Hopp til hovedinnholdet

Gravhauger på Gulset

Det er mange små gravhauger på Strømdal og Gulset. Under Strømdal gård er registrert to gravhauger (det er flere), og under Gulset gård er det registrert 6 hauger. Dette er haug­er som mest sannsynlig skriver seg fra den første bosettingen på Gulset ­altså gravanlegg som hørte til gårdene i yngre jernalder. De er fredet.

Den største haugen på Gulset
Gravhaugene varierer i størrelse, men de nevnte haugene er alle relativt små bortsett fra den ene haugen som ligger ved krysset Gulsetveien/Gulsetlia (Bildet. NB. på privat grunn, Gulsetlia 2 - vis hensyn!) Denne haugen er som de fleste andre gravhauger, åpnet i top­pen (plyndret en gang i tiden?) Ligger Guli gravlagt her? På samme eiendom­men vest for innkjørselen og tett inntil veien, Gulsetlia, ligger enda en haug - denne ser ikke ut til å ha vært åpnet (den er meget liten).

Haugene er lagt opp av leire/jord iblandet stein. Steinen er temmelig fremtredende i haugene på Gulset. Dette er naturlig nok da de alle ligger på karrige steder. Haugene som her er nevnt, er noe ødelagte idet myndighet­ene har lagt veiene for tett innpå dem. De skulle hatt en vernesone med med bredde på minst 5 meter.

Et lite gravfelt
Lettere tilgjengelig ligger to gravhaug­er inntil Gulsetveien, vest for veien og gården mellom tidl.Gulset Bedehus og tidl. Strømdal skole. - Begge haugene er åpnet i toppen. 

Fram til på begynelsen av 1900-tallet hendte det at enkelte i bygdelaga tok seg til rette og og rov i gravhaugene i håp om å finne verdigjenstander. Ryktet gikk for eksempel om at en kar i Gjerpen hadde beriket seg på dette. Det er lite trolig! Rik kunne han neppe ha blitt. Gjenstander som er funnet, har imidlertid hatt betydelig arkeologisk interesse og er således av historisk verdi. Oldsaksfunn skal meldes til myndighetene. Slike gjenstander er fredet.
- Det flotte steingjer­det som ligger her nord for Strømdal skole, kan minne oss om en annen lokalhistorisk epoke (16-1700-tallet), da kongen forbød folk i Gjerpen å lage gjerder av tre under henvisning til at stein var "rikelig for haanden". Alt trevirke skulle gå til driften av Fossum Jernverk (fyrsetting og kull brenning.)

Videre finner vi gravhauger på og ved Maihaugen.


Bilder

Hjellevannet Åletjern i Gulsetmarka Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Grøtsund ved Skotfoss Bruket på Skotfoss Gneiss på vestsiden av Falkumelva Graver på Maihaugen Stoll utminert ved fyrsetting Tømmerenne Skifer - Falkumelva Langgangen gruve Rokkedalen Sjakt - Glasergruva Myren tresliperi - 1908 Skifer Gulset kirke under bygging Kullslede Milebunn i Skådalen Elstrøm - mølledrift Skotfosskleiva Avløpsrør - Falkumelva Magnetisk jernmalm Åletjern Tallmannshuset ved Løveid Omdal skole, Dalsbygda Amasonitt Geiterams Hynibrua fra 1655 Meterrikstegn Dalsbygda Skjerp - se ned for å se opp! Bygdeborgveien til Kjempa Jettegryter ved Kjempa Vadested - sluse - bro Kanal og sluse i Falkumelva Glasergruva - en opplevelse Lakene i Ulvsvann Hynieva Gulset gård Vakkert tre ved Falkumelva Malmletere - rutengjengere Gateløp på Skotfoss Gruvearbeidernes håndredskaper Magnetittåre i Glasergruva Skådalen - kullmiler Stryk i Falkumelva Ebbes plass Jettegryter På vei til glaseren Brurester - Falkumelva Gravhauger - Gulset Toppkjoyte Spor av bever Ebbes plass Breidgangen gruve med ruin Ole Høiland - hule Røverkollen Gruvesjakt - ikke lett å se! Låvebru Nyhus Strømdal gård Mangelfull sikring Dal i Dalsbygda Skiferbruddet ved Falkumelva Rusletur på Skotfoss Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kart over eiendommen Elstrøm Falkum - en geologisk grenselinje Glasergruva nord Tømmerfløtere på Falkumelva Amfibolittganger Kart over Glasergruva Arbeidsmiljø i Bruberg Hestevandring - "Gå djevelen" Skiferbruddet ved Falkumelva Prinsens bolig Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gravplass - Pollen ved Skotfoss Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Kjempa under angrep Syd for Skotfossen Myren på Gulset Brubergstollen Modell av arbeid i gruve Bliva Kart over Bruberg Liabrakka Nedgang i Glasergruva Bygdeborger - rester etter festning Mikaelshula Elever i Glasergruva Kvartskrystaller Hulvei Hulvei på Elstrøm Falkumbrua 1983 Sluse i Falkumelva Gamle jernverk Platå for hestevandring - Bruberg gruve Skotfoss - en idyllisk plass Kurvslede Gulset bedehus Revefelle ved Falkumelva Langs Falkumelvas bredd Trykk og temperatur Steinbrudd for Skien sluse Rester etter fyrsetting i Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Tangen på Skotfoss Regler for laksefisket Limitjern ved Kreppamyr Sandgata på Skotfoss Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Hestekrybba ved Skotfossveien Gneis Skotfoss 1890 Inngang - Glasergruva Beverrenne Kalkstein i oppløsning Åletjern Eggformede gruveganger Vrakstein ved Glasergruva Informasjon om sprøyting Gulset skole på Strømdal Elvelandskap Gulis haug Flytteblokk Skirferbrudd ved Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil TT-skilt i Rokkedalen Fra brannstasjonen mot Galgebakken Klyve Gamlehjem På Langgangsjordet Bruberg gruve - snitt av østre del Parkering til Mikaelshulen Veien til Smørhullet Glimmer Løveid sluser Kart - Glasergruva Skotfoss stadion på Røråsen Skotfoss Malmen er magnetisk Rasteplass på Ulvskollen Stigeråsen på Gulset Hyttebekken ned fra Bruberg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Hyni pukkverk Bjørn skutt nær Skien Kjempeåsen med bygdeborg Gravhaug på Gulset Nyhus - Gulsetkaasa Spor av bronseladerrøyser Tvittingen Glaseren - hestevandring Sjakt - Glasergruva Bliva nedover Meterrikstegn Bliva badeplass Skotfossen eller Ovfoss Veien til Skrehelle Brubergsjakt sett fra traktorveien Gravhaug på Gulset Gruvesjakt - Bruberg gruve Magnetitt i gneiss Ulvsvann - Fossumkart Vognmann Flohr - Skotfossveien Trehjørningen - Ulvskollen Breigangen gruve - profil Magnetittåre i Glasergruva Thors plass Nordgaards vannledning Glaseren - farlige skjerp Boliger i Røråsen Bjørnestilla Smørhullet Veivalg og god skilting Magnetjernstein Kjempa bygdeborgvei Geoparktur til Glasergruva Aquadukt Løveid sett fra Ruglaåsen Hulvei - elever Hyttebekken ved Bruberg Pipa - Skotfoss bruk Kulturlandskap - Vestre Gulset Fareskilt - gruveåpninger Ovnsplater og ovner Gulset bru (nedl.) Gruvesjakter - Glaseren Prebkollen Konglekrig på bygdeborg Kullslede Gammel esse Elstrøm camping Løveid fra Nordsjøsida Jernmalm Goberg lense Kanon på museet til Løvenskiold Ruin av Sackerhus studeres Røvarkollen Naturlige veier Myren tresliperi Goberg lense Gruvesjakter i Magnetkollen Direktørvilla - Vaddrettet Vik og havn på Ruglaåsen Skotåsen gruve Pinnehuset Kjempeåsen idag På Ulvsvannsjordet Rester etter fyrsetting i Glasergruva Landsbygda og byen møtes på Gulset Tømmerrenna på Fossum Skien vannverk - Ulvsvann Bjordamskollen bygdeborg Ruglaåsen Øvelse i Hyni pukkverk Myren i dag Bruberg - snitt av vestre del Kullbæring Sjøen i Glasergruva Geoparkåpning ved Glasergruva Torgersen og Sollid Skotfoss skole Kullbunn i Svartendalen Skotfosstien - informasjonsplakat De siste huleboere Granatkrystaller i kvarts Kart - Kjempeåsen Kjempa bygdeborg Ruinen ved Breidgangen Løveid Bredgangen gruve - sikret Steingjerde til Langgangsplassen Brattkant ved Falkumelva Utsyn fra Vestre Skredhelle Kjempa falt Breigangen gruve - ruin Skien - et eldorado for kano Innsegling til Rugla Storelva sett fra Elstrøm Fossumgruvene - kart Bygdeborg Farlige skjerp Bergmanden Isskuring Rugla Gjestgiveri Skotfoss - en liten flom Vebjørns plass Vakkert elvelandskap Lokalhistorie Gravhaug på Bjørntvedt Stiger Paulsens bolig Informasjon til Glaseren Russerhula Glaserdalen - stien kommer fra Lia Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Revefelle med fall-lem ved Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish