Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Dal i Dalsbygda Rester etter kullmile på vei til Glasergruva På Langgangsjordet Steingjerde til Langgangsplassen Hyni pukkverk Ulvsvann - Fossumkart Gravhaug på Gulset Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Bliva badeplass Konglekrig på bygdeborg Gulset skole på Strømdal Magnetittåre i Glasergruva Meterrikstegn Kurvslede Revefelle ved Falkumelva Russerhula Prebkollen Sjakt - Glasergruva Kvartskrystaller Geoparktur til Glasergruva Gruvearbeidernes håndredskaper Skotfoss - en idyllisk plass Skifer - Falkumelva Limitjern ved Kreppamyr Torgersen og Sollid Glaserdalen - stien kommer fra Lia Kalkstein i oppløsning Vebjørns plass Rester etter fyrsetting i Glasergruva Løveid fra Nordsjøsida Løveid Kulturlandskap - Vestre Gulset Langs Falkumelvas bredd Hynieva Gruvesjakter i Magnetkollen Amasonitt Toppkjoyte Sluse i Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Ovnsplater og ovner Rugla sett fra Rugleåsen Skotfoss Glaseren - hestevandring Gamle jernverk Mangelfull sikring Bjørn skutt nær Skien Spor av bever Kart - Kjempeåsen Avløpsrør - Falkumelva Tømmerfløtere på Falkumelva Flytteblokk Sandgata på Skotfoss Kjempa falt Mikaelshula Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Gruvagang i Glasergruva Bjordamskollen bygdeborg Kart - Glasergruva Jernmalm Nedgang i Glasergruva Omdal skole, Dalsbygda Falkumbrua 1983 Lokalhistorie Beverrenne Breigangen gruve - profil Magnetjernstein Innsegling til Rugla Løveid sett fra Ruglaåsen Kullslede Åletjern i Gulsetmarka Farlige skjerp Kanon på museet til Løvenskiold Milebunn i Skådalen Skiferbruddet ved Falkumelva Tangen på Skotfoss Vrakstein ved Glasergruva Regler for laksefisket Landsbygda og byen møtes på Gulset Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Goberg lense Brubergsjakt sett fra traktorveien Ole Høiland - hule Hulvei - elever Tvittingen Pinnehuset Meterrikstegn Veien til Skrehelle Hyttebekken ved Bruberg Kullbunn i Svartendalen Glasergruva nord Bjørnestilla De siste huleboere Tømmerrenna på Fossum Platå for hestevandring - Bruberg gruve Hyttebekken ned fra Bruberg Malmen er magnetisk Glasergruva - en opplevelse Skotfossen eller Ovfoss Rester etter fyrsetting i Glasergruva Sjøen i Glasergruva Hulvei Vadested - sluse - bro Bru, mølle og sluse i Falkumelva Klyve Gamlehjem Smie ved Vasdalstjern Nyhus - Gulsetkaasa Rokkedalen Bliva nedover Stoll utminert ved fyrsetting Naturlige veier Skifer Ruinen ved Breidgangen Skjerp - se ned for å se opp! Inngang - Glasergruva Veien til Smørhullet Kart over Fringsfossen og Skotfossene Vakkert elvelandskap Skotfoss Stryk i Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Amfibolittganger Gulset kirke under bygging Veivalg og god skilting Tømmerenne Stigeråsen på Gulset Kart over eiendommen Elstrøm Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Goberg lense Brurester - Falkumelva Nordgaards vannledning Lakene i Ulvsvann Magnetisk jernmalm Langgangen gruve Magnetittåre i Glasergruva Gulset bru (nedl.) Rugla Gjestgiveri Bredgangen gruve - sikret Fra brannstasjonen mot Galgebakken Myren tresliperi Myren på Gulset Granatkrystaller i kvarts Fareskilt - gruveåpninger Bygdeborger - rester etter festning Ebbes plass Gulset bedehus Trykk og temperatur Sjakt - Glasergruva Fossumgruvene - kart Glimmer Gravhaug på Bjørntvedt Steinbrudd for Skien sluse Gulis haug Malmletere - rutengjengere Låvebru Nyhus Skotfoss - en liten flom Bruberg - snitt av vestre del Bergmanden Rasteplass på Ulvskollen Thors plass Kjempeåsen idag Prinsens bolig Elstrøm - mølledrift Spor av bronseladerrøyser Hynibrua fra 1655 Gneis Breidgangen gruve med ruin Grøtsund ved Skotfoss Åletjern Skotfosskleiva Øvelse i Hyni pukkverk Åletjern Arbeidsmiljø i Bruberg Rusletur på Skotfoss Isskuring Skotfosstien - informasjonsplakat Elvelandskap Syd for Skotfossen Bruberg gruve - snitt av østre del Hulvei på Elstrøm Gravhaug på Gulset Boliger i Røråsen Bygdeborg Ruglaåsen Graver på Maihaugen Skiferbruddet ved Falkumelva Myren tresliperi - 1908 Kjempeåsen med bygdeborg Strømdal gård Geiterams Vognmann Flohr - Skotfossveien Dalsbygda Kjempa bygdeborg Skotfoss skole Siste huleboer Vakkert tre ved Falkumelva Vrakstein ved Glasergruva Informasjon om sprøyting På Ulvsvannsjordet Kjempa bygdeborgvei Jettegryter ved Kjempa Kjempa under angrep Røverkollen Kullslede Skådalen - kullmiler Myren i dag Trehjørningen - Ulvskollen Aquadukt Magnetitt i gneiss Informasjon til Glaseren Ruin av Sackerhus studeres Hestekrybba ved Skotfossveien Røvarkollen Gateløp på Skotfoss Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gruvesjakt - ikke lett å se! TT-skilt i Rokkedalen Kart over Glasergruva Liabrakka Gruvesjakter - Glaseren Bruket på Skotfoss Tallmannshuset ved Løveid Skirferbrudd ved Falkumelva Brubergstollen På vei til glaseren Løveid sluser Gammel esse Eggformede gruveganger Pipa - Skotfoss bruk Direktørvilla - Vaddrettet Kanal og sluse i Falkumelva Bliva Brattkant ved Falkumelva Gulset gård Skien vannverk - Ulvsvann Utsyn fra Vestre Skredhelle Bygdeborgveien til Kjempa Parkering til Mikaelshulen Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Glaseren - farlige skjerp Gravhauger - Gulset Modell av arbeid i gruve Gruvesjakt - Bruberg gruve Skotfoss stadion på Røråsen Kart over Bruberg Hestevandring - "Gå djevelen" Jettegryter Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Falkum - en geologisk grenselinje Skotåsen gruve Elstrøm camping Smørhullet Stiger Paulsens bolig Breigangen gruve - ruin Skotfoss 1890 Gneiss på vestsiden av Falkumelva Kullbæring Elever i Glasergruva Hjellevannet Skien - et eldorado for kano Vik og havn på Ruglaåsen

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish