Hopp til hovedinnholdet

Gulset bru (nedl.)

Gulset bru (gml. ferjested) var ei trebru i tidsrommet 1871 - 1903. Den lå like syd for tidligere Falkumlia Bad.

Å krysse Falkumelva var et problem i gamle dager.
I lange tider var man avhengig av båt for å komme over nedre del av Falk­umelva. Det var først og fremst opp­sitterne på gulsetgårdene og Strømdal som trengte pram og ferje her, og de hadde derfor vedlikeholdsplikt. Dess­uten var det en del folk fra Dalsbygda og Valebø som ble satt over.

Etter hvert som trafikken økte, åpen­barte forbindelsen over Falkumelva seg som et særlig svakt ledd i kommunikasjonen. - I 1830-årene ble hele bygda (Gjerpen) pålagt ytelser til opp­føring av Semsbroen (v/Børsesjø). Dette fikk folk på Gulset til å søke om en tilsvarende hjelp til en bru over Falkumelva.

Politisk uenighet i gamle Gjerpen.
En kommunal komité, oppnevnt i 1847, fant ut at en bro over elva ville bli for dyrt. Kommunen bevilget der­for i stedet noen spesidaler til an­skaffelse av ferje med utstyr. Oppsit­terne på Gulset og Strømdal skulle bygge farkosten og selv gjøre avtale med ferjemannen, bl.a. fastsette takst­ene. To medlemmer fra Gulset stemte mot løsningen. Den viste seg da også snart å være lite god.

Flåte var løsningen i første omgang.
Man anvendte en stor flåte når hester og vogner skulle fraktes over elva. Ferjeutstyret ble imidlertid dårlig ved­likeholdt. Det skyldtes visstnok bl.a. at en del trakk seg fra sine vedlike­holdsplikter idet de fikk lov å benytte det private ferjeutstyret til sorenskriver Cappelen, Strømdal gård, ved Tysklandsplassen lenger nede ved elva. 

I 1861 ble den kommunale ferja omtalt som så vass­trukken og råtten at den knapt kunne bære seg selv, og både mennesker og dyr var i livsfare under overfarten.

(Kilde: Gjerpen Bygds Historie)   


Bilder

Elvelandskap Skådalen - kullmiler Steinbrudd for Skien sluse Revefelle ved Falkumelva Gulset skole på Strømdal Regler for laksefisket Brattkant ved Falkumelva Landsbygda og byen møtes på Gulset På Ulvsvannsjordet Thors plass Graver på Maihaugen Løveid sett fra Ruglaåsen På vei til glaseren Løveid sluser Sjakt - Glasergruva Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Røvarkollen Glasergruva - en opplevelse Nordgaards vannledning Arbeidsmiljø i Bruberg Bygdeborger - rester etter festning Kullslede Elever i Glasergruva Meterrikstegn Informasjon til Glaseren Magnetjernstein Bliva nedover Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Russerhula Ovnsplater og ovner Øvelse i Hyni pukkverk Mikaelshula Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfosskleiva Hestekrybba ved Skotfossveien Gravhauger - Gulset Kjempa bygdeborgvei Gravhaug på Gulset Kullbunn i Svartendalen Åletjern Brurester - Falkumelva Dal i Dalsbygda Lakene i Ulvsvann Hyni pukkverk Låvebru Nyhus Magnetisk jernmalm Breigangen gruve - profil Kjempa bygdeborg Kurvslede Rasteplass på Ulvskollen Glimmer Gravhaug på Bjørntvedt Hynibrua fra 1655 Stryk i Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Kullbæring Prebkollen Hynieva Kullslede Bjørn skutt nær Skien Rester etter fyrsetting i Glasergruva Ebbes plass Hjellevannet Skiferbruddet ved Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Goberg lense Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss - en liten flom Gravhaug på Gulset Åletjern Gruvesjakt - ikke lett å se! Kjempa falt Smie ved Vasdalstjern Hulvei Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Utsyn fra Vestre Skredhelle TT-skilt i Rokkedalen Gulset kirke under bygging Boliger i Røråsen Isskuring Sandgata på Skotfoss Kanal og sluse i Falkumelva Bergmanden Brubergsjakt sett fra traktorveien Falkumbrua 1983 Løveid fra Nordsjøsida Skotfoss stadion på Røråsen Spor av bronseladerrøyser Veivalg og god skilting Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Vakkert tre ved Falkumelva Parkering til Mikaelshulen Skien vannverk - Ulvsvann Skotåsen gruve Vakkert elvelandskap Tvittingen Falkum - en geologisk grenselinje Kart over Bruberg Gneis Bliva badeplass Gruvagang i Glasergruva Avløpsrør - Falkumelva Røverkollen Vebjørns plass Bruberg gruve - snitt av østre del Hestevandring - "Gå djevelen" Tømmerrenna på Fossum Veien til Skrehelle Tangen på Skotfoss Skotfoss skole Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Brubergstollen Aquadukt Granatkrystaller i kvarts Skotfosstien - informasjonsplakat Flytteblokk Tallmannshuset ved Løveid Kart over Glasergruva Myren på Gulset Geiterams Magnetittåre i Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Ole Høiland - hule Strømdal gård Gruvearbeidernes håndredskaper Amfibolittganger Myren tresliperi - 1908 Malmen er magnetisk Bruket på Skotfoss Hyttebekken ned fra Bruberg Milebunn i Skådalen Skirferbrudd ved Falkumelva Prinsens bolig Liabrakka Ruglaåsen Malmletere - rutengjengere Modell av arbeid i gruve Fra brannstasjonen mot Galgebakken Rusletur på Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Trehjørningen - Ulvskollen Gulset bru (nedl.) Kjempeåsen med bygdeborg Langgangen gruve Inngang - Glasergruva Vadested - sluse - bro Innsegling til Rugla Breidgangen gruve med ruin Ulvsvann - Fossumkart Skotfoss - en idyllisk plass Gulset gård Kalkstein i oppløsning Bruberg - snitt av vestre del Toppkjoyte Storelva sett fra Elstrøm Glaseren - hestevandring Syd for Skotfossen Goberg lense Amasonitt Kart - Glasergruva Bygdeborg Kjempeåsen idag Gateløp på Skotfoss Kjempa under angrep Vik og havn på Ruglaåsen Elstrøm - mølledrift Lokalhistorie Ruinen ved Breidgangen Fareskilt - gruveåpninger Stigeråsen på Gulset Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skotfoss Gruvesjakter i Magnetkollen Elstrøm camping Skifer Bjordamskollen bygdeborg Glasergruva nord Magnetitt i gneiss Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Dalsbygda Hulvei - elever Gammel esse Sjøen i Glasergruva Klyve Gamlehjem Pipa - Skotfoss bruk Rugla Gjestgiveri Løveid Eggformede gruveganger Skiferbruddet ved Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Stoll utminert ved fyrsetting Siste huleboer Rester etter fyrsetting i Glasergruva Smørhullet På Langgangsjordet Tømmerenne Skotfoss Fossumgruvene - kart Nyhus - Gulsetkaasa Hulvei på Elstrøm Kart - Kjempeåsen Langs Falkumelvas bredd Rugla sett fra Rugleåsen Vrakstein ved Glasergruva Myren i dag Skien - et eldorado for kano Gulis haug Stiger Paulsens bolig Tømmerfløtere på Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Pinnehuset Ebbes plass Torgersen og Sollid Skifer - Falkumelva Jettegryter ved Kjempa Glaseren - farlige skjerp Jernmalm Bjørnestilla Gneiss på vestsiden av Falkumelva Jettegryter Åletjern i Gulsetmarka Informasjon om sprøyting Grøtsund ved Skotfoss Veien til Smørhullet Kart over Fringsfossen og Skotfossene De siste huleboere Kanon på museet til Løvenskiold Spor av bever Trykk og temperatur Mangelfull sikring Direktørvilla - Vaddrettet Meterrikstegn Myren tresliperi Nedgang i Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Farlige skjerp Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skotfossen eller Ovfoss Skjerp - se ned for å se opp! Rokkedalen Sluse i Falkumelva Beverrenne Geoparktur til Glasergruva Bygdeborgveien til Kjempa Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kvartskrystaller Gruvesjakter - Glaseren Gulset bedehus Bru, mølle og sluse i Falkumelva Naturlige veier Sjakt - Glasergruva Gamle jernverk Kart over eiendommen Elstrøm Konglekrig på bygdeborg Bliva Omdal skole, Dalsbygda Skotfoss 1890 Breigangen gruve - ruin Vognmann Flohr - Skotfossveien Gravplass - Pollen ved Skotfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish