Hopp til hovedinnholdet

Poppebakken

Nær til Fossumgodset og det gamle jernverket. Gården eller plassen ligger ved krysset Hyniveien- Jernverksveien og heter Bakken. "Poppebakken" er knyttet til første del av den gamle malmveien, nå stien, som kommer ned fra marka vestfra. Navnet  henger trolig sammen med navnet til en tjenestemann ved Fossum Jernverk som het Poppe. Fra Poppebakken har vi god utsikt over Fossumgodset.

På jordet rett foran oss ser vi krutthuset eneste gjenstående diftsbygning til Fossum Jernverk, i sin tid var dette lager for svartkrutt til utminering av malm i gruvene i siste del av driften.  Rett øst over Fossumbrua  opp fra elva på begge sider av Jernverksveien lå verksbygningene som nå er fjernet alt sammen. Videre  syd for jernverkstomta lå Fossum Søndre, nå kalt "Villaen". I skråningen vi står, vest for Hyniveien, har vi  området hvorfra de fleste bilder over Fossum Verk er tatt eller malt opp gjennom tidene. Hulveier Ned hit forbi Bakken fra Breidgangsgruva og Langgangsgruva og gruvene i Rødgangsåsen finner vi tydelige spor etter malmveiene som førte til Verket.  De markerer seg som grøfter, gamle hulveier, oppstått på grunn av  de tunge malmsledene som i mykt skogslende ble dratt fram til masovnene på Fossum.

Spor fra gruvedrift og jernverk Mye av øvrig ferdselen til å fra gruveområdene passerte også her, mannskaper, redskaper og kulltransport. Senere var det i hovedsak tømmersleper og turfolk som sleit marka. Terrasser etter gartnervirksomhet. Nær Bakken, like inntil malmveien, kan vi finne gamle hustufter etter enkle arbeiderboliger.
Både malmvei og hustufter kan være vanskelig å se like etter at skogen  er blitt hogd ut da dette er dekket av kvist og kvast. På den annen side får vi lettere inntrykk av terrenget og hvordan landskapet tok seg ut på 16-1800-tallet. Da mye var uthogd for virke til kullbrenning og setteved i gruvene. Du kan også oppdage kullmilebunner i området om du bruker tid og leter.


Bilder

Toppkjoyte Sjøen i Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Smie ved Vasdalstjern Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Modell av arbeid i gruve Kanon på museet til Løvenskiold Vadested - sluse - bro På Ulvsvannsjordet Kjempa bygdeborg Isskuring Magnetjernstein Vebjørns plass Bruberg - snitt av vestre del Tangen på Skotfoss Åpningen av Geoparken ved Glasergruva De siste huleboere Landsbygda og byen møtes på Gulset Avløpsrør - Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Nedgang i Glasergruva Syd for Skotfossen Milebunn i Skådalen Eggformede gruveganger Stiger Paulsens bolig Bjørn skutt nær Skien Kjempa under angrep Meterrikstegn Stigeråsen på Gulset Kjempeåsen med bygdeborg Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bjørnestilla Strømdal gård Magnetittåre i Glasergruva Magnetitt i gneiss Rokkedalen Direktørvilla - Vaddrettet Ebbes plass Trehjørningen - Ulvskollen Hestevandring - "Gå djevelen" Skirferbrudd ved Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Elstrøm camping Skotfossen eller Ovfoss Mangelfull sikring Mikaelshula Hyttebekken ned fra Bruberg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Skotfoss Bygdeborger - rester etter festning Graver på Maihaugen Utsyn fra Vestre Skredhelle Amasonitt Kullslede Kart - Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Tallmannshuset ved Løveid Bruket på Skotfoss Sandgata på Skotfoss Glimmer Arbeidsmiljø i Bruberg Spor av bronseladerrøyser Nordgaards vannledning Bruberg gruve - snitt av østre del Gruvagang i Glasergruva Gruvesjakt - ikke lett å se! Ole Høiland - hule Revefelle ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Jernmalm Grøtsund ved Skotfoss Stryk i Falkumelva Beverrenne Brubergstollen Brattkant ved Falkumelva Skien - et eldorado for kano Breidgangen gruve med ruin Tømmerrenna på Fossum Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfoss Myren tresliperi - 1908 Tvittingen Malmletere - rutengjengere Kjempeåsen idag Glaseren - hestevandring Gruvesjakt - Bruberg gruve Naturlige veier Skotåsen gruve Prebkollen Hulvei på Elstrøm Aquadukt Hynieva Hulvei - elever Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gamle jernverk Innsegling til Rugla Prinsens bolig Hjellevannet Veien til Skrehelle Myren på Gulset Omdal skole, Dalsbygda Gulset bedehus Kjempa bygdeborgvei Bjordamskollen bygdeborg Gruvesjakter i Magnetkollen Gravhaug på Bjørntvedt Platå for hestevandring - Bruberg gruve Klyve Gamlehjem Tømmerenne Skotfosstien - informasjonsplakat Farlige skjerp Ruinen ved Breidgangen Bergmanden Kullbunn i Svartendalen Vik og havn på Ruglaåsen Smørhullet Goberg lense Magnetittåre i Glasergruva Gravhauger - Gulset Torgersen og Sollid Låvebru Nyhus Parkering til Mikaelshulen Langgangen gruve Elvelandskap Breigangen gruve - ruin Hyni pukkverk Kjempa falt Vrakstein ved Glasergruva Myren i dag Limitjern ved Kreppamyr Brurester - Falkumelva Sluse i Falkumelva Gulset skole på Strømdal Langs Falkumelvas bredd Malmen er magnetisk Rusletur på Skotfoss Vognmann Flohr - Skotfossveien Trykk og temperatur Geoparktur til Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Pinnehuset Informasjon til Glaseren Ebbes plass Kullslede Rasteplass på Ulvskollen Skotfoss skole Fareskilt - gruveåpninger Jettegryter ved Kjempa Veien til Smørhullet Gulis haug Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotfoss stadion på Røråsen Russerhula Rester etter fyrsetting i Glasergruva Åletjern Stoll utminert ved fyrsetting Ruin av Sackerhus studeres Kalkstein i oppløsning Hynibrua fra 1655 Magnetisk jernmalm Glaserdalen - stien kommer fra Lia Ruglaåsen Nyhus - Gulsetkaasa Skiferbruddet ved Falkumelva Kart over Glasergruva Kart - Kjempeåsen Hyttebekken ved Bruberg Ulvsvann - Fossumkart Bliva Skotfosskleiva Myren tresliperi Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gulset kirke under bygging Gammel esse Glaseren - farlige skjerp Gravhaug på Gulset Lakene i Ulvsvann Fossumgruvene - kart Falkumbrua 1983 Gruvearbeidernes håndredskaper Løveid Gravhaug på Gulset Kurvslede Regler for laksefisket Geiterams Skien vannverk - Ulvsvann Løveid sett fra Ruglaåsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Elever i Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Glasergruva - en opplevelse Bliva badeplass Løveid fra Nordsjøsida Gateløp på Skotfoss Amfibolittganger Jettegryter Skjerp - se ned for å se opp! Steinbrudd for Skien sluse Øvelse i Hyni pukkverk Vakkert elvelandskap Kvartskrystaller Løveid sluser Røvarkollen Sjakt - Glasergruva Veivalg og god skilting Ovnsplater og ovner Elstrøm - mølledrift På vei til glaseren Spor av bever Storelva sett fra Elstrøm Sjakt - Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Kart over Bruberg Skotfoss - en idyllisk plass Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gneis TT-skilt i Rokkedalen Inngang - Glasergruva Boliger i Røråsen Hulvei Bliva nedover Åletjern i Gulsetmarka Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skifer - Falkumelva Kart over eiendommen Elstrøm Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skådalen - kullmiler Skifer Gneiss på vestsiden av Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Liabrakka Lokalhistorie Meterrikstegn Åletjern Skotfoss 1890 Skotfoss - en liten flom Bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Siste huleboer Breigangen gruve - profil Vakkert tre ved Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Dalsbygda Røverkollen Flytteblokk Granatkrystaller i kvarts Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Gulset bru (nedl.) Informasjon om sprøyting Rugla sett fra Rugleåsen Falkum - en geologisk grenselinje Glasergruva nord Goberg lense Kanal og sluse i Falkumelva På Langgangsjordet Gulset gård Hestekrybba ved Skotfossveien Steingjerde til Langgangsplassen Kullbæring Dal i Dalsbygda

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish