Skien - et eldorado for kano Gulset gård Farlige skjerp Øvelse i Hyni pukkverk Glaseren - hestevandring Skiferbruddet ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Revefelle ved Falkumelva Veien til Skrehelle Mikaelshula Løveid Bru, mølle og sluse i Falkumelva Sjakt - Glasergruva Langgangen gruve Toppkjoyte Smie ved Vasdalstjern Gneis Veivalg og god skilting Arbeidsmiljø i Bruberg Magnetitt i gneiss Skirferbrudd ved Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Kvartskrystaller Elstrøm camping Gneiss på vestsiden av Falkumelva Aquadukt Rester etter fyrsetting i Glasergruva Malmen er magnetisk Røvarkollen Sandgata på Skotfoss Langs Falkumelvas bredd Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfoss stadion på Røråsen Hynibrua fra 1655 Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet På Ulvsvannsjordet Gravhaug på Gulset

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish