Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Hyttebekken ved Bruberg Fareskilt - gruveåpninger Hulvei på Elstrøm Gruvesjakter - Glaseren Løveid sluser Kanal og sluse i Falkumelva Gateløp på Skotfoss Breidgangen gruve med ruin Hyni pukkverk Kjempa bygdeborg Naturlige veier Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Magnetittåre i Glasergruva Skotfosstien - informasjonsplakat Stiger Paulsens bolig Skiferbruddet ved Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Magnetittåre i Glasergruva Skiferbruddet ved Falkumelva Skotfoss 1890 Myren tresliperi Jettegryter ved Kjempa Hulvei Granatkrystaller i kvarts Farlige skjerp Skotfoss - en idyllisk plass Regler for laksefisket Inngang - Glasergruva Konglekrig på bygdeborg Vebjørns plass Malmen er magnetisk Veivalg og god skilting Meterrikstegn Glasergruva - en opplevelse Fra brannstasjonen mot Galgebakken Smørhullet Prebkollen Øvelse i Hyni pukkverk Tvittingen Fossumgruvene - kart Kvartskrystaller Utsyn fra Vestre Skredhelle Kart over Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Kart over eiendommen Elstrøm Aquadukt Rokkedalen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Brubergsjakt sett fra traktorveien Liabrakka Stryk i Falkumelva Falkumbrua 1983 Glaseren - hestevandring Gulset bru (nedl.) Nedgang i Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Geiterams Myren i dag Sjakt - Glasergruva TT-skilt i Rokkedalen Geoparkåpning ved Glasergruva Gneis Veien til Smørhullet Breigangen gruve - ruin Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Røverkollen Kart - Kjempeåsen Rasteplass på Ulvskollen Jettegryter Gravhauger - Gulset Brurester - Falkumelva Gulis haug På vei til glaseren Toppkjoyte Skotfoss skole Vrakstein ved Glasergruva Tømmerfløtere på Falkumelva På Ulvsvannsjordet Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Revefelle ved Falkumelva Kjempa falt Skien - et eldorado for kano Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Spor av bronseladerrøyser Kjempa bygdeborgvei Glimmer Bliva badeplass Bliva Gneiss på vestsiden av Falkumelva Parkering til Mikaelshulen Gulset bedehus Gruvagang i Glasergruva Hjellevannet Elstrøm camping Storelva sett fra Elstrøm Pipa - Skotfoss bruk Magnetisk jernmalm På Langgangsjordet Skifer - Falkumelva Gulset gård Løveid fra Nordsjøsida Vrakstein ved Glasergruva Beverrenne Rugla sett fra Rugleåsen Skotfoss - en liten flom Tangen på Skotfoss Løveid sett fra Ruglaåsen Direktørvilla - Vaddrettet Skotfoss stadion på Røråsen Hestevandring - "Gå djevelen" Elstrøm - mølledrift Myren tresliperi - 1908 Mangelfull sikring Rugla Gjestgiveri Langs Falkumelvas bredd Bredgangen gruve - sikret Klyve Gamlehjem Vognmann Flohr - Skotfossveien Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kullbæring De siste huleboere Magnetitt i gneiss Spor av bever Breigangen gruve - profil Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Vadested - sluse - bro Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Hyttebekken ned fra Bruberg Elever i Glasergruva Hestekrybba ved Skotfossveien Trehjørningen - Ulvskollen Bygdeborgveien til Kjempa Bruberg gruve - snitt av østre del Limitjern ved Kreppamyr Myren på Gulset Informasjon om sprøyting Skotåsen gruve Goberg lense Graver på Maihaugen Skådalen - kullmiler Steingjerde til Langgangsplassen Skotfosskleiva Tømmerenne Kjempa under angrep Bjørn skutt nær Skien Bygdeborg Rusletur på Skotfoss Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Brubergstollen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kart over Bruberg Ruin av Sackerhus studeres Siste huleboer Stigeråsen på Gulset Åletjern i Gulsetmarka Meterrikstegn Magnetjernstein Hynibrua fra 1655 Vakkert tre ved Falkumelva Gruvesjakt - ikke lett å se! Geoparktur til Glasergruva Kanon på museet til Løvenskiold Russerhula Skien vannverk - Ulvsvann Lokalhistorie Jernmalm Gruvesjakt - Bruberg gruve Skjerp - se ned for å se opp! Kullslede Bruket på Skotfoss Sandgata på Skotfoss Strømdal gård Vakkert elvelandskap Hulvei - elever Ruglaåsen Pinnehuset Løveid Låvebru Nyhus Røvarkollen Eggformede gruveganger Gruvearbeidernes håndredskaper Modell av arbeid i gruve Amasonitt Kulturlandskap - Vestre Gulset Syd for Skotfossen Mikaelshula Skifer Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kart - Glasergruva Sluse i Falkumelva Bjørnestilla Torgersen og Sollid Ebbes plass Bygdeborger - rester etter festning Thors plass Bergmanden Bjordamskollen bygdeborg Landsbygda og byen møtes på Gulset Tømmerrenna på Fossum Kullbunn i Svartendalen Gruvesjakter i Magnetkollen Kalkstein i oppløsning Flytteblokk Dalsbygda Gravhaug på Gulset Glaserdalen - stien kommer fra Lia Ole Høiland - hule Falkum - en geologisk grenselinje Bliva nedover Boliger i Røråsen Sjøen i Glasergruva Nordgaards vannledning Ovnsplater og ovner Gulset kirke under bygging Smie ved Vasdalstjern Hynieva Kjempeåsen idag Grøtsund ved Skotfoss Gravhaug på Bjørntvedt Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Vik og havn på Ruglaåsen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skirferbrudd ved Falkumelva Informasjon til Glaseren Kullslede Åletjern Milebunn i Skådalen Langgangen gruve Steinbrudd for Skien sluse Amfibolittganger Isskuring Gulset skole på Strømdal Omdal skole, Dalsbygda Elvelandskap Gammel esse Gravhaug på Gulset Sjakt - Glasergruva Malmletere - rutengjengere Glaseren - farlige skjerp Lakene i Ulvsvann Ulvsvann - Fossumkart Ruinen ved Breidgangen Ebbes plass Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kurvslede Kjempeåsen med bygdeborg Avløpsrør - Falkumelva Skotfoss Tallmannshuset ved Løveid Bruberg - snitt av vestre del Gamle jernverk Innsegling til Rugla Prinsens bolig Glasergruva nord Trykk og temperatur Goberg lense Åletjern Veien til Skrehelle Dal i Dalsbygda

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish