Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Skifer - Falkumelva Milebunn i Skådalen Gruvesjakt - Bruberg gruve Hestevandring - "Gå djevelen" Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Myren i dag Dalsbygda Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bru, mølle og sluse i Falkumelva Veivalg og god skilting Toppkjoyte Sjakt - Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Geoparkåpning ved Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfosskleiva Kart - Glasergruva Grøtsund ved Skotfoss Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gamle jernverk Strømdal gård Kjempa bygdeborg Vrakstein ved Glasergruva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Glasergruva - en opplevelse Steinbrudd for Skien sluse Bjørnestilla Pipa - Skotfoss bruk Gulset bedehus Ebbes plass Revefelle ved Falkumelva Låvebru Nyhus Kullbunn i Svartendalen Myren på Gulset Jettegryter ved Kjempa Vakkert tre ved Falkumelva Skotfoss Ebbes plass Glimmer Bygdeborger - rester etter festning Smørhullet Mangelfull sikring Landsbygda og byen møtes på Gulset Jettegryter Gulset bru (nedl.) Kurvslede Rokkedalen Magnetittåre i Glasergruva Gateløp på Skotfoss Gneis På vei til glaseren Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skiferbruddet ved Falkumelva Skien - et eldorado for kano Ruin av Sackerhus studeres Bruket på Skotfoss Løveid Skjerp - se ned for å se opp! Regler for laksefisket Skifer Pinnehuset Trykk og temperatur Beverrenne Vrakstein ved Glasergruva Lakene i Ulvsvann Kart over Fringsfossen og Skotfossene Breigangen gruve - profil Sjakt - Glasergruva Kart over Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Fra brannstasjonen mot Galgebakken Falkumbrua 1983 Tvittingen Myren tresliperi - 1908 Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skotfoss 1890 Gravhaug på Gulset Informasjon om sprøyting Tømmerrenna på Fossum Gruvearbeidernes håndredskaper Skotfoss Tangen på Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Bredgangen gruve - sikret Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Rasteplass på Ulvskollen Kjempeåsen idag Bygdeborgveien til Kjempa Magnetitt i gneiss Langs Falkumelvas bredd Glaseren - farlige skjerp Skotåsen gruve Stiger Paulsens bolig Geoparktur til Glasergruva Gruvesjakter - Glaseren Avløpsrør - Falkumelva Tømmerenne Isskuring Kulturlandskap - Vestre Gulset Flytteblokk Rester etter fyrsetting i Glasergruva Graver på Maihaugen Nyhus - Gulsetkaasa Prinsens bolig Russerhula Mikaelshula Kart over eiendommen Elstrøm Gammel esse Eggformede gruveganger Malmen er magnetisk Trehjørningen - Ulvskollen Aquadukt Inngang - Glasergruva Sandgata på Skotfoss Brurester - Falkumelva Ulvsvann - Fossumkart Rugla Gjestgiveri Skotfoss stadion på Røråsen Lokalhistorie Dal i Dalsbygda Klyve Gamlehjem Storelva sett fra Elstrøm Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Stryk i Falkumelva Ole Høiland - hule Rugla sett fra Rugleåsen Spor av bever Parkering til Mikaelshulen Hulvei Kjempeåsen med bygdeborg Kjempa falt Boliger i Røråsen Løveid fra Nordsjøsida På Ulvsvannsjordet Langgangen gruve Kjempa under angrep Bjørn skutt nær Skien Ruinen ved Breidgangen Thors plass Bergmanden Skotfoss - en liten flom Gulis haug Kjempa bygdeborgvei Kvartskrystaller Hestekrybba ved Skotfossveien Gulset gård Informasjon til Glaseren Løveid sluser Rusletur på Skotfoss Omdal skole, Dalsbygda Elvelandskap Jernmalm Gruvesjakt - ikke lett å se! Liabrakka Sluse i Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Meterrikstegn Veien til Skrehelle Brubergsjakt sett fra traktorveien Malmletere - rutengjengere Vadested - sluse - bro Nedgang i Glasergruva Prebkollen Elstrøm camping Fossumgruvene - kart Hulvei på Elstrøm Gravhauger - Gulset Åletjern Granatkrystaller i kvarts Hynieva Nordgaards vannledning Meterrikstegn Skotfossen eller Ovfoss Fareskilt - gruveåpninger Hjellevannet Glasergruva nord Skotfoss - en idyllisk plass Bygdeborg Kullslede Magnetisk jernmalm Kullbæring Limitjern ved Kreppamyr Kanal og sluse i Falkumelva Hynibrua fra 1655 Goberg lense Hyttebekken ved Bruberg Spor av bronseladerrøyser De siste huleboere Elever i Glasergruva Ruglaåsen Skotfoss skole Bruberg - snitt av vestre del Sjøen i Glasergruva Røvarkollen Gulset kirke under bygging TT-skilt i Rokkedalen Smie ved Vasdalstjern Utsyn fra Vestre Skredhelle Bliva badeplass Syd for Skotfossen Kullslede Bliva nedover Breigangen gruve - ruin Falkum - en geologisk grenselinje Bliva Arbeidsmiljø i Bruberg På Langgangsjordet Amasonitt Brubergstollen Glaseren - hestevandring Gravhaug på Bjørntvedt Veien til Smørhullet Naturlige veier Tømmerfløtere på Falkumelva Vik og havn på Ruglaåsen Hyni pukkverk Stoll utminert ved fyrsetting Skotfosstien - informasjonsplakat Torgersen og Sollid Rester etter fyrsetting i Glasergruva Modell av arbeid i gruve Magnetittåre i Glasergruva Skådalen - kullmiler Kalkstein i oppløsning Gravhaug på Gulset Kart over Bruberg Skirferbrudd ved Falkumelva Elstrøm - mølledrift Direktørvilla - Vaddrettet Vebjørns plass Skien vannverk - Ulvsvann Hyttebekken ned fra Bruberg Løveid sett fra Ruglaåsen Myren tresliperi Vognmann Flohr - Skotfossveien Åletjern Hulvei - elever Innsegling til Rugla Vakkert elvelandskap Steingjerde til Langgangsplassen Kanon på museet til Løvenskiold Røverkollen Siste huleboer Breidgangen gruve med ruin Gulset skole på Strømdal Bruberg gruve - snitt av østre del Kart - Kjempeåsen Geiterams Glaserdalen - stien kommer fra Lia Åletjern i Gulsetmarka Farlige skjerp Gruvesjakter i Magnetkollen Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Ovnsplater og ovner Goberg lense Amfibolittganger Stigeråsen på Gulset Magnetjernstein

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish