Hopp til hovedinnholdet

Kjempeåsen

På Kjempeåsen ved Elstrømbrua lå en bygdeborg. Ennå kan vi se restene etter forsvarsverket. I området ved brannstasjonen finnes et sti-tråkk, en eldgammel tilkomst vei, som fra bruundergangen ved veien til brannstasjonen drar seg opp langs foten av Kjempeåsen. Den svinger gradvis opp mot toppen. I nedre del er den ganske tilgrodd fordi terrenget her er bearbeidet i tilknytning til veiarbeid.  Det er "bygdeborgveien" som her svinger seg opp mot borganlegget, og den er fredet som fornminne sammen med hele Kjempeåsområdet. 

Nå ligger deler av denne veien dypere enn terrenget omkring på grunn av søppelfylling og seinere oppfylling etter veianlegg. Her var tidligere en dal slik at veien hadde bratte sider ut mot syd.  Før fremstod følgelig Kjempeåsen med mer markante, høye og mektige drag. Langs veien til toppen kan en ennå se rester etter en forskansning, et nedre forsvarsverk.

Ta en tur

"Kjempeåsen" er et typisk navn på en ås der det har vært bygdeborg.

Kjempeåsen og Elstrøm er en rusletur verdt! På dette lille området finner en vakker natur samt flott utsikt nordvestover langs Farelva mot Skotfoss, og øst på åsen ser vi mot sør og øst utover Hjellevannet og Skien.

Oppe på toppen av berget vest for borgen, kan en oppdage svake spor etter to bronsealderrøyser i moselaget. Trolig er det meste av steinene nyttet i borganlegget som ble bygd mye seinere. Leter en nøye i området, kan en kanskje også finne boplassen til prinsen innunder berget nær bygdeborgveien.  Etter et muntlig overlevert sagn skal prinsen nemlig ha slått seg ned her ved vassdraget. Fordi han valgte å bryte med familie og leve et tilbaketrukket liv slo han seg i følge sagnet ned her.

Nede ved elvekanten passer det fint å ta en pause. Lar en øynene gli over blankskurte berg, ses hulveier formet av breelv under istida. Det nakne fjellet viser tydelige spor etter isskuring. Høyere oppe kan en finne flere jettegryter.

Grenser og vannstand.

Før oppdemmingen av Hjellevannet var vannstanden lavere, elva gikk i stryk (el-strøm). Midt i elveløpet kunne en da se Rausa, ei øy av steiner. Litt lenger opp i elva, ut for "Det sorte berg", lå "Sjumannssteinen", akkurat så stor at den hadde plass for sju mann. Dette var grensemerke mellom Strømdal- og Gulsetgårdene. I stryka hoppet laks i mengdevis. På begge sider av elva var det på 17-1800-tallet gravd ut renner innved land. Langsetter breddene her ved Elstrøm stod kornmøller på begge sider av elva. Kjempa Mølle lå like nord for brokaret på Gjerpensida av Farelva eller Storelva som var det opprinnelige navnet på elva fra Norsjø og Skotfoss.

Ei naturperle - en mulig naturpark. 

I 1953-54 drøftet man å anlegge en naturpark på Elstrøm og Kjempeåsen. "Skien kan få alle tiders naturpark", stod det å lese i en større artikkel om stedet i avisa Varden. der man fremholdt bygdeborgen, "Kjempa" samt 3500 år gamle bronsealderrøyser som attraksjoner.

Varden 5/12 1953:

"Det er ikke alle byer som eier en tusenår gammel bygde­borg. Men Skien er så heldig - enda det ikke er mange som vet det. Byens borg ligger like ved bygrensen, og går det som det skal, vil den innen rimelig tid bli det naturlige midtpunkt i en folkepark som få byer kan oppvise maken til. Og det enda eiendommen - Elstrøm – som i sin tid ble innkjøpt som søppelopplagsplass for Skien.

Mye spetakkel har det vært om denne eiendommen. I sin tid måtte det lages en egen lov for at byen skulle få ekspro­priere de 104 mål fjellknauser, krattskog og litt fin mark som eiendommen utgjør. Loven fikk navnet ”lex Sollid” etter opphavsmannen, ordfører, stortings­mann og landbrukssjef Am­bros Sollid, som var den første som påviste bygdeborgen. Nå sitter den samme Sollid som formann i et kommunalt utvalg som skal legge fram for bystyret planer for hvordan byen skal få best mulig nytte av sin ervervelse:

Under krigen forsøkte den tidligere eieren å få ekspropri­asjonen omstyrtet, og Quisling gikk med på å gjøre ham denne tjenesten. Men omstyrtelsen var rettsstridig og ble omgjort av våre lovlige myndigheter etter frigjøringen, så nå sitter byen trygt med dette prektige fri­luftsområdet.

En dyp kløft tvers gjennom området egner seg utmerket til søppelopplagsplass og vil kunne sluke betydelige mengder uten at det vil sjenere omgivelsene. Dette siste er et absolutt vilkår, for en stor del av området er fredet etter ønske fra våre ar­keologer og Universitetets Old­saksamling."  


Bilder

Landsbygda og byen møtes på Gulset Geiterams Prebkollen Skotåsen gruve Ruinen ved Breidgangen Vakkert elvelandskap Tallmannshuset ved Løveid Gravhaug på Gulset Skotfoss 1890 Syd for Skotfossen Toppkjoyte Geoparktur til Glasergruva Ebbes plass Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Kjempeåsen med bygdeborg Skotfoss skole Bjørn skutt nær Skien Jernmalm Gulset bedehus Malmletere - rutengjengere Modell av arbeid i gruve Magnetitt i gneiss Glasergruva nord Ebbes plass Tømmerenne Elever i Glasergruva Inngang - Glasergruva Dalsbygda Meterrikstegn Bjørnestilla Geoparkåpning ved Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Bygdeborg Elstrøm camping Langgangen gruve Åletjern i Gulsetmarka Rugla sett fra Rugleåsen Kullbæring Skien vannverk - Ulvsvann Kvartskrystaller Sluse i Falkumelva Spor av bronseladerrøyser Vadested - sluse - bro Kalkstein i oppløsning Steingjerde til Langgangsplassen Falkumbrua 1983 Skiferbruddet ved Falkumelva Kart - Kjempeåsen Mangelfull sikring Langs Falkumelvas bredd Løveid sluser Kullslede Tangen på Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Innsegling til Rugla Glasergruva - en opplevelse Kart - Glasergruva Gamle jernverk Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Kulturlandskap - Vestre Gulset Gulis haug Røverkollen Hulvei på Elstrøm Hyttebekken ned fra Bruberg Platå for hestevandring - Bruberg gruve Boliger i Røråsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gruvearbeidernes håndredskaper Kullslede Milebunn i Skådalen Hestevandring - "Gå djevelen" Gravhaug på Bjørntvedt Regler for laksefisket Torgersen og Sollid Klyve Gamlehjem Direktørvilla - Vaddrettet Lakene i Ulvsvann Malmen er magnetisk Avløpsrør - Falkumelva Ruglaåsen Elstrøm - mølledrift Jettegryter Arbeidsmiljø i Bruberg Mikaelshula Magnetjernstein Elvelandskap Tømmerrenna på Fossum Åletjern Bergmanden Magnetittåre i Glasergruva Myren på Gulset Løveid Bredgangen gruve - sikret Gneiss på vestsiden av Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gruvagang i Glasergruva Gruvesjakt - ikke lett å se! Russerhula Farlige skjerp Myren tresliperi - 1908 Gruvesjakter i Magnetkollen Jettegryter ved Kjempa Rokkedalen Bruberg - snitt av vestre del Stiger Paulsens bolig Brattkant ved Falkumelva Glaseren - farlige skjerp Goberg lense TT-skilt i Rokkedalen Skifer Utsyn fra Vestre Skredhelle Hynieva Eggformede gruveganger Hestekrybba ved Skotfossveien Liabrakka Hynibrua fra 1655 Veivalg og god skilting Hulvei - elever Steinbrudd for Skien sluse Gulset kirke under bygging Kurvslede Skotfoss stadion på Røråsen Gneis Kjempeåsen idag Pinnehuset Rugla Gjestgiveri Gammel esse Bjordamskollen bygdeborg Goberg lense Granatkrystaller i kvarts Tømmerfløtere på Falkumelva Hulvei Vognmann Flohr - Skotfossveien Brubergsjakt sett fra traktorveien Bliva nedover Glaserdalen - stien kommer fra Lia Isskuring Prinsens bolig Bru, mølle og sluse i Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Skifer - Falkumelva Hyni pukkverk Nedgang i Glasergruva Kart over Glasergruva På Langgangsjordet Trehjørningen - Ulvskollen Grøtsund ved Skotfoss Ole Høiland - hule Kart over Bruberg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Hyttebekken ved Bruberg Vebjørns plass Brubergstollen Kjempa under angrep Kanon på museet til Løvenskiold Meterrikstegn Sjakt - Glasergruva Gulset gård Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Gateløp på Skotfoss Myren tresliperi Veien til Skrehelle Magnetisk jernmalm Lokalhistorie Vrakstein ved Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Parkering til Mikaelshulen Breigangen gruve - profil Bliva badeplass Vakkert tre ved Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Beverrenne Kullbunn i Svartendalen Skiferbruddet ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Sjakt - Glasergruva Kjempa bygdeborg Revefelle ved Falkumelva Tvittingen Flytteblokk Øvelse i Hyni pukkverk Magnetittåre i Glasergruva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bruket på Skotfoss Skotfoss Veien til Smørhullet Graver på Maihaugen Skotfoss Informasjon om sprøyting Skådalen - kullmiler Smie ved Vasdalstjern Skotfoss - en liten flom Skotfosstien - informasjonsplakat Limitjern ved Kreppamyr Strømdal gård På vei til glaseren Kart over eiendommen Elstrøm Gravhaug på Gulset Pipa - Skotfoss bruk Fossumgruvene - kart På Ulvsvannsjordet Kanal og sluse i Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Sandgata på Skotfoss Ruin av Sackerhus studeres Nordgaards vannledning Gulset skole på Strømdal Aquadukt Sjøen i Glasergruva Dal i Dalsbygda Thors plass Gravhauger - Gulset Kjempa bygdeborgvei Brurester - Falkumelva Myren i dag Gruvesjakter - Glaseren Stryk i Falkumelva Åletjern Smørhullet Bliva Låvebru Nyhus Gulset bru (nedl.) Spor av bever Røvarkollen Glaseren - hestevandring Hjellevannet Glimmer Bruberg gruve - snitt av østre del Kjempa falt Fareskilt - gruveåpninger Gravplass - Pollen ved Skotfoss Rasteplass på Ulvskollen De siste huleboere Stigeråsen på Gulset Breigangen gruve - ruin Skien - et eldorado for kano Skotfosskleiva Informasjon til Glaseren Kart over Fringsfossen og Skotfossene Konglekrig på bygdeborg Amfibolittganger Naturlige veier Storelva sett fra Elstrøm Bygdeborgveien til Kjempa Skotfossen eller Ovfoss Skotfoss - en idyllisk plass Siste huleboer Ovnsplater og ovner Skirferbrudd ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Stoll utminert ved fyrsetting Amasonitt Trykk og temperatur Rusletur på Skotfoss Skjerp - se ned for å se opp! Falkum - en geologisk grenselinje

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish