Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Boliger i Røråsen Toppkjoyte Bjørnestilla Brattkant ved Falkumelva Kart over Bruberg Brurester - Falkumelva Røvarkollen Prebkollen Spor av bronseladerrøyser Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Skotfoss Jernmalm Gruvesjakt - ikke lett å se! Arbeidsmiljø i Bruberg Løveid sett fra Ruglaåsen Bygdeborg Skirferbrudd ved Falkumelva Isskuring Hulvei - elever Vadested - sluse - bro Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Lokalhistorie Farlige skjerp Goberg lense Magnetitt i gneiss Gamle jernverk Gulis haug Hynibrua fra 1655 Skotfoss skole Veien til Smørhullet Storelva sett fra Elstrøm Kullbæring Glaseren - farlige skjerp Låvebru Nyhus Gneis Myren tresliperi - 1908 Strømdal gård Elvelandskap Kullslede Bliva Gulset skole på Strømdal Informasjon om sprøyting Bru, mølle og sluse i Falkumelva Pinnehuset Kanon på museet til Løvenskiold Skien - et eldorado for kano Thors plass Jettegryter Bredgangen gruve - sikret Steinbrudd for Skien sluse Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gravplass - Pollen ved Skotfoss TT-skilt i Rokkedalen Vrakstein ved Glasergruva Malmen er magnetisk Goberg lense Gravhaug på Bjørntvedt Platå for hestevandring - Bruberg gruve Tømmerfløtere på Falkumelva Spor av bever Gruvesjakter - Glaseren Skotåsen gruve Veien til Skrehelle Rugla sett fra Rugleåsen Kjempa bygdeborgvei Beverrenne Regler for laksefisket Skotfoss - en idyllisk plass Revefelle ved Falkumelva Ebbes plass Ruglaåsen Rasteplass på Ulvskollen Flytteblokk På vei til glaseren Veivalg og god skilting Skifer - Falkumelva Hjellevannet Vebjørns plass Skotfossen eller Ovfoss Falkumbrua 1983 Siste huleboer Kart over eiendommen Elstrøm Nordgaards vannledning Skjerp - se ned for å se opp! Bjordamskollen bygdeborg Utsyn fra Vestre Skredhelle Kalkstein i oppløsning Tvittingen Langs Falkumelvas bredd Bruket på Skotfoss Grøtsund ved Skotfoss Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Kart - Kjempeåsen Geiterams Gateløp på Skotfoss Hestekrybba ved Skotfossveien Parkering til Mikaelshulen Gneiss på vestsiden av Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Myren i dag Gravhaug på Gulset Magnetisk jernmalm Skiferbruddet ved Falkumelva Trehjørningen - Ulvskollen Bliva nedover Inngang - Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Skotfosstien - informasjonsplakat Stigeråsen på Gulset Bruberg gruve - snitt av østre del Steingjerde til Langgangsplassen Rugla Gjestgiveri Modell av arbeid i gruve Løveid fra Nordsjøsida Kjempeåsen med bygdeborg Graver på Maihaugen Geoparktur til Glasergruva Falkum - en geologisk grenselinje Bliva badeplass Gravhaug på Gulset Rokkedalen Hulvei på Elstrøm Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Jettegryter ved Kjempa Gruvesjakt - Bruberg gruve Fra brannstasjonen mot Galgebakken Omdal skole, Dalsbygda Mikaelshula Gammel esse Hyttebekken ved Bruberg Hulvei Skifer Gruvearbeidernes håndredskaper Kjempa under angrep Landsbygda og byen møtes på Gulset Dal i Dalsbygda Sandgata på Skotfoss Torgersen og Sollid Nyhus - Gulsetkaasa Gulset gård Vrakstein ved Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Amasonitt Sjakt - Glasergruva Gulset bedehus Naturlige veier Bergmanden Eggformede gruveganger Gruvagang i Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Tangen på Skotfoss Skådalen - kullmiler Stiger Paulsens bolig Skotfoss - en liten flom Brubergsjakt sett fra traktorveien Skotfosskleiva Nedgang i Glasergruva Glasergruva - en opplevelse Glimmer Ruinen ved Breidgangen Magnetittåre i Glasergruva Ebbes plass Smie ved Vasdalstjern Bruberg - snitt av vestre del Glaseren - hestevandring Innsegling til Rugla Kart over Glasergruva Kvartskrystaller Elstrøm camping Malmletere - rutengjengere Kullslede Brubergstollen Hynieva Gravhauger - Gulset Rusletur på Skotfoss Kjempeåsen idag Kurvslede Breigangen gruve - profil Breidgangen gruve med ruin Løveid Lakene i Ulvsvann Løveid sluser Milebunn i Skådalen På Ulvsvannsjordet Smørhullet Breigangen gruve - ruin Pipa - Skotfoss bruk Kart over Fringsfossen og Skotfossene Tømmerenne Prinsens bolig Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Sluse i Falkumelva Bygdeborger - rester etter festning Hestevandring - "Gå djevelen" Ruin av Sackerhus studeres Glasergruva nord Åletjern i Gulsetmarka Ovnsplater og ovner Sjøen i Glasergruva Åletjern Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Vakkert tre ved Falkumelva Kjempa bygdeborg Trykk og temperatur Øvelse i Hyni pukkverk Kart - Glasergruva Vakkert elvelandskap Hyni pukkverk Avløpsrør - Falkumelva Kanal og sluse i Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Amfibolittganger Myren tresliperi De siste huleboere Glaserdalen - stien kommer fra Lia Gruvesjakter i Magnetkollen Direktørvilla - Vaddrettet Bygdeborgveien til Kjempa Granatkrystaller i kvarts Ulvsvann - Fossumkart Mangelfull sikring Rester etter fyrsetting i Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva På Langgangsjordet Åletjern Hyttebekken ned fra Bruberg Tømmerrenna på Fossum Kullbunn i Svartendalen Gulset bru (nedl.) Meterrikstegn Tallmannshuset ved Løveid Myren på Gulset Dalsbygda Konglekrig på bygdeborg Ole Høiland - hule Skotfoss 1890 Aquadukt Elstrøm - mølledrift Kulturlandskap - Vestre Gulset Limitjern ved Kreppamyr Elever i Glasergruva Fossumgruvene - kart Vik og havn på Ruglaåsen Sjakt - Glasergruva Gulset kirke under bygging Russerhula Magnetjernstein Røverkollen Liabrakka Klyve Gamlehjem Skotfoss Informasjon til Glaseren Stryk i Falkumelva Syd for Skotfossen Bjørn skutt nær Skien Meterrikstegn Kjempa falt Fareskilt - gruveåpninger Skiferbruddet ved Falkumelva Langgangen gruve

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish