Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Amasonitt På vei til glaseren Bjordamskollen bygdeborg Skien vannverk - Ulvsvann Skotfoss 1890 Løveid fra Nordsjøsida Åletjern Bliva badeplass Gruvesjakter - Glaseren Kulturlandskap - Vestre Gulset Bygdeborgveien til Kjempa Kart over Bruberg Fra brannstasjonen mot Galgebakken Skotfoss skole Vrakstein ved Glasergruva Vebjørns plass Utsyn fra Vestre Skredhelle Elstrøm - mølledrift Brubergsjakt sett fra traktorveien Elstrøm camping Skotfossen eller Ovfoss Bergmanden Tømmerfløtere på Falkumelva Jernmalm Meterrikstegn Rugla Gjestgiveri Modell av arbeid i gruve Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Langs Falkumelvas bredd Brubergstollen Myren tresliperi Rasteplass på Ulvskollen Konglekrig på bygdeborg Hynibrua fra 1655 Hyttebekken ved Bruberg Glaseren - farlige skjerp Smie ved Vasdalstjern På Langgangsjordet Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kanal og sluse i Falkumelva Øvelse i Hyni pukkverk Glaserdalen - stien kommer fra Lia Goberg lense Farlige skjerp Skotfoss stadion på Røråsen Veien til Smørhullet Meterrikstegn Ruin av Sackerhus studeres Gneis Hulvei på Elstrøm Hulvei Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Thors plass Rester etter fyrsetting i Glasergruva Dal i Dalsbygda Kjempeåsen idag Veivalg og god skilting Bjørnestilla Arbeidsmiljø i Bruberg Stiger Paulsens bolig Skotfoss Milebunn i Skådalen Geoparktur til Glasergruva Kart over Glasergruva Aquadukt Goberg lense Skotfosstien - informasjonsplakat De siste huleboere Kullslede Veien til Skrehelle Torgersen og Sollid Ulvsvann - Fossumkart Lakene i Ulvsvann Tangen på Skotfoss Kjempa falt Langgangen gruve Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Steingjerde til Langgangsplassen Sjøen i Glasergruva Klyve Gamlehjem Elvelandskap Stryk i Falkumelva Hyttebekken ned fra Bruberg Skifer Storelva sett fra Elstrøm Bliva nedover Skotfoss - en liten flom Skotfoss - en idyllisk plass Breigangen gruve - profil Vakkert tre ved Falkumelva Bredgangen gruve - sikret Breigangen gruve - ruin Geiterams Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skifer - Falkumelva Syd for Skotfossen Siste huleboer Myren på Gulset Liabrakka Boliger i Røråsen Avløpsrør - Falkumelva Flytteblokk Toppkjoyte Graver på Maihaugen Direktørvilla - Vaddrettet Gruvesjakter i Magnetkollen Gammel esse Tømmerrenna på Fossum Gruvesjakt - ikke lett å se! Isskuring Kjempeåsen med bygdeborg Mikaelshula Gulset skole på Strømdal Løveid Kjempa bygdeborg Trehjørningen - Ulvskollen Hynieva Gruvesjakt - Bruberg gruve Glaseren - hestevandring Bruberg - snitt av vestre del Amfibolittganger Regler for laksefisket Hjellevannet Strømdal gård Falkumbrua 1983 Stoll utminert ved fyrsetting Åletjern i Gulsetmarka Gruvagang i Glasergruva Steinbrudd for Skien sluse Prebkollen Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Glimmer Glasergruva - en opplevelse Kart - Kjempeåsen Jettegryter Rokkedalen Gamle jernverk Gulset bedehus Glasergruva nord Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kjempa bygdeborgvei Gulis haug Spor av bronseladerrøyser Skien - et eldorado for kano Omdal skole, Dalsbygda Bruket på Skotfoss Brurester - Falkumelva Ole Høiland - hule Kart - Glasergruva Røverkollen Revefelle ved Falkumelva Informasjon om sprøyting Gravhaug på Gulset Mangelfull sikring Kvartskrystaller Ebbes plass Gulset gård Trykk og temperatur Platå for hestevandring - Bruberg gruve Magnetjernstein Gulset bru (nedl.) Prinsens bolig Gruvearbeidernes håndredskaper Kart over eiendommen Elstrøm Gneiss på vestsiden av Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Russerhula Breidgangen gruve med ruin Bru, mølle og sluse i Falkumelva Magnetisk jernmalm Låvebru Nyhus Limitjern ved Kreppamyr Kullbæring Kjempa under angrep Ruglaåsen Hestekrybba ved Skotfossveien Inngang - Glasergruva Kurvslede Tømmerenne Tvittingen Pipa - Skotfoss bruk Skådalen - kullmiler Stigeråsen på Gulset Nedgang i Glasergruva Gateløp på Skotfoss Nyhus - Gulsetkaasa Rugla sett fra Rugleåsen Falkum - en geologisk grenselinje Gravhaug på Gulset Naturlige veier Bygdeborger - rester etter festning Gravplass - Pollen ved Skotfoss Vakkert elvelandskap Kalkstein i oppløsning Gravhauger - Gulset Ovnsplater og ovner Grøtsund ved Skotfoss Hyni pukkverk Sjakt - Glasergruva Pinnehuset Fossumgruvene - kart Myren tresliperi - 1908 Skotfosskleiva Brattkant ved Falkumelva Kullslede Geoparkåpning ved Glasergruva Myren i dag Hestevandring - "Gå djevelen" Vrakstein ved Glasergruva Nordgaards vannledning Malmen er magnetisk Jettegryter ved Kjempa Rusletur på Skotfoss Skotåsen gruve Magnetitt i gneiss Gravhaug på Bjørntvedt Fareskilt - gruveåpninger Gulset kirke under bygging Malmletere - rutengjengere Dalsbygda Elever i Glasergruva Bygdeborg Ebbes plass Parkering til Mikaelshulen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Beverrenne Sluse i Falkumelva Innsegling til Rugla Skjerp - se ned for å se opp! Rester etter fyrsetting i Glasergruva Røvarkollen Granatkrystaller i kvarts På Ulvsvannsjordet Ruinen ved Breidgangen Bruberg gruve - snitt av østre del Kullbunn i Svartendalen Skirferbrudd ved Falkumelva Sandgata på Skotfoss Spor av bever Løveid sluser Kanon på museet til Løvenskiold Magnetittåre i Glasergruva Bliva Åletjern Lokalhistorie Skiferbruddet ved Falkumelva Informasjon til Glaseren Hulvei - elever Tallmannshuset ved Løveid Landsbygda og byen møtes på Gulset Smørhullet TT-skilt i Rokkedalen Vik og havn på Ruglaåsen Bjørn skutt nær Skien Sjakt - Glasergruva Vadested - sluse - bro Magnetittåre i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Eggformede gruveganger

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish