Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Geiterams Revefelle ved Falkumelva Lakene i Ulvsvann Glasergruva nord Jettegryter Gravhaug på Gulset Kulturlandskap - Vestre Gulset Rugla Gjestgiveri TT-skilt i Rokkedalen Elstrøm - mølledrift Bliva badeplass Goberg lense Gateløp på Skotfoss Løveid fra Nordsjøsida Vadested - sluse - bro Magnetitt i gneiss Hestevandring - "Gå djevelen" Skådalen - kullmiler Røverkollen Sandgata på Skotfoss Klyve Gamlehjem Toppkjoyte Pinnehuset Farlige skjerp Russerhula Vognmann Flohr - Skotfossveien Bjørnestilla Skiferbruddet ved Falkumelva Amasonitt Kart over Fringsfossen og Skotfossene Rugla sett fra Rugleåsen Landsbygda og byen møtes på Gulset Gulset bedehus Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kjempa bygdeborg Kjempa bygdeborgvei Langgangen gruve Tallmannshuset ved Løveid Tømmerenne Bergmanden Bygdeborger - rester etter festning Prinsens bolig Skotfoss 1890 Dalsbygda Fossumgruvene - kart Elever i Glasergruva Hulvei Vebjørns plass Kart over Bruberg Veien til Smørhullet På Ulvsvannsjordet Bredgangen gruve - sikret Brattkant ved Falkumelva Stoll utminert ved fyrsetting Skotfoss - en idyllisk plass Malmletere - rutengjengere Kjempa falt Tvittingen Kart - Glasergruva Veivalg og god skilting Granatkrystaller i kvarts Informasjon til Glaseren Gneis Modell av arbeid i gruve Syd for Skotfossen Vrakstein ved Glasergruva Vakkert elvelandskap Hjellevannet Magnetisk jernmalm Glaseren - farlige skjerp Naturlige veier Parkering til Mikaelshulen Glaseren - hestevandring Stryk i Falkumelva Bygdeborg Bjordamskollen bygdeborg Ulvsvann - Fossumkart Fra brannstasjonen mot Galgebakken Mikaelshula Brubergsjakt sett fra traktorveien Gruvesjakt - Bruberg gruve Regler for laksefisket Røvarkollen Skotfosstien - informasjonsplakat Aquadukt Vik og havn på Ruglaåsen Løveid Milebunn i Skådalen Sjøen i Glasergruva Hulvei - elever Rasteplass på Ulvskollen Sluse i Falkumelva Tangen på Skotfoss Hyttebekken ved Bruberg Skotfoss - en liten flom Skotfossen eller Ovfoss Pipa - Skotfoss bruk Skifer Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss skole Gulset gård Lokalhistorie Hestekrybba ved Skotfossveien Veien til Skrehelle Skotfoss stadion på Røråsen Sjakt - Glasergruva Gulis haug Nordgaards vannledning Gravhaug på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Inngang - Glasergruva Bliva nedover Siste huleboer Fareskilt - gruveåpninger Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Kullslede Goberg lense Ruinen ved Breidgangen Kjempeåsen med bygdeborg Hyttebekken ned fra Bruberg Ruin av Sackerhus studeres Myren tresliperi - 1908 Skiferbruddet ved Falkumelva Torgersen og Sollid Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Mangelfull sikring Kanal og sluse i Falkumelva Malmen er magnetisk Hynibrua fra 1655 Åletjern Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skjerp - se ned for å se opp! På vei til glaseren Ebbes plass Kart over eiendommen Elstrøm Kullslede Geoparktur til Glasergruva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kart - Kjempeåsen Prebkollen Gulset skole på Strømdal Elvelandskap Bruberg - snitt av vestre del Falkumbrua 1983 Boliger i Røråsen Bjørn skutt nær Skien Konglekrig på bygdeborg Kanon på museet til Løvenskiold Gulset bru (nedl.) Stigeråsen på Gulset Låvebru Nyhus Ebbes plass Spor av bever Gruvesjakter i Magnetkollen Thors plass Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ole Høiland - hule Skotfoss Kvartskrystaller Bliva Kart over Glasergruva Graver på Maihaugen Gravhauger - Gulset Grøtsund ved Skotfoss Direktørvilla - Vaddrettet Løveid sett fra Ruglaåsen Gulset kirke under bygging Nyhus - Gulsetkaasa Tømmerfløtere på Falkumelva Rusletur på Skotfoss Bygdeborgveien til Kjempa Amfibolittganger Informasjon om sprøyting Gravhaug på Bjørntvedt Gamle jernverk Liabrakka Hulvei på Elstrøm Smie ved Vasdalstjern Kullbæring Gruvesjakt - ikke lett å se! Bruket på Skotfoss Breigangen gruve - profil Meterrikstegn Falkum - en geologisk grenselinje Brurester - Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Kurvslede Innsegling til Rugla Utsyn fra Vestre Skredhelle Stiger Paulsens bolig Glasergruva - en opplevelse Nedgang i Glasergruva Steingjerde til Langgangsplassen Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Strømdal gård Geoparkåpning ved Glasergruva Isskuring Arbeidsmiljø i Bruberg Spor av bronseladerrøyser Tømmerrenna på Fossum Omdal skole, Dalsbygda Avløpsrør - Falkumelva Skien - et eldorado for kano Jettegryter ved Kjempa Myren tresliperi Kullbunn i Svartendalen Skotåsen gruve Skotfoss Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Breigangen gruve - ruin Magnetittåre i Glasergruva Løveid sluser Limitjern ved Kreppamyr Kjempa under angrep Skotfosskleiva Gammel esse På Langgangsjordet Vakkert tre ved Falkumelva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Ruglaåsen Magnetjernstein Åletjern Hynieva Elstrøm camping Meterrikstegn Skifer - Falkumelva Rokkedalen Myren på Gulset Trehjørningen - Ulvskollen Breidgangen gruve med ruin Storelva sett fra Elstrøm Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gruvagang i Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Skien vannverk - Ulvsvann Ovnsplater og ovner Sjakt - Glasergruva Brubergstollen Gruvesjakter - Glaseren Åletjern i Gulsetmarka Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Langs Falkumelvas bredd Eggformede gruveganger Jernmalm De siste huleboere Glimmer Dal i Dalsbygda Gruvearbeidernes håndredskaper Beverrenne Flytteblokk Hyni pukkverk Skirferbrudd ved Falkumelva Kjempeåsen idag Myren i dag Kalkstein i oppløsning Gneiss på vestsiden av Falkumelva Trykk og temperatur

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish