Hopp til hovedinnholdet

Hestevandringa ved Bruberg

Bratt lende satte krav til heisanordningen og Bruberggruva var en av de største hjemmegruvene til Fossum. 

Som de øvrige Gruvene skjærer den seg langsetter de smale malmårne i fjellet. Hestevandringa ved Bruberggruva. Heisanordninger i gruvene ble ofte drevet med hestekraft der vann ikke var tilgjengelig, eller at det ikke lå til rette for bruk av vannkraft. Vanntilsig til gruvene var et problem. De måtte lenses med jevne mellomrom. Små dagåpninger og vinterdrift blei foretrukket for å redusere ulempen med vannet. Det var viktig at gruva heller ikke fikk tilført vann fra eventuelle mekaniske innretninger. Haspel,en handdrevet sveiv, var vanlig i Fossumgruvene fordi det var brattlent og vanskelig å komme til mange steder, eller fordi gruvesjakta ganske enkelt ikke var stor nok til å lage store innretninger.

Kar med stor entusiasme og kunnskap
Anker Jacobsen var en kar som kunne mye om gruvedrift og virksomheten i Fossummarka. Han bodde på Gulset, men likevel benyttet han lav og hviskende stemme når han viste fram sitt "kostbare" funn han hadde gjort i Rødgangsåsen. Bak noen staur innerst i vedbua si hadde han stående to haspelsveiver (omtrent som sveiver til gammel slipestein). Med lav og intens stemme fortalte han om sin "skatt" tydeligvis redd for at Løvenskiold skulle få høre det som ble sagt 3-4 km unna og inndra dem til museet sitt.

Hestevandringen
Bruberggruva var åpenbart stor nok for hestevandring, men i det bratte lendet måtte man bygge opp et stort platå for heisinnretningen. Dette steinplatået kan du i dag se tett innpå den store gruvesjakta. Platået er stort nok til at hesten(e) kunne gå i ring rundt den vertikale bommen som var plassert i sentrum og som hadde sine overføringer ned i gruvedypet. Vann, malm, vrakstein og redskaper ble heist opp og ned.

Gruve fra pionertiden?
Gruva følger jernmalmgangen(magnetitt) tvers over Brubergdalen. Hestevandringen, sjakt og gruvestoll er kanskje det mest imponerende bevarte minnet fra 330 årig malmutvinning i berget rundt Fossum Jernverk. Vi kan finne rester av vrakstein antydning til bygg som indikerer at her har vært betydelig virksomhet en gang langt tilbake i tiden. Navnet på bekken like ved understreker også denne antakelsen: Hyttebekken.


Bilder

Kart over Fringsfossen og Skotfossene Skifer - Falkumelva Gammel esse Nordgaards vannledning Ruinen ved Breidgangen Meterrikstegn Naturlige veier Magnetitt i gneiss Skirferbrudd ved Falkumelva Stiger Paulsens bolig Smørhullet Pinnehuset Kulturlandskap - Vestre Gulset Bygdeborger - rester etter festning Kullbunn i Svartendalen Løveid fra Nordsjøsida Bruberg gruve - snitt av østre del Sandgata på Skotfoss Meterrikstegn Hynibrua fra 1655 Magnetittåre i Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Gulis haug Skotfosskleiva Breigangen gruve - profil Torgersen og Sollid Sjøen i Glasergruva Falkumbrua 1983 Tangen på Skotfoss Informasjon til Glaseren Bliva badeplass Røvarkollen Skotfoss stadion på Røråsen Kurvslede Amfibolittganger Bjordamskollen bygdeborg Kjempeåsen med bygdeborg Vadested - sluse - bro Rugla sett fra Rugleåsen Gneiss på vestsiden av Falkumelva Siste huleboer Gravhaug på Gulset Gravplass - Pollen ved Skotfoss Prinsens bolig Gamle jernverk Bruberg - snitt av vestre del Gruvagang i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Malmletere - rutengjengere Jettegryter ved Kjempa Gravhaug på Bjørntvedt Kanal og sluse i Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Spor av bronseladerrøyser Informasjon om sprøyting Kart - Kjempeåsen Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Nedgang i Glasergruva Hyttebekken ved Bruberg Veivalg og god skilting Stigeråsen på Gulset Kanon på museet til Løvenskiold Rugla Gjestgiveri De siste huleboere På Ulvsvannsjordet Trykk og temperatur Glaseren - hestevandring Gravhauger - Gulset Sluse i Falkumelva Gravhaug på Gulset Hyttebekken ned fra Bruberg Landsbygda og byen møtes på Gulset Kjempa falt Prebkollen Ruin av Sackerhus studeres Kjempeåsen idag Glasergruva - en opplevelse På vei til glaseren Kullslede Inngang - Glasergruva Veien til Skrehelle Myren tresliperi - 1908 Ovnsplater og ovner Breidgangen gruve med ruin Regler for laksefisket Magnetjernstein Rusletur på Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Myren i dag Ebbes plass Falkum - en geologisk grenselinje Lakene i Ulvsvann Modell av arbeid i gruve Revefelle ved Falkumelva Bygdeborg Glaseren - farlige skjerp Fra brannstasjonen mot Galgebakken Farlige skjerp Tømmerfløtere på Falkumelva Gulset bedehus Skotfosstien - informasjonsplakat Hulvei Steinbrudd for Skien sluse Goberg lense Klyve Gamlehjem Spor av bever Skådalen - kullmiler Graver på Maihaugen Bru, mølle og sluse i Falkumelva Mangelfull sikring Thors plass Glasergruva nord Vakkert tre ved Falkumelva Tømmerenne Rokkedalen Elever i Glasergruva Liabrakka Langs Falkumelvas bredd Stoll utminert ved fyrsetting Åletjern i Gulsetmarka Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Gruvearbeidernes håndredskaper Bliva nedover Pipa - Skotfoss bruk Sjakt - Glasergruva Eggformede gruveganger Kart over eiendommen Elstrøm Lokalhistorie Skotfoss - en idyllisk plass Geoparktur til Glasergruva Løveid Stryk i Falkumelva Gulset gård Skotfoss - en liten flom Myren på Gulset Omdal skole, Dalsbygda Konglekrig på bygdeborg Gruvesjakter - Glaseren Hynieva Milebunn i Skådalen Limitjern ved Kreppamyr Brubergstollen Strømdal gård Skjerp - se ned for å se opp! Veien til Smørhullet Avløpsrør - Falkumelva Hjellevannet Breigangen gruve - ruin Granatkrystaller i kvarts Mikaelshula Løveid sluser Storelva sett fra Elstrøm Elstrøm camping Gateløp på Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Skifer Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Aquadukt Tømmerrenna på Fossum Skotfoss 1890 Flytteblokk Magnetisk jernmalm Gruvesjakt - ikke lett å se! Elstrøm - mølledrift Åletjern Kullslede Trehjørningen - Ulvskollen Tallmannshuset ved Løveid Bergmanden Hestekrybba ved Skotfossveien Vebjørns plass Isskuring Vakkert elvelandskap Beverrenne Gulset kirke under bygging Glimmer Fossumgruvene - kart Bjørn skutt nær Skien Vognmann Flohr - Skotfossveien Grøtsund ved Skotfoss Tvittingen Kart over Bruberg Skotfoss Bredgangen gruve - sikret Dalsbygda Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kalkstein i oppløsning Vrakstein ved Glasergruva Smie ved Vasdalstjern Brurester - Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Bjørnestilla Kart - Glasergruva Innsegling til Rugla Røverkollen Geiterams Kullbæring Rester etter fyrsetting i Glasergruva Arbeidsmiljø i Bruberg Åletjern Skotfoss skole Fareskilt - gruveåpninger Bruket på Skotfoss Gneis Parkering til Mikaelshulen Ole Høiland - hule Magnetittåre i Glasergruva Goberg lense Gruvesjakt - Bruberg gruve Ebbes plass Jernmalm Elvelandskap Amasonitt Låvebru Nyhus Hestevandring - "Gå djevelen" Kart over Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Rasteplass på Ulvskollen Jettegryter Utsyn fra Vestre Skredhelle Malmen er magnetisk Skiferbruddet ved Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Skotfoss Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Skien - et eldorado for kano Vik og havn på Ruglaåsen Hulvei på Elstrøm Brubergsjakt sett fra traktorveien Dal i Dalsbygda Sjakt - Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Boliger i Røråsen Toppkjoyte Hyni pukkverk Steingjerde til Langgangsplassen Gulset skole på Strømdal Rester etter fyrsetting i Glasergruva Langgangen gruve Hulvei - elever Geoparkåpning ved Glasergruva Syd for Skotfossen Skotåsen gruve På Langgangsjordet Skien vannverk - Ulvsvann Kjempa under angrep Kjempa bygdeborg Direktørvilla - Vaddrettet Kjempa bygdeborgvei Russerhula Skotfossen eller Ovfoss Bliva Nyhus - Gulsetkaasa Kvartskrystaller Gulset bru (nedl.) Myren tresliperi Ruglaåsen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet TT-skilt i Rokkedalen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish