Hopp til hovedinnholdet

Strømdal gård

Strømdal gård har gårdsnummer 1 i Gjerpen. To steinblandede rundhauger og to steinøkser uten skafthull (bildet), buttnakket trinnøks, er tidlige spor etter mennes­ker. Sverd, spyd og del av et bissel er funnet under anlegget av Skotfossvei­en, men dette er senere kommet bort.

Gården ble trolig ryddet ca. 900-1000 e.Kr.

Øygarden mellom Gulset og Strømdal ble etter navnet å dømme ryddet svært tidlig, trolig også i vikingtida. ”Ødegardene” fikk som oftest sitt navn etter "Svartedauens" herjing – da mange gårder ble lagt øde.

Laksefisket har opp gjennom tidene vært av stor betydning for folket på Strømdal gård. I. 1665 regnet man dette fisket til 1/4 av gårdens verdi.

Gården har vært i både kirkens og kongens eie. I 1569 fikk imidlertid lensherren brev om at Strømdal gård skulle overlates til trelasthandleren borger Seve­rin Nilssøn i Skien, som hadde bedt om den, det var da en gammel kone som brukte den. (På denne tiden hadde kongen og lensherren betyde­lige interesser i de nye sagbruksanlegg­ene i Skien. Sagbrukseierne i Skien var både dyktige og mektige).

I 1666 stod soknepresten i Skien, Hannibal Jenssen, som eier av Strømdal. Strømdal gård kunne ikke måle seg med Gulset i størrelse, men den hadde i sin tid hatt hele 6 husmannsplasser.

Som forvarsel på en ny tid med skipsfart, støter vi i 1865 for første gang på en dampskips-fyrbøter, Even Helliksen, som i følge folketellingen bodde på en av tre boliger tidligere plasser kallet Tyskland under Strømdal gård. I følge Thomas Strømdal (1980) var andre plasser under gården hans blant annet: Elstrøm, Haren, Augonsplass og Rønningen. Orden på dette får man best ved å lese på nett: http://w.w.w.gamlegjerpen.no om både Gulset og Strømdal. Forfatteren Gard Strøm redegjør utførlig for gårdsbruka og plassene på dette nettstedet.

Industrien og økende forurensning ødela mange av lakseplassene utover på 1800-tallet. Oppdemming og kanalbygging endret vannstanden betydelig et langt stykke ovenfor fossene i Skien. Sjumannssteinen, det gamle skillet mellom Gulset og Strømdal, som før lå ved strandkanten, ble nå liggende 40-50 m fra land. Det ble dermed også slutt på strykene i Elstrøm fra Vadd­rettet og nedover til Røysa og Sand­vikskjæret hvor Gimsøy Kloster had­de noen av sine beste lakseplasser i middelalderen. 


Bilder

Konglekrig på bygdeborg Gravhaug på Gulset Gruvagang i Glasergruva Kjempa under angrep Skifer - Falkumelva Kullslede Hestekrybba ved Skotfossveien De siste huleboere Vrakstein ved Glasergruva Kjempa falt Gravhaug på Bjørntvedt Inngang - Glasergruva Hjellevannet Sjakt - Glasergruva Magnetisk jernmalm Tvittingen Smie ved Vasdalstjern Skotfoss skole Glasergruva nord Mangelfull sikring Åletjern i Gulsetmarka Hulvei - elever Åletjern Gateløp på Skotfoss Ruglaåsen Avløpsrør - Falkumelva Magnetitt i gneiss Tømmerenne Øvelse i Hyni pukkverk Rugla Gjestgiveri Torgersen og Sollid Kalkstein i oppløsning Bjørnestilla Trehjørningen - Ulvskollen Amasonitt Jernmalm Liabrakka Langgangen gruve Åpningen av Geoparken ved Glasergruva Breigangen gruve - ruin Vik og havn på Ruglaåsen Flytteblokk Fra brannstasjonen mot Galgebakken Hestevandring - "Gå djevelen" Bygdeborg Aquadukt Strømdal gård Sjakt - Glasergruva Geoparktur til Glasergruva Spor av bever Kart over Fringsfossen og Skotfossene Gravhaug på Gulset Skien - et eldorado for kano Vrakstein ved Glasergruva Langs Falkumelvas bredd Milebunn i Skådalen Kart - Kjempeåsen Brubergsjakt sett fra traktorveien Steinbrudd for Skien sluse Vebjørns plass Gammel esse Naturlige veier Fossumgruvene - kart Kart over Glasergruva Prinsens bolig Smørhullet Beverrenne Åletjern Graver på Maihaugen Skotfoss - en liten flom TT-skilt i Rokkedalen Mikaelshula Gruvesjakt - ikke lett å se! Bliva Rester etter kullmile på vei til Glasergruva Rugla sett fra Rugleåsen Bergmanden På Ulvsvannsjordet Gruvesjakt - Bruberg gruve Løveid Kanal og sluse i Falkumelva Pipa - Skotfoss bruk Meterrikstegn Kart over Bruberg Ulvsvann - Fossumkart Arbeidsmiljø i Bruberg Ruin av Sackerhus studeres Falkumbrua 1983 Brubergstollen Omdal skole, Dalsbygda Gulset bedehus Fareskilt - gruveåpninger Skifer Gravhaug ved Gulsetveien Gulsetlia Skirferbrudd ved Falkumelva Kart - Glasergruva Kjempeåsen idag Lokalhistorie Regler for laksefisket Rasteplass på Ulvskollen Klyve Gamlehjem Glaserdalen - stien kommer fra Lia Goberg lense Skotfosskleiva Breidgangen gruve med ruin Dal i Dalsbygda Myren i dag Goberg lense Magnetjernstein Granatkrystaller i kvarts Parkering til Mikaelshulen Skotåsen gruve Kjempa bygdeborgvei Rester etter fyrsetting i Glasergruva Kurvslede Løveid fra Nordsjøsida Steingjerde til Langgangsplassen Myren på Gulset Stigeråsen på Gulset Glimmer Toppkjoyte Elvelandskap Revefelle ved Falkumelva Kanon på museet til Løvenskiold Lakene i Ulvsvann Ole Høiland - hule Dalsbygda Stiger Paulsens bolig Stoll utminert ved fyrsetting Revefelle med fall-lem ved Falkumelva Veien til Skrehelle Skiferbruddet ved Falkumelva Boliger i Røråsen Gruvesjakter i Magnetkollen Jettegryter ved Kjempa Malmletere - rutengjengere Grøtsund ved Skotfoss Ebbes plass Skotfoss - en idyllisk plass Kullbunn i Svartendalen Geiterams Geoparklokalitet Ibsens Venstøp Skiferbruddet ved Falkumelva Geoparkåpning ved Glasergruva Kullbæring Myren tresliperi - 1908 Glasergruva - en opplevelse Bliva badeplass Veivalg og god skilting Hynibrua fra 1655 Hyni pukkverk Bygdeborger - rester etter festning Magnetittåre i Glasergruva Nedgang i Glasergruva Løveid sett fra Ruglaåsen Sluse i Falkumelva Gulset skole på Strømdal Bjørn skutt nær Skien Tømmerrenna på Fossum Informasjon til Glaseren Nordgaards vannledning Hyttebekken ned fra Bruberg Skotfoss 1890 Limitjern ved Kreppamyr Kvartskrystaller Ovnsplater og ovner Breigangen gruve - profil Kart over eiendommen Elstrøm Bliva nedover Veien til Smørhullet Meterrikstegn Bruket på Skotfoss Bredgangen gruve - sikret Trykk og temperatur Ruinen ved Breidgangen Ebbes plass Bruberg - snitt av vestre del Innsegling til Rugla Gulset bru (nedl.) Hynieva Skotfoss Brattkant ved Falkumelva Skotfoss stadion på Røråsen Vognmann Flohr - Skotfossveien Skådalen - kullmiler Elstrøm camping Vadested - sluse - bro Bruberg gruve - snitt av østre del Gruvearbeidernes håndredskaper Utsyn fra Vestre Skredhelle Bygdeborgveien til Kjempa Rester etter fyrsetting i Glasergruva Skotfossen eller Ovfoss Hulvei Kulturlandskap - Vestre Gulset På Langgangsjordet Hyttebekken ved Bruberg Jettegryter Bjordamskollen bygdeborg Brurester - Falkumelva Rokkedalen Thors plass Glaseren - hestevandring Farlige skjerp Røverkollen Storelva sett fra Elstrøm Gravhauger - Gulset Pinnehuset Skotfoss Løveid sluser Tallmannshuset ved Løveid Kullslede Gneiss på vestsiden av Falkumelva Skjerp - se ned for å se opp! Tangen på Skotfoss Rusletur på Skotfoss Vakkert elvelandskap Vakkert tre ved Falkumelva På vei til glaseren Platå for hestevandring - Bruberg gruve Elstrøm - mølledrift Landsbygda og byen møtes på Gulset Tømmerfløtere på Falkumelva Sjøen i Glasergruva Gulset kirke under bygging Gulset gård Røvarkollen Syd for Skotfossen Direktørvilla - Vaddrettet Falkum - en geologisk grenselinje Glaseren - farlige skjerp Modell av arbeid i gruve Stryk i Falkumelva Sandgata på Skotfoss Magnetittåre i Glasergruva Informasjon om sprøyting Prebkollen Skien Cellulosefabrikk - Vadrettet Hulvei på Elstrøm Spor av bronseladerrøyser Gravplass - Pollen ved Skotfoss Isskuring Låvebru Nyhus Malmen er magnetisk Skotfosstien - informasjonsplakat Gruvesjakter - Glaseren Siste huleboer Kjempeåsen med bygdeborg Skien vannverk - Ulvsvann Russerhula Nyhus - Gulsetkaasa Gneis Myren tresliperi Breidgangen gruve ved Ulvsvann - profil Bru, mølle og sluse i Falkumelva Elever i Glasergruva Amfibolittganger Eggformede gruveganger Gamle jernverk Gulis haug

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish