Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Fra brannstasjonen mot Galgebakken Strømdal gård Arbeidsmiljø i Bruberg Spor av bever Rusletur på Skotfoss Goberg lense Granatkrystaller i kvarts Gravhaug på Gulset Steinbrudd for Skien sluse Tømmerfløtere på Falkumelva Informasjon til Glaseren Sjakt - Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Hyni pukkverk Skotfoss - en idyllisk plass Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Glaserdalen - stien kommer fra Lia Fossumgruvene - kart Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Farlige skjerp Falkumbrua 1983 Kanal og sluse i Falkumelva Tvittingen Magnetitt i gneiss Løveid sett fra Ruglaåsen Brubergstollen Kjempeåsen med bygdeborg Gruvesjakter i Magnetkollen Bruberg gruve - snitt av østre del Hulvei - elever Aquadukt Hulvei Hyttebekken ved Bruberg Gruvearbeidernes håndredskaper Skotfoss stadion på Røråsen Myren tresliperi Lokalhistorie Kjempa falt På Ulvsvannsjordet Smørhullet Ulvsvann - Fossumkart Skotfoss skole Innsegling til Rugla Jettegryter Konglekrig på bygdeborg Utsyn fra Vestre Skredhelle Naturlige veier Gammel esse Sandgata på Skotfoss Skifer - Falkumelva Stigeråsen på Gulset Spor av bronseladerrøyser Kvartskrystaller Geoparktur til Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Elvelandskap Hynieva Stiger Paulsens bolig På vei til glaseren Landsbygda og byen møtes på Gulset Skirferbrudd ved Falkumelva Kjempa under angrep Kart over Bruberg Myren på Gulset Glaseren - hestevandring Smie ved Vasdalstjern Bjordamskollen bygdeborg Veivalg og god skilting Brubergsjakt sett fra traktorveien Gateløp på Skotfoss Kullbæring Skiferbruddet ved Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Bergmanden Gneiss på vestsiden av Falkumelva Graver på Maihaugen Prebkollen Øvelse i Hyni pukkverk Brurester - Falkumelva Regler for laksefisket Bredgangen gruve - sikret Skien vannverk - Ulvsvann Løveid fra Nordsjøsida Bjørnestilla Rasteplass på Ulvskollen Hyttebekken ned fra Bruberg Hulvei på Elstrøm Kalkstein i oppløsning Avløpsrør - Falkumelva Skien - et eldorado for kano Elstrøm - mølledrift Glasergruva nord Mangelfull sikring Gulset bedehus Ebbes plass Skifer Kurvslede Boliger i Røråsen Tallmannshuset ved Løveid Myren tresliperi - 1908 Stryk i Falkumelva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Tømmerrenna på Fossum Milebunn i Skådalen Sjakt - Glasergruva Rugla Gjestgiveri Kjempa bygdeborgvei Røverkollen Bygdeborger - rester etter festning Elever i Glasergruva Syd for Skotfossen Beverrenne Kullslede Tømmerenne Bruberg - snitt av vestre del Siste huleboer Fareskilt - gruveåpninger Eggformede gruveganger Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Hynibrua fra 1655 Pinnehuset Hjellevannet Åletjern Åletjern i Gulsetmarka Gulset skole på Strømdal Amasonitt Langgangen gruve Hestekrybba ved Skotfossveien Inngang - Glasergruva Brattkant ved Falkumelva Isskuring Vakkert elvelandskap Jernmalm Jettegryter ved Kjempa Sjøen i Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Direktørvilla - Vaddrettet Kulturlandskap - Vestre Gulset Tangen på Skotfoss Veien til Skrehelle Limitjern ved Kreppamyr Ole Høiland - hule Elstrøm camping Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Liabrakka Magnetjernstein Lakene i Ulvsvann Dalsbygda Langs Falkumelvas bredd Nordgaards vannledning Geoparkåpning ved Glasergruva Gravhaug på Gulset Geiterams Skotfosskleiva Glaseren - farlige skjerp Kart - Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Toppkjoyte Vadested - sluse - bro Breigangen gruve - profil Breigangen gruve - ruin Skotfossen eller Ovfoss Gravhaug på Bjørntvedt Vakkert tre ved Falkumelva Skådalen - kullmiler Løveid sluser Amfibolittganger Ruglaåsen Skiferbruddet ved Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Ruin av Sackerhus studeres Gneis Torgersen og Sollid Platå for hestevandring - Bruberg gruve Russerhula Bygdeborg På Langgangsjordet Gamle jernverk Mikaelshula Glimmer Kjempeåsen idag Røvarkollen Hestevandring - "Gå djevelen" Åletjern Kart - Kjempeåsen Bliva Gulset gård Goberg lense Skotfoss Thors plass Ruinen ved Breidgangen Grøtsund ved Skotfoss Myren i dag Steingjerde til Langgangsplassen Rokkedalen Bruket på Skotfoss Pipa - Skotfoss bruk Meterrikstegn Rester etter fyrsetting i Glasergruva Modell av arbeid i gruve Kjempa bygdeborg Bliva nedover Gravplass - Pollen ved Skotfoss Trehjørningen - Ulvskollen Kanon på museet til Løvenskiold Kullslede Revefelle med fall-lem ved Falkumelva De siste huleboere Rester etter fyrsetting i Glasergruva Vrakstein ved Glasergruva Glasergruva - en opplevelse Kart over Glasergruva Kart over eiendommen Elstrøm Trykk og temperatur Kart over Fringsfossen og Skotfossene Veien til Smørhullet Klyve Gamlehjem Bliva badeplass Ovnsplater og ovner Skotfoss - en liten flom Gruvesjakter - Glaseren Informasjon om sprøyting Ebbes plass Løveid Gulis haug Gulset bru (nedl.) Flytteblokk Sluse i Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Falkum - en geologisk grenselinje Gulset kirke under bygging Vognmann Flohr - Skotfossveien Vrakstein ved Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Skjerp - se ned for å se opp! TT-skilt i Rokkedalen Parkering til Mikaelshulen Vebjørns plass Nyhus - Gulsetkaasa Skotåsen gruve Malmletere - rutengjengere Prinsens bolig Breidgangen gruve med ruin Malmen er magnetisk Omdal skole, Dalsbygda Bjørn skutt nær Skien Nedgang i Glasergruva Skotfoss Gravhauger - Gulset Låvebru Nyhus Bru, mølle og sluse i Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Stoll utminert ved fyrsetting Meterrikstegn Magnetisk jernmalm Skotfoss 1890 Skotfosstien - informasjonsplakat Revefelle ved Falkumelva Magnetittåre i Glasergruva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish