Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Bru, mølle og sluse i Falkumelva Pinnehuset Kart over Fringsfossen og Skotfossene Kanal og sluse i Falkumelva Smørhullet Tallmannshuset ved Løveid Gravhaug på Gulset Kjempeåsen idag Ovnsplater og ovner Hjellevannet Sluse i Falkumelva Lokalhistorie Rester etter fyrsetting i Glasergruva Glaseren - hestevandring Amfibolittganger Milebunn i Skådalen Direktørvilla - Vaddrettet Stiger Paulsens bolig Løveid fra Nordsjøsida Hyni pukkverk Jernmalm Goberg lense Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Breigangen gruve - ruin Vadested - sluse - bro Jettegryter ved Kjempa Hyttebekken ned fra Bruberg Veivalg og god skilting Vakkert elvelandskap Prinsens bolig Rusletur på Skotfoss Hulvei på Elstrøm Sjakt - Glasergruva Mangelfull sikring Hyttebekken ved Bruberg Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skådalen - kullmiler Skotfoss skole Bruberg gruve - snitt av østre del Tømmerenne Skotfosskleiva På vei til glaseren Bruket på Skotfoss Ulvsvann - Fossumkart Amasonitt Kart - Glasergruva Låvebru Nyhus Kart - Kjempeåsen Landsbygda og byen møtes på Gulset Skotfoss stadion på Røråsen Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kullbæring Gravhauger - Gulset Boliger i Røråsen Bjørn skutt nær Skien Kanon på museet til Løvenskiold Ebbes plass Kjempa falt Stryk i Falkumelva Fossumgruvene - kart Veien til Smørhullet Hynibrua fra 1655 Magnetitt i gneiss Gravhaug på Gulset Skotfosstien - informasjonsplakat Trehjørningen - Ulvskollen Gravhaug på Bjørntvedt Røverkollen Stigeråsen på Gulset Ruinen ved Breidgangen Langgangen gruve Informasjon til Glaseren Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ruglaåsen Gulset gård Breidgangen gruve med ruin De siste huleboere Thors plass Kjempeåsen med bygdeborg Skifer - Falkumelva Magnetjernstein Dal i Dalsbygda Strømdal gård Tømmerrenna på Fossum Brubergsjakt sett fra traktorveien Elstrøm - mølledrift Tangen på Skotfoss Farlige skjerp Kulturlandskap - Vestre Gulset Magnetittåre i Glasergruva Goberg lense Bliva nedover Kart over Bruberg Brattkant ved Falkumelva Gammel esse Ruin av Sackerhus studeres Bredgangen gruve - sikret Granatkrystaller i kvarts Glasergruva - en opplevelse Kullslede Skifer Regler for laksefisket Skjerp - se ned for å se opp! Sjøen i Glasergruva Meterrikstegn Bygdeborg Jettegryter Skotfoss - en liten flom Graver på Maihaugen Gneis Veien til Skrehelle Løveid Kalkstein i oppløsning Myren tresliperi - 1908 Åletjern Rugla sett fra Rugleåsen Eggformede gruveganger Innsegling til Rugla Aquadukt Rugla Gjestgiveri Skotfoss Gruvesjakt - ikke lett å se! Nordgaards vannledning Flytteblokk Geiterams Gamle jernverk Gruvesjakter - Glaseren Prebkollen Steinbrudd for Skien sluse Geoparktur til Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Myren i dag På Langgangsjordet Vrakstein ved Glasergruva Malmletere - rutengjengere Bliva Magnetisk jernmalm Skiferbruddet ved Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Konglekrig på bygdeborg Gateløp på Skotfoss Elever i Glasergruva Beverrenne Skirferbrudd ved Falkumelva Gruvesjakter i Magnetkollen Hynieva Tvittingen Gulis haug Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Dalsbygda Vrakstein ved Glasergruva Glasergruva nord Kjempa bygdeborgvei Gulset kirke under bygging Kart over Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Øvelse i Hyni pukkverk Hulvei Kjempa bygdeborg Falkumbrua 1983 Pipa - Skotfoss bruk Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Syd for Skotfossen Bjørnestilla Grøtsund ved Skotfoss Ole Høiland - hule Bjordamskollen bygdeborg Arbeidsmiljø i Bruberg Gulset bru (nedl.) Hestevandring - "Gå djevelen" Nyhus - Gulsetkaasa Brubergstollen Mikaelshula Åletjern i Gulsetmarka Torgersen og Sollid Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Bruberg - snitt av vestre del Nedgang i Glasergruva Gruvesjakt - Bruberg gruve Avløpsrør - Falkumelva Sandgata på Skotfoss Lakene i Ulvsvann Bygdeborger - rester etter festning Magnetittåre i Glasergruva Toppkjoyte Skotfoss Platå for hestevandring - Bruberg gruve Fra brannstasjonen mot Galgebakken Røvarkollen Vakkert tre ved Falkumelva Elvelandskap Bliva badeplass Liabrakka Vognmann Flohr - Skotfossveien Malmen er magnetisk Skien - et eldorado for kano Kjempa under angrep Vebjørns plass Skotfoss 1890 Skotåsen gruve Gulset skole på Strømdal Kart over eiendommen Elstrøm Kullslede Bygdeborgveien til Kjempa Gneiss på vestsiden av Falkumelva Gruvagang i Glasergruva Ebbes plass Løveid sluser Tømmerfløtere på Falkumelva Informasjon om sprøyting Spor av bever Isskuring Breigangen gruve - profil Rasteplass på Ulvskollen Trykk og temperatur Parkering til Mikaelshulen Glaserdalen - stien kommer fra Lia Langs Falkumelvas bredd Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bergmanden Hestekrybba ved Skotfossveien Inngang - Glasergruva Elstrøm camping Gulset bedehus Utsyn fra Vestre Skredhelle Skien vannverk - Ulvsvann Stoll utminert ved fyrsetting Smie ved Vasdalstjern Myren tresliperi Glimmer Fareskilt - gruveåpninger Klyve Gamlehjem Meterrikstegn Myren på Gulset Vik og havn på Ruglaåsen Kvartskrystaller Skotfossen eller Ovfoss Skotfoss - en idyllisk plass Modell av arbeid i gruve Skiferbruddet ved Falkumelva Russerhula Naturlige veier Rokkedalen Brurester - Falkumelva Steingjerde til Langgangsplassen Hulvei - elever På Ulvsvannsjordet Revefelle ved Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Åletjern Sjakt - Glasergruva Storelva sett fra Elstrøm Glaseren - farlige skjerp Siste huleboer TT-skilt i Rokkedalen Falkum - en geologisk grenselinje Geoparkåpning ved Glasergruva Kurvslede Spor av bronseladerrøyser Limitjern ved Kreppamyr

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish