Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Løveid sluser Rokkedalen Kart - Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Mikaelshula Hyni pukkverk Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kart over Fringsfossen og Skotfossene Magnetisk jernmalm Vrakstein ved Glasergruva Skien - et eldorado for kano Stigeråsen på Gulset Gruvagang i Glasergruva Amasonitt Avløpsrør - Falkumelva Kjempa falt Bjørn skutt nær Skien Boliger i Røråsen Skotfoss 1890 Tømmerfløtere på Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Kjempeåsen idag Vognmann Flohr - Skotfossveien Spor av bronseladerrøyser Magnetjernstein Informasjon om sprøyting Kjempa under angrep Ebbes plass Kullbæring Fra brannstasjonen mot Galgebakken Gateløp på Skotfoss Gammel esse Elstrøm - mølledrift Veivalg og god skilting Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Prinsens bolig Skifer Skådalen - kullmiler Smørhullet Kullslede Skotfosskleiva Bjordamskollen bygdeborg Kalkstein i oppløsning Breidgangen gruve med ruin Torgersen og Sollid Granatkrystaller i kvarts Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Dal i Dalsbygda Gravhaug på Gulset Isskuring Spor av bever Åletjern Bliva Rugla sett fra Rugleåsen Røvarkollen Lakene i Ulvsvann På Ulvsvannsjordet Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Falkum - en geologisk grenselinje Farlige skjerp Gulset kirke under bygging Rugla Gjestgiveri Falkumbrua 1983 Malmletere - rutengjengere Fossumgruvene - kart Kart over Bruberg Elever i Glasergruva Aquadukt Brubergsjakt sett fra traktorveien Myren tresliperi - 1908 Bergmanden Sandgata på Skotfoss Kullbunn i Svartendalen Elstrøm camping Kjempa bygdeborgvei Bruberg gruve - snitt av østre del Parkering til Mikaelshulen Trykk og temperatur Gulset skole på Strømdal Gruvearbeidernes håndredskaper Gulis haug Skien vannverk - Ulvsvann Glaseren - farlige skjerp Rusletur på Skotfoss Malmen er magnetisk Flytteblokk Jernmalm Graver på Maihaugen Geoparkåpning ved Glasergruva Siste huleboer Røverkollen Åletjern Myren tresliperi Tvittingen Pipa - Skotfoss bruk Fareskilt - gruveåpninger Direktørvilla - Vaddrettet Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gneis Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Breigangen gruve - ruin Nedgang i Glasergruva Ebbes plass Jettegryter ved Kjempa Sjakt - Glasergruva Goberg lense Vebjørns plass Vakkert tre ved Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm De siste huleboere Milebunn i Skådalen TT-skilt i Rokkedalen Skiferbruddet ved Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset Pinnehuset Langgangen gruve Gulset gård Beverrenne Skotfosstien - informasjonsplakat Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotfoss skole Kullslede Skotfoss Trehjørningen - Ulvskollen Modell av arbeid i gruve Vrakstein ved Glasergruva Ovnsplater og ovner Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kjempa bygdeborg Gulset bru (nedl.) Geiterams Gulset bedehus Bruket på Skotfoss Vik og havn på Ruglaåsen Grøtsund ved Skotfoss Gravhauger - Gulset Skotfoss Glasergruva - en opplevelse Skifer - Falkumelva Myren i dag Klyve Gamlehjem Naturlige veier Mangelfull sikring Løveid fra Nordsjøsida Brattkant ved Falkumelva Hestekrybba ved Skotfossveien Løveid sett fra Ruglaåsen Gruvesjakt - ikke lett å se! Vakkert elvelandskap Dalsbygda Kart over Glasergruva Steinbrudd for Skien sluse Gneiss på vestsiden av Falkumelva Jettegryter Langs Falkumelvas bredd Veien til Skrehelle Meterrikstegn Nyhus - Gulsetkaasa Tallmannshuset ved Løveid Lokalhistorie Hulvei på Elstrøm Myren på Gulset Russerhula Stryk i Falkumelva Magnetitt i gneiss Stoll utminert ved fyrsetting Glasergruva nord Toppkjoyte Brubergstollen Skirferbrudd ved Falkumelva Hynieva Hyttebekken ned fra Bruberg Glaseren - hestevandring Brurester - Falkumelva Amfibolittganger Gravhaug på Bjørntvedt Gamle jernverk Syd for Skotfossen Prebkollen Ruglaåsen Regler for laksefisket Utsyn fra Vestre Skredhelle Kanal og sluse i Falkumelva Bliva badeplass Rester etter fyrsetting i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Gravhaug på Gulset Bliva nedover Bru, mølle og sluse i Falkumelva Tømmerrenna på Fossum Hjellevannet Skiferbruddet ved Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Ulvsvann - Fossumkart Bygdeborg Hulvei Magnetittåre i Glasergruva Nordgaards vannledning Strømdal gård Tangen på Skotfoss Skotfossen eller Ovfoss På Langgangsjordet Bygdeborger - rester etter festning Elvelandskap Inngang - Glasergruva Informasjon til Glaseren Konglekrig på bygdeborg Vadested - sluse - bro Stiger Paulsens bolig Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Løveid Skotfoss stadion på Røråsen Kjempeåsen med bygdeborg Gruvesjakt - Bruberg gruve Hulvei - elever Låvebru Nyhus Geoparktur til Glasergruva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Hestevandring - "Gå djevelen" På vei til glaseren Skotåsen gruve Rasteplass på Ulvskollen Ruin av Sackerhus studeres Kurvslede Bredgangen gruve - sikret Meterrikstegn Øvelse i Hyni pukkverk Gruvesjakter - Glaseren Breigangen gruve - profil Skjerp - se ned for å se opp! Ole Høiland - hule Magnetittåre i Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Thors plass Arbeidsmiljø i Bruberg Kvartskrystaller Eggformede gruveganger Hynibrua fra 1655 Åletjern i Gulsetmarka Sluse i Falkumelva Bjørnestilla Smie ved Vasdalstjern Tømmerenne Bruberg - snitt av vestre del Kanon på museet til Løvenskiold Skotfoss - en liten flom Steingjerde til Langgangsplassen Kart - Kjempeåsen Veien til Smørhullet Kulturlandskap - Vestre Gulset Liabrakka Sjakt - Glasergruva Limitjern ved Kreppamyr Goberg lense Innsegling til Rugla Skotfoss - en idyllisk plass Ruinen ved Breidgangen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish