Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Kart over Bruberg Løveid fra Nordsjøsida Modell av arbeid i gruve Skotfosstien - informasjonsplakat Trykk og temperatur Kullbæring Kjempa bygdeborg Vadested - sluse - bro Vognmann Flohr - Skotfossveien Glaserdalen - stien kommer fra Lia Smørhullet Sandgata på Skotfoss Dalsbygda Avløpsrør - Falkumelva Geiterams TT-skilt i Rokkedalen Skotfoss stadion på Røråsen Kurvslede Inngang - Glasergruva Løveid sluser Innsegling til Rugla Røvarkollen Liabrakka Breidgangen gruve med ruin Amasonitt Syd for Skotfossen Bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Kart over Glasergruva Goberg lense Gneis Kulturlandskap - Vestre Gulset Røverkollen Gulis haug Skifer - Falkumelva Nordgaards vannledning Hulvei Steinbrudd for Skien sluse Prinsens bolig Falkumbrua 1983 Hyttebekken ned fra Bruberg Sjakt - Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Skien - et eldorado for kano Kjempa bygdeborgvei Gravhauger - Gulset Brubergsjakt sett fra traktorveien Veien til Smørhullet Veien til Skrehelle Gruvesjakter i Magnetkollen Skjerp - se ned for å se opp! Kjempa falt Skiferbruddet ved Falkumelva Smie ved Vasdalstjern Siste huleboer Russerhula Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Bliva badeplass Isskuring Kart - Glasergruva Pinnehuset Rokkedalen Bjørn skutt nær Skien Brattkant ved Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Skotfoss 1890 Rugla Gjestgiveri Ruglaåsen Gulset bedehus Landsbygda og byen møtes på Gulset Åletjern Gruvagang i Glasergruva Mikaelshula Rugla sett fra Rugleåsen Vakkert elvelandskap Glasergruva nord Spor av bronseladerrøyser Ruinen ved Breidgangen Breigangen gruve - profil Bergmanden På Ulvsvannsjordet Gulset skole på Strømdal Falkum - en geologisk grenselinje Hynieva Ebbes plass Tvittingen Elstrøm camping Magnetitt i gneiss Lokalhistorie Mangelfull sikring Meterrikstegn Bjørnestilla Magnetittåre i Glasergruva Milebunn i Skådalen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Brurester - Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Gamle jernverk Kjempeåsen idag Beverrenne Kullbunn i Svartendalen Skien vannverk - Ulvsvann Skirferbrudd ved Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Gulset kirke under bygging Skådalen - kullmiler Hulvei på Elstrøm Myren på Gulset Sjøen i Glasergruva Tangen på Skotfoss Glimmer Gruvesjakt - Bruberg gruve Vik og havn på Ruglaåsen Ulvsvann - Fossumkart Bruberg - snitt av vestre del Jettegryter ved Kjempa Glaseren - farlige skjerp Myren tresliperi Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skotfoss - en liten flom Ruin av Sackerhus studeres Kanal og sluse i Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Elvelandskap På vei til glaseren Meterrikstegn Kart over Fringsfossen og Skotfossene Lakene i Ulvsvann Goberg lense Eggformede gruveganger Grøtsund ved Skotfoss Bjordamskollen bygdeborg Bliva nedover Pipa - Skotfoss bruk Fossumgruvene - kart Bru, mølle og sluse i Falkumelva Aquadukt Platå for hestevandring - Bruberg gruve Graver på Maihaugen Glaseren - hestevandring Stryk i Falkumelva Brubergstollen Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Gravhaug på Gulset Elever i Glasergruva Hjellevannet Gulset gård Skotfosskleiva Løveid Åletjern Storelva sett fra Elstrøm Gravhaug på Bjørntvedt Informasjon om sprøyting Dal i Dalsbygda Malmen er magnetisk Myren tresliperi - 1908 Kjempeåsen med bygdeborg Rasteplass på Ulvskollen Direktørvilla - Vaddrettet Bredgangen gruve - sikret Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Gruvesjakt - ikke lett å se! Langs Falkumelvas bredd Boliger i Røråsen Magnetisk jernmalm Revefelle ved Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Kullslede Myren i dag Thors plass Hulvei - elever Skotåsen gruve Flytteblokk Hyttebekken ved Bruberg Limitjern ved Kreppamyr Tømmerrenna på Fossum Magnetjernstein Spor av bever Bygdeborgveien til Kjempa Vebjørns plass Skifer Skotfossen eller Ovfoss Nedgang i Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Kart - Kjempeåsen Rusletur på Skotfoss Vakkert tre ved Falkumelva Sjakt - Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva Gammel esse Løveid sett fra Ruglaåsen Hestevandring - "Gå djevelen" Kanon på museet til Løvenskiold Bliva Gateløp på Skotfoss Jernmalm Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kvartskrystaller Farlige skjerp Gruvesjakter - Glaseren Informasjon til Glaseren Stigeråsen på Gulset Gravhaug på Gulset Kjempa under angrep Arbeidsmiljø i Bruberg Nyhus - Gulsetkaasa Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Tømmerenne Parkering til Mikaelshulen Hynibrua fra 1655 Amfibolittganger Regler for laksefisket Øvelse i Hyni pukkverk Fareskilt - gruveåpninger De siste huleboere Åletjern i Gulsetmarka Ebbes plass Skotfoss Trehjørningen - Ulvskollen Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Elstrøm - mølledrift Klyve Gamlehjem Bruket på Skotfoss Naturlige veier Kullslede Hestekrybba ved Skotfossveien Granatkrystaller i kvarts Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Skotfoss skole På Langgangsjordet Breigangen gruve - ruin Toppkjoyte Prebkollen Gulset bru (nedl.) Låvebru Nyhus Veivalg og god skilting Langgangen gruve Ovnsplater og ovner Kalkstein i oppløsning Stiger Paulsens bolig Stoll utminert ved fyrsetting Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ole Høiland - hule Skiferbruddet ved Falkumelva Hyni pukkverk Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kart over eiendommen Elstrøm Konglekrig på bygdeborg Strømdal gård Sluse i Falkumelva Bruberg gruve - snitt av østre del Rester etter fyrsetting i Glasergruva Malmletere - rutengjengere Magnetittåre i Glasergruva Jettegryter

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish