Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Breigangen gruve - ruin Brubergstollen Farlige skjerp Strømdal gård Kart over Fringsfossen og Skotfossene Inngang - Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Sjakt - Glasergruva Kjempa falt Myren i dag Pinnehuset Bjordamskollen bygdeborg Øvelse i Hyni pukkverk Kart over Bruberg Bruberg - snitt av vestre del Gateløp på Skotfoss Bruket på Skotfoss Malmletere - rutengjengere Brattkant ved Falkumelva På Ulvsvannsjordet Liabrakka Langgangen gruve Toppkjoyte Hyttebekken ved Bruberg Sandgata på Skotfoss Skotfoss Gravhaug på Gulset Tømmerenne Skådalen - kullmiler Isskuring Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Rugla sett fra Rugleåsen Skifer - Falkumelva Skotfoss Gulis haug Skotfoss - en idyllisk plass Bygdeborger - rester etter festning Vrakstein ved Glasergruva Tvittingen Bliva nedover Ulvsvann - Fossumkart Hulvei Langs Falkumelvas bredd Skotåsen gruve Mikaelshula Ruin av Sackerhus studeres Rester etter fyrsetting i Glasergruva Hyni pukkverk Gruvearbeidernes håndredskaper Myren på Gulset Nedgang i Glasergruva Storelva sett fra Elstrøm Jettegryter TT-skilt i Rokkedalen Modell av arbeid i gruve Vik og havn på Ruglaåsen Løveid sluser Kalkstein i oppløsning Gulset skole på Strømdal Gulset gård De siste huleboere Bjørn skutt nær Skien Elstrøm camping Glaserdalen - stien kommer fra Lia Sjakt - Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Beverrenne Dalsbygda Informasjon om sprøyting Gammel esse Gulset bru (nedl.) Gruvagang i Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Goberg lense Skotfosskleiva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Parkering til Mikaelshulen Myren tresliperi Magnetjernstein Kullslede Amfibolittganger Malmen er magnetisk Glaseren - hestevandring Gneiss på vestsiden av Falkumelva Lokalhistorie Vakkert tre ved Falkumelva På Langgangsjordet Tangen på Skotfoss Falkumbrua 1983 Glasergruva - en opplevelse Gamle jernverk Arbeidsmiljø i Bruberg Skotfoss 1890 Gruvesjakter - Glaseren Kullbunn i Svartendalen Trykk og temperatur Skotfossen eller Ovfoss Hyttebekken ned fra Bruberg Låvebru Nyhus Skiferbruddet ved Falkumelva Kullbæring Kart over Glasergruva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Breigangen gruve - profil Ebbes plass Elever i Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Grøtsund ved Skotfoss Syd for Skotfossen Glaseren - farlige skjerp Stryk i Falkumelva Jettegryter ved Kjempa Elstrøm - mølledrift Landsbygda og byen møtes på Gulset Skotfoss - en liten flom Stiger Paulsens bolig Regler for laksefisket Vakkert elvelandskap Skotfoss stadion på Røråsen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Elvelandskap Kurvslede Hulvei - elever Trehjørningen - Ulvskollen Vognmann Flohr - Skotfossveien Smørhullet Revefelle ved Falkumelva Rokkedalen Utsyn fra Vestre Skredhelle Ebbes plass Tømmerrenna på Fossum Gravhauger - Gulset Rugla Gjestgiveri Ruglaåsen Sluse i Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Dal i Dalsbygda Prinsens bolig Ovnsplater og ovner Hestevandring - "Gå djevelen" Smie ved Vasdalstjern Innsegling til Rugla Fossumgruvene - kart Brubergsjakt sett fra traktorveien Lakene i Ulvsvann Thors plass Gruvesjakter i Magnetkollen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Skien - et eldorado for kano Veien til Skrehelle Spor av bever Mangelfull sikring Konglekrig på bygdeborg Jernmalm Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempa bygdeborg Åletjern i Gulsetmarka Steingjerde til Langgangsplassen Kart - Kjempeåsen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Naturlige veier Kjempa bygdeborgvei Nyhus - Gulsetkaasa Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Goberg lense Veivalg og god skilting Bergmanden Gruvesjakt - Bruberg gruve Direktørvilla - Vaddrettet Tømmerfløtere på Falkumelva Kullslede Røverkollen Milebunn i Skådalen Siste huleboer Rasteplass på Ulvskollen Bliva badeplass Aquadukt Magnetittåre i Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Skotfoss skole Magnetittåre i Glasergruva Gneis Klyve Gamlehjem Ruinen ved Breidgangen Hynibrua fra 1655 Kjempeåsen med bygdeborg Løveid fra Nordsjøsida Boliger i Røråsen Magnetitt i gneiss Kanal og sluse i Falkumelva Kart - Glasergruva Flytteblokk Nordgaards vannledning Hjellevannet Bliva Stigeråsen på Gulset Kjempa under angrep Skotfosstien - informasjonsplakat Glimmer Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Gravhaug på Bjørntvedt Platå for hestevandring - Bruberg gruve Avløpsrør - Falkumelva Ole Høiland - hule Geiterams Meterrikstegn Åletjern Kart over eiendommen Elstrøm Gruvesjakt - ikke lett å se! Løveid sett fra Ruglaåsen Hulvei på Elstrøm Eggformede gruveganger Rusletur på Skotfoss Løveid Glasergruva nord Sjøen i Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Skjerp - se ned for å se opp! Spor av bronseladerrøyser Veien til Smørhullet Torgersen og Sollid Fareskilt - gruveåpninger Gulset bedehus Geoparkåpning ved Glasergruva Amasonitt Prebkollen På vei til glaseren Røvarkollen Skirferbrudd ved Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skifer Russerhula Magnetisk jernmalm Bjørnestilla Informasjon til Glaseren Vadested - sluse - bro Gravhaug på Gulset Pipa - Skotfoss bruk Meterrikstegn Brurester - Falkumelva Vebjørns plass Graver på Maihaugen Gulset kirke under bygging Bygdeborg Breidgangen gruve med ruin Kulturlandskap - Vestre Gulset Limitjern ved Kreppamyr Kjempeåsen idag Geoparktur til Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Kvartskrystaller Åletjern Hestekrybba ved Skotfossveien Granatkrystaller i kvarts Hynieva Steinbrudd for Skien sluse Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish