Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Vebjørns plass Tallmannshuset ved Løveid Bergmanden Trehjørningen - Ulvskollen Vrakstein ved Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Hynibrua fra 1655 Gruvesjakter - Glaseren Stoll utminert ved fyrsetting Glaseren - hestevandring Flytteblokk Hestevandring - "Gå djevelen" Veien til Smørhullet Gruvesjakt - Bruberg gruve Gruvesjakter i Magnetkollen Skotfoss Rugla Gjestgiveri Vadested - sluse - bro Langgangen gruve Eggformede gruveganger Elstrøm - mølledrift Elever i Glasergruva Kullbunn i Svartendalen Løveid fra Nordsjøsida Røverkollen Kanon på museet til Løvenskiold Gravhaug på Gulset Hyni pukkverk Sluse i Falkumelva Graver på Maihaugen Falkumbrua 1983 Konglekrig på bygdeborg Hyttebekken ned fra Bruberg Milebunn i Skådalen Stiger Paulsens bolig Skotfoss - en idyllisk plass Breidgangen gruve med ruin Øvelse i Hyni pukkverk Lakene i Ulvsvann Sjakt - Glasergruva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Nordgaards vannledning Limitjern ved Kreppamyr Gravhaug på Gulset Hulvei på Elstrøm Toppkjoyte Bruberg gruve - snitt av østre del Skjerp - se ned for å se opp! Magnetjernstein Steinbrudd for Skien sluse Breigangen gruve - ruin Skotfoss - en liten flom Aquadukt Granatkrystaller i kvarts Gruvearbeidernes håndredskaper Kulturlandskap - Vestre Gulset Geoparkåpning ved Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Skifer - Falkumelva Kullslede Direktørvilla - Vaddrettet Kanal og sluse i Falkumelva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kart - Glasergruva Magnetitt i gneiss Isskuring Bruberg - snitt av vestre del Brubergsjakt sett fra traktorveien Gamle jernverk Malmen er magnetisk Brurester - Falkumelva Fareskilt - gruveåpninger Skotfoss Løveid sluser Fra brannstasjonen mot Galgebakken TT-skilt i Rokkedalen Ole Høiland - hule Stigeråsen på Gulset Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Kjempeåsen idag Kullslede Bliva badeplass Rokkedalen Åletjern Dalsbygda Kvartskrystaller Glasergruva nord Skotfosstien - informasjonsplakat Falkum - en geologisk grenselinje Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil De siste huleboere Kart over Bruberg Parkering til Mikaelshulen Rugla sett fra Rugleåsen Beverrenne Trykk og temperatur Glimmer Gulis haug Vognmann Flohr - Skotfossveien Rester etter fyrsetting i Glasergruva Åletjern i Gulsetmarka Jernmalm Hyttebekken ved Bruberg På vei til glaseren Mangelfull sikring Naturlige veier Avløpsrør - Falkumelva Hjellevannet Glaseren - farlige skjerp Innsegling til Rugla Rasteplass på Ulvskollen Ebbes plass Grøtsund ved Skotfoss Skotfoss skole Gulset bedehus Inngang - Glasergruva Storelva sett fra Elstrøm Bjordamskollen bygdeborg Langs Falkumelvas bredd Steingjerde til Langgangsplassen Jettegryter Hulvei Gulset gård Elvelandskap Skotfoss 1890 Hestekrybba ved Skotfossveien Klyve Gamlehjem Gravplass - Pollen ved Skotfoss Jettegryter ved Kjempa Vik og havn på Ruglaåsen Sjøen i Glasergruva Modell av arbeid i gruve Ruinen ved Breidgangen Kalkstein i oppløsning Skotfosskleiva Gruvesjakt - ikke lett å se! Kart over Fringsfossen og Skotfossene Hynieva Magnetisk jernmalm Åletjern Spor av bronseladerrøyser Skådalen - kullmiler Skotfoss stadion på Røråsen Kurvslede Rusletur på Skotfoss Bliva nedover Bliva Tømmerenne Sjakt - Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Pipa - Skotfoss bruk Røvarkollen Smørhullet Syd for Skotfossen Tangen på Skotfoss Informasjon om sprøyting Tømmerfløtere på Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gulset bru (nedl.) Meterrikstegn Amfibolittganger Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kjempa falt Vakkert tre ved Falkumelva Gruvagang i Glasergruva På Langgangsjordet Tømmerrenna på Fossum Gammel esse Skien - et eldorado for kano Elstrøm camping Gulset kirke under bygging Liabrakka Skotåsen gruve Kjempa bygdeborgvei Gneis Glasergruva - en opplevelse Pinnehuset Skiferbruddet ved Falkumelva Gravhaug på Bjørntvedt Spor av bever Fossumgruvene - kart Platå for hestevandring - Bruberg gruve Goberg lense Regler for laksefisket På Ulvsvannsjordet Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kjempeåsen med bygdeborg Løveid Prinsens bolig Strømdal gård Kjempa bygdeborg Ebbes plass Mikaelshula Kullbæring Myren i dag Revefelle ved Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Veivalg og god skilting Ruin av Sackerhus studeres Bygdeborg Skotfossen eller Ovfoss Myren tresliperi - 1908 Ulvsvann - Fossumkart Myren tresliperi Gravhauger - Gulset Gneiss på vestsiden av Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Russerhula Bru, mølle og sluse i Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Stryk i Falkumelva Gateløp på Skotfoss Brubergstollen Magnetittåre i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset Smie ved Vasdalstjern Veien til Skrehelle Ovnsplater og ovner Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Brattkant ved Falkumelva Hulvei - elever Geoparktur til Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Skifer Amasonitt Arbeidsmiljø i Bruberg Informasjon til Glaseren Lokalhistorie Skien vannverk - Ulvsvann Farlige skjerp Låvebru Nyhus Kart - Kjempeåsen Prebkollen Gulset skole på Strømdal Bjørnestilla Kart over eiendommen Elstrøm Løveid sett fra Ruglaåsen Sandgata på Skotfoss Omdal skole, Dalsbygda Ruglaåsen Vakkert elvelandskap Kart over Glasergruva Geiterams Thors plass Siste huleboer Breigangen gruve - profil Bygdeborger - rester etter festning Malmletere - rutengjengere Boliger i Røråsen Kjempa under angrep Goberg lense Nedgang i Glasergruva Torgersen og Sollid Meterrikstegn Bygdeborgveien til Kjempa Myren på Gulset Tvittingen Bruket på Skotfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish