Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Hulvei - elever Gruvearbeidernes håndredskaper Toppkjoyte Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skifer Vognmann Flohr - Skotfossveien Veivalg og god skilting Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Smørhullet Bruket på Skotfoss Veien til Smørhullet Geoparkåpning ved Glasergruva Stoll utminert ved fyrsetting Skotfoss - en idyllisk plass Bruberg - snitt av vestre del Sjøen i Glasergruva Dal i Dalsbygda Brubergsjakt sett fra traktorveien Siste huleboer Sjakt - Glasergruva Brurester - Falkumelva Dalsbygda Ole Høiland - hule Inngang - Glasergruva Ruin av Sackerhus studeres Skotåsen gruve Skiferbruddet ved Falkumelva Platå for hestevandring - Bruberg gruve Grøtsund ved Skotfoss Utsyn fra Vestre Skredhelle Elvelandskap Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Ulvsvann - Fossumkart Limitjern ved Kreppamyr Konglekrig på bygdeborg Hestekrybba ved Skotfossveien Skotfoss Gulset bedehus Russerhula Stryk i Falkumelva Skotfosskleiva Kart - Kjempeåsen Kart over Bruberg Smie ved Vasdalstjern Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Kart over Fringsfossen og Skotfossene Beverrenne Granatkrystaller i kvarts Jettegryter Ebbes plass Gravhaug på Gulset Ebbes plass Stiger Paulsens bolig Vebjørns plass Isskuring Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Gravhaug på Gulset Åletjern i Gulsetmarka Torgersen og Sollid Hestevandring - "Gå djevelen" Sluse i Falkumelva Bygdeborgveien til Kjempa Låvebru Nyhus Rester etter fyrsetting i Glasergruva Vik og havn på Ruglaåsen Avløpsrør - Falkumelva Glaseren - hestevandring Gruvesjakter i Magnetkollen Løveid fra Nordsjøsida Kart - Glasergruva Kalkstein i oppløsning Glimmer Goberg lense Langgangen gruve Gulset gård Tangen på Skotfoss Hulvei på Elstrøm Sjakt - Glasergruva Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Skotfoss Skotfoss skole Revefelle ved Falkumelva Brattkant ved Falkumelva Rasteplass på Ulvskollen Kjempa bygdeborg Kulturlandskap - Vestre Gulset Myren tresliperi Rugla Gjestgiveri Gruvesjakter - Glaseren Geiterams Hynieva Kjempeåsen med bygdeborg Bjørnestilla Ruglaåsen Trykk og temperatur Hulvei Løveid sluser Skotfossen eller Ovfoss Flytteblokk Landsbygda og byen møtes på Gulset Informasjon om sprøyting Løveid sett fra Ruglaåsen Skådalen - kullmiler Nedgang i Glasergruva Kvartskrystaller Skotfoss stadion på Røråsen Gulset skole på Strømdal Meterrikstegn Skotfosstien - informasjonsplakat Gulset bru (nedl.) Modell av arbeid i gruve Elstrøm camping De siste huleboere Gruvesjakt - ikke lett å se! Hyni pukkverk Klyve Gamlehjem Magnetittåre i Glasergruva Glaserdalen - stien kommer fra Lia Bru, mølle og sluse i Falkumelva Veien til Skrehelle Magnetitt i gneiss Gravhaug på Bjørntvedt Prebkollen Kart over eiendommen Elstrøm Vrakstein ved Glasergruva Bliva badeplass Skiferbruddet ved Falkumelva Hyttebekken ved Bruberg Åletjern Gruvesjakt - Bruberg gruve Malmletere - rutengjengere Arbeidsmiljø i Bruberg Gamle jernverk Lakene i Ulvsvann Langs Falkumelvas bredd Kullbunn i Svartendalen Syd for Skotfossen Steinbrudd for Skien sluse Vakkert elvelandskap Falkumbrua 1983 Pipa - Skotfoss bruk Tvittingen Sandgata på Skotfoss Bredgangen gruve - sikret Graver på Maihaugen Skjerp - se ned for å se opp! Bliva nedover Hjellevannet Gateløp på Skotfoss Myren tresliperi - 1908 Røvarkollen Tømmerrenna på Fossum Tømmerenne Milebunn i Skådalen Kanon på museet til Løvenskiold På Langgangsjordet Informasjon til Glaseren Breigangen gruve - profil TT-skilt i Rokkedalen Magnetittåre i Glasergruva Eggformede gruveganger Nyhus - Gulsetkaasa Nordgaards vannledning Innsegling til Rugla Bjørn skutt nær Skien Spor av bronseladerrøyser Kullslede Elever i Glasergruva Elstrøm - mølledrift Thors plass Gneiss på vestsiden av Falkumelva Tallmannshuset ved Løveid Magnetisk jernmalm Kjempa bygdeborgvei Stigeråsen på Gulset Ruinen ved Breidgangen Rugla sett fra Rugleåsen Bygdeborg Amasonitt Vrakstein ved Glasergruva Amfibolittganger Breidgangen gruve med ruin På Ulvsvannsjordet Parkering til Mikaelshulen Kanal og sluse i Falkumelva Boliger i Røråsen Bygdeborger - rester etter festning Mangelfull sikring Aquadukt Magnetjernstein Jettegryter ved Kjempa Tømmerfløtere på Falkumelva Glasergruva nord Falkum - en geologisk grenselinje Geoparktur til Glasergruva Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Naturlige veier Skifer - Falkumelva Strømdal gård Kjempa under angrep Regler for laksefisket Vadested - sluse - bro Breigangen gruve - ruin Bliva Gneis Skotfoss - en liten flom Skien - et eldorado for kano Myren på Gulset Fossumgruvene - kart Gruvagang i Glasergruva Liabrakka Kart over Glasergruva Mikaelshula Farlige skjerp Glaseren - farlige skjerp Spor av bever Steingjerde til Langgangsplassen På vei til glaseren Meterrikstegn Lokalhistorie Skirferbrudd ved Falkumelva Løveid Glasergruva - en opplevelse Øvelse i Hyni pukkverk Skotfoss 1890 Rusletur på Skotfoss Kjempeåsen idag Kurvslede Røverkollen Gammel esse Fra brannstasjonen mot Galgebakken Direktørvilla - Vaddrettet Kjempa falt Brubergstollen Omdal skole, Dalsbygda Skien vannverk - Ulvsvann Gulis haug Åletjern Prinsens bolig Myren i dag Vakkert tre ved Falkumelva Storelva sett fra Elstrøm Bjordamskollen bygdeborg Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bergmanden Jernmalm Goberg lense Gulset kirke under bygging Kullbæring Gravplass - Pollen ved Skotfoss Gravhauger - Gulset Rokkedalen Pinnehuset Malmen er magnetisk Kullslede Ovnsplater og ovner Bruberg gruve - snitt av østre del Hynibrua fra 1655 Trehjørningen - Ulvskollen Fareskilt - gruveåpninger

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish