Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Hyni pukkverk Landsbygda og byen møtes på Gulset Myren tresliperi Falkum - en geologisk grenselinje Bruket på Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Bergmanden Skotfoss Gruvearbeidernes håndredskaper Informasjon til Glaseren Rugla sett fra Rugleåsen Stoll utminert ved fyrsetting Glimmer Bruberg - snitt av vestre del Veien til Smørhullet Magnetittåre i Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kjempeåsen idag Sjøen i Glasergruva Vognmann Flohr - Skotfossveien Skotfossen eller Ovfoss Kvartskrystaller Myren tresliperi - 1908 Gruvesjakt - ikke lett å se! Strømdal gård Gneis Fossumgruvene - kart Stigeråsen på Gulset Løveid fra Nordsjøsida Direktørvilla - Vaddrettet Jettegryter ved Kjempa Goberg lense Låvebru Nyhus Kart - Glasergruva Myren på Gulset Rasteplass på Ulvskollen Malmletere - rutengjengere Breigangen gruve - ruin Amfibolittganger Gateløp på Skotfoss Spor av bronseladerrøyser Vrakstein ved Glasergruva Elever i Glasergruva Malmen er magnetisk Klyve Gamlehjem Dal i Dalsbygda Boliger i Røråsen Bygdeborg Bliva nedover Meterrikstegn Bruberg gruve - snitt av østre del Hulvei - elever Smie ved Vasdalstjern Isskuring Skotfoss stadion på Røråsen Torgersen og Sollid Spor av bever Falkumbrua 1983 Hestekrybba ved Skotfossveien Geiterams Russerhula Gulset bedehus Amasonitt Thors plass Avløpsrør - Falkumelva Innsegling til Rugla Hestevandring - "Gå djevelen" Kalkstein i oppløsning Nordgaards vannledning Hjellevannet Trykk og temperatur Bjordamskollen bygdeborg Sjakt - Glasergruva Skifer Platå for hestevandring - Bruberg gruve Bjørnestilla Kjempa bygdeborgvei Brattkant ved Falkumelva Bru, mølle og sluse i Falkumelva Kurvslede Sjakt - Glasergruva Åletjern Skjerp - se ned for å se opp! Ruglaåsen Gruvesjakter - Glaseren Langs Falkumelvas bredd På vei til glaseren Sandgata på Skotfoss Gravhaug på Bjørntvedt Tvittingen Tømmerfløtere på Falkumelva Skotfoss Skiferbruddet ved Falkumelva Breigangen gruve - profil Bliva badeplass Vik og havn på Ruglaåsen Gulset gård Ebbes plass Skien - et eldorado for kano Lakene i Ulvsvann Kart over Glasergruva Gammel esse Jernmalm Magnetitt i gneiss Hulvei De siste huleboere Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Fra brannstasjonen mot Galgebakken Kart over eiendommen Elstrøm Trehjørningen - Ulvskollen Elstrøm - mølledrift Parkering til Mikaelshulen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Inngang - Glasergruva Kanon på museet til Løvenskiold Kullslede Gulis haug Elstrøm camping Eggformede gruveganger Regler for laksefisket Skirferbrudd ved Falkumelva Dalsbygda Ruinen ved Breidgangen Kullbunn i Svartendalen Bliva Brubergstollen Vakkert tre ved Falkumelva Fareskilt - gruveåpninger Kullslede Hyttebekken ved Bruberg Nyhus - Gulsetkaasa Gruvesjakter i Magnetkollen Magnetisk jernmalm Farlige skjerp Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Jettegryter Kart - Kjempeåsen Langgangen gruve Tømmerrenna på Fossum Skotfoss - en liten flom Løveid sluser Siste huleboer Myren i dag Magnetjernstein Gravhaug på Gulset Skien vannverk - Ulvsvann Kart over Bruberg Mikaelshula Breidgangen gruve med ruin Rusletur på Skotfoss Aquadukt Steingjerde til Langgangsplassen På Langgangsjordet Glasergruva nord Gravhauger - Gulset Mangelfull sikring Gravhaug på Gulset Bygdeborgveien til Kjempa Skotåsen gruve Liabrakka Beverrenne Skifer - Falkumelva Omdal skole, Dalsbygda Goberg lense Tømmerenne På Ulvsvannsjordet Skotfosskleiva Gruvesjakt - Bruberg gruve Skådalen - kullmiler Smørhullet Revefelle ved Falkumelva Rester etter fyrsetting i Glasergruva Stiger Paulsens bolig Gamle jernverk Syd for Skotfossen Vakkert elvelandskap Brubergsjakt sett fra traktorveien Steinbrudd for Skien sluse Rugla Gjestgiveri Røverkollen Kjempeåsen med bygdeborg Hulvei på Elstrøm Pinnehuset Glasergruva - en opplevelse Naturlige veier Kjempa bygdeborg Hyttebekken ned fra Bruberg Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Rokkedalen Magnetittåre i Glasergruva Øvelse i Hyni pukkverk Åletjern i Gulsetmarka Storelva sett fra Elstrøm Vrakstein ved Glasergruva Hynieva Kjempa under angrep Skotfosstien - informasjonsplakat Utsyn fra Vestre Skredhelle TT-skilt i Rokkedalen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Bjørn skutt nær Skien Graver på Maihaugen Kart over Fringsfossen og Skotfossene Milebunn i Skådalen Glaseren - hestevandring Modell av arbeid i gruve Limitjern ved Kreppamyr Arbeidsmiljø i Bruberg Tallmannshuset ved Løveid Veien til Skrehelle Prebkollen Granatkrystaller i kvarts Vadested - sluse - bro Løveid Ulvsvann - Fossumkart Gulset kirke under bygging Kanal og sluse i Falkumelva Brurester - Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Pipa - Skotfoss bruk Åletjern Elvelandskap Skotfoss skole Gneiss på vestsiden av Falkumelva Flytteblokk Prinsens bolig Geoparktur til Glasergruva Gruvagang i Glasergruva Ovnsplater og ovner Skotfoss 1890 Toppkjoyte Kjempa falt Gulset bru (nedl.) Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Informasjon om sprøyting Nedgang i Glasergruva Veivalg og god skilting Røvarkollen Hynibrua fra 1655 Gravplass - Pollen ved Skotfoss Stryk i Falkumelva Løveid sett fra Ruglaåsen Kulturlandskap - Vestre Gulset Skotfoss - en idyllisk plass Glaseren - farlige skjerp Bygdeborger - rester etter festning Ruin av Sackerhus studeres Vebjørns plass Meterrikstegn Sluse i Falkumelva Kullbæring Lokalhistorie Ole Høiland - hule Grøtsund ved Skotfoss Gulset skole på Strømdal Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Bredgangen gruve - sikret Geoparkåpning ved Glasergruva Tangen på Skotfoss

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish