Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Meterrikstegn Bliva Elstrøm - mølledrift Vakkert elvelandskap Gulis haug Gammel esse Naturlige veier Hyttebekken ved Bruberg Kullbunn i Svartendalen Sandgata på Skotfoss Veien til Skrehelle Gulset bedehus Hulvei - elever Myren tresliperi - 1908 Kart over Glasergruva Hjellevannet Tømmerfløtere på Falkumelva Magnetisk jernmalm Kalkstein i oppløsning Avløpsrør - Falkumelva Vik og havn på Ruglaåsen Revefelle ved Falkumelva Falkum - en geologisk grenselinje Kanon på museet til Løvenskiold Skotåsen gruve Boliger i Røråsen Skotfoss skole Toppkjoyte Breigangen gruve - ruin Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Strømdal gård Gravhauger - Gulset Brattkant ved Falkumelva Nedgang i Glasergruva Gulset bru (nedl.) Breigangen gruve - profil Geoparktur til Glasergruva Beverrenne Bygdeborger - rester etter festning Glasergruva nord Parkering til Mikaelshulen Breidgangen gruve med ruin Kart over Fringsfossen og Skotfossene Mikaelshula Gravhaug på Gulset Gruvesjakt - ikke lett å se! Bjørnestilla Skotfoss Ole Høiland - hule Rasteplass på Ulvskollen Bliva badeplass Direktørvilla - Vaddrettet Jernmalm Rokkedalen Goberg lense Skifer Vakkert tre ved Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset Langs Falkumelvas bredd Arbeidsmiljø i Bruberg Stigeråsen på Gulset Isskuring Pipa - Skotfoss bruk Torgersen og Sollid Bygdeborgveien til Kjempa Hynieva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kullslede På Ulvsvannsjordet Gamle jernverk Geoparkåpning ved Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Pinnehuset Graver på Maihaugen Farlige skjerp Bruberg - snitt av vestre del Grøtsund ved Skotfoss Vadested - sluse - bro Øvelse i Hyni pukkverk Røvarkollen Storelva sett fra Elstrøm Myren tresliperi Gneis Gulset kirke under bygging Elever i Glasergruva Informasjon om sprøyting Trehjørningen - Ulvskollen Låvebru Nyhus Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hestevandring - "Gå djevelen" Gruvagang i Glasergruva Skjerp - se ned for å se opp! Magnetittåre i Glasergruva Siste huleboer Bruket på Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Løveid sett fra Ruglaåsen Kulturlandskap - Vestre Gulset Jettegryter ved Kjempa Ebbes plass Skådalen - kullmiler Veien til Smørhullet Vebjørns plass Kullbæring Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Goberg lense Utsyn fra Vestre Skredhelle Rugla sett fra Rugleåsen Prinsens bolig Ruinen ved Breidgangen Gateløp på Skotfoss Kjempa bygdeborgvei Gulset gård Granatkrystaller i kvarts Sjakt - Glasergruva Nordgaards vannledning Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Glaseren - farlige skjerp Mangelfull sikring På vei til glaseren Myren i dag TT-skilt i Rokkedalen Dal i Dalsbygda Elstrøm camping Prebkollen Ulvsvann - Fossumkart Dalsbygda Gruvesjakt - Bruberg gruve Hynibrua fra 1655 Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kart - Glasergruva Kjempeåsen med bygdeborg Magnetitt i gneiss Stoll utminert ved fyrsetting Kanal og sluse i Falkumelva Tangen på Skotfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hyttebekken ned fra Bruberg Ruglaåsen Kjempa under angrep Brurester - Falkumelva Kart over Bruberg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Amasonitt Regler for laksefisket Kjempa falt Geiterams Nyhus - Gulsetkaasa Bergmanden Skien - et eldorado for kano Ovnsplater og ovner Glasergruva - en opplevelse Kart - Kjempeåsen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Sjøen i Glasergruva Malmletere - rutengjengere Kjempa bygdeborg Innsegling til Rugla Skotfosstien - informasjonsplakat Fossumgruvene - kart Bjordamskollen bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Bygdeborg Tømmerenne Smørhullet Glaserdalen - stien kommer fra Lia Omdal skole, Dalsbygda Eggformede gruveganger Bliva nedover Myren på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Meterrikstegn Steinbrudd for Skien sluse Skotfoss stadion på Røråsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Aquadukt Veivalg og god skilting På Langgangsjordet Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kullslede Gneiss på vestsiden av Falkumelva Lokalhistorie Informasjon til Glaseren Tallmannshuset ved Løveid Løveid sluser Brubergstollen Klyve Gamlehjem Rusletur på Skotfoss Thors plass Steingjerde til Langgangsplassen Fareskilt - gruveåpninger Skotfoss - en idyllisk plass Hulvei på Elstrøm Milebunn i Skådalen Røverkollen Åletjern i Gulsetmarka Hestekrybba ved Skotfossveien Skotfoss 1890 Konglekrig på bygdeborg Skiferbruddet ved Falkumelva Malmen er magnetisk Gruvearbeidernes håndredskaper Russerhula Jettegryter Trykk og temperatur Gravhaug på Bjørntvedt Ebbes plass Stiger Paulsens bolig Rester etter kullmile på vei til Glasergruva De siste huleboere Magnetittåre i Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Åletjern Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kjempeåsen idag Smie ved Vasdalstjern Liabrakka Langgangen gruve Magnetjernstein Skotfoss - en liten flom Limitjern ved Kreppamyr Ruin av Sackerhus studeres Rugla Gjestgiveri Elvelandskap Glimmer Skotfosskleiva Hyni pukkverk Skirferbrudd ved Falkumelva Skifer - Falkumelva Syd for Skotfossen Bredgangen gruve - sikret Sluse i Falkumelva Hulvei Skotfoss Løveid fra Nordsjøsida Inngang - Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Kart over eiendommen Elstrøm Kurvslede Falkumbrua 1983 Lakene i Ulvsvann Tømmerrenna på Fossum Vognmann Flohr - Skotfossveien Gravhaug på Gulset Amfibolittganger Spor av bever Brubergsjakt sett fra traktorveien Tvittingen Løveid Åletjern Sjakt - Glasergruva Modell av arbeid i gruve Kvartskrystaller Stryk i Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Flytteblokk Gulset skole på Strømdal Gruvesjakter - Glaseren Skiferbruddet ved Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish