Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Kanal og sluse i Falkumelva Magnetisk jernmalm Skotfoss - en liten flom Spor av bever Tangen på Skotfoss Kjempeåsen idag Ruin av Sackerhus studeres Mangelfull sikring Informasjon om sprøyting Brurester - Falkumelva Goberg lense Bjordamskollen bygdeborg Bruberg gruve - snitt av østre del Syd for Skotfossen Toppkjoyte Avløpsrør - Falkumelva Låvebru Nyhus Magnetitt i gneiss Kjempeåsen med bygdeborg Rokkedalen Myren tresliperi - 1908 Trykk og temperatur Spor av bronseladerrøyser Regler for laksefisket Kart over Glasergruva Vebjørns plass Gamle jernverk Myren i dag Gravhauger - Gulset Gruvesjakter i Magnetkollen Gulset bru (nedl.) Skotåsen gruve Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia De siste huleboere Kvartskrystaller Løveid sluser Skiferbruddet ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Rasteplass på Ulvskollen Veien til Smørhullet Stryk i Falkumelva Tømmerfløtere på Falkumelva Isskuring Ovnsplater og ovner Åletjern i Gulsetmarka Skifer Stiger Paulsens bolig Jettegryter ved Kjempa Åletjern Informasjon til Glaseren Langgangen gruve Gravplass - Pollen ved Skotfoss Goberg lense Jernmalm Hyttebekken ved Bruberg Hulvei Kullbæring Bygdeborg Tømmerenne Glasergruva nord Gruvearbeidernes håndredskaper Kjempa bygdeborgvei Fossumgruvene - kart Meterrikstegn Glaseren - farlige skjerp Skotfoss skole Skotfoss 1890 Malmen er magnetisk Hyttebekken ned fra Bruberg Røverkollen Breidgangen gruve med ruin Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skotfoss stadion på Røråsen Amasonitt På vei til glaseren Direktørvilla - Vaddrettet Ruglaåsen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Ruinen ved Breidgangen Bliva badeplass Boliger i Røråsen TT-skilt i Rokkedalen Magnetittåre i Glasergruva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Rusletur på Skotfoss Skirferbrudd ved Falkumelva Lakene i Ulvsvann Hestevandring - "Gå djevelen" Kullslede Konglekrig på bygdeborg Vik og havn på Ruglaåsen Gulset gård Brattkant ved Falkumelva Kjempa falt Kanon på museet til Løvenskiold Brubergstollen Veivalg og god skilting Revefelle ved Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Gulset skole på Strømdal Gruvesjakt - Bruberg gruve Stigeråsen på Gulset Vakkert tre ved Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Malmletere - rutengjengere Stoll utminert ved fyrsetting Kullslede Skjerp - se ned for å se opp! Glasergruva - en opplevelse Kjempa under angrep Skien vannverk - Ulvsvann Kart over eiendommen Elstrøm Jettegryter Glaseren - hestevandring Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Beverrenne Magnetjernstein Siste huleboer Torgersen og Sollid Kart over Bruberg Dalsbygda Skifer - Falkumelva Skotfoss Fareskilt - gruveåpninger Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Innsegling til Rugla Prebkollen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Hulvei på Elstrøm Bredgangen gruve - sikret Pinnehuset Kurvslede Sjøen i Glasergruva Skotfosskleiva Gulset bedehus Lokalhistorie Bygdeborger - rester etter festning Gneiss på vestsiden av Falkumelva Thors plass Russerhula Kart - Kjempeåsen Ole Høiland - hule Kart - Glasergruva Parkering til Mikaelshulen Farlige skjerp Hjellevannet Bruket på Skotfoss Amfibolittganger Skien - et eldorado for kano Elever i Glasergruva Rugla Gjestgiveri Vrakstein ved Glasergruva Gulis haug Bliva nedover Gneis Kullbunn i Svartendalen Smie ved Vasdalstjern Modell av arbeid i gruve Smørhullet Naturlige veier Graver på Maihaugen Gravhaug på Gulset Dal i Dalsbygda Åletjern Hyni pukkverk Skotfoss - en idyllisk plass Hynieva Ulvsvann - Fossumkart Glimmer Nedgang i Glasergruva Ebbes plass Landsbygda og byen møtes på Gulset Geiterams Magnetittåre i Glasergruva Veien til Skrehelle Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Prinsens bolig Rugla sett fra Rugleåsen Sjakt - Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Nordgaards vannledning Ebbes plass Inngang - Glasergruva Hynibrua fra 1655 Langs Falkumelvas bredd Meterrikstegn Geoparktur til Glasergruva Utsyn fra Vestre Skredhelle Skotfoss Hestekrybba ved Skotfossveien Bruberg - snitt av vestre del Omdal skole, Dalsbygda Milebunn i Skådalen Brubergsjakt sett fra traktorveien Breigangen gruve - ruin Breigangen gruve - profil Gruvagang i Glasergruva Røvarkollen Elstrøm camping Kulturlandskap - Vestre Gulset Pipa - Skotfoss bruk På Langgangsjordet Bjørn skutt nær Skien Elstrøm - mølledrift Sjakt - Glasergruva Liabrakka Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bygdeborgveien til Kjempa Gravhaug på Gulset Bergmanden Løveid sett fra Ruglaåsen Gruvesjakt - ikke lett å se! Steingjerde til Langgangsplassen Arbeidsmiljø i Bruberg Falkumbrua 1983 Elvelandskap Tvittingen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gateløp på Skotfoss Flytteblokk Skådalen - kullmiler Løveid Vrakstein ved Glasergruva Limitjern ved Kreppamyr Myren på Gulset Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Løveid fra Nordsjøsida Steinbrudd for Skien sluse Gravhaug på Bjørntvedt Strømdal gård Tallmannshuset ved Løveid Mikaelshula Bjørnestilla Eggformede gruveganger Trehjørningen - Ulvskollen På Ulvsvannsjordet Bliva Kalkstein i oppløsning Skotfossen eller Ovfoss Vakkert elvelandskap Grøtsund ved Skotfoss Gammel esse Falkum - en geologisk grenselinje Myren tresliperi Vadested - sluse - bro Gulset kirke under bygging Tømmerrenna på Fossum Skotfosstien - informasjonsplakat Geoparkåpning ved Glasergruva Aquadukt Vognmann Flohr - Skotfossveien Granatkrystaller i kvarts Hulvei - elever Sandgata på Skotfoss Klyve Gamlehjem Nyhus - Gulsetkaasa Kjempa bygdeborg Rester etter fyrsetting i Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish