Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Brattkant ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Dalsbygda Låvebru Nyhus Hestevandring - "Gå djevelen" Vik og havn på Ruglaåsen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Tømmerenne Åletjern Magnetittåre i Glasergruva Kullslede Vrakstein ved Glasergruva Lakene i Ulvsvann Russerhula Gravhaug på Gulset Kanon på museet til Løvenskiold Stigeråsen på Gulset Liabrakka Løveid sluser Fossumgruvene - kart Elever i Glasergruva Torgersen og Sollid Skotfoss 1890 Kjempa falt Glaserdalen - stien kommer fra Lia Rokkedalen Bliva Vakkert elvelandskap Løveid sett fra Ruglaåsen Gruvesjakter - Glaseren Skien - et eldorado for kano Ruin av Sackerhus studeres Magnetisk jernmalm Mangelfull sikring Grøtsund ved Skotfoss Løveid Spor av bever Gruvesjakt - ikke lett å se! Gulset bedehus Naturlige veier Skiferbruddet ved Falkumelva Kjempa under angrep Syd for Skotfossen Gravhauger - Gulset Kart over eiendommen Elstrøm Informasjon til Glaseren Malmletere - rutengjengere Tangen på Skotfoss Inngang - Glasergruva Avløpsrør - Falkumelva Tvittingen Røvarkollen Arbeidsmiljø i Bruberg Elstrøm camping Stryk i Falkumelva Siste huleboer Breigangen gruve - ruin Nedgang i Glasergruva Kart over Bruberg Hyni pukkverk Bygdeborgveien til Kjempa Innsegling til Rugla Hulvei på Elstrøm Hynibrua fra 1655 Skotfosskleiva Thors plass Løveid fra Nordsjøsida Farlige skjerp Myren tresliperi Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kart - Kjempeåsen Rugla Gjestgiveri Gulset bru (nedl.) Hestekrybba ved Skotfossveien Regler for laksefisket Konglekrig på bygdeborg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Storelva sett fra Elstrøm Gruvesjakt - Bruberg gruve Bruberg gruve - snitt av østre del Kulturlandskap - Vestre Gulset Kalkstein i oppløsning Hynieva Kjempeåsen med bygdeborg Ebbes plass Klyve Gamlehjem Stoll utminert ved fyrsetting De siste huleboere Smie ved Vasdalstjern Milebunn i Skådalen Kullbæring Ovnsplater og ovner Hyttebekken ved Bruberg Modell av arbeid i gruve Jettegryter Brurester - Falkumelva Skirferbrudd ved Falkumelva Kullslede Gneiss på vestsiden av Falkumelva Magnetjernstein Trehjørningen - Ulvskollen TT-skilt i Rokkedalen Trykk og temperatur Glaseren - hestevandring Skifer - Falkumelva Pinnehuset Skotfossen eller Ovfoss Magnetitt i gneiss Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Kart over Glasergruva Falkumbrua 1983 Aquadukt Bliva badeplass Magnetittåre i Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Limitjern ved Kreppamyr Revefelle ved Falkumelva Elstrøm - mølledrift Vebjørns plass Hjellevannet Utsyn fra Vestre Skredhelle Goberg lense Gammel esse Kjempeåsen idag Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Meterrikstegn Meterrikstegn Gneis På Langgangsjordet Spor av bronseladerrøyser Røverkollen Bygdeborger - rester etter festning Bygdeborg Prinsens bolig Vrakstein ved Glasergruva Steinbrudd for Skien sluse Åletjern i Gulsetmarka Lokalhistorie Granatkrystaller i kvarts Glaseren - farlige skjerp Prebkollen Falkum - en geologisk grenselinje Kanal og sluse i Falkumelva Sandgata på Skotfoss Tømmerfløtere på Falkumelva Bruket på Skotfoss Landsbygda og byen møtes på Gulset Skotfoss Hulvei Boliger i Røråsen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Elvelandskap Amfibolittganger På vei til glaseren Gruvagang i Glasergruva Graver på Maihaugen Rusletur på Skotfoss Breigangen gruve - profil Skien vannverk - Ulvsvann Sjakt - Glasergruva Kjempa bygdeborg Sjøen i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Gulset kirke under bygging Direktørvilla - Vaddrettet Fareskilt - gruveåpninger Vakkert tre ved Falkumelva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Tallmannshuset ved Løveid Geoparkåpning ved Glasergruva Glasergruva nord Myren i dag Beverrenne Hulvei - elever Dal i Dalsbygda Gulis haug Langs Falkumelvas bredd Brubergsjakt sett fra traktorveien Sluse i Falkumelva Kullbunn i Svartendalen Amasonitt Brubergstollen Veivalg og god skilting Ruinen ved Breidgangen Hyttebekken ned fra Bruberg Nordgaards vannledning Åletjern Jettegryter ved Kjempa Bliva nedover Geiterams Veien til Smørhullet Vadested - sluse - bro Flytteblokk Myren tresliperi - 1908 Gravhaug på Bjørntvedt Skotfoss - en liten flom Parkering til Mikaelshulen Kvartskrystaller Steingjerde til Langgangsplassen Eggformede gruveganger Ole Høiland - hule Vognmann Flohr - Skotfossveien Nyhus - Gulsetkaasa Glimmer Gulset gård På Ulvsvannsjordet Bjordamskollen bygdeborg Breidgangen gruve med ruin Glasergruva - en opplevelse Skotfoss - en idyllisk plass Langgangen gruve Skjerp - se ned for å se opp! Pipa - Skotfoss bruk Gulset skole på Strømdal Myren på Gulset Sjakt - Glasergruva Skådalen - kullmiler Kart - Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Kart over Fringsfossen og Skotfossene Kjempa bygdeborgvei Skotfosstien - informasjonsplakat Platå for hestevandring - Bruberg gruve Bergmanden Gamle jernverk Gravhaug på Gulset Skotfoss Gruvesjakter i Magnetkollen Gruvearbeidernes håndredskaper Skotfoss skole Isskuring Bruberg - snitt av vestre del Mikaelshula Skotåsen gruve Gravplass - Pollen ved Skotfoss Ulvsvann - Fossumkart Ruglaåsen Rugla sett fra Rugleåsen Malmen er magnetisk Informasjon om sprøyting Bru, mølle og sluse i Falkumelva Bredgangen gruve - sikret Veien til Skrehelle Strømdal gård Rasteplass på Ulvskollen Skotfoss stadion på Røråsen Øvelse i Hyni pukkverk Ebbes plass Kurvslede Bjørnestilla Goberg lense Tømmerrenna på Fossum Jernmalm Gateløp på Skotfoss Stiger Paulsens bolig Toppkjoyte Skifer Bjørn skutt nær Skien Geoparklokalitet Ibsens Venstøp

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish