Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Gneiss på vestsiden av Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Kjempa bygdeborgvei Geoparktur til Glasergruva Brubergstollen Skien - et eldorado for kano Graver på Maihaugen Rugla Gjestgiveri Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gammel esse Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Naturlige veier Skotfoss - en liten flom Skiferbruddet ved Falkumelva Bliva badeplass Gulset bedehus Informasjon til Glaseren Gruvesjakter - Glaseren Farlige skjerp Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skifer - Falkumelva Gulis haug Langs Falkumelvas bredd Magnetittåre i Glasergruva Jernmalm Steinbrudd for Skien sluse Glimmer Kullslede Arbeidsmiljø i Bruberg Sjøen i Glasergruva På vei til glaseren Skotfoss - en idyllisk plass Strømdal gård Breidgangen gruve med ruin Veivalg og god skilting Øvelse i Hyni pukkverk Gulset bru (nedl.) Elvelandskap Ole Høiland - hule Brubergsjakt sett fra traktorveien Gruvagang i Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Skotfosskleiva Kullbunn i Svartendalen Malmen er magnetisk Røvarkollen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hyttebekken ned fra Bruberg Kullbæring Vadested - sluse - bro Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Spor av bever Bruberg - snitt av vestre del Gateløp på Skotfoss Jettegryter Konglekrig på bygdeborg Ruin av Sackerhus studeres Kart over Glasergruva Vakkert elvelandskap Gulset kirke under bygging Stoll utminert ved fyrsetting Bredgangen gruve - sikret Skotfoss 1890 Ulvsvann - Fossumkart Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Falkum - en geologisk grenselinje Skiferbruddet ved Falkumelva Nordgaards vannledning Gravhaug på Bjørntvedt Amasonitt Innsegling til Rugla Modell av arbeid i gruve Gravhaug på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Kullslede Smie ved Vasdalstjern Vrakstein ved Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Bygdeborger - rester etter festning Dal i Dalsbygda Tømmerenne Stryk i Falkumelva Prinsens bolig Gruvesjakt - Bruberg gruve Myren tresliperi Geiterams Skotfossen eller Ovfoss Falkumbrua 1983 Skotåsen gruve Åletjern i Gulsetmarka Elstrøm camping Hestevandring - "Gå djevelen" Bruket på Skotfoss Direktørvilla - Vaddrettet Fossumgruvene - kart Inngang - Glasergruva Stigeråsen på Gulset Tangen på Skotfoss Boliger i Røråsen Spor av bronseladerrøyser Hyttebekken ved Bruberg Stiger Paulsens bolig Myren på Gulset Gravhaug på Gulset Hulvei - elever Gravhauger - Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skådalen - kullmiler Flytteblokk På Ulvsvannsjordet Isskuring Vognmann Flohr - Skotfossveien Grøtsund ved Skotfoss Kjempeåsen med bygdeborg Kjempeåsen idag Bygdeborgveien til Kjempa Nedgang i Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Bygdeborg Sandgata på Skotfoss Rugla sett fra Rugleåsen Bliva nedover Hynieva Pipa - Skotfoss bruk Kart - Kjempeåsen Klyve Gamlehjem Russerhula Bjørn skutt nær Skien Parkering til Mikaelshulen Smørhullet Gruvearbeidernes håndredskaper Limitjern ved Kreppamyr Goberg lense Brurester - Falkumelva Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Siste huleboer Rusletur på Skotfoss Granatkrystaller i kvarts Trehjørningen - Ulvskollen Prebkollen Hjellevannet Kjempa under angrep Toppkjoyte Veien til Skrehelle Bliva Løveid Gruvesjakt - ikke lett å se! Brattkant ved Falkumelva Veien til Smørhullet Skirferbrudd ved Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skotfoss skole Kanon på museet til Løvenskiold Myren i dag Kalkstein i oppløsning Gneis Steingjerde til Langgangsplassen Nyhus - Gulsetkaasa Avløpsrør - Falkumelva Låvebru Nyhus Kart over eiendommen Elstrøm Skotfosstien - informasjonsplakat Glasergruva nord Fra brannstasjonen mot Galgebakken Sluse i Falkumelva Breigangen gruve - profil Meterrikstegn Gulset gård Vakkert tre ved Falkumelva Skotfoss stadion på Røråsen Sjakt - Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Dalsbygda Bjørnestilla Gamle jernverk Amfibolittganger Kart - Glasergruva Langgangen gruve Bjordamskollen bygdeborg Beverrenne Mangelfull sikring Ruglaåsen Informasjon om sprøyting Gulset skole på Strømdal Platå for hestevandring - Bruberg gruve Trykk og temperatur Kart over Bruberg Glaserdalen - stien kommer fra Lia Geoparkåpning ved Glasergruva Meterrikstegn Tvittingen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Åletjern Røverkollen Magnetjernstein Løveid sett fra Ruglaåsen Kjempa falt De siste huleboere Syd for Skotfossen Mikaelshula Breigangen gruve - ruin Ruinen ved Breidgangen Hyni pukkverk Skien vannverk - Ulvsvann Eggformede gruveganger Vik og havn på Ruglaåsen Skifer Skjerp - se ned for å se opp! Magnetitt i gneiss Liabrakka Magnetittåre i Glasergruva Pinnehuset Skotfoss Kjempa bygdeborg Omdal skole, Dalsbygda Thors plass Regler for laksefisket Hulvei på Elstrøm Hestekrybba ved Skotfossveien Ovnsplater og ovner Lakene i Ulvsvann Elstrøm - mølledrift Ebbes plass Glasergruva - en opplevelse Fareskilt - gruveåpninger Utsyn fra Vestre Skredhelle Kurvslede Tømmerfløtere på Falkumelva Rasteplass på Ulvskollen Åletjern Glaseren - farlige skjerp Jettegryter ved Kjempa Vebjørns plass Løveid sluser På Langgangsjordet Tømmerrenna på Fossum Goberg lense Elever i Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Ebbes plass Kulturlandskap - Vestre Gulset Magnetisk jernmalm Storelva sett fra Elstrøm Myren tresliperi - 1908 Bergmanden Milebunn i Skådalen Lokalhistorie Sjakt - Glasergruva Hulvei Kart over Fringsfossen og Skotfossene Kanal og sluse i Falkumelva Rokkedalen Torgersen og Sollid Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hynibrua fra 1655 Kvartskrystaller Glaseren - hestevandring Aquadukt Gruvesjakter i Magnetkollen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish