Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Kanon på museet til Løvenskiold Boliger i Røråsen Omdal skole, Dalsbygda Breigangen gruve - profil Graver på Maihaugen Syd for Skotfossen Strømdal gård Gulset skole på Strømdal Magnetitt i gneiss Vakkert tre ved Falkumelva Stigeråsen på Gulset Falkum - en geologisk grenselinje Sandgata på Skotfoss Bjørnestilla Prebkollen Rester etter fyrsetting i Glasergruva Storelva sett fra Elstrøm Kart - Glasergruva På Ulvsvannsjordet Magnetisk jernmalm Skirferbrudd ved Falkumelva Gravhaug på Bjørntvedt Mangelfull sikring Ruinen ved Breidgangen Bygdeborg Tømmerrenna på Fossum Hynieva Glaseren - hestevandring Pinnehuset Platå for hestevandring - Bruberg gruve Kulturlandskap - Vestre Gulset Gateløp på Skotfoss Kvartskrystaller Gravhauger - Gulset Elstrøm camping Rugla sett fra Rugleåsen Geoparkåpning ved Glasergruva Hulvei - elever Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Hynibrua fra 1655 Skotåsen gruve Landsbygda og byen møtes på Gulset Kjempa bygdeborgvei Bliva Hyttebekken ned fra Bruberg Gneiss på vestsiden av Falkumelva Konglekrig på bygdeborg Mikaelshula Tangen på Skotfoss Revefelle ved Falkumelva Fra brannstasjonen mot Galgebakken Parkering til Mikaelshulen På vei til glaseren Klyve Gamlehjem Kjempa bygdeborg Jernmalm Modell av arbeid i gruve Myren tresliperi - 1908 Russerhula Malmletere - rutengjengere Skotfoss - en idyllisk plass Dal i Dalsbygda Toppkjoyte Elvelandskap Gulset gård Langs Falkumelvas bredd Magnetittåre i Glasergruva De siste huleboere Løveid Kalkstein i oppløsning Spor av bronseladerrøyser Ovnsplater og ovner Brattkant ved Falkumelva Gulset bedehus Stryk i Falkumelva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Goberg lense Informasjon til Glaseren Milebunn i Skådalen Skotfoss skole Åletjern Regler for laksefisket Brubergsjakt sett fra traktorveien Skien - et eldorado for kano Sjakt - Glasergruva Løveid sluser Gulset kirke under bygging Gruvesjakter - Glaseren Kjempa under angrep Gravplass - Pollen ved Skotfoss Kullslede Inngang - Glasergruva Røvarkollen Isskuring Bygdeborgveien til Kjempa Gamle jernverk Bruberg - snitt av vestre del Vebjørns plass Kart over eiendommen Elstrøm Hestevandring - "Gå djevelen" Skotfoss - en liten flom Bruket på Skotfoss Kart over Bruberg Rugla Gjestgiveri Rokkedalen Tallmannshuset ved Løveid Langgangen gruve Magnetjernstein Veivalg og god skilting Elever i Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Beverrenne Grøtsund ved Skotfoss Ruglaåsen Gulis haug Lakene i Ulvsvann Gruvesjakt - Bruberg gruve Løveid sett fra Ruglaåsen Informasjon om sprøyting Smie ved Vasdalstjern Veien til Skrehelle Hulvei Tømmerfløtere på Falkumelva Kart - Kjempeåsen Flytteblokk Malmen er magnetisk Siste huleboer Kurvslede Innsegling til Rugla Spor av bever Tvittingen Skifer - Falkumelva Sjakt - Glasergruva Bliva nedover Vrakstein ved Glasergruva Ebbes plass Trehjørningen - Ulvskollen Eggformede gruveganger Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Glimmer Sjøen i Glasergruva Vadested - sluse - bro TT-skilt i Rokkedalen Myren tresliperi Skiferbruddet ved Falkumelva Gravhaug på Gulset Øvelse i Hyni pukkverk Brurester - Falkumelva Geoparktur til Glasergruva Breigangen gruve - ruin Stoll utminert ved fyrsetting Skotfoss 1890 Gneis Skotfoss Kullbunn i Svartendalen Skotfosskleiva Elstrøm - mølledrift Glasergruva - en opplevelse Kart over Glasergruva Magnetittåre i Glasergruva Skotfoss Meterrikstegn Myren på Gulset Goberg lense Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Trykk og temperatur Bredgangen gruve - sikret Bjordamskollen bygdeborg Jettegryter Rasteplass på Ulvskollen Aquadukt Nedgang i Glasergruva Prinsens bolig Falkumbrua 1983 Sluse i Falkumelva Nyhus - Gulsetkaasa Ruin av Sackerhus studeres Breidgangen gruve med ruin Tømmerenne Hyni pukkverk Brubergstollen Kullslede Farlige skjerp Kjempeåsen med bygdeborg Åletjern i Gulsetmarka Fareskilt - gruveåpninger Jettegryter ved Kjempa Gruvearbeidernes håndredskaper Bru, mølle og sluse i Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Skjerp - se ned for å se opp! Hulvei på Elstrøm Skifer Låvebru Nyhus Smørhullet Veien til Smørhullet Røverkollen Arbeidsmiljø i Bruberg Amasonitt Liabrakka Geiterams Skådalen - kullmiler Meterrikstegn Utsyn fra Vestre Skredhelle Gruvesjakt - ikke lett å se! Gravhaug på Gulset Dalsbygda Bergmanden Torgersen og Sollid Skotfossen eller Ovfoss Glaseren - farlige skjerp Myren i dag Ebbes plass På Langgangsjordet Hyttebekken ved Bruberg Gruvagang i Glasergruva Kjempa falt Rester etter fyrsetting i Glasergruva Amfibolittganger Rusletur på Skotfoss Skien vannverk - Ulvsvann Ole Høiland - hule Steinbrudd for Skien sluse Bjørn skutt nær Skien Bruberg gruve - snitt av østre del Nordgaards vannledning Vrakstein ved Glasergruva Hjellevannet Kullbæring Vakkert elvelandskap Pipa - Skotfoss bruk Hestekrybba ved Skotfossveien Løveid fra Nordsjøsida Vognmann Flohr - Skotfossveien Vik og havn på Ruglaåsen Åletjern Naturlige veier Kanal og sluse i Falkumelva Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bygdeborger - rester etter festning Gammel esse Direktørvilla - Vaddrettet Lokalhistorie Thors plass Avløpsrør - Falkumelva Bliva badeplass Gulset bru (nedl.) Steingjerde til Langgangsplassen Fossumgruvene - kart Gruvesjakter i Magnetkollen Skotfoss stadion på Røråsen Stiger Paulsens bolig Granatkrystaller i kvarts Glasergruva nord Kart over Fringsfossen og Skotfossene Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Kjempeåsen idag Skotfosstien - informasjonsplakat Skiferbruddet ved Falkumelva

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish