Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Hulvei på Elstrøm Gruvesjakter - Glaseren Flytteblokk Falkum - en geologisk grenselinje Meterrikstegn Avløpsrør - Falkumelva Kalkstein i oppløsning Løveid sluser Ulvsvann - Fossumkart Åletjern Glaseren - farlige skjerp Russerhula Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Informasjon om sprøyting Kjempa falt Vakkert elvelandskap Kulturlandskap - Vestre Gulset Nedgang i Glasergruva Siste huleboer Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Meterrikstegn Syd for Skotfossen Gneis Boliger i Røråsen Vebjørns plass Smørhullet Ole Høiland - hule Gulset gård Hynibrua fra 1655 Dal i Dalsbygda Nyhus - Gulsetkaasa Hyni pukkverk Nordgaards vannledning Gruvagang i Glasergruva Milebunn i Skådalen Strømdal gård Magnetitt i gneiss Skotfosskleiva Kanal og sluse i Falkumelva Beverrenne Tallmannshuset ved Løveid Gruvesjakt - ikke lett å se! Kart over Fringsfossen og Skotfossene Stryk i Falkumelva Myren tresliperi Lokalhistorie Malmletere - rutengjengere Torgersen og Sollid Løveid sett fra Ruglaåsen Myren i dag Elstrøm camping Ruin av Sackerhus studeres Kjempa under angrep Skotfoss skole Langgangen gruve Skifer - Falkumelva På vei til glaseren Stoll utminert ved fyrsetting Magnetisk jernmalm Eggformede gruveganger Bruket på Skotfoss Gamle jernverk Hulvei - elever Øvelse i Hyni pukkverk Breigangen gruve - ruin Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Skådalen - kullmiler Lakene i Ulvsvann Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kjempa bygdeborgvei Granatkrystaller i kvarts Aquadukt Kart - Kjempeåsen Tømmerrenna på Fossum Klyve Gamlehjem Tangen på Skotfoss Elstrøm - mølledrift Hjellevannet Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Geiterams Rugla Gjestgiveri Åletjern i Gulsetmarka Kart over eiendommen Elstrøm Stiger Paulsens bolig Gulset kirke under bygging Spor av bronseladerrøyser Hyttebekken ved Bruberg Platå for hestevandring - Bruberg gruve Spor av bever Skien - et eldorado for kano Kjempeåsen idag Brubergsjakt sett fra traktorveien Vadested - sluse - bro Glasergruva nord Magnetjernstein Innsegling til Rugla Kart - Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Skotfoss stadion på Røråsen Kart over Bruberg Røverkollen Bergmanden Bjørnestilla Gulset skole på Strømdal Glimmer Kjempeåsen med bygdeborg Grøtsund ved Skotfoss Gulis haug Kullbæring Vrakstein ved Glasergruva Mikaelshula Sjakt - Glasergruva Skotfosstien - informasjonsplakat Goberg lense Vik og havn på Ruglaåsen Hynieva Rokkedalen Gravhaug på Bjørntvedt Bjørn skutt nær Skien Informasjon til Glaseren Kurvslede Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfoss Røvarkollen Ruglaåsen Hulvei Modell av arbeid i gruve Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Brubergstollen Hestekrybba ved Skotfossveien Dalsbygda Prebkollen Vrakstein ved Glasergruva Løveid Skotfoss Parkering til Mikaelshulen Direktørvilla - Vaddrettet Prinsens bolig Skiferbruddet ved Falkumelva Bygdeborg Ruinen ved Breidgangen Farlige skjerp Jettegryter ved Kjempa Thors plass Rusletur på Skotfoss Sandgata på Skotfoss Åletjern Bliva badeplass Geoparktur til Glasergruva Kullslede Utsyn fra Vestre Skredhelle Gammel esse Liabrakka På Ulvsvannsjordet Amasonitt Veien til Skrehelle Bru, mølle og sluse i Falkumelva Fareskilt - gruveåpninger Breidgangen gruve med ruin Goberg lense Gateløp på Skotfoss Tømmerfløtere på Falkumelva Trykk og temperatur Sjøen i Glasergruva Sjakt - Glasergruva Regler for laksefisket Naturlige veier Veien til Smørhullet Kart over Glasergruva Gruvesjakter i Magnetkollen Mangelfull sikring Magnetittåre i Glasergruva Bliva Elvelandskap Geoparkåpning ved Glasergruva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Vakkert tre ved Falkumelva Skjerp - se ned for å se opp! Myren på Gulset Bruberg - snitt av vestre del Ovnsplater og ovner Bygdeborgveien til Kjempa Skotfoss - en liten flom Gravhauger - Gulset Konglekrig på bygdeborg Graver på Maihaugen Smie ved Vasdalstjern Skiferbruddet ved Falkumelva Steinbrudd for Skien sluse Omdal skole, Dalsbygda På Langgangsjordet Pipa - Skotfoss bruk Gneiss på vestsiden av Falkumelva Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Bliva nedover Amfibolittganger Ebbes plass Landsbygda og byen møtes på Gulset Pinnehuset Brattkant ved Falkumelva Skotfossen eller Ovfoss Låvebru Nyhus Revefelle ved Falkumelva Gruvearbeidernes håndredskaper Magnetittåre i Glasergruva Sluse i Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bruberg gruve - snitt av østre del Brurester - Falkumelva Elever i Glasergruva Skien vannverk - Ulvsvann Jernmalm Ebbes plass Løveid fra Nordsjøsida Hyttebekken ned fra Bruberg Skirferbrudd ved Falkumelva Jettegryter Kullslede Steingjerde til Langgangsplassen Trehjørningen - Ulvskollen Fossumgruvene - kart De siste huleboere Langs Falkumelvas bredd Skotåsen gruve Myren tresliperi - 1908 Kvartskrystaller Gulset bedehus Glasergruva - en opplevelse Gravhaug på Gulset Skotfoss 1890 Gulset bru (nedl.) Rasteplass på Ulvskollen Limitjern ved Kreppamyr Toppkjoyte TT-skilt i Rokkedalen Kanon på museet til Løvenskiold Kjempa bygdeborg Gruvesjakt - Bruberg gruve Arbeidsmiljø i Bruberg Veivalg og god skilting Gravhaug på Gulset Glaserdalen - stien kommer fra Lia Skifer Bredgangen gruve - sikret Tømmerenne Breigangen gruve - profil Inngang - Glasergruva Skotfoss - en idyllisk plass Vognmann Flohr - Skotfossveien Tvittingen Stigeråsen på Gulset Malmen er magnetisk Glaseren - hestevandring Bjordamskollen bygdeborg Kullbunn i Svartendalen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Isskuring Hestevandring - "Gå djevelen"

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish