Hopp til hovedinnholdet

Ebbes plass

(Foto: Elever fra Stigeråsen skole har lokalhistorie valgfag)

Ebbes plass var en gammel husmannsplass under Gulset. Gården ble skyldsatt i 1803 og fikk br.nr.16. Plassen ble trolig ryddet på 16-1700 tallet og fortsatte som gårdsbruk i nyere tid. Gården brant ned til grunnen i 1950-åra.

Den lå nærmest veien tett inntil snuplassen på Vestre Gulset. Lenge kunne man se grunnmuren til innhuset. Nå er i nyere tid er også denne dekket av snuplassens fyllmasser.

Herfra stammer navnet Gulsetkåsa, lia opp mot Søndre Trytetjenn (nå er det navnet på et boligfelt i "Gulsetby­en ") Våningshuset, før brannen, sto i "Norske Gardsbruk" nevnt som meget gam­melt.

Plass og gård - Nyhus
Gårdsbruket Nyhus lå like i nærheten, rett vest for Ebbes Plass. Nyhus ble utskilt fra bruksnr. 4 på begynelsen av 1800-tallet og fikk bruksnr. 17. Gården var i Skien kommunes eie på slutten. Man brant husa på gården da huset hadde stått tomt en stund og var blitt tilholdssted for "løse eksistenser". Det er regulert for boligbygging på Vestre Gulset. Denne påtenkte utbyggingen omfatter både Ebbes Plass og Nyhus men er altså ikke blitt realisert. Kanskje bør man heller la det trivelige kulturlandskapet her bli liggende i fred?

Sent ryddet - tidlig fraflyttet
Rydningen like syd for Åletjern heter Vebjørnsplass og hørte under Ebbesplass. Med skogen i en krans rundt den lille rydningen er det ikke så vanskelig å forestille seg levevilkåra for plassfolket. Her passer det å dvele ved det slitet det må ha vært å rydde selv en liten plass som dette med primitive red­skaper. - Grunnmuren etter vånings­huset er liten og medtatt, og den bærer (i 1980) preg av betydelig alder. (plassen ble trolig ryddet på  begynnelsen av 1800-tallet). Generelt kan man si at de skrinne plassene ble ryddet sent og fraflyttet tidlig. Vebjørnsplass var blant disse.

Funksjonshemmet i gamle dager
Tidligere skolestyrer ved Gulset barne­skole, Halvard Høimyr, har fortalt oss følgende historie i 1974 fra Vebjørnsplass under Ebbes Plass for ca. 120 år siden: Folket på gården hadde en mongoloid sønn. Han hadde et enormt stort hode, og det fortelles at han fartet mye om i skogene. For at det skulle bli mulig å finne han igjen der han sprang innover Tindskollen og Rødgangsåsen hadde folka på plassen hengt på ham ei stor kubjelle.

En dag kom et fantefølge til Vebjørnsplass. Og som fanter flest, hadde også disse noe å selge. Folket på plassen kjøpte ei vev-skje og som betaling sendte de gutten av gårde med tater­følget. De skulle ha ham til fremvis­ning mot betaling. – Dette lot seg spørre i bygda og kom lensmannen for øret. På Ulefoss tok lensmannen i Gjerpen igjen følget, og han tok gutten tilbake. Noen naboer på Gulset hadde fattet mistanke om "handelen", og de varslet. Hvor sann historien er, vet vi ikke. Men, Thomas Strømdal hadde (1980) en treskam­mel som nevnte gutt har laget.


Bilder

Gulset kirke under bygging Bjordamskollen bygdeborg Syd for Skotfossen Geoparktur til Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skirferbrudd ved Falkumelva Bliva nedover Hynieva Myren tresliperi Hyttebekken ved Bruberg Skien - et eldorado for kano Elstrøm camping Bruberg gruve - snitt av østre del Gulis haug Gulset bedehus Bygdeborger - rester etter festning Hulvei på Elstrøm Brubergstollen Breigangen gruve - profil Magnetitt i gneiss Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bru, mølle og sluse i Falkumelva Amfibolittganger Skien vannverk - Ulvsvann Hestekrybba ved Skotfossveien Tømmerenne Skjerp - se ned for å se opp! Myren tresliperi - 1908 Revefelle ved Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Veien til Skrehelle Tallmannshuset ved Løveid Magnetittåre i Glasergruva Skådalen - kullmiler Gravhaug på Gulset Skotfosskleiva Kullbunn i Svartendalen Avløpsrør - Falkumelva Kjempeåsen idag Veien til Smørhullet Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Bredgangen gruve - sikret Nyhus - Gulsetkaasa Arbeidsmiljø i Bruberg Smie ved Vasdalstjern Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kulturlandskap - Vestre Gulset Bjørn skutt nær Skien Hulvei Ole Høiland - hule Steinbrudd for Skien sluse Konglekrig på bygdeborg Parkering til Mikaelshulen Breigangen gruve - ruin Åletjern Skotåsen gruve Platå for hestevandring - Bruberg gruve Omdal skole, Dalsbygda Vakkert elvelandskap Toppkjoyte Kjempa falt Ebbes plass Mangelfull sikring Geoparkåpning ved Glasergruva Gulset skole på Strømdal Graver på Maihaugen Skotfoss Falkumbrua 1983 Vrakstein ved Glasergruva Modell av arbeid i gruve Åletjern Magnetittåre i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Skotfoss 1890 Hynibrua fra 1655 Bygdeborg Jettegryter ved Kjempa Bliva badeplass Løveid fra Nordsjøsida Skifer Kjempeåsen med bygdeborg Gravhauger - Gulset Magnetisk jernmalm Myren på Gulset Røverkollen Skifer - Falkumelva Elstrøm - mølledrift Kart over Bruberg Granatkrystaller i kvarts Nedgang i Glasergruva Sjakt - Glasergruva Skotfoss - en liten flom Kalkstein i oppløsning Meterrikstegn Torgersen og Sollid Ruin av Sackerhus studeres Gruvesjakt - Bruberg gruve Hjellevannet Spor av bronseladerrøyser Ruinen ved Breidgangen Siste huleboer Pinnehuset Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Lokalhistorie Aquadukt Kurvslede Eggformede gruveganger Gammel esse Bergmanden Ulvsvann - Fossumkart Fareskilt - gruveåpninger Kart over eiendommen Elstrøm På Langgangsjordet Rokkedalen Gulset gård Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skiferbruddet ved Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Bruket på Skotfoss Kullslede Gravhaug på Bjørntvedt Løveid sett fra Ruglaåsen Rugla sett fra Rugleåsen Bjørnestilla Magnetjernstein Gneis Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Stigeråsen på Gulset Glasergruva - en opplevelse Røvarkollen Løveid sluser Skotfoss - en idyllisk plass Skotfoss skole Direktørvilla - Vaddrettet Skotfoss Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Gruvesjakter i Magnetkollen Kjempa under angrep Fra brannstasjonen mot Galgebakken Tvittingen Vadested - sluse - bro Kanon på museet til Løvenskiold Jettegryter Russerhula Låvebru Nyhus Hyttebekken ned fra Bruberg Rugla Gjestgiveri Spor av bever Ovnsplater og ovner Dal i Dalsbygda Trehjørningen - Ulvskollen Malmletere - rutengjengere Isskuring TT-skilt i Rokkedalen Glimmer Veivalg og god skilting Gruvearbeidernes håndredskaper Skotfossen eller Ovfoss Milebunn i Skådalen Langs Falkumelvas bredd Flytteblokk Sluse i Falkumelva Stoll utminert ved fyrsetting Smørhullet Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Thors plass Bygdeborgveien til Kjempa Lakene i Ulvsvann Gravplass - Pollen ved Skotfoss Trykk og temperatur Rusletur på Skotfoss Glaseren - farlige skjerp Regler for laksefisket Vebjørns plass Inngang - Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Glaseren - hestevandring Ruglaåsen Strømdal gård Fossumgruvene - kart På vei til glaseren Skotfosstien - informasjonsplakat Gulset bru (nedl.) Kart - Kjempeåsen Myren i dag Tangen på Skotfoss Beverrenne Kullslede Brurester - Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Langgangen gruve Kjempa bygdeborg Hestevandring - "Gå djevelen" Kjempa bygdeborgvei Innsegling til Rugla Hulvei - elever Gneiss på vestsiden av Falkumelva Liabrakka På Ulvsvannsjordet Informasjon om sprøyting Bruberg - snitt av vestre del Gruvesjakt - ikke lett å se! Kart - Glasergruva Goberg lense Grøtsund ved Skotfoss Geiterams Brattkant ved Falkumelva Breidgangen gruve med ruin Glaserdalen - stien kommer fra Lia Storelva sett fra Elstrøm Pipa - Skotfoss bruk Prebkollen Tømmerfløtere på Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Brubergsjakt sett fra traktorveien Meterrikstegn Falkum - en geologisk grenselinje Elever i Glasergruva Klyve Gamlehjem Dalsbygda Hyni pukkverk Prinsens bolig Jernmalm De siste huleboere Løveid Kullbæring Kvartskrystaller Mikaelshula Åletjern i Gulsetmarka Glasergruva nord Rester etter fyrsetting i Glasergruva Gravhaug på Gulset Gateløp på Skotfoss Amasonitt Boliger i Røråsen Vognmann Flohr - Skotfossveien Stryk i Falkumelva Farlige skjerp Gamle jernverk Goberg lense Informasjon til Glaseren Tømmerrenna på Fossum Bliva Sandgata på Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Naturlige veier Rasteplass på Ulvskollen Gruvesjakter - Glaseren Malmen er magnetisk Nordgaards vannledning Vakkert tre ved Falkumelva Stiger Paulsens bolig Elvelandskap Ebbes plass Kart over Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish