Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Kurvslede Bru, mølle og sluse i Falkumelva Hestevandring - "Gå djevelen" Kart - Kjempeåsen Bliva nedover Arbeidsmiljø i Bruberg Isskuring Gneis Magnetisk jernmalm Kanon på museet til Løvenskiold Stigeråsen på Gulset Brattkant ved Falkumelva Veien til Skrehelle Kalkstein i oppløsning Tømmerrenna på Fossum Revefelle ved Falkumelva Stoll utminert ved fyrsetting Skotfoss stadion på Røråsen Bjørnestilla Brubergstollen Skotfoss 1890 Gruvesjakter - Glaseren Veivalg og god skilting Myren på Gulset Informasjon til Glaseren Skiferbruddet ved Falkumelva Vebjørns plass Ole Høiland - hule Storelva sett fra Elstrøm Utsyn fra Vestre Skredhelle Sjakt - Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Skifer Landsbygda og byen møtes på Gulset Skien vannverk - Ulvsvann Vadested - sluse - bro Hyni pukkverk Steinbrudd for Skien sluse Dalsbygda Kanal og sluse i Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Stryk i Falkumelva Elstrøm - mølledrift De siste huleboere Brubergsjakt sett fra traktorveien Parkering til Mikaelshulen Kjempeåsen idag Bredgangen gruve - sikret Gulset skole på Strømdal Kjempa falt Glaseren - hestevandring Vakkert elvelandskap Omdal skole, Dalsbygda Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Skotfoss skole Åletjern i Gulsetmarka Løveid Thors plass Skotfoss - en idyllisk plass Bjordamskollen bygdeborg Gravhaug på Bjørntvedt Tømmerenne Kart over Glasergruva Kvartskrystaller Skotfossen eller Ovfoss Flytteblokk Gruvesjakter i Magnetkollen Pinnehuset Veien til Smørhullet Myren tresliperi Øvelse i Hyni pukkverk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Åletjern Gateløp på Skotfoss Skien - et eldorado for kano Amasonitt Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gammel esse Aquadukt Kullslede Geoparktur til Glasergruva Hulvei på Elstrøm Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Sluse i Falkumelva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skotfoss - en liten flom Gulset kirke under bygging Geiterams Skotåsen gruve Bruberg - snitt av vestre del Rasteplass på Ulvskollen Gulis haug Strømdal gård Goberg lense Bygdeborger - rester etter festning Hjellevannet Kulturlandskap - Vestre Gulset Lakene i Ulvsvann Lokalhistorie Informasjon om sprøyting Liabrakka Hyttebekken ned fra Bruberg På vei til glaseren Skådalen - kullmiler Låvebru Nyhus Spor av bronseladerrøyser Bjørn skutt nær Skien Skirferbrudd ved Falkumelva Hynibrua fra 1655 Ovnsplater og ovner Bruket på Skotfoss Naturlige veier Magnetjernstein Skifer - Falkumelva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Nyhus - Gulsetkaasa Skotfoss Tvittingen Meterrikstegn Gruvesjakt - Bruberg gruve Vrakstein ved Glasergruva Gulset gård Breigangen gruve - profil Myren tresliperi - 1908 Kullbæring Gruvesjakt - ikke lett å se! Kullslede Magnetitt i gneiss Kart over eiendommen Elstrøm Røvarkollen Jettegryter Ruin av Sackerhus studeres Prebkollen Syd for Skotfossen Regler for laksefisket Malmletere - rutengjengere Gulset bru (nedl.) Inngang - Glasergruva Bergmanden Nordgaards vannledning Breigangen gruve - ruin Ebbes plass Nedgang i Glasergruva Rokkedalen Langs Falkumelvas bredd Magnetittåre i Glasergruva Ruglaåsen Amfibolittganger Løveid sluser Mangelfull sikring Løveid sett fra Ruglaåsen Bliva Langgangen gruve Tangen på Skotfoss Pipa - Skotfoss bruk Magnetittåre i Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Meterrikstegn Løveid fra Nordsjøsida Rester etter fyrsetting i Glasergruva Røverkollen Skjerp - se ned for å se opp! Direktørvilla - Vaddrettet Spor av bever Tallmannshuset ved Løveid På Langgangsjordet Falkum - en geologisk grenselinje Glasergruva - en opplevelse Geoparkåpning ved Glasergruva Glaseren - farlige skjerp Skotfosskleiva Konglekrig på bygdeborg Vakkert tre ved Falkumelva Rugla Gjestgiveri Toppkjoyte Glasergruva nord Gravhauger - Gulset Skotfosstien - informasjonsplakat Bygdeborgveien til Kjempa Milebunn i Skådalen Torgersen og Sollid Stiger Paulsens bolig Falkumbrua 1983 TT-skilt i Rokkedalen Fareskilt - gruveåpninger Kjempa bygdeborgvei Elstrøm camping Gulset bedehus Skotfoss Jernmalm Avløpsrør - Falkumelva Mikaelshula Kart - Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Hyttebekken ved Bruberg Hulvei Skiferbruddet ved Falkumelva På Ulvsvannsjordet Hestekrybba ved Skotfossveien Glimmer Innsegling til Rugla Bruberg gruve - snitt av østre del Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Rusletur på Skotfoss Jettegryter ved Kjempa Breidgangen gruve med ruin Prinsens bolig Elvelandskap Siste huleboer Vognmann Flohr - Skotfossveien Beverrenne Russerhula Malmen er magnetisk Platå for hestevandring - Bruberg gruve Ebbes plass Myren i dag Gravhaug på Gulset Kart over Fringsfossen og Skotfossene Kart over Bruberg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bygdeborg Sandgata på Skotfoss Modell av arbeid i gruve Graver på Maihaugen Tømmerfløtere på Falkumelva Farlige skjerp Smørhullet Elever i Glasergruva Bliva badeplass Granatkrystaller i kvarts Gamle jernverk Åletjern Boliger i Røråsen Sjøen i Glasergruva Hulvei - elever Trykk og temperatur Kjempeåsen med bygdeborg Gruvearbeidernes håndredskaper Fossumgruvene - kart Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Kullbunn i Svartendalen Brurester - Falkumelva Rugla sett fra Rugleåsen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Steingjerde til Langgangsplassen Klyve Gamlehjem Dal i Dalsbygda Grøtsund ved Skotfoss Ruinen ved Breidgangen Smie ved Vasdalstjern Sjakt - Glasergruva Gravhaug på Gulset Kjempa under angrep Kjempa bygdeborg Hynieva Goberg lense Eggformede gruveganger

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish