Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

På Ulvsvannsjordet Ruglaåsen Pipa - Skotfoss bruk Hynieva Tvittingen Direktørvilla - Vaddrettet Landsbygda og byen møtes på Gulset Røvarkollen Smie ved Vasdalstjern Bjørnestilla Gateløp på Skotfoss Stoll utminert ved fyrsetting Gulset bedehus Prebkollen Kjempa bygdeborgvei Sjakt - Glasergruva Gulset skole på Strømdal Tangen på Skotfoss Avløpsrør - Falkumelva Falkum - en geologisk grenselinje Løveid sluser Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kart - Kjempeåsen Myren på Gulset Løveid fra Nordsjøsida Grøtsund ved Skotfoss Liabrakka Syd for Skotfossen Kjempa falt Spor av bronseladerrøyser Elvelandskap Skotfoss - en idyllisk plass Gulis haug Langs Falkumelvas bredd Skotfosskleiva Parkering til Mikaelshulen Hulvei på Elstrøm Vadested - sluse - bro Kart over Glasergruva Nyhus - Gulsetkaasa Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Hestevandring - "Gå djevelen" Russerhula Gulset bru (nedl.) Amfibolittganger Strømdal gård Gamle jernverk Hyttebekken ned fra Bruberg Magnetjernstein Hulvei Ole Høiland - hule Sluse i Falkumelva Rugla sett fra Rugleåsen Bygdeborger - rester etter festning Hjellevannet Spor av bever Sjakt - Glasergruva Nordgaards vannledning Ruin av Sackerhus studeres Flytteblokk Skifer På Langgangsjordet Kart over Bruberg Gulset gård Malmletere - rutengjengere Bru, mølle og sluse i Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Informasjon om sprøyting Meterrikstegn Bliva Dal i Dalsbygda Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfoss skole Torgersen og Sollid Inngang - Glasergruva Gulset kirke under bygging Trehjørningen - Ulvskollen Skotfoss - en liten flom Milebunn i Skådalen Breidgangen gruve med ruin Mikaelshula Modell av arbeid i gruve Smørhullet Bjørn skutt nær Skien Bruberg gruve - snitt av østre del Granatkrystaller i kvarts Gruvesjakt - Bruberg gruve Gruvearbeidernes håndredskaper Klyve Gamlehjem Vognmann Flohr - Skotfossveien Kullslede Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kanon på museet til Løvenskiold Skotfoss 1890 Fareskilt - gruveåpninger Magnetisk jernmalm Veien til Smørhullet Kanal og sluse i Falkumelva Stiger Paulsens bolig Goberg lense Myren i dag Bliva nedover Skådalen - kullmiler Lokalhistorie Gruvesjakt - ikke lett å se! Beverrenne Omdal skole, Dalsbygda Skotfoss stadion på Røråsen Rasteplass på Ulvskollen Arbeidsmiljø i Bruberg Låvebru Nyhus Kalkstein i oppløsning Løveid sett fra Ruglaåsen Goberg lense Elever i Glasergruva Jettegryter ved Kjempa TT-skilt i Rokkedalen Gruvesjakter i Magnetkollen Åletjern Geoparkåpning ved Glasergruva Breigangen gruve - ruin Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gruvesjakter - Glaseren Vrakstein ved Glasergruva Fossumgruvene - kart Regler for laksefisket Langgangen gruve Revefelle ved Falkumelva Elstrøm - mølledrift Jernmalm Gravhaug på Gulset Pinnehuset Hestekrybba ved Skotfossveien Kjempa bygdeborg Magnetittåre i Glasergruva Rugla Gjestgiveri Mangelfull sikring Ebbes plass Dalsbygda Gravhaug på Gulset Ebbes plass Gravhaug på Bjørntvedt Hyni pukkverk Ruinen ved Breidgangen Toppkjoyte Innsegling til Rugla Geiterams Kullbæring Skirferbrudd ved Falkumelva På vei til glaseren Skien - et eldorado for kano Kjempa under angrep Thors plass Gravplass - Pollen ved Skotfoss Brubergsjakt sett fra traktorveien Kullslede Isskuring Steinbrudd for Skien sluse Gammel esse Bjordamskollen bygdeborg Vebjørns plass Vakkert tre ved Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Geoparktur til Glasergruva Åletjern i Gulsetmarka Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Veien til Skrehelle Glimmer Kjempeåsen med bygdeborg Skotfoss Skotfossen eller Ovfoss Stryk i Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bygdeborg Aquadukt Bygdeborgveien til Kjempa Kart - Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Brattkant ved Falkumelva Kulturlandskap - Vestre Gulset Gravhauger - Gulset Sandgata på Skotfoss De siste huleboere Bruket på Skotfoss Siste huleboer Vakkert elvelandskap Storelva sett fra Elstrøm Ulvsvann - Fossumkart Steingjerde til Langgangsplassen Kurvslede Brubergstollen Amasonitt Stigeråsen på Gulset Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetitt i gneiss Sjøen i Glasergruva Farlige skjerp Øvelse i Hyni pukkverk Rokkedalen Myren tresliperi Glasergruva - en opplevelse Gneis Nedgang i Glasergruva Naturlige veier Hulvei - elever Graver på Maihaugen Skjerp - se ned for å se opp! Elstrøm camping Kjempeåsen idag Åletjern Skotfoss Glaseren - hestevandring Lakene i Ulvsvann Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bruberg - snitt av vestre del Limitjern ved Kreppamyr Skiferbruddet ved Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Utsyn fra Vestre Skredhelle Platå for hestevandring - Bruberg gruve Skifer - Falkumelva Trykk og temperatur Bergmanden Gneiss på vestsiden av Falkumelva Jettegryter Bredgangen gruve - sikret Glasergruva nord Meterrikstegn Falkumbrua 1983 Brurester - Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Eggformede gruveganger Kart over eiendommen Elstrøm Gruvagang i Glasergruva Informasjon til Glaseren Tømmerrenna på Fossum Boliger i Røråsen Prinsens bolig Ovnsplater og ovner Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skiferbruddet ved Falkumelva Kvartskrystaller Løveid Hynibrua fra 1655 Magnetittåre i Glasergruva Breigangen gruve - profil Skotåsen gruve Kullbunn i Svartendalen Vik og havn på Ruglaåsen Hyttebekken ved Bruberg Rusletur på Skotfoss Tømmerenne Skotfosstien - informasjonsplakat Glaserdalen - stien kommer fra Lia Malmen er magnetisk Røverkollen Veivalg og god skilting Bliva badeplass

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish