Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Skotfoss - en idyllisk plass Arbeidsmiljø i Bruberg Smørhullet Gulset kirke under bygging Myren i dag Beverrenne Ebbes plass Klyve Gamlehjem Skifer Kjempeåsen med bygdeborg Goberg lense Limitjern ved Kreppamyr Skotåsen gruve Fareskilt - gruveåpninger Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Rester etter fyrsetting i Glasergruva Rusletur på Skotfoss Bjørn skutt nær Skien Skotfoss 1890 Utsyn fra Vestre Skredhelle Elever i Glasergruva Løveid sluser Gruvagang i Glasergruva Gateløp på Skotfoss Jettegryter Kart over Fringsfossen og Skotfossene Milebunn i Skådalen Parkering til Mikaelshulen Syd for Skotfossen Bjordamskollen bygdeborg TT-skilt i Rokkedalen Fossumgruvene - kart Pipa - Skotfoss bruk Eggformede gruveganger Kjempeåsen idag Steinbrudd for Skien sluse Prebkollen Brubergsjakt sett fra traktorveien Stoll utminert ved fyrsetting Mangelfull sikring Flytteblokk Vognmann Flohr - Skotfossveien Sjakt - Glasergruva Kullslede Bruket på Skotfoss Skotfoss - en liten flom Mikaelshula Kart - Kjempeåsen Hulvei Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hjellevannet Veien til Skrehelle Jettegryter ved Kjempa Hestevandring - "Gå djevelen" Magnetittåre i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Malmletere - rutengjengere Hulvei på Elstrøm Kart over Glasergruva Meterrikstegn Geoparkåpning ved Glasergruva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Hyttebekken ned fra Bruberg Skiferbruddet ved Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Låvebru Nyhus Grøtsund ved Skotfoss Hyttebekken ved Bruberg Magnetisk jernmalm Kulturlandskap - Vestre Gulset Gulset bedehus Skotfoss Nyhus - Gulsetkaasa Regler for laksefisket Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Bliva nedover Tømmerrenna på Fossum Tvittingen Røvarkollen Innsegling til Rugla Dalsbygda Langgangen gruve Skjerp - se ned for å se opp! Vik og havn på Ruglaåsen Breigangen gruve - profil Goberg lense Strømdal gård Aquadukt Bjørnestilla På Ulvsvannsjordet Falkumbrua 1983 Fra brannstasjonen mot Galgebakken Åletjern Gneiss på vestsiden av Falkumelva Myren tresliperi Spor av bronseladerrøyser Bruberg - snitt av vestre del Skirferbrudd ved Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Smie ved Vasdalstjern Bredgangen gruve - sikret Glasergruva - en opplevelse Myren tresliperi - 1908 Toppkjoyte Rugla Gjestgiveri Breidgangen gruve med ruin Kanon på museet til Løvenskiold Breigangen gruve - ruin Geoparktur til Glasergruva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Brattkant ved Falkumelva Skien vannverk - Ulvsvann Hestekrybba ved Skotfossveien De siste huleboere Gneis Elvelandskap Ruinen ved Breidgangen Gruvesjakter i Magnetkollen Hulvei - elever Gruvearbeidernes håndredskaper Skifer - Falkumelva Prinsens bolig Kart over eiendommen Elstrøm Falkum - en geologisk grenselinje Bliva badeplass Nedgang i Glasergruva Kvartskrystaller På Langgangsjordet Skotfossen eller Ovfoss Gamle jernverk Glimmer Skotfoss skole Liabrakka Malmen er magnetisk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Kanal og sluse i Falkumelva Graver på Maihaugen Granatkrystaller i kvarts Gammel esse Gravplass - Pollen ved Skotfoss Bergmanden Tømmerenne Konglekrig på bygdeborg Røverkollen Ruin av Sackerhus studeres Hyni pukkverk Bruberg gruve - snitt av østre del Gulis haug Magnetitt i gneiss Informasjon til Glaseren Øvelse i Hyni pukkverk Landsbygda og byen møtes på Gulset Modell av arbeid i gruve Gruvesjakt - ikke lett å se! Bygdeborg Revefelle ved Falkumelva Dal i Dalsbygda Bru, mølle og sluse i Falkumelva Brurester - Falkumelva Veien til Smørhullet Naturlige veier Ebbes plass Farlige skjerp Geiterams Kurvslede Sluse i Falkumelva Gravhaug på Gulset Meterrikstegn Torgersen og Sollid Skien - et eldorado for kano Stiger Paulsens bolig Inngang - Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss Stigeråsen på Gulset Bygdeborger - rester etter festning Glasergruva nord Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kart - Glasergruva Vebjørns plass Gruvesjakter - Glaseren Brubergstollen Skotfosstien - informasjonsplakat Kalkstein i oppløsning Tømmerfløtere på Falkumelva Glaseren - hestevandring Hynibrua fra 1655 Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Rasteplass på Ulvskollen Kullbæring Gravhaug på Gulset Ovnsplater og ovner Kart over Bruberg Løveid fra Nordsjøsida Ulvsvann - Fossumkart Siste huleboer Magnetittåre i Glasergruva Åletjern Rugla sett fra Rugleåsen Boliger i Røråsen Avløpsrør - Falkumelva Informasjon om sprøyting Elstrøm camping Kullbunn i Svartendalen Elstrøm - mølledrift Nordgaards vannledning Amfibolittganger Kjempa falt Bygdeborgveien til Kjempa Steingjerde til Langgangsplassen Vakkert tre ved Falkumelva Skotfoss stadion på Røråsen Trykk og temperatur Stryk i Falkumelva Hynieva Spor av bever Tallmannshuset ved Løveid Pinnehuset Myren på Gulset Lokalhistorie Isskuring Tangen på Skotfoss Gravhauger - Gulset Vadested - sluse - bro Thors plass Løveid Amasonitt Veivalg og god skilting Gulset skole på Strømdal Ruglaåsen Kjempa bygdeborg Gulset bru (nedl.) Bliva Kullslede Magnetjernstein Skådalen - kullmiler Kjempa under angrep Omdal skole, Dalsbygda Åletjern i Gulsetmarka Langs Falkumelvas bredd Rokkedalen Trehjørningen - Ulvskollen Direktørvilla - Vaddrettet Ole Høiland - hule Kjempa bygdeborgvei Lakene i Ulvsvann Gulset gård Russerhula Sandgata på Skotfoss Storelva sett fra Elstrøm Glaserdalen - stien kommer fra Lia Vrakstein ved Glasergruva Gravhaug på Bjørntvedt Glaseren - farlige skjerp Skotfosskleiva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Sjakt - Glasergruva Jernmalm Vakkert elvelandskap

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish