Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Bru, mølle og sluse i Falkumelva Granatkrystaller i kvarts Tømmerrenna på Fossum Bjørnestilla Smie ved Vasdalstjern Glasergruva - en opplevelse Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bruberg gruve - snitt av østre del Brubergstollen Liabrakka Aquadukt Bredgangen gruve - sikret Kanal og sluse i Falkumelva Kvartskrystaller Eggformede gruveganger Gruvesjakt - ikke lett å se! Ruglaåsen Kurvslede Skotfossen eller Ovfoss Kalkstein i oppløsning Fossumgruvene - kart Mikaelshula Gamle jernverk Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Direktørvilla - Vaddrettet Hyttebekken ned fra Bruberg Gateløp på Skotfoss Ruin av Sackerhus studeres TT-skilt i Rokkedalen Tallmannshuset ved Løveid Gravplass - Pollen ved Skotfoss Hjellevannet Gulis haug Skotfoss skole Goberg lense Modell av arbeid i gruve Skifer Røverkollen Skiferbruddet ved Falkumelva Glasergruva nord Lokalhistorie Hynibrua fra 1655 Stoll utminert ved fyrsetting Meterrikstegn Smørhullet Informasjon til Glaseren Elever i Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Milebunn i Skådalen Regler for laksefisket Trykk og temperatur Bygdeborgveien til Kjempa Røvarkollen Skjerp - se ned for å se opp! Skifer - Falkumelva Kjempa falt Gulset skole på Strømdal Hyttebekken ved Bruberg Gammel esse Tangen på Skotfoss Breidgangen gruve med ruin Glimmer Limitjern ved Kreppamyr Hulvei på Elstrøm Inngang - Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Elstrøm - mølledrift Goberg lense Elvelandskap Geiterams Skotfoss 1890 Skotfoss - en liten flom Skotfosskleiva Veien til Skrehelle Spor av bever Steinbrudd for Skien sluse Gravhaug på Gulset Glaseren - farlige skjerp Meterrikstegn Jettegryter ved Kjempa Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotåsen gruve Ole Høiland - hule Russerhula Malmen er magnetisk Innsegling til Rugla Jernmalm Veivalg og god skilting Konglekrig på bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Fareskilt - gruveåpninger På Langgangsjordet Lakene i Ulvsvann Kullslede Rester etter fyrsetting i Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Bruket på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Ulvsvann - Fossumkart Bjordamskollen bygdeborg Kart over Bruberg Platå for hestevandring - Bruberg gruve Nedgang i Glasergruva Åletjern Vakkert elvelandskap Skirferbrudd ved Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Farlige skjerp Rasteplass på Ulvskollen Kart over Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Graver på Maihaugen Rokkedalen Gulset gård Myren tresliperi - 1908 Parkering til Mikaelshulen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kjempeåsen idag Gruvagang i Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Gruvesjakter - Glaseren Steingjerde til Langgangsplassen Informasjon om sprøyting Stiger Paulsens bolig Gulset kirke under bygging Åletjern Øvelse i Hyni pukkverk Åletjern i Gulsetmarka Naturlige veier Thors plass Flytteblokk Rugla Gjestgiveri Prebkollen Pinnehuset Magnetjernstein Kart - Kjempeåsen Kart - Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bliva nedover Beverrenne Trehjørningen - Ulvskollen Geoparktur til Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass På Ulvsvannsjordet Breigangen gruve - profil Hestekrybba ved Skotfossveien Gravhauger - Gulset Magnetisk jernmalm Ovnsplater og ovner Sluse i Falkumelva Sjakt - Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Vadested - sluse - bro Skotfoss stadion på Røråsen Hyni pukkverk Sandgata på Skotfoss Landsbygda og byen møtes på Gulset Elstrøm camping Skotfoss Spor av bronseladerrøyser Løveid fra Nordsjøsida Bergmanden Kjempa bygdeborgvei Magnetittåre i Glasergruva Kjempa bygdeborg Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kullslede Klyve Gamlehjem Hulvei Breigangen gruve - ruin Dal i Dalsbygda Storelva sett fra Elstrøm Ebbes plass Gruvesjakt - Bruberg gruve Tømmerenne Gruvesjakter i Magnetkollen Vakkert tre ved Falkumelva Sjakt - Glasergruva Amfibolittganger Magnetittåre i Glasergruva Prinsens bolig Malmletere - rutengjengere Hynieva Kjempeåsen med bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Nordgaards vannledning Stigeråsen på Gulset Bliva Siste huleboer Sjøen i Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Vognmann Flohr - Skotfossveien Ruinen ved Breidgangen Boliger i Røråsen Hulvei - elever Vebjørns plass Mangelfull sikring Gulset bru (nedl.) Løveid Tvittingen Hestevandring - "Gå djevelen" Avløpsrør - Falkumelva Toppkjoyte Gulset bedehus Nyhus - Gulsetkaasa Dalsbygda Utsyn fra Vestre Skredhelle Isskuring Gruvearbeidernes håndredskaper Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Amasonitt Pipa - Skotfoss bruk De siste huleboere Skotfoss Falkum - en geologisk grenselinje Syd for Skotfossen Bygdeborg Langgangen gruve Gravhaug på Bjørntvedt Bruberg - snitt av vestre del Kullbæring Kullbunn i Svartendalen Låvebru Nyhus Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Skådalen - kullmiler Rusletur på Skotfoss Løveid sluser Bliva badeplass Omdal skole, Dalsbygda Stryk i Falkumelva Bjørn skutt nær Skien Strømdal gård Torgersen og Sollid Ebbes plass Kulturlandskap - Vestre Gulset Falkumbrua 1983 Skien - et eldorado for kano Løveid sett fra Ruglaåsen Kjempa under angrep Myren tresliperi Skotfosstien - informasjonsplakat Kanon på museet til Løvenskiold Magnetitt i gneiss Jettegryter Glaseren - hestevandring Veien til Smørhullet Vik og havn på Ruglaåsen Kart over eiendommen Elstrøm På vei til glaseren Brurester - Falkumelva Gravhaug på Gulset Myren i dag Vrakstein ved Glasergruva Gneis Arbeidsmiljø i Bruberg

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish